LUCASEVANGELIE , TWEEDE HOOFDSTUK , LC 2 -- TAALGEBRUIK -- COMMENTAAR -
- bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Lc (Lucas) -- Lc 2 - - Lc 2,1-20 -- Lc 2,21-40 -- Lc 2,41-52 -- Lc 2,1-14 -
- Deze websitepagina is een onderdeel van de website van Arseen De Kesel http://www.interlevensbeschouwelijk.be/index.html.


Overzicht van het Lucasevangelie : Lc 1 , Lc 2 , Lc 3 , Lc 4 , Lc 5 , Lc 6 , Lc 7 , Lc 8 , Lc 9 , Lc 10 , Lc 11 , Lc 12 , Lc 13 , Lc 14 , Lc 15 , Lc 16 , Lc 17 , Lc 18 , Lc 19 , Lc 20 , Lc 21 , Lc 22 , Lc 23 , Lc 24 ,
Tekstuitleg per perikope :  - Lc 2,1-20 - Lc 2,21-40 - Lc 2,41-52 -
Tekstuitleg vers per vers : - Lc 2,1 - Lc 2,2 - Lc 2,3 - Lc 2,4 - Lc 2,5 - Lc 2,6 - Lc 2,7 - Lc 2,8 - Lc 2,9 - Lc 2,10 - Lc 2,11 - Lc 2,12 - Lc 2,13 - Lc 2,14 - Lc 2,15 - Lc 2,16 - Lc 2,17 - Lc 2,18 - Lc 2,19 - Lc 2,20 - Lc 2,21 - Lc 2,22 - Lc 2,23 - Lc 2,24 - Lc 2,25 - Lc 2,26 - Lc 2,27 - Lc 2,28 - Lc 2,29 - Lc 2,30 - Lc 2,31 - Lc 2,32 - Lc 2,33 - Lc 2,34 - Lc 2,35 - Lc 2,36 - Lc 2,37 - Lc 2,38 - Lc 2,39 - Lc 2,40 - Lc 2,41 - Lc 2,42 - Lc 2,43 - Lc 2,44 - Lc 2,45 - Lc 2,46 - Lc 2,47 - Lc 2,48 - Lc 2,49 - Lc 2,50 - Lc 2,51 - Lc 2,52 -

In hun synopsis van de eerste drie evangeliën (Leuven, Vlaamse Bijbelstichting, 1986; Turnhout, Brepols, ) onderscheiden Adelbert Denaux en Marc Vervenne volgende perikopen in het tweede hoofdstuk van het Lucasevangelie :
6. Geboorte van Jezus : Lc 2,1-20
7. Jezus' besnijdenis en opdracht in de tempel. Simeon en Anna : Lc 2,21-40
8. De twaalfjarige Jezus in de tempel : Lc 2,41-52 .

Kai (en) . Lc 2 (+ 39 / - 13 = 52) . Lc 2,1-20 (+ 12 / - 8 = 20) . Lc 2,21-40 (+ 15 / - 5 = 20) . Lc 2,41-52 (+ 12 / - 0 = 12) .


6. Geboorte van Jezus : Lc 2,1-20 - Lc 2,1-20 -- bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Lc (Lucas) -- Lc 2 -- Lc 2,1 - Lc 2,2 - Lc 2,3 - Lc 2,4 - Lc 2,5 - Lc 2,6 - Lc 2,7 - Lc 2,8 - Lc 2,9 - Lc 2,10 - Lc 2,11 - Lc 2,12 - Lc 2,13 - Lc 2,14 - Lc 2,15 - Lc 2,16 - Lc 2,17 - Lc 2,18 - Lc 2,19 - Lc 2,20 -- Lc 2 -- Lc 2,21-40 - Lc 2,41-52 -
  Lc 2,1 Lc 2,2 Lc 2,3 Lc 2,4 Lc 2,5 Lc 2,6 Lc 2,7 Lc 2,8 Lc 2,9 Lc 2,10 Lc 2,11 Lc 2,12 Lc 2,13 Lc 2,14 Lc 2,15 Lc 2,16 Lc 2,17 Lc 2,18 Lc 2,19 Lc 2,20
                                         

Evangelielezing van (Taalgebruik :
In die dagen kwam er een besluit van keizer Augustus dat er een volkstelling moest gehouden worden in heel zijn rijk. Deze volkstelling vond plaats eer Quirinius landvoogd van Syrië was. Allen gingen op reis, ieder naar zijn eigen stad, om zich te laten inschrijven. Ook Jozef trok op en omdat hij behoorde tot het huis en geslacht van David, ging hij van Galilea, uit de stad Nazaret naar Judea: naar de stad van David, Betlehem geheten, om zich te laten inschrijven, samen met Maria zijn verloofde die zwanger was. Terwijl zij daar verbleven brak het uur aan waarop zij moeder zou worden; zij bracht een zoon ter wereld, haar eerstgeborene. Zij wikkelde Hem in doeken en legde Hem neer in een kribbe, omdat er voor hen geen plaats was in de herberg. In de omgeving bevonden zich herders die in het open veld gedurende de nacht hun kudde bewaakten. Plotseling stond een engel des Heren voor hen en zij werden omstraald door de glorie des Heren zodat zij door grote vrees werden bevangen. Maar de engel sprak tot hen: "Vreest niet, want zie, ik verkondig u een vreugdevolle boodschap die bestemd is voor heel het volk. Heden is u een Redder geboren, Christus de Heer, in de stad van David. En dit zal voor u een teken zijn: gij zult het pasgeboren kind vinden in doeken gewikkeld en liggend in een kribbe." Opeens voegde zich bij de engel een hemelse heerschare, zij verheerlijkten God met de woorden: "Eer aan God in den hoge en op aarde vrede onder de mensen in wie Hij welbehagen heeft."

Marcus begint zijn evangelie met het optreden van Johannes (de Doper) en de doop van Jezus in de Jordaan , m.a.w. met het begin van Jezus'optreden . Lucas begint zijn evangelie niet met het optreden van Johannes en de doop van Jezus als begin van zijn openbaar optreden , maar met de ontvangenis en de geboorte van Johannes en van Jezus .

In feite bestaat Lc 2,1-20 uit twee verhalen . In de verzen 1—7 zijn Jozef en Maria de hoofdpersonages . Tengevolge van het besluit van de volkstelling gaan zij naar Betlehem , waar hun kind Jezus wordt geboren . In de verzen 8—20 zijn de herders het hoofdpersonage . Zij bevinden zich in de omgeving van de geboorteplaats van Jezus . Dank zij de engelverschijning gaan zij op zoek naar Jezus , vinden hem en erkennen hem als Redder . Deze twee verhalen staan niet los van elkaar . Immers , het tweede verhaal (Lc 2,8—20) vertelt het bezoek van de herders aan het kind ; tevens wordt in dit verhaal de heilsbetekenis van het pasgeboren kind Jezus door de engel belicht .
We hebben dus twee verhalen , die in elkaar haken en samen een geheel vormen , maar volgens sommigen bestaat Lc 2,1—20
uit een drieluik :
eerste luik : Lc 2,1-7 : de geboorte van Jezus .
tweee luik : Lc 2,8-14 : de engelverschijning .
derde luìk : Lc 2,15-20 : het antwoord van de herders .

Lc 2,1-7 : de geboorte van Jezus

VERHAALELEMENTEN

1. PERSONAGES

a. Hoofdpersonages : Maria en Jozef
Begintoestand : Jozef behoort tot het geslacht en het huis van David ; hij is verloofd met Maria ; zij is zwanger . Ze wonen in een stad van Galilea , Nazaret.
Eindsituatie : ze verblijven in Betlehem . Maria baart er haar eerstgeborene .
b. Augustus : keizer ; hij kan een decreet uitvaardigen voor de hele wereld waardoor iedereen op weg gaat . Hij heet Augustus : de verhevene. Door zijn decreet zullen Maria en Jozef van Nazaret naar Betlehem reizen . Er gebeurt dus een verandering van plaats .
c. Quirinus: gouverneur van Syrië . Onder deze plaatselijke overheid vindt de volkstelling plaats .
d. Het kind : het is de eerstgeborene van Maria en Jozef . Het wordt in doeken gewikkeld en in een kribbe gelegd , want er is voor hen geen plaats in de herberg .

2. PLAATSAANDUIDINGEN

a. Galilea , de stad Nazaret : de plaats waar Maria de boodschap van de engel ontving (Lc 1,26) .
b. Judea : de plaats waar Maria op bezoek ging bij haar nicht Elisabet .
De stad van David Betlehem : de plaats waar Jezus geboren is .
Herberg : waar geen plaats is voor Maria , Jozef en Jezus .
Kribbe : de plaats waarin Jezus gelegd wordt .

3. TIJDSAANDUIDINGEN

a. In die dagen... een wijze van tijdsberekening .
b. Terwijl zìj daar waren , kwam de tijd dat ze moest bevallen .
9 maanden na de boodschap .
6 maanden na de geboorte van Johannes , de Doper .

Jozef en Maria zijn de hoofdpersonages . Zoals we reeds uit het verhaal van de aankondiging van de geboorte van Jezus (Lc 1,28-38) weten , behoort Jozef tot het geslacht van David . Hij is verloofd met Maria . Zij wonen in een stad van Galilea , Nazaret . Het zou reeds een verhaal op zich zijn , indien verteld zou worden dat Maria er beviel van haar kind en dat Jezus er geboren werd . Maar er is meer . Maria beviel niet in Nazaret , maar in Betlehem , de stad van David , in Judea . Deze veranderde situatie wordt verduidelijkt in het verhaal . Het vertelt dat keizer Augustus een besluit uitvaardigde om een volkstelling te houden over heel zijn rijk en dat tengevolge daarvan Maria en Jozef naar Betlehem gingen en aldaar verbleven , en dat tijdens die periode Jezus geboren werd . Wanneer we het verhaal nader bekijken , bemerken me volgende structuur :
v.1 : het besluit van de volkstelling : algemeen nl . ten tijde van keizer Augustus .
v.2 : het besluit van de volkstelling : concreter nl . “toen Quirinius goeverneur van Syrië was” .
v.3 : het gevolg van dit besluit : algemeen : “Allen gingen op weg om zich te laten inschrijven, ieder in zijn eigen stad .”
v.4-5 : het gevolg van dit besluit voor Jozef en Maria : “Zo ook Jozef ; hij ging van de stad Nazaret in Galilea naar Judea , naar de stad van David , Bethlehem genaamd , omdat hij uit het huis van David stamde .”
v.6-7 : de geboorte van Jezus .

BETEKENIS VAN HET VERHAAL

Volgens de evangelist Lucas past het besluit van de volkstelling van keizer Augustus in het heilsplan van God . Immers , tengevolge van dat besluit zal Jezus geboren worden in zijn vaderstad Betlehem , waaruit de koninklijke Messias zou voortkomen . Zelfs de keizer staat in dienst van Gods heìlsplan , in concreto in dienst van Jezus , de Redder van het hele volk . Niet Augustus is de Redder , maar Jezus .
De laatste zin van het eerste luik “omdat er voor hen geen plaats was in de herberg” heeft een zeer geladen betekenis . Volgens de evangelist Lucas is het leven van Jezus — vanaf het begin tot het einde — getekend door de ervaring dat er voor Hem geen plaats was . Bij de geboorte van Jezus zegt Lucas : “zij bracht haar zoon ter wereld , haar eerstgeborene , wikkelde Hem in doeken en legde Hem neer in een kribbe” (Lc 2,7) . Bij de begrafenis van Jezus schrijft Lucas : “ Na het lichaam van het kruis genomen te hebben wikkelde hij het in een lijkwade . Vervolgens legde hij Hem in een graf , .. .“ (Lc 23, 53) . Op parallelle wijze beschrijft Lucas dus het begin en het einde van Jezus’ leven . In beide verhalen wordt Jezus in een doek gewikkeld en neergelegd . In Betlehem is er geen plaats voor hen . In de herberg waren de deuren (en de harten) voor Jozef en Maria en Jezus gesloten . Men was in zichzelf opgesloten , men had genoeg aan zichzelf , men stond niet open voor nieuwe dingen , men verwachtte niets nieuws , ook niet van een jonge moeder die in verwachting was . Men gaf geen plaats , geen ruimte aan hen . Deze geslotenheid typeert de a—religieuze houding nl . een houding die niets van buiten , maar alles van zichzelf verwacht . Dezelfde houding wordt door de evangelist Johannes op een heel eigen wijze verwoord in de zin : “En het licht schijnt in de duisternis maar de duisternis nam het niet aan” (Joh 1,5) .

Lc 2,1 - Lc 2,1 : 6. Geboorte van Jezus : Lc 2,1-20 -- bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Lc (Lucas) -- Lc 2 -- Lc 2,1 - Lc 2,2 - Lc 2,3 - Lc 2,4 - Lc 2,5 - Lc 2,6 - Lc 2,7 - Lc 2,8 - Lc 2,9 - Lc 2,10 - Lc 2,11 - Lc 2,12 - Lc 2,13 - Lc 2,14 - Lc 2,15 - Lc 2,16 - Lc 2,17 - Lc 2,18 - Lc 2,19 - Lc 2,20 -- Lc (Lucas) - Lc 2 - Lc 2,21-40 - Lc 2,41-52
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Nachtmis Kerstmis C  Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2004) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
2:1 egeneto de en tais hèmerais ekeinais exèlthen dogma para kaisaros augoustou apografesthai pasan tèn oikoumenèn  1 factum est autem in diebus illis exiit edictum a Caesare Augusto ut describeretur universus orbis  Het gebeurde nu in die dagen dat een edict uitging vanwege keizer Augustus dat de hele bewoonde aarde zich moest laten registreren.  1 In die dagen kwam er een besluit van keizer Augustus dat er een volkstelling moest gehouden worden in heel zijn rijk.  [1] In die dagen vaardigde keizer Augustus een decreet uit dat de hele wereld zich moest laten registreren.  [1] In die tijd kondigde keizer Augustus een decreet af dat alle inwoners van het rijk zich moesten laten inschrijven.   1 ¶ Het geschiedt in die dagen: er gaat een besluit uit van Caesar Augustus dat de hele bewoonde wereld moet worden ingeschreven;  1. Or, il advint, en ces jours-là, que parut un édit de César Auguste, ordonnant le recensement de tout le monde habité.  

Statenvertaling . 1 En het geschiedde in diezelfde dagen, dat er een gebod uitging van den Keizer Augustus, dat de gehele wereld beschreven zou worden.
King James Bible . And it came to pass in those days, that there went out a decree from Caesar Augustus, that all the world should be taxed .
Luther-Bibel . 2 Und diese Schätzung war die allererste und geschah zur Zeit, da Quirinius Statthalter in Syrien war.

Tekstanalyse van Lc 2,1 . Dit vers Lc 2,1 telt 15 (3 X 5) woorden en 92 (2 X 2 X 23) letters . De getalwaarde van Lc 2,1 is 6934 (2 X 3467) .

Lc 2,1.1. ind. aor. 3de pers. enk. εγενετο = egeneto (het gebeurde) van het werkw. γινομαι = ginomai (worden, gebeuren) . Taalgebruik in de LXX : ginomai (worden) . Taalgebruik in het NT : ginomai (worden) . Bijbel (925) . OT (730) . NT (195) . Lc (69) . Lc 1-2 (14) : (1) Lc 1,5 . (2) Lc 1,8 . (3) Lc 1,23 . (4) Lc 1,41 (5) Lc 1,44 . (6) Lc 1,59 . (7) Lc 1,65 . (8) Lc 2,1 . (9) Lc 2,2 . (10) Lc 2,6 . (11) Lc 2,13 . (12) Lc 2,15 . (13) Lc 2,42 . (14) Lc 2,46 . Het duidt vaak een tijdsaanduiding aan (in die dagen, in de dagen van...) : een gelijk-tijdigheid (terwijl hij het priesterschap uitoefende) , een voor-tijdigheid of een na-tijdigheid . Soms heeft het ook de betekenis van zijn (er was eens... zoals vele verhalen bij ons beginnen) . Een vorm van γινομαι = ginomai in de LXX (2174) , in het NT (667) , in Lc (129) , in Lc 1 (10) : (1) Lc 1,2 . (2) Lc 1,5 . (3) Lc 1,8 . (4) Lc 1,20 . (5) Lc 1,23 . (6) Lc 1,38 . (7) Lc 1,41 . (8) Lc 1,44 . (9) Lc 1,59 . (10) Lc 1,65 , in Lc 2 (7) : (1) Lc 2,1 . (2) Lc 2,2 . (3) Lc 2,6 . (4) Lc 2,13 . (5) Lc 2,15 . (6) Lc 2,42 . (7) Lc 2,46 . In Lc : X vormen in 24 / 24 hoofdstukken en in 129 verzen .

ginomai (worden, gebeuren)  bijbel Tenach OT NT Mt Mc Lc Joh Hnd Br. Apk syn.   ev. 
aor. 3de pers. enk. egeneto  925  wajëhî : 784 730  195  13  17  69  16  53    17  99  115 

egeneto (het gebeurde) Lc 1 Lc 2 Lc 3 Lc 4 Lc 5 Lc 6 Lc 7 Lc 8 Lc 9 Lc 10 Lc 11 Lc 12 Lc 13 Lc 14 Lc 15 Lc 16 Lc 17 Lc 18 Lc 19 Lc 20 Lc 21 Lc 22 Lc 23 Lc 24  
67 3      

- εγενετο = egeneto (het gebeurde) komt vaak voor bij het begin van een hoofdstuk : (1) Lc 1,5 . (2) Lc 2,1 . (3) Lc 3,2 . (4) Lc 5,1 . (5) Lc 6,1 . (6) Lc 8,1 . (7) Lc 11,1 . (8) Lc 14,1 . (9) Lc 20,1 . Door het veelvuldig gebruik van het werkwoord γινομαι = ginomai (worden, gebeuren) is het evangelie van Lucas één grote wordingsgeschiedenis , één groot gebeuren .
- Hebreeuws . wë + act. qal imperf. 3de pers. mann. enk. וַיְהִי = wajëhî (en hij/het was) van het werkw. הָיָה = hâjâh (zijn) . De getalwaarde van וַיְהי = wajëhî (en hij/het zal zijn/was) is 31 . 31 is de getalwaarde van אֵל = ´el (God) ; aleph = 1 , lamed = 12 of 30 ; totaal : 13 of 31 (elkaars spiegelbeeld) .Taalgebruik in Tenakh : hâjâh (zijn) . Getalwaarde : he = 5 , jod = 10 ; totaal : 20 (2² X 5) . Structuur : 5 - 1 - 5 . De som van de elementen is telkens 2 .Tenakh (784) . Pentateuch (181) . Eerdere Profeten (339) . Latere Profeten (116) . 12 Kleine Profeten (22) . Geschriften (126) .
- Lat. esse . D. sein . Fr. être . Ned. zijn . E. to be . Aramees : הֲוָא = häwâ´ . Arabisch : هَؤَىَ = hawa .
Jozef en Maria woonden in Nazaret . Maria was zwanger . Normalerwijze zou Maria in Nazaret bevallen . De beslissing van de keizer om een volkstelling te houden brengt verandering in dit vooruitzicht . εγενετο = egeneto (het gebeurde) leidt deze verandering van situatie in . Keizer Augustus brengt deze verandering op gang .

Lc 2,1.2. δε = de (echter) , afkorting δ' = d' . Taalgebruik in het NT : de (echter) . Taalgebruik in de LXX : de (echter) . Taalgebruik in Lc : de (echter) . Partikel . Het staat steeds als tweede woord in de zin . Het kan een lichte tegenstelling aanduiden . Om een verandering van personage of situatie in de zin aan te duiden . Lc (478 + 5 = 483) . Lc 1 (17) : (1) Lc 1,6 . (2) Lc 1,8 . (3) Lc 1,11 . (4) Lc 1,13 . (5) Lc 1,22 . (6) Lc 1,24 . (7) Lc 1,26 . (8) Lc 1,29 . (9) Lc 1,34 . (10) Lc 1,38 . (11) Lc 1,39 . (12) Lc 1,56 . (13) Lc 1,57 . (14) Lc 1,62 . (15) Lc 1,64 . (16) Lc 1,76 . (17) Lc 1,80 . In Lc 2,1-20 komt het partikel de (echter) vijfmaal voor : (1) Lc 2,1 . (2) Lc 2,4 . (3) Lc 2,6 . (4) Lc 2,17 . (5) Lc 2,19 . Verder in Lc 2 (4) : (1) Lc 2,35 . (2) Lc 2,40 . (3) Lc 2,44 . (4) Lc 2,47 .

de (echter)   bijbel OT NT Mt Mc Lc Joh Hnd Br. Apk syn.  ev. 
de  6210 3754 2456 421 149 478 203 490 708 7 1048  1251 
d'  73 50  23  12      19  20 
Totaal 6283 3804 2479 433 151 483 204 490 711 7 1067 1271

de (echter)   Lc 1 Lc 2 Lc 3 Lc 4 Lc 5 Lc 6 Lc 7 Lc 8 Lc 9 Lc 10 Lc 11 Lc 12 Lc 13 Lc 14 Lc 15 Lc 16 Lc 17 Lc 18 Lc 19 Lc 20 Lc 21 Lc 22 Lc 23 Lc 24
de (478) 17  11  13  18  15  23  37  36  21  22  26  13  16  15  11  26  16  22  14  35  34  20 
d' (5)                                        
483 17  11  13  18  15  23  37  37  23  22  26  13  16  15  12  26  16  23  14  35  34  20 
1151 verzen  Lc 1 Lc 2 Lc 3 Lc 4 Lc 5 Lc 6 Lc 7 Lc 8 Lc 9 Lc 10 Lc 11 Lc 12 Lc 13 Lc 14 Lc 15 Lc 16 Lc 17 Lc 18 Lc 19 Lc 20 Lc 21 Lc 22 Lc 23 Lc 24
  80  52  38  44  39  49  50  56  62  42  54  59  35  35  32  31  37  43  48  47  38  71  56  53 
  Lc 2,1 Lc 2,2 Lc 2,3 Lc 2,4 Lc 2,5 Lc 2,6 Lc 2,7 Lc 2,8 Lc 2,9 Lc 2,10 Lc 2,11 Lc 2,12 Lc 2,13 Lc 2,14 Lc 2,15 Lc 2,16 Lc 2,17 Lc 2,18 Lc 2,19 Lc 2,20
de (echter) (5) 1.      2.    3.                      4.    5.    
kai (en) (11)     1.        2.   3.  4.  5.    6.  7.    8.  9.    10.    11. 

Van de twintig verzen zijn vijf verzen met het partikel de (echter) en beginnen elf verzen met kai (en) . Slechts vier verzen blijven over .
In Lc 2,1-20 komt het partikel de (echter) vijfmaal voor : (1) Lc 2,1 . (2) Lc 2,4 . (3) Lc 2,6 . (4) Lc 2,17 . (5) Lc 2,19 .
Tegenover de verwachtingen van Maria en Jozef over de geboorte van hun kind in Nazaret komt de beslissing van keizer Augustus om een volkstelling te houden . Hierdoor zal de bevalling niet in Nazaret plaatsvinden .

Lc 2,1.1. - 2. εγενετο δε = egeneto de (het gebeurde echter) . NT (40) . Lc (20) : (1) Lc 1,8 . (2) Lc 2,1 . (3) Lc 2,6 . (4) Lc 3,21 . (5) Lc 5,1 . (6) Lc 6,1 . (7) Lc 6,6 . (8) Lc 6,12 . (9) Lc 8,40 . (10) Lc 9,28 . (11) Lc 9,37 . (12) Lc 9,51 . (13) Lc 9,57 . (14) Lc 10,38 . (15) Lc 11,14 . (16) Lc 11,27 . (17) Lc 16,22 . (18) Lc 18,35 . (19) Lc 22,24 . (20) Lc 22,44 .
- και εγενετο = kai egeneto (en het gebeurde) . NT () . Lc (35) : (1) Lc 1,23 . (2) Lc 1,41 . (3) Lc 1,59 . (4) Lc 1,65 . (5) Lc 2,15 . (6) Lc 2,42 . (7) Lc 2,46 . (8) Lc 4,36 . (9) Lc 5,12 . (10) Lc 5,17 . (11) Lc 6,13 . (12) Lc 6,16 . (13) Lc 6,49 . (14) Lc 7,11 . (15) Lc 8,1 . (16) Lc 8,22 . (17) Lc 8,24 . (18) Lc 9,18 . (19) Lc 9,29 . (20) Lc 9,33 . (21) Lc 11,1 . (22) Lc 13,19 . (23) Lc 14,1 . (24) Lc 17,11 . (25) Lc 17,14 . (26) Lc 17,28 . (27) Lc 19,15 . (28) Lc 19,29 . (29) Lc 20,1 . (30) Lc 22,14 . (31) Lc 22,66 . (32) Lc 24,4 . (33) Lc 24,15 . (34) Lc 24,30 . (35) Lc 24,51 .

Lc 2,1.3. εν = en (in, tijdens) . Taalgebruik in het NT : en (in) . Taalgebruik in de LXX: en (in) . Taalgebruik in Lc : en (in) . Lc (288) . Lc 1 (25) : (1) Lc 1,1 . (2) Lc 1,5 . (3) Lc 1,6 . (4) Lc 1,7 . (5) Lc 1,8 . (6) Lc 1,17 . (7) Lc 1,18 . (8) Lc 1,21 . (9) Lc 1,22 . (10) Lc 1,25 . (11) Lc 1,26 . (12) Lc 1,31 . (13) Lc 1,36 . (14) Lc 1,39 . (15) Lc 1,41 . (16) Lc 1,42 . (17) Lc 1,44 . (18) Lc 1,51 . (19) Lc 1,59 . (20) Lc 1,65 . (21) Lc 1,66 . (22) Lc 1,75 . (23) Lc 1,78 . (24) Lc 1,79 . (25) Lc 1,80 . Lc 2 (23) : (1) Lc 2,1 . (2) Lc 2,6 . (3) Lc 2,7 . (4) Lc 2,8 . (5) Lc 2,11 . (6) Lc 2,12 . (7) Lc 2,14 . (8) Lc 2,16 . (9) Lc 2,19 . (10) Lc 2,21 . (11) Lc 2,23 . (12) Lc 2,24 . (13) Lc 2,25 . (14) Lc 2,27 . (15) Lc 2,29 . (16) Lc 2,34 . (17) Lc 2,36 . (18) Lc 2,43 . (19) Lc 2,44 . (20) Lc 2,46 . (21) Lc 2,49 . (22) Lc 2,51 . (23) Lc 2,52 .

en (in) .   bijbel OT NT Mt Mc Lc Joh Hnd Br. Apk synopt. ev.
  11097 8943 2154 247 119 288 182 226 966 126 654  836 

en (in)   Lc 1 Lc 2 Lc 3 Lc 4 Lc 5 Lc 6 Lc 7 Lc 8 Lc 9 Lc 10 Lc 11 Lc 12 Lc 13 Lc 14 Lc 15 Lc 16 Lc 17 Lc 18 Lc 19 Lc 20 Lc 21 Lc 22 Lc 23 Lc 24
288   25  23  10  18  10  12  12  13  14  12  17  13  11  11  13  12  16 

- Hebr. בְּ = bë . Fr. en . Ned. in . E. in . D. in . Fr. dans . Arabisch : فِي = fi (in) . Taalgebruik in de Qoran : fi (in) .

Lc 2,1.1. - 3. εγενετο δε εν = egeneto de en = het gebeurde echter tijdens . NT (18) . Lc (14) : (1) Lc 1,8 . (2) Lc 2,1 . (3) Lc 2,6 . (4) Lc 3,21 . (5) Lc 5,1 . (6) Lc 6,1 . (7) Lc 6,6 . (8) Lc 6,12 . (9) Lc 8,40 . (10) Lc 9,37 . (11) Lc 9,51 . (12) Lc 10,38 . (13) Lc 11,27 . (14) Lc 18,35 .
- και εγενετο εν = kai egeneto en = en het gebeurde tijdens . NT (23) . Mc (3) . Lc (20) : (1) Lc 1,59 . (2) Lc 5,12 . (3) Lc 5,17 . (4) Lc 7,11 . (5) Lc 8,1 . (6) Lc 8,22 . (7) Lc 9,18 . (8) Lc 9,29 . (9) Lc 9,33 . (10) Lc 11,1 . (11) Lc 14,1 . (12) Lc 17,11 . (13) Lc 17,14 . (14) Lc 17,28 . (15) Lc 19,15 . (16) Lc 20,1 . (17) Lc 24,4 . (18) Lc 24,15 . (19) Lc 24,30 . (35) Lc 24,51 .

Lc 2,1.4. bepaald lidw. dat. vr. mv. ταις = tais van het bepaald lidwoord ho , hè , to (de - het) . Taalgebruik in het NT : bepaald lidwoord . Taalgebruik in de LXX : bepaald lidwoord . Taalgebruik in Lc : bepaald lidwoord . Lc (33) . Lc 1 (7) : (1) Lc 1,5 . (2) Lc 1,6 . (3) Lc 1,7 . (4) Lc 1,18 . (5) Lc 1,39 . (6) Lc 1,75 . (7) Lc 1,80 . Lc 2 (2) : (1) Lc 2,1 . (2) Lc 2,47 .

  lidw. mv.   bijbel  OT  NT  Mt  Mc   Lc  Joh  Hnd  Br. Apk  syn. ev.
15. dat. vr. mv. tais   980  799  181  21  10  33  24  66  23  64  68 

- D. der , die , das enz. Fr. le , la enz. (< lat. aanwijz. voornaamwoord il-lum , il-lam) .

Lc 2,1.3. - 4. εν ταις = en tais (in... ) . NT (104) . Lc (22) : (1) Lc 1,5 . (2) Lc 1,7 . (3) Lc 1,18 . (4) Lc 1,39 . (5) Lc 1,80 . (6) Lc 2,1 . (7) Lc 3,15 . (8) Lc 4,2 . (9) Lc 4,15 . (10) Lc 4,25 . (11) Lc 4,44 . (12) Lc 5,16 . (13) Lc 5,22 . (14) Lc 6,12 . (15) Lc 11,43 . (16) Lc 13,26 . (17) Lc 17,26 . (18) Lc 17,28 . (19) Lc 20,46 . (20) Lc 21,21 . (21) Lc 24,18 . (22) Lc 24,38 .

Lc 2,1.5. dat. vr. mv. ἡμεραις = hèmerais van het zelfst. naamw. ἡμερα = hèmera (dag) . Taalgebruik in het NT : hèmera (dag) . Taalgebruik in Lc : hèmera (dag) . Taalgebruik in Hnd : hèmera (dag) . Taalgebruik in de Septuaginta : hèmera (dag) . Lc (18) : (1) Lc 1,5 . (2) Lc 1,7 . (3) Lc 1,18 . (4) Lc 1,25 . (5) Lc 1,39 . (6) Lc 1,75 . (7) Lc 2,1 . (8) Lc 2,36 . (9) Lc 4,2 . (10) Lc 4,25 . (11) Lc 5,35 . (12) Lc 6,12 . (13) Lc 9,36 . (14) Lc 17,26 . (15) Lc 17,28 . (16) Lc 21,23 . (17) Lc 23,7 . (18) Lc 24,18 . Een vorm van hèmera (dag) in de LXX (2567) , in het NT (388) , in Lc (82) , in Hnd (93) , in Lc 1 (11) : (1) Lc 1,5 . (2) Lc 1,7 . (3) Lc 1,18 . (4) Lc 1,20 . (5) Lc 1,23 . (6) Lc 1,24 . (7) Lc 1,25 . (8) Lc 1,39 . (9) Lc 1,59 . (10) Lc 1,75 . (11) Lc 1,80 , in Lc 2 (9) : (1) Lc 2,1 . (2) Lc 2,6 . (3) Lc 2,21 . (4) Lc 2,22 . (5) Lc 2,36 . (6) Lc 2,37 . (7) Lc 2,43 . (8) Lc 2,44 . (9) Lc 2,46 .

  hèmera (dag)  bijbel OT NT Mt Mc Lc Joh Hnd Br. Apk syn.  ev.  P.  A. b. 
6 dat. vr. mv. hèmerais   228  180  48  18  10  29  31     

      1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  11.  12.  13.  14.  15.  16.  17.  18.  19.  20.  21.  22. 
  hèmera (dag)  Lc Lc 1 Lc 2 Lc 4 Lc 5 Lc 6 Lc 8 Lc 9 Lc 10 Lc 11 Lc 12 Lc 13 Lc 14 Lc 15 Lc 16 Lc 17 Lc 18 Lc 19 Lc 20 Lc 21 Lc 22 Lc 23 Lc 24
1 nom. en dat. vr. enk. hèmera(i)  27 (1) Lc 1,59 .     (1) Lc 4,16   (1) Lc 6,13 . (2) Lc 6,23 .     (1) Lc 9,12 . (2) Lc 9,22 . (3) Lc 9,37 .   (1) Lc 10,12 .                              
2 gen. vr. enk. + acc. vr. mv hèmeras  14  (1) Lc 1,20 . (2) Lc 1,24 . (3) Lc 1,80 .   (4) Lc 2,43 . (5) Lc 2,44 . (6) Lc 2,46 . (7) Lc 4,2 . (8) Lc 4,42 .       (9) Lc 9,51 .             (10) Lc 15,13 .       (11) Lc 17,4 . (12) Lc 17,27 . (13) Lc 18,7 .     (14) Lc 21,37 .          
3 acc. vr. enk. hèmeran     (1) Lc 2,37 .         (2) Lc 9,23 .   (3) Lc 11,3         (4) Lc 16,19 .     (5) Lc 19,47 .     (6) Lc 22,53 .   (7) Lc 24,21 .       
nom. vr. mv. hèmerai 12 (1) Lc 1,23 .   (2) Lc 2,6 . (3) Lc 2,21 . (4) Lc 2,22 .   (5) Lc 5,35 .     (6) Lc 9,28 .       (7) Lc 13,14 .       (8) Lc 17,22 .   (9) Lc 19,43 .   (10) Lc 21,6 . (11) Lc 21,22 .   (12) Lc 23,29 .           
5 gen. vr. mv. hèmerôn        (1) Lc 5,17   (2) Lc 8,22 .                 (3) Lc 17,22 .       (4) Lc 20,1 .           
6 dat. vr. mv. hèmerais   18  (1) Lc 1,5 . (2) Lc 1,7 . (3) Lc 1,18 . (4) Lc 1,25 . (5) Lc 1,39 . (6) Lc 1,75 .   (7) Lc 2,1 . (8) Lc 2,36 . (9) Lc 4,2 . (10) Lc 4,25 . (11) Lc 5,35 . (12) Lc 6,12 .   (13) Lc 9,36               (14) Lc 17,26 . (15) Lc 17,28 .       (16) Lc 21,23 .   (17) Lc 23,7 . (18) Lc 24,18 .         
  totaal 78 / '82'  11  '2'                           

- Hebreeuws . mann. mv. יָמִים = jâmîm (dagen) van het zelfst. naamw. יוֹם = jôm (dag) . Taalgebruik in Tenakh : jôm (dag) . Getalwaarde : jod = 10 , waw = 6 , mem = 13 of 40 ; totaal : 29 OF 56 (2³ X 7) . Structuur : 1 - 6 - 4 . De som van de elementen is telkens 2 . j-m-m . Tenakh (289) . Pentateuch (117) . Eerdere Profeten (45) . Latere Profeten (45) . 12 Kleine Profeten (10) . Geschriften (66) .
- Lat. dies . Ned. dag . D. Tag . E. day . F. jour < Lat. diurnum . Cfr journaal . Arabisch : يَوم = jaum (dag) . Taalgebruik in de Qoran : dag (jaum) .

Lc 2,1.3. - 5. εν ταις ἡμεραις = en tais hèmerais (in de dagen) . NT (25) . Lc (11 / 18) : (1) Lc 1,5 . (2) Lc 1,7 . (3) Lc 1,18 . (4) Lc 1,39 . (5) Lc 2,1 .  (6) Lc 4,2 . (7) Lc 4,25 . (8) Lc 6,12 . (9) Lc 17,26 . (10) Lc 17,28 . (11) Lc 24,18 .
- Hebreeuws . בַּיָּמִּים = bajjâmîm (in de dagen) < voorzetsel bë + zelfst. naamw. mann. mv. van het zelfst. naamw. יוֹם = jôm (dag) . Taalgebruik in Tenakh : jôm (dag) . Getalwaarde : jod = 10 , waw = 6 , mem = 13 of 40 ; totaal : 29 OF 56 (2³ X 7) . Structuur : 1 - 6 - 4 . De som van de elementen is telkens 2 . Tenakh (53) . Pentateuch (11) . Eerdere Profeten (17) . Latere Profeten (11) . 12 Kleine Profeten (6) . Geschriften (8) .
- Hebreeuws . בִּימֵי = bîme(j) < voorzetsel bë + stat. constr. mann. mv. OF בְיָמָי = bëjâmâj (in mijn dagen) <bë + stat. constr. mann. mv. + suffix persoonl. voornaamw. 1ste pers. mann. enk. . b-j-m-j . Tenakh (55) . Pentateuch (6) . Eerdere Profeten (12) . Latere Profeten (9) . 12 Kleine Profeten (6) . Geschriften (22) .

Lc 2,1.1. - 5. εγενετο εν ταις ἡμεραις = egeneto en tais hèmerais (het gebeurde in de dagen) . Lc (3) : (1) Lc 1,5 . (2) Lc 17,26 . (3) Lc 17,28 .
- εγενετο δε εν ταις ἡμεραις = = egeneto de en tais hèmerais (het gebeurde echter in de dagen) . Lc (1) : (2) Lc 2,1 . (2) Lc 6,12 . Hnd (1) : Hnd 9,37 .
- Hebreeuws . וַיְהִי בִּימֵי = wajjëhî bîme(j) (en het was in de dagen van) . Tenakh (5) : (1) Gn 14,1 . (2) Js 7,1 . (3) Jr 1,3 . (4) Rt 1,1 . (5) Est 1,1 .

Lc 2,1.6. aanwijzend voornaamw. datief vrouwelijk meervoud ekeinais (die) . Taalgebruik in het NT : ekeinos (die) . Taalgebruik in Lc : ekeinos (die) .
Lc (5) : (1) Lc 2,1 . (2) Lc 4,2 . (3) Lc 5,35 . (4) Lc 9,36 . (5) Lc 21,23 . Dit is de enige vorm in Lc 2 .

Lc 2,1.3. - 6. εν (δε) ταις ἡμεραις εκειναις = en tais hèmerais ekeinais (in die dagen) . NT (7) (1) Mt 3,1 . (2) Lc 2,1 . (3) Lc 4,2 . (4) Hnd 2,18 . (5) Hnd 7,41 . (6) Hnd 9,37 . (7) Apk 9,6 .
- Hebreeuws . הָהֵם בַּיָּמִּים = bajjâmîm hâhem (in die dagen) . Tenakh (31) . In één vers in Gn : Gn 6,4 . In één vers in Ex : Ex 2,11 . In Ex 2,23 staat tussen bajjâmîm en hâhem het bijvoeglijk naamwoord hârabbîm (vele) . In drie verzen in Dt . In één vers in Joz . In zes verzen in Re : (1) Re 17,6 . (2) Re 18,1 . (3) Re 19,1 . (4) Re 20,27 . (5) Re 20,28 . (6) Re 21,25 . In twee verzen in 1 S . In één vers in 2 S . In drie verzen in 2 K . In één vers in 2 Kr . In twee verzen in Neh . In twee verzen in Est . In één vers in Js . In vier verzen in Jr . In één vers in Ez . In één vers in Da . In één vers in Zach .
In die dagen verwijst naar het begin van het Lucasevangelie (Lc 1,5) .

Lc 2,1.1. - 6. εγενετο δε εν ταις ἡμεραις εκειναις = egeneto de en tais hèmerais ekeinais (het gebeurde echter in die dagen) . In twee verzen in het NT : (1) Lc 2,1 . (2) Hnd 9,37 .
- και εγενετο εν εκειναις ταις ἡμεραις= kai egeneto en ekeinais tais hèmerais (en het gebeurde in die dagen) . In het NT slechts in Mc 1,9 .
Het is de vertaling van het Hebreeuwse הָהֵם בַּיָּמִּים וַיְהִי = wajëhî bajjâmim hâhem (en het gebeurde in die dagen) . Tenakh (3) : (1) Ex 2,11 . (2) Re 19,1 . (3) 1 S 28,1 .
(1) הָהֵם הָרַבִּים בַּיָּמִּים וַיְהִי = wajëhî bajjâmim hârabbîm hâhem (en het gebeurde in die vele dagen) : Ex 2,23 . LXX . Ex 2,11 : εγενετο δε εν ταις ἡμεραις ταις πολλαις εκειναις = egeneto de en tais hèmerais tais pollais (onder invloed van Ex 2,23) ekeinais = het gebeurde echter in die vele dagen .
(2) Re 19,1 : και εγενετο εν ταις ἡμεραις εκειναις = kai egeneto en tais hèmerais ekeinais = en het gebeurde in die dagen .
(3) 1 S 28,1 : και εγενηθη εν ταις ἡμεραις εκειναις = kai egenethè en tais hèmerais ekeinais = en het is gebeurd in die dagen .
Tenslotte : Ex 2,23 : μετα δε τας ἡμερας τας πολλας εκεινας = meta de tas hèmeras tas pollas ekeinas = na echter die vele dagen (zie Ex 2,11) .
- Het begin van Lc 2,1 stemt sterk overeen met Lc 1,5 : εγενετο εν ταις ἡμεραις = egeneto en tais hèmerais = het gebeurde in de dagen van Herodes, koning van Judea . In Lc 1,5 leidt het de beschrijving van de beginsituatie van Zacharia en Elisabeth in , in Lc 2,1 leidt het de verandering van begin- naar eindsituatie in . Ten gevolge van de registratie door keizer Augustus zal Maria niet in Nazaret , maar in Bethlehem bevallen .
- Er is echter meer . Lc 1,5 leidt het 1ste hoofdstuk in met al zijn gebeurtenissen ; Lc 2,1 is er een vervolg op . Het is echter ook het begin van het grote heilsgebeuren waarin "ieder vlees de redding van God zal zien" . Het begint hier en het zal eindigen in Rome in Hnd 28 .

Lc 2,1.7. ind. aor. 3de pers. enk. εξηλθεν = exèlthen (ging uit) van het werkw. εξερχομαι = exerchomai (uitgaan) . Taalgebruik in het NT : exerchomai (uit-gaan, naar buiten gaan) . Taalgebruik in de LXX : exerchomai (uit-gaan, naar buiten gaan) . Taalgebruik in Lc : exerchomai (uit-gaan, naar buiten gaan) . Lc (8) : (1) Lc 2,1 . (2) Lc 4,14 . (3) Lc 4,35 . (4) Lc 5,27 . (5) Lc 7,17 . (6) Lc 8,5 . (7) Lc 8,35 . (8) Lc 17,29 . Een vorm van εξερχομαι = exerchomai in de LXX (216) , in het NT (742) , in Lc (41) .
- Uit-gaan kan betekenen : van een eerder besloten ruimte zoals een huis, een stad enz. naar buiten gaan . Het werkwoord wordt ook vaak gebruikt om het weggaan van een onreine geest uit een persoon aan te geven .

  exerchomai (uit-gaan, naar buiten gaan)  bijbel OT NT Mt Mc Lc Joh Hnd Br. Apk syn.  ev.  P.  A. b. 
  ind. aor. 3de pers. enk. exèlthen   232  165  67  11  19  11  25  44     

Lc 2,1.8. nom. onz. enk. δογμα = dogma (bevel, decreet) . Taalgebruik in het NT : dogma (bevel, decreet) . Taalgebruik in Lc : dogma (bevel, decreet) . Lc (1) Lc 2,1 . Dit is de enigste vorm in Lc . Een vorm van δογμα = dogma in de LXX (18) , in het NT (5) .

Lc 2,1.9. παρα = para . Afkorting . παρ' = par' (langs, vanwege) . Taalgebruik in het NT : para (langs) . Taalgebruik in de LXX : para (langs) . Taalgebruik in Lc : para (langs) .
Lc (20 + 8 = 28) . παρα = para in Lc (20) : (1) Lc 1,30 . (2) Lc 1,37 . (3) Lc 1,45 . (4) Lc 2,1 . (5) Lc 2,52 . (6) Lc 3,13 . (7) Lc 5,1 . (8) Lc 5,2 . (9) Lc 7,38 . (10) Lc 8,5 . (11) Lc 8,12 . (12) Lc 8,35 . (13) Lc 8,41 . (14) Lc 8,49 . (15) Lc 13,2 . (16) Lc 13,4 . (17) Lc 17,16 . (18) Lc 18,27 . (19) Lc 18,35 . (20) Lc 19,7 . παρ' = par' (8) : (1) Lc 6,19 . (2) Lc 6,34 . (3) Lc 9,47 . (4) Lc 10,7 . (5) Lc 11,16 . (6) Lc 11,37 . (7) Lc 12,48 . (8) Lc 18,14

para  bijbel OT NT Mt Mc Lc Joh Hnd Br. Apk syn.  ev.  P.  A. b. 
para  677  553  124  13  11  20  21  18  40  44  65     
par'  238  178  60  10  10  22  16  26  21 
totaal 915  731  184  17  15  28  31  28  62  60  91     

Lc 2,1.10. gen. mann. enk. καισαρος = kaisaros van het zelfst. naamw. καισαρ = kaisar (keizer) . Taalgebruik in het NT : kaisar (keizer) . Bijbel = NT (11) : (1) Mt 22,21 (2X) . (2) Mc 12,16 . (3) Mc 12,17 . (4) Lc 2,1 . (5) Lc 3,1 . (6) Lc 20,24 . (7) Lc 20,25 . (8) Joh 19,12 . (9) Hnd 17,7 . (10) Hnd 25,10 . (11) Fil 4,22 . Een vorm van καισαρ = kaisar in het NT (29) , in Lc (6) : (1) Lc 2,1 . (2) Lc 3,1 . (3) Lc 20,22 . (4) Lc 20,24 . (5) Lc 20,25 . (6) Lc 23,2 .

Lc 2,1.11. gen. mann. enk. augoustou van het zelfst. naamw. augoustus (Augustus) . Lc (1) Lc 2,1 .

Lc 2,1.12. inf. praes. απογραφεσθαι = apografesthai (zich laten opschrijven) van het werkw. απογραφομαι = apografomai (zich laten opschrijven) . Taalgebruik in het NT : apografesthai (zich laten opschrijven) . Taalgebruik in de LXX : apografesthai (zich laten opschrijven) . Taalgebruik in Lc : apografesthai (zich laten opschrijven) . Lc (2) : (1) Lc 2,1 . (2) Lc 2,3 . Een vorm van απογραφομαι = apografomai in de LXX (6) , in het NT (4) , in Lc (3) : (1) Lc 2,1 . (2) Lc 2,3 . (3) Lc 2,5 .
- Zich laten registreren met misschien een afschrift betekent dat iemand kan geïdentificeerd worden , dat de overheid weet wie iemand is en waar hij / zij woont en tot welke volksgroep iemand behoort . Dat kan bedreigend zijn voor hen die het gebied om veiligheidsredenen zijn ontvlucht . Dat kan het geval geweest zijn voor Jozef en Maria . In dergelijke gevallen probeert iemand zo onopvallend mogelijk te zijn of duikt onder .

Lc 2,1.13. acc. vr. enk. pasan van het bijvoegl. naamw. pas (ieder, elk, alles) . Taalgebruik in het NT : pas (ieder, elk, alles) . Taalgebruik in Lc : pas (ieder, elk, alles) . Hebr. kol . Lat. omnis . Fr. tout . Ned. elk , ieder .
Lc (5) : (1) Lc 2,1 . (2) Lc 3,3 . (3) Lc 4,25 . (4) Lc 10,1 . (5) Lc 10,19 . Een vorm van pas (ieder, elk, alles) in Lc 2 in 12 verzen : (1) Lc 2,1 . (2) Lc 2,3 . (3) Lc 2,10 . (4) Lc 2,18 . (5) Lc 2,19 . (6) Lc 2,20 . (7) Lc 2,23 . (8) Lc 2,31 . (9) Lc 2,38 . (10) Lc 2,39 . (11) Lc 2,47 . (12) Lc 2,51 .

Lc 2,1.14. bep. lidw. acc. vr. enk. tèn . Taalgebruik in het NT : bepaald lidwoord . Taalgebruik in Lc : bepaald lidwoord . Gr. to.. , tè... N. : de . E. : the . D. der , die , das enz. Fr. le , la enz. (< lat. aanwijz. voornaamwoord il-lum , il-lam) .
Lc (149) . Lc 2 (8) : (1) Lc 2,1 . (2) Lc 2,3 . (3) Lc 2,4 . (4) Lc 2,8 . (5) Lc 2,16 . (6) Lc 2,34 . (7) Lc 2,35 . (8) Lc 2,39 .

Lc 2,1.15. pass. part. praes. acc. vr. enk. οικυμενην = oikoumenèn (bewoonde aarde, wereld) van het werkw. οικεω = oikeô (wonen, bewonen) . Taalgebruik in het NT : oikoumenè (bewoonde aarde, wereld) . Taalgebruik in de LXX : oikoumenè (bewoonde aarde, wereld) . Taalgebruik in Lc : oikoumenè (bewoonde aarde, wereld) . Bijbel (32) . OT (23) . NT (9) : (1) Lc 2,1 . (2) Hnd 11,28 . (3) Hnd 17,6 . (4) Hnd 17,31 . (5) Hnd 24,5 . (6) Heb 1,6 . (7) Heb 2,5 . (8) Apk 12,9 . Lc (1) Lc 2,1 . Een vorm van οικεω = oikeô in de LXX (150) , in het NT (8) .

Lc 2,2 - Lc 2,2 : 6. Geboorte van Jezus : Lc 2,1-20 -- bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Lc (Lucas) -- Lc 2 -- Lc 2,1 - Lc 2,2 - Lc 2,3 - Lc 2,4 - Lc 2,5 - Lc 2,6 - Lc 2,7 - Lc 2,8 - Lc 2,9 - Lc 2,10 - Lc 2,11 - Lc 2,12 - Lc 2,13 - Lc 2,14 - Lc 2,15 - Lc 2,16 - Lc 2,17 - Lc 2,18 - Lc 2,19 - Lc 2,20 -- Lc (Lucas) - Lc 2 - Lc 2,21-40 - Lc 2,41-52
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Nachtmis Kerstmis C  Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2004) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
2:2 autè apografè prôtè egeneto hègemoneuontos tès surias kurèniou  2 haec descriptio prima facta est praeside Syriae Cyrino  Deze registratie was de eerste die gebeurde toen Quirinius over Syrië regeerde.  2 Deze volkstelling vond plaats eer Quirinius landvoogd van Syrië was.  [2] Deze eerste registratie vond plaats toen Quirinius gouverneur van Syrië was.  [2] Deze eerste volkstelling vond plaats tijdens het bewind van Quirinius over Syrië.  2 deze inschrijving – de eerste – geschiedt als Quirinius landvoogd van Syrië is.  2. Ce recensement, le premier, eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie.  

Statenvertaling . 2 Deze eerste beschrijving geschiedde, als Cyrenius over Syrië stadhouder was.
King James Bible . [2] (And this taxing was first made when Cyrenius was governor of Syria.)
Luther-Bibel . 2 Und diese Schätzung war die allererste und geschah zur Zeit, da Quirinius Statthalter in Syrien war.

Tekstuitleg van Lc 2,2 .

4. ind. aor. 3de pers. enk. egeneto (het gebeurde) van het werkw. ginomai (worden, gebeuren) . Taalgebruik in het NT : ginomai (worden) . Taalgebruik in Lc : ginomai (worden) . Het duidt vaak een tijdsaanduiding aan (in die dagen, in de dagen van...) : een gelijk-tijdigheid (terwijl hij het priesterschap uitoefende) , een voor-tijdigheid of een na-tijdigheid . Soms heeft het ook de betekenis van zijn (er was eens... ) zoals vele verhalen bij ons beginnen .
Lc (69) . Lc 2 (7) : (1) Lc 2,1 . (2) Lc 2,2 . (3) Lc 2,6 . (4) Lc 2,13 . (5) Lc 2,15 . (6) Lc 2,42 . (7) Lc 2,46 .

5. act. part. praes. gen. mann. enk. ἡγεμονευοντος = hègemoneuontos van het werkw. ἡγεμονευω = hègemoneuô (de weg wijzen, aanvoeren, besturen) . Taalgebruik : hègemoneuô (de weg wijzen, aanvoeren, besturen) . Losse genitief . Terwijl ... of : Tijdens ... Bijbel (2) : (1) Lc 2,2 . (2) Lc 3,1 . Een vorm van ἡγεμονευω = hègemoneuô in de Bijbel (2) : (1) Lc 2,2 . (2) Lc 3,1 .

6. bep. lidw. gen. vr. enk. tès (de) van het bepaald lidwoord ho , hè , to (de - het) . Taalgebruik in het NT : bepaald lidwoord . Taalgebruik in Lc : bepaald lidwoord . Gr. to.. , tè... N. : de . E. : the . D. der , die , das enz. Fr. le , la enz. (< lat. aanwijz. voornaamwoord il-lum , il-lam) .
Lc (109) . Lc 2 (5) : (1) Lc 2,2 . (2) Lc 2,4 . (3) Lc 2,8 . (4) Lc 2,36 . (5) Lc 2,42 .

Lc 2,3 - Lc 2,3 : 6. Geboorte van Jezus : Lc 2,1-20 -- bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Lc (Lucas) -- Lc 2 -- Lc 2,1 - Lc 2,2 - Lc 2,3 - Lc 2,4 - Lc 2,5 - Lc 2,6 - Lc 2,7 - Lc 2,8 - Lc 2,9 - Lc 2,10 - Lc 2,11 - Lc 2,12 - Lc 2,13 - Lc 2,14 - Lc 2,15 - Lc 2,16 - Lc 2,17 - Lc 2,18 - Lc 2,19 - Lc 2,20 -- Lc (Lucas) - Lc 2 - Lc 2,21-40 - Lc 2,41-52
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Nachtmis Kerstmis C  Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2004) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
2:3 kai eporeuonto pantes apografesthai ekastos eis tèn heautou polin  3 et ibant omnes ut profiterentur singuli in suam civitatem 
En allen gingen om zich te laten registreren, ieder in zijn eigen stad. 
3 Allen gingen op reis, ieder naar zijn eigen stad, om zich te laten inschrijven.  [3] Allen gingen op weg om zich te laten inschrijven, ieder in zijn eigen stad.  [3] Iedereen ging op weg om zich te laten inschrijven, ieder naar de plaats waar hij vandaan kwam.  3 Allen gaan op reis om te worden ingeschreven, ieder naar zijn eigen stad.  3. Et tous allaient se faire recenser, chacun dans sa ville. 

Statenvertaling . 3 En zij gingen allen om beschreven te worden, een iegelijk naar zijn eigen stad.
King James Bible . [3] And all went to be taxed, every one into his own city.
Luther-Bibel . 3 Und jedermann ging, dass er sich schätzen ließe, ein jeder in seine Stadt.

Tekstuitleg van Lc 2,3 . Het vers Lc 2,3 telt 9 (3 X 3) woorden en 54 (2 X 3 X 3 X 3) letters . De getalwaarde van Lc 2,3 is 4481 . Het vers Lc 2,3 is de reactie op het voorschrift van de keizer . In Mc 1,5 zien we een reactie op het optreden van Johannes de Doper . In Lc 2,3 zien we overeenkomsten met Mc 1,5 . In Mc 1,5 wordt gezegd : en heel de streek van Judea en alle inwoners van Jeruzalem trokken uit naar hem en lieten zich dopen . Lc 2,3 zegt : en allen trokken op weg om zich te laten registreren .
Parallel met Mc 1,5 staat Mc 1,9 . In Mc 1,9 gaat Jezus van... om zich te laten dopen . Zo gebeurt het dan ook in Lc 2,3 . In Lc 2,4 gaat Jozef van ... om zich te laten registreren .

Lc 2,3.1. kai (en) . Taalgebruik : kai (en) in NT . Taalgebruik in Lc : kai (en) . Nevenschikkend voegwoord . Hebr. : waw (verbindingshaak) . L. : et . Fr. : et . N. : en . E. : and . D. und . Lc (822) . Lc 2 (+ 39 / - 13 = 52) . Lc 2,1-20 (+ 12 / - 8 : (1) Lc 2,1 . (2) Lc 2,2 . (3) Lc 2,5 . (4) Lc 2,6 . (5) Lc 2,11 . (6) Lc 2,14 . (7) Lc 2,17 . (8) Lc 2,19 .) . Lc 2,21-40 (+ 15 / - 5 = 20) . Lc 2,41-52 (+ 12 / - 0 = 12) .

Lc 2,3.2. ind. imp. 3de p. mv. eporeuonto (zij begaven zich op weg) van het werkw. poreuomai (zich op weg begeven , op weg gaan) . Taalgebruik in het NT : poreuomai (zich op weg begeven, op weg gaan) . Taalgebruik in Lc : poreuomai (zich op weg begeven, op weg gaan) . por-euomai . p of ph = f -> v + r . Zelfstandig naamwoord poros : weg door een water heen , wad , voorde , veer , doorwaadbare plaats . Lat. por-tus : haven . Mnd. voort , ofries forda , oeng. ford . Het woord behoort tot de groep van varen .
Lc (3) : (1) Lc 2,3 . (2) Lc 2,41 . (3) Lc 24,28 . Een vorm van poreuomai (zich op weg begeven , op weg gaan) in Lc (48) , in Lc 2 (2) : (1) Lc 2,3 . (2) Lc 2,41 .

Lc 2,3.3. nom. mann. + vr. mv. pantes (allen) van het bijvoegl. naamw. pas (ieder, elk, alles) . Taalgebruik in het NT : pas (ieder, elk, alles) . Taalgebruik in Lc : pas (ieder, elk, alles) . Hebr. kol . Lat. omnis . Fr. tout . Ned. elk , ieder .
Lc (25) : (1) Lc 1,63 . (2) Lc 1,66 . (3) Lc 2,3 . (4) Lc 2,18 . (5) Lc 2,47 . (6) Lc 4,22 . (7) Lc 4,26 . (8) Lc 6,26 . (9) Lc 8,40 . (10) Lc 8,52 . (11) Lc 9,17 . (12) Lc 9,43 . (13) Lc 13,3 . (14) Lc 13,5 . (15) Lc 13,17 . (16) Lc 13,27 . (17) Lc 14,18 . (18) Lc 14,29 . (19) Lc 15,1 . (20) Lc 19,7 . (21) Lc 20,38 . (22) Lc 21,4 . (23) Lc 22,70 . (24) Lc 23,48 . (25) Lc 23,49 . Een vorm van pas (ieder, elk, alles) in Lc 2 in 12 verzen : (1) Lc 2,1 . (2) Lc 2,3 . (3) Lc 2,10 . (4) Lc 2,18 . (5) Lc 2,19 . (6) Lc 2,20 . (7) Lc 2,23 . (8) Lc 2,31 . (9) Lc 2,38 . (10) Lc 2,39 . (11) Lc 2,47 . (12) Lc 2,51 .

Lc 2,3.6. eis (naar) . Taalgebruik in het NT : eis (naar) . Taalgebruik in Mc : eis (naar) . Voorzetsel van richting . Lat. in . Fr. vers (versus : gedraaid , gekeerd ; vertere : tourner , draaien) . E. for . Ned. naar . D. nach .
Lc (210) . Lc 2 (12) : (1) Lc 2,3 . (2) Lc 2,4 . (3) Lc 2,15 . (4) Lc 2,22 . (5) Lc 2,27 . (6) Lc 2,28 . (7) Lc 2,32 . (8) Lc 2,34 . (9) Lc 2,39 . (10) Lc 2,41 . (11) Lc 2,45 . (12) Lc 2,51 .

Lc 2,3.7. bep. lidw. acc. vr. enk. tèn . Taalgebruik in het NT : bepaald lidwoord . Taalgebruik in Lc : bepaald lidwoord . Gr. to.. , tè... N. : de . E. : the . D. der , die , das enz. Fr. le , la enz. (< lat. aanwijz. voornaamwoord il-lum , il-lam) .
Lc (149) . Lc 2 (8) : (1) Lc 2,1 . (2) Lc 2,3 . (3) Lc 2,4 . (4) Lc 2,8 . (5) Lc 2,16 . (6) Lc 2,34 . (7) Lc 2,35 . (8) Lc 2,39 .

Lc 2,3.9. acc. vr. enk. polin van het zelfst. naamw. polis (stad) . Taalgebruik in NT : polis (stad) . Taalgebruik in Lc : polis (stad) .
Lc (17) : (1) Lc 1,26 . (2) Lc 1,39 . (3) Lc 2,3 . (4) Lc 2,4 . (5) Lc 2,39 . (6) Lc 4,31 . (7) Lc 7,11 . (8) Lc 8,1 . (9) Lc 8,4 . (10) Lc 8,34 . (11) Lc 8,39 . (12) Lc 9,10 . (13) Lc 10,1 . (14) Lc 10,8 . (15) Lc 10,10 . (16) Lc 19,41 . (17) Lc 22,10 . Een vorm van polis (stad) in Lc in 38 verzen .

Lc 2,4 - Lc 2,4 : 6. Geboorte van Jezus : Lc 2,1-20 -- bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Lc (Lucas) -- Lc 2 -- Lc 2,1 - Lc 2,2 - Lc 2,3 - Lc 2,4 - Lc 2,5 - Lc 2,6 - Lc 2,7 - Lc 2,8 - Lc 2,9 - Lc 2,10 - Lc 2,11 - Lc 2,12 - Lc 2,13 - Lc 2,14 - Lc 2,15 - Lc 2,16 - Lc 2,17 - Lc 2,18 - Lc 2,19 - Lc 2,20 -- Lc (Lucas) - Lc 2 - Lc 2,21-40 - Lc 2,41-52
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Nachtmis Kerstmis C  Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2004) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
2:4 anebè de kai iôsèf apo tès galilaias ek poleôs nazareth eis tèn ioudaian eis polin dauid ètis kaleitai bèthleem dia to einai auton ex oikou kai patrias dauid  4 ascendit autem et Ioseph a Galilaea de civitate Nazareth in Iudaeam civitatem David quae vocatur Bethleem eo quod esset de domo et familia David  Ook Jozef ping op vanuit Galilea, nit de stad Nazaret, naar Judea, naar de stad van David die Betiehem genoemd wordt,
-~ omdat hij nit het huis en de afstamming van David was - 
4 Ook Jozef trok op en omdat hij behoorde tot het huis en geslacht van David, ging hij van Galilea, uit de stad Nazaret naar Judea, naar de stad van David, Betlehem geheten,  [4] Zo ook Jozef; hij ging van de stad Nazaret in Galilea naar Judea, naar de stad* van David, Betlehem genaamd, omdat hij uit het huis van David stamde  [4] Jozef ging van de stad Nazaret in Galilea naar Judea, naar de stad van David die Betlehem heet, aangezien hij van David afstamde,  4 Zo klimt ook Jozef op van Galilea, uit de stad Nazaret, naar Judea, naar de stad van David die Betlehem genoemd wordt, omdat hij is uit het huis van David, zijn stamvader,–  4. Joseph aussi monta de Galilée, de la ville de Nazareth, en Judée, à la ville de David, qui s'appelle Bethléem - parce qu'il était de la maison et de la lignée de David - 

Statenvertaling . 4 En Jozef ging ook op van Galilea, uit de stad Nazareth, naar Judea, tot de stad Davids, die Bethlehem genaamd wordt, (omdat hij uit het huis en geslacht van David was);
King James Bible . [4] And Joseph also went up from Galilee, out of the city of Nazareth, into Judaea, unto the city of David, which is called Bethlehem; (because he was of the house and lineage of David:)
Luther-Bibel . 4 Da machte sich auf auch Josef aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth, in das jüdische Land zur Stadt Davids, die da heißt Bethlehem, weil er aus dem Hause und Geschlechte Davids war,

Tekstanalyse van Lc 2,4 . Het vers Lc 2,4 telt 28 (2 X 2 X 7) woorden en 128 (2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2) letters . De getalwaarde van Lc 2,4 is 9202 (2 X 43 X 107) .

Lc 2,4.1. act. ind. aor. 3de pers. enk. ανεβη = anebè (hij klom naar boven) van het werkw. αναβαινω = anabainô (beklimmen, naar boven klimmen, naar boven banen) . Taalgebruik in het NT : anabainô (beklimmen) . Taalgebruik in de LXX : anabainô (beklimmen) . Taalgebruik in Lc : anabainô (beklimmen) . Bijbel (187) . OT (165) . NT (22) . Lc (3) : (1) Lc 2,4 . (2) Lc 9,28 . (3) Lc 19,4 . Een vorm van αναβαινω = anabainô (naar boven klimmen, naar boven banen) in Lc in 9 verzen : (1) Lc 2,4 . (2) Lc 2,42 . (3) Lc 5,19 . (4) Lc 9,28 . (5) Lc 18,10 . (6) Lc 18,31 . (7) Lc 19,4 . (8) Lc 19,28 . (9) Lc 24,38 .

  act. ind. aor. 3de pers. enk. anebè   187  165  22  12     

      1. 2. 3. 4. 5. 6.
  anabainô (beklimmen)   Lc Lc 2 Lc 5 Lc 9 Lc 18 Lc 19 Lc 24
1. act. ind. pr. 1ste pers. mv. anabainomen         (1) Lc 18,31 .      
2. act. ind. pr. 3de pers. mv. anabainousin            (1) Lc 24,38 .  
3. act. part. pr. nom. mann. enk. anabainôn           (1) Lc 19,28 .    
4. act. part. pr. gen. mann. mv. anabainontôn  (1) Lc 2,42 .            
5. act. ind. aor. 3de pers. enk. anebè   (1) Lc 2,4 .     (2) Lc 9,28 .     (3) Lc 19,4 .    
6. act. ind. aor. 3de pers. mv. anebèsan         (1) Lc 18,10 .      
7. act. part. aor. nom. mann. mv. anabantes    (1) Lc 5,19        
  totaal

- Hebreeuws . ויעל = wj`l : (1) verbindingsletter wë + act. qal imperf. 3de pers. mann. enk. וַיַּעַל / וַיָּעַל = wajja`al / wajjâ`al (en hij klom op) . (2) verbindingsletter wë + act. qal jussief 3de pers. mann. enk. וְיַּעַל = wëja`al (en ga op) van het werkw. עָלָה = `âlâh (opgaan, opklimmen) . Taalgebruik in Tenakh : `âlâh (opgaan, opklimmen) . Tenakh (115) . Pentateuch (26) . Eerdere Profeten (63) . Latere Profeten (7) . 12 Kleine Profeten (1) . Geschriften (18) . Gn (10) : (1) Gn 8,20 . (2) Gn 13,1 . (3) Gn 17,22 . (4) Gn 19,30 . (5) Gn 26,23 . (6) Gn 35,13 . (7) Gn 38,12 . (8) Gn 46,29 . (9) Gn 50,7 . (10) Gn 50,9 . Ex (11) : (1) Ex 10,12 . (2) Ex 10,14 . (3) Ex 19,18 . (4) Ex 19,20 . (5) Ex 24,9 . (6) Ex 24,13 . (7) Ex 24,15 . (8) Ex 24,18 . (9) Ex 34,4 . (10) Ex 40,25 . (11) Ex 40,29 . Dt (1) Dt 34,1 .
Het opgaan van Galilea naar Judea klinkt hier voor de eerste maal in het Lucasevangelie . Het is een gevaarlijke onderneming , want Jozef moet zich begeven naar het hol van de leeuw . Zo is ook het opgaan van Jezus naar Jeruzalem een gevaarlijke onderneming . Het einde van die tocht (kribbelegging en graflegging) wordt op een paralelle wijze beschreven .

Lc 2,4.2. Lc 2,1.2. δε = de (echter) , afkorting δ' = d' . Taalgebruik in het NT : de (echter) . Taalgebruik in de LXX : de (echter) . Taalgebruik in Lc : de (echter) . Partikel . Het staat steeds als tweede woord in de zin . Het kan een lichte tegenstelling aanduiden . Om een verandering van personage of situatie in de zin aan te duiden . Lc (478 + 5 = 483) . Lc 1 (17) : (1) Lc 1,6 . (2) Lc 1,8 . (3) Lc 1,11 . (4) Lc 1,13 . (5) Lc 1,22 . (6) Lc 1,24 . (7) Lc 1,26 . (8) Lc 1,29 . (9) Lc 1,34 . (10) Lc 1,38 . (11) Lc 1,39 . (12) Lc 1,56 . (13) Lc 1,57 . (14) Lc 1,62 . (15) Lc 1,64 . (16) Lc 1,76 . (17) Lc 1,80 . In Lc 2,1-20 komt het partikel de (echter) vijfmaal voor : (1) Lc 2,1 . (2) Lc 2,4 . (3) Lc 2,6 . (4) Lc 2,17 . (5) Lc 2,19 . Verder in Lc 2 (4) : (1) Lc 2,35 . (2) Lc 2,40 . (3) Lc 2,44 . (4) Lc 2,47 .

de (echter)   bijbel OT NT Mt Mc Lc Joh Hnd Br. Apk syn.  ev. 
de  6210 3754 2456 421 149 478 203 490 708 7 1048  1251 
d'  73 50  23  12      19  20 
Totaal 6283 3804 2479 433 151 483 204 490 711 7 1067 1271

de (echter)   Lc 1 Lc 2 Lc 3 Lc 4 Lc 5 Lc 6 Lc 7 Lc 8 Lc 9 Lc 10 Lc 11 Lc 12 Lc 13 Lc 14 Lc 15 Lc 16 Lc 17 Lc 18 Lc 19 Lc 20 Lc 21 Lc 22 Lc 23 Lc 24
de (478) 17  11  13  18  15  23  37  36  21  22  26  13  16  15  11  26  16  22  14  35  34  20 
d' (5)                                        
483 17  11  13  18  15  23  37  37  23  22  26  13  16  15  12  26  16  23  14  35  34  20 
1151 verzen  Lc 1 Lc 2 Lc 3 Lc 4 Lc 5 Lc 6 Lc 7 Lc 8 Lc 9 Lc 10 Lc 11 Lc 12 Lc 13 Lc 14 Lc 15 Lc 16 Lc 17 Lc 18 Lc 19 Lc 20 Lc 21 Lc 22 Lc 23 Lc 24
  80  52  38  44  39  49  50  56  62  42  54  59  35  35  32  31  37  43  48  47  38  71  56  53 

Lc 2,4.3. kai (en) . Taalgebruik : kai (en) in NT . Taalgebruik in Lc : kai (en) . Nevenschikkend voegwoord . Hebr. : waw (verbindingshaak) . L. : et . Fr. : et . N. : en . E. : and . D. und . Lc (822) . Lc 2 (+ 39 / - 13 = 52) . Lc 2,1-20 (+ 12 / - 8 : (1) Lc 2,1 . (2) Lc 2,2 . (3) Lc 2,5 . (4) Lc 2,6 . (5) Lc 2,11 . (6) Lc 2,14 . (7) Lc 2,17 . (8) Lc 2,19 .) . Lc 2,21-40 (+ 15 / - 5 = 20) . Lc 2,41-52 (+ 12 / - 0 = 12) .

Lc 2,4.4. ιωσηφ = iôsèf (Jozef) . Taalgebruik in de LXX : iôsèf (Jozef) . Taalgebruik in het NT : iôsèf (Jozef) . Taalgebruik in Lc : iôsèf (Jozef) . Gebruik in de bijbel (234) , in de LXX (200) , in het NT (34) . Gn (143) . Ex (4) . Lc (11) : (1) Lc 1,27 . (2) Lc 2,4 . (3) Lc 2,16 . (4) Lc 2,33 . (5) Lc 2,43 . (6) Lc 3,23 . (7) Lc 3,24 . (8) Lc 3,26 . (9) Lc 3,30 . (10) Lc 4,22 . (11) Lc 23,50 .

  iôsèf  bijbel O.T. NT Mt Mc Lc Joh Hnd Br. Apk syn.  ev.  P.  A. b. 
1    234  200  34  11  21  25   

- Hebreeuws . יוֹסֵף = jôseph (Jozef) . Taalgebruik in Tenakh : jôseph (Jozef) . Getalwaarde : jod = 10 , waw = 6 , samech = 15 of 60 , pe = 17 of 80 ; totaal 48 ( 2³ X 3) OF 156 (2² X 3 X 13 OF 12 X 13 OF 6 X 26) . Tenakh (186) . Pentateuch (146) . Eerdere Profeten (19) . Latere Profeten (5) . 12 Kleine Profeten (6) . Geschriften (10) . Gn (129) .
- Arabisch : يُوسُف = jusuf (Jusuf) . Taalgebruik in de Qoran : jusuf (Jusuf) .

Lc 2,4.5. apo (af, van-weg) . afkoring ap' . Taalgebruik in het NT : apo (af , van-weg) . Taalgebruik in Mc : apo (af , van-weg) . Voorzetsel .
Lc (73 + 32 + 9 = 114) . Lc 2 (2 + 1 = 3) . apo in Lc 2 (2) : (1) Lc 2,4 . (2) Lc 2,36 . ap' in Lc (1) Lc 2,15 .

Lc 2,4.6. bep. lidw. gen. vr. enk. tès (de) van het bepaald lidwoord ho , hè , to (de - het) . Taalgebruik in het NT : bepaald lidwoord . Taalgebruik in Lc : bepaald lidwoord . Gr. to.. , tè... N. : de . E. : the . D. der , die , das enz. Fr. le , la enz. (< lat. aanwijz. voornaamwoord il-lum , il-lam) .
Lc (109) . Lc 2 (5) : (1) Lc 2,2 . (2) Lc 2,4 . (3) Lc 2,8 . (4) Lc 2,36 . (5) Lc 2,42 .

Lc 2,4.7. gen. vr. enk. Galilaias (Galilea) van de plaatsnaam Galilaia (Galilea) . Taalgebruik in het NT : Galilaia (Galilea) . Taalgebruik in Synoptici : Galilaia (Galilea) . Taalgebruik in Lc : Galilaia (Galilea) . Hebr. gälal (rollen, wentelen) .
Lc (10) : (1) Lc 1,26 . (2) Lc 2,4 . (3) Lc 3,1 . (4) Lc 4,31 . (5) Lc 5,17 . (6) Lc 8,26 . (7) Lc 17,11 . (8) Lc 23,5 . (9) Lc 23,49 . (10) Lc 23,55 . Een vorm van Galilaia (Galilea) in Lc in 13 verzen : (1) Lc 1,26 . (2) Lc 2,4 . (3) Lc 2,39 . (4) Lc 3,1 . (5) Lc 4,14 . (6) Lc 4,31 . (7) Lc 5,17 . (8) Lc 8,26 . (9) Lc 17,11 . (10) Lc 23,5 . (11) Lc 23,49 . (12) Lc 23,55 . (13) Lc 24,6 .

Lc 2,4.5. - 7. apo tès galilaias (van Galilea) . Lc (3) : (1) Lc 2,4 . (2) Lc 23,5 . (3) Lc 23,49 .

Lc 2,4.8. ek of ex (uit) . Taalgebruik in het NT : ek (uit) . Taalgebruik in Lc : ek (uit) .
Lc (46 + 37 = 83) . Lc 2 (3 + 1 = 4) . ek (3) : (1) Lc 2,4 . (2) Lc 2,35 . (3) Lc 2,36 . ex (1) Lc 2,4 .

Lc 2,4.9. gen. vr. enk. poleôs (van de stad) van het zelfst. naamw. polis (stad) . Taalgebruik in het NT : polis (stad) . Taalgebruik in Lc : polis (stad) .
Lc (8) : (1) Lc 2,4 . (2) Lc 4,29 . (3) Lc 7,12 . (4) Lc 8,27 . (5) Lc 9,5 . (6) Lc 10,11 . (7) Lc 14,21 . (8) Lc 23,51 . Een vorm van polis (stad) in Lc in 37 verzen . In Lc 2 (4) : (1) Lc 2,3 . (2) Lc 2,4 (2 vormen) . (3) Lc 2,11 . (4) Lc 2,39 . In Lc 1 - 2 is er 7X een vorm van polis (stad) .

Lc 2,4.8. - 9. ek poleôs (uit een stad) . Lc (1) Lc 2,4 . ek tès poleôs (uit de stad) . Lc (2) : (1) Lc 8,27 . (2) Lc 10,11 .

Lc 2,4.10. nