BRIEF AAN DE CHRISTENEN VAN ROME 15 - Rom 15 -
- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen - Rom (Rome) -- Rom 15 -

Overzicht van de brief aan de christenen van Rome : Rom 1 , Rom 2 , Rom 3 , Rom 4 , Rom 5 , Rom 6 , Rom 7 , Rom 8 , Rom 9 , Rom 10 , Rom 11 , Rom 12 , Rom 13 , Rom 14 , Rom 15 , Rom 16 ,
Uitleg per pericope
Uitleg vers per vers - Rom 15,1 - Rom 15,2 - Rom 15,3 - Rom 15,4 - Rom 15,5 - Rom 15,6 - Rom 15,7 - Rom 15,8 - Rom 15,9 - Rom 15,10 - Rom 15,11 - Rom 15,12 - Rom 15,13 - Rom 15,14 - Rom 15,15 - Rom 15,16 - Rom 15,17 - Rom 15,18 - Rom 15,19 - Rom 15,20 - Rom 15,21 - Rom 15,22 - Rom 15,23 - Rom 15,24 - Rom 15,25 - Rom 15,26 - Rom 15,27 - Rom 15,28 - Rom 15,29 - Rom 15,30 - Rom 15,31 - Rom 15,32 - Rom 15,33 -


Religie.opzijnbest.nl
ZOEKEN OP DEZE WEBSITE
PicoSearch
  Hulp
Verzorgd door PicoSearch
 
         
1. LXX , Griekse tekst N.T.   2. Vulgata   3. Synopsis Denaux - Vervenne  4. Statenvertaling   5. Willibrordvertaling   6. Nieuwe Vertaling   7. Naardense vertaling , zie
8. Bible de Jérusalem (2) 9. Statenvertaling   10. King James Bible  - King James Bible 11. Luther-Bibel   liturgische lezing      

WEDERKERIGHEID (DIVERSITEIT - VICE VERSA) . Meer info : Arseen De Kesel . Email: arseen.de.kesel@pandora.be .
websitenamen : http://users.telenet.be/arseen.de.kesel/ en http://www.interlevensbeschouwelijk.be/index.htm
- STARTPAGINA - AGENDA - BIJ DE HAND - NIEUW - OVERZICHT -  TIJDSCHRIFTEN -
ALFABETISCH OVERZICHT VAN THEMA'S EN WEBSITES :
- A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z
HOOFDTHEMA'S : allochtonen , armoede , bahá'í ,  bezinningsteksten , bijbel , bijbel en koran , boeddhisme , christendom , extreemrechts (Vlaams Blok) , fundamentalisme , globalisering en antiglobalisering ,  hindoeïsme , interlevensbeschouwelijke dialoog , interreligieuze meditatie , islam , jodendom , koran , levensbeschouwing , levensbeschouwing / godsdienst en onderwijs , racisme , samenleving , sikhisme , spiritualiteit , tewerkstelling van allochtonen , vluchtelingen en asielzoekers , vrijzinnigheid , witte scholen , multiculturele scholen en concentratiescholen , Eigen-zinnige beschouwingen , Het kleine of grote ongenoegen

Woordenschat

Bibliografie
Literatuur .
Liturgisch gebruik

Overzicht van de bijbelboeken - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -
- OT : Gn (Genesis) , Ex (Exodus) , Lv (Leviticus) , Nu (Numeri) , Dt (Deuteronomium) , Joz (Jozua) , Re (Rechters) , Rt (Ruth) , 1 S (1 Samuël) , 2 S (2 Samuël) , 1 K (1 Koningen) , 2 K (2 Koningen) , 1 Kr ( 1 Kronieken) , 2 Kr (2 Kronieken) , Ezr (Ezra) , Neh (Nehemia) , Tob (Tobia) , Jdt (Judith) , Est (Esther) , 1 Mak (1 Makkabeeën) , 2 Mak (2 Makkabeeën) , Job , Ps (Psalmen ) , Spr (Spreuken) , Pr (Prediker) , Hl (Hooglied) , W (Wijsheid) , Sir (Sirach) , Js (Jesaja) , Jr (Jeremia) , Kl (Klaagliederen) , Bar (Baruch) , Ez (Ezechiël) , Da (Daniël) , Hos (Hosea) , Jl (Joël) , Am (Amos) , Ob (Obadja) , Jon (Jona) , Mi (Micha) , Nah (Nahum) , Hab (Habakuk) , Sef (Sefanja) , Hag (Haggai) , Zach (Zacharia) , Mal (Maleachi) .
- NT : Mt (Matteüs) - Mc (Marcus) - Lc (Lucas) - Joh (Johannes) - Hnd (Handelingen) , Rom (Rome) , 1 Kor (Korinte) , 2 Kor (Korinte) , Gal (Galatië) , Ef (Efese) , Fil (Filippi) , Kol (Kolosse) , 1 Tes (Tessalonika) , 2 Tes (Tessalonika) , 1 Tim (Timoteüs) , 2 Tim (Timoteüs) , Tit (Titus) , Film (Filemon) , Heb (Hebreeën) , Jak (Jakobus) , 1 Pe (Petrus) , 2 Pe (Petrus) , 1 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , Jud (Judas) , Apk (Apokalyps) .
Overzicht van de bibliografie van de bijbelboeken : - bibliografie bijbel - bibliografie van het Oude Testament - bibliografie Matteüsevangelie - bibliografie Marcusevangelie - bibliografie Lucasevangelie - bibliografie van het Johannesevangelie - bibliografie van het Nieuwe Testament (behalve evangeliën)
Rom 15,1 - Rom 15,1 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
1ofeilomen de èmeis oi dunatoi ta asthenèmata tôn adunatôn bastazein, kai mè eautois areskein.       1 Maar wij, die sterk zijn, zijn schuldig de zwakheden der onsterken te dragen, en niet onszelven te behagen.         

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Rom 15,2 - Rom 15,2 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
2ekastos èmôn tô plèsion aresketô eis to agathon pros oikodomèn:      2 Dat dan een iegelijk van ons zijn naaste behage ten goede, tot stichting.          

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Rom 15,3 - Rom 15,3 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
3kai gar o christos ouch eautô èresen: alla kathôs gegraptai, oi oneidismoi tôn oneidizontôn se epepesan ep eme.       3 Want ook Christus heeft Zichzelven niet behaagd, maar gelijk geschreven is: De smadingen dergenen, die U smaden, zijn op Mij gevallen.          

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Rom 15,4 - Rom 15,4 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
4osa gar proegrafè, eis tèn èmeteran didaskalian egrafè, ina dia tès upomonès kai dia tès paraklèseôs tôn grafôn tèn elpida echômen.       4 Want al wat te voren geschreven is, dat is tot onze lering te voren geschreven, opdat wij, door lijdzaamheid en vertroosting der Schriften, hoop hebben zouden.          

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Rom 15,5 - Rom 15,5 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
5o de theos tès upomonès kai tès paraklèseôs dôè umin to auto fronein en allèlois kata christon ièsoun,     5 Doch de God der lijdzaamheid en der vertroosting geve u, dat gij eensgezind zijt onder elkander naar Christus Jezus;         

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Rom 15,6 - Rom 15,6 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
6ina omothumadon en eni stomati doxazète ton theon kai patera tou kuriou èmôn ièsou christou.      6 Opdat gij eendrachtelijk, met een mond, moogt verheerlijken den God en Vader van onzen Heere Jezus Christus.          

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Rom 15,7 - Rom 15,7 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
7dio proslambanesthe allèlous, kathôs kai o christos proselabeto umas, eis doxan tou theou.       7 Daarom neemt elkander aan, gelijk ook Christus ons aangenomen heeft, tot de heerlijkheid Gods.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Rom 15,8 - Rom 15,8 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
8legô gar christon diakonon gegenèsthai peritomès uper alètheias theou, eis to bebaiôsai tas epaggelias tôn paterôn,      8 En ik zeg, dat Jezus Christus een dienaar geworden is der besnijdenis, vanwege de waarheid Gods, opdat Hij bevestigen zou de beloftenissen der vaderen;          

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Rom 15,9 - Rom 15,9 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
9ta de ethnè uper eleous doxasai ton theon: kathôs gegraptai, dia touto exomologèsomai soi en ethnesin, kai tô onomati sou psalô.       9 En de heidenen God vanwege de barmhartigheid zouden verheerlijken; gelijk geschreven is: Daarom zal ik U belijden onder de heidenen, en Uw Naam lofzingen.          

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Rom 15,10 - Rom 15,10 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
10kai palin legei, eufranthète, ethnè, meta tou laou autou.       10 En wederom zegt Hij: Weest vrolijk, gij heidenen met Zijn volk!          

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Rom 15,11 - Rom 15,11 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
11kai palin, aineite, panta ta ethnè, ton kurion, kai epainesatôsan auton pantes oi laoi.       11 En wederom: Looft den Heere, al gij heidenen, en prijst Hem, al gij volken!         

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Rom 15,12 - Rom 15,12 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
12kai palin èsaias legei, estai è riza tou iessai, kai o anistamenos archein ethnôn: ep autô ethnè elpiousin.       12 En wederom zegt Jesaja: Er zal zijn de wortel van Jessai, en Die opstaat, om over de heidenen te gebieden; op Hem zullen de heidenen hopen.          

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Rom 15,13 - Rom 15,13 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
13o de theos tès elpidos plèrôsai umas pasès charas kai eirènès en tô pisteuein, eis to perisseuein umas en tè elpidi en dunamei pneumatos agiou.       13 De God nu der hoop vervulle ulieden met alle blijdschap en vrede in het geloven, opdat gij overvloedig moogt zijn in de hoop, door de kracht des Heiligen Geestes.          

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Rom 15,14 - Rom 15,14 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
14pepeismai de, adelfoi mou, kai autos egô peri umôn, oti kai autoi mestoi este agathôsunès, peplèrômenoi pasès [tès] gnôseôs, dunamenoi kai allèlous nouthetein.       14 Doch, mijn broeders, ook ik zelf ben verzekerd van u, dat gij ook zelven vol zijt van goedheid, vervuld met alle kennis, machtig om ook elkander te vermanen.          

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Rom 15,15 - Rom 15,15 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
15tolmèroteron de egrapsa umin apo merous, ôs epanamimnèskôn umas dia tèn charin tèn dotheisan moi upo tou theou     15 Maar ik heb u eensdeels te stoutelijker geschreven, broeders, u als wederom dit indachtig makende, om de genade, die mij van God gegeven is;          

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Rom 15,16 - Rom 15,16 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
16eis to einai me leitourgon christou ièsou eis ta ethnè, ierourgounta to euaggelion tou theou, ina genètai è prosfora tôn ethnôn euprosdektos, ègiasmenè en pneumati agiô.       16 Opdat ik een dienaar van Jezus Christus zij onder de heidenen, het Evangelie van God bedienende, opdat de offerande der heidenen aangenaam worde, geheiligd door den Heiligen Geest.          

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

12. - 15. to euaggelion tou theou (de goede boodschap van God) . In vier verzen in het N.T. : (1) Rom 15,16 . (2) 1 Tes 2,2 . (3) 1 Tes 2,8 . (4) 1 Tes 2,9 .

Rom 15,17 - Rom 15,17 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
17echô oun [tèn] kauchèsin en christô ièsou ta pros ton theon:       17 Zo heb ik dan roem in Christus Jezus in die dingen, die God aangaan.          

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Rom 15,18 - Rom 15,18 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
18ou gar tolmèsô ti lalein ôn ou kateirgasato christos di emou eis upakoèn ethnôn, logô kai ergô,      18 Want ik zou niet durven iets zeggen, hetwelk Christus door mij niet gewrocht heeft, tot gehoorzaamheid der heidenen, met woorden en werken;          

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Rom 15,19 - Rom 15,19 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
19en dunamei sèmeiôn kai teratôn, en dunamei pneumatos [theou]: ôste me apo ierousalèm kai kuklô mechri tou illurikou peplèrôkenai to euaggelion tou christou,       19 Door kracht van tekenen en wonderheden, en door de kracht van den Geest Gods, zodat ik, van Jeruzalem af, en rondom, tot Illyrikum toe, het Evangelie van Christus vervuld heb.          

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Rom 15,20 - Rom 15,20 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
20outôs de filotimoumenon euaggelizesthai ouch opou ônomasthè christos, ina mè ep allotrion themelion oikodomô,       20 En alzo zeer begerig geweest ben om het Evangelie te verkondigen, niet waar Christus genoemd was, opdat ik niet op eens anders fondament zou bouwen;          

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Rom 15,21 - Rom 15,21 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
21alla kathôs gegraptai, ois ouk anèggelè peri autou opsontai, kai oi ouk akèkoasin sunèsousin.      21 Maar gelijk geschreven is: Denwelken van Hem niet was geboodschapt, die zullen het zien; en dewelke het niet gehoord hebben, die zullen het verstaan.          

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Rom 15,22 - Rom 15,22 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
22dio kai enekoptomèn ta polla tou elthein pros umas:     22 Waarom ik ook menigmaal verhinderd geweest ben tot u te komen.          

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Rom 15,23 - Rom 15,23 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
23nuni de mèketi topon echôn en tois klimasi toutois, epipothian de echôn tou elthein pros umas apo pollôn etôn,       23 Maar nu geen plaats meer hebbende in deze gewesten, en van over vele jaren groot verlangen hebbende, om tot u te komen,          

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Rom 15,24 - Rom 15,24 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
24ôs an poreuômai eis tèn spanian: elpizô gar diaporeuomenos theasasthai umas kai uf umôn propemfthènai ekei ean umôn prôton apo merous emplèsthô      24 Zo zal ik, wanneer ik naar Spanje reis, tot u komen; want ik hoop in het doorreizen u te zien, en van u derwaarts geleid te worden, als ik eerst van ulieder tegenwoordigheid eensdeels verzadigd zal zijn.         

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Rom 15,25 - Rom 15,25 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
25nuni de poreuomai eis ierousalèm diakonôn tois agiois.     25 Maar nu reis ik naar Jeruzalem, dienende de heiligen.          

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Rom 15,26 - Rom 15,26 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
26eudokèsan gar makedonia kai achaia koinônian tina poièsasthai eis tous ptôchous tôn agiôn tôn en ierousalèm.       26 Want het heeft dien van MacedoniŰ en Achaje goed gedacht een gemene handreiking te doen aan de armen onder de heiligen, die te Jeruzalem zijn.          

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Rom 15,27 - Rom 15,27 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
27eudokèsan gar, kai ofeiletai eisin autôn: ei gar tois pneumatikois autôn ekoinônèsan ta ethnè, ofeilousin kai en tois sarkikois leitourgèsai autois.       27 Want het heeft hun zo goed gedacht; ook zijn zij hun schuldenaars; want indien de heidenen hunner geestelijke goederen deelachtig zijn geworden, zo zijn zij ook schuldig hen van lichamelijke goederen te dienen.          

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Rom 15,28 - Rom 15,28 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
28touto oun epitelesas, kai sfragisamenos autois ton karpon touton, apeleusomai di umôn eis spanian:      28 Als ik dan dit volbracht, en hun deze vrucht verzegeld zal hebben, zo zal ik door ulieder stad naar Spanje afkomen.         

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Rom 15,29 - Rom 15,29 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
29oida de oti erchomenos pros umas en plèrômati eulogias christou eleusomai.       29 En ik weet, dat ik, tot u komende, met vollen zegen des Evangelies van Christus komen zal.          

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Rom 15,30 - Rom 15,30 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
30parakalô de umas [,adelfoi,] dia tou kuriou èmôn ièsou christou kai dia tès agapès tou pneumatos, sunagônisasthai moi en tais proseuchais uper emou pros ton theon,      30 En ik bid u, broeders, door onzen Heere Jezus Christus, en door de liefde des Geestes, dat gij met mij strijdt in de gebeden tot God voor mij;          

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Rom 15,31 - Rom 15,31 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
31ina rusthô apo tôn apeithountôn en tè ioudaia kai è diakonia mou è eis ierousalèm euprosdektos tois agiois genètai,      31 Opdat ik mag bevrijd worden van de ongehoorzamen in Judea, en dat deze mijn dienst, dien ik aan Jeruzalem doe, aangenaam zij den heiligen;          

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Rom 15,32 - Rom 15,32 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
32ina en chara elthôn pros umas dia thelèmatos theou sunanapausômai umin.     32 Opdat ik met blijdschap, door den wil van God, tot u mag komen, en met u verkwikt worden.         

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

b
Rom 15,33 - Rom 15,33 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
33o de theos tès eirènès meta pantôn umôn: amèn.     33 En de God des vredes zij met u allen. Amen.          

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van


GRIEKSE TEKST

1ofeilomen de èmeis oi dunatoi ta asthenèmata tôn adunatôn bastazein, kai mè eautois areskein. 2ekastos èmôn tô plèsion aresketô eis to agathon pros oikodomèn: 3kai gar o christos ouch eautô èresen: alla kathôs gegraptai, oi oneidismoi tôn oneidizontôn se epepesan ep eme. 4osa gar proegrafè, eis tèn èmeteran didaskalian egrafè, ina dia tès upomonès kai dia tès paraklèseôs tôn grafôn tèn elpida echômen. 5o de theos tès upomonès kai tès paraklèseôs dôè umin to auto fronein en allèlois kata christon ièsoun, 6ina omothumadon en eni stomati doxazète ton theon kai patera tou kuriou èmôn ièsou christou. 7dio proslambanesthe allèlous, kathôs kai o christos proselabeto umas, eis doxan tou theou. 8legô gar christon diakonon gegenèsthai peritomès uper alètheias theou, eis to bebaiôsai tas epaggelias tôn paterôn, 9ta de ethnè uper eleous doxasai ton theon: kathôs gegraptai, dia touto exomologèsomai soi en ethnesin, kai tô onomati sou psalô. 10kai palin legei, eufranthète, ethnè, meta tou laou autou. 11kai palin, aineite, panta ta ethnè, ton kurion, kai epainesatôsan auton pantes oi laoi. 12kai palin èsaias legei, estai è riza tou iessai, kai o anistamenos archein ethnôn: ep autô ethnè elpiousin. 13o de theos tès elpidos plèrôsai umas pasès charas kai eirènès en tô pisteuein, eis to perisseuein umas en tè elpidi en dunamei pneumatos agiou. 14pepeismai de, adelfoi mou, kai autos egô peri umôn, oti kai autoi mestoi este agathôsunès, peplèrômenoi pasès [tès] gnôseôs, dunamenoi kai allèlous nouthetein. 15tolmèroteron de egrapsa umin apo merous, ôs epanamimnèskôn umas dia tèn charin tèn dotheisan moi upo tou theou 16eis to einai me leitourgon christou ièsou eis ta ethnè, ierourgounta to euaggelion tou theou, ina genètai è prosfora tôn ethnôn euprosdektos, ègiasmenè en pneumati agiô. 17echô oun [tèn] kauchèsin en christô ièsou ta pros ton theon: 18ou gar tolmèsô ti lalein ôn ou kateirgasato christos di emou eis upakoèn ethnôn, logô kai ergô, 19en dunamei sèmeiôn kai teratôn, en dunamei pneumatos [theou]: ôste me apo ierousalèm kai kuklô mechri tou illurikou peplèrôkenai to euaggelion tou christou, 20outôs de filotimoumenon euaggelizesthai ouch opou ônomasthè christos, ina mè ep allotrion themelion oikodomô, 21alla kathôs gegraptai, ois ouk anèggelè peri autou opsontai, kai oi ouk akèkoasin sunèsousin. 22dio kai enekoptomèn ta polla tou elthein pros umas: 23nuni de mèketi topon echôn en tois klimasi toutois, epipothian de echôn tou elthein pros umas apo pollôn etôn, 24ôs an poreuômai eis tèn spanian: elpizô gar diaporeuomenos theasasthai umas kai uf umôn propemfthènai ekei ean umôn prôton apo merous emplèsthô 25nuni de poreuomai eis ierousalèm diakonôn tois agiois. 26eudokèsan gar makedonia kai achaia koinônian tina poièsasthai eis tous ptôchous tôn agiôn tôn en ierousalèm. 27eudokèsan gar, kai ofeiletai eisin autôn: ei gar tois pneumatikois autôn ekoinônèsan ta ethnè, ofeilousin kai en tois sarkikois leitourgèsai autois. 28touto oun epitelesas, kai sfragisamenos autois ton karpon touton, apeleusomai di umôn eis spanian: 29oida de oti erchomenos pros umas en plèrômati eulogias christou eleusomai. 30parakalô de umas [,adelfoi,] dia tou kuriou èmôn ièsou christou kai dia tès agapès tou pneumatos, sunagônisasthai moi en tais proseuchais uper emou pros ton theon, 31ina rusthô apo tôn apeithountôn en tè ioudaia kai è diakonia mou è eis ierousalèm euprosdektos tois agiois genètai, 32ina en chara elthôn pros umas dia thelèmatos theou sunanapausômai umin. 33o de theos tès eirènès meta pantôn umôn: amèn.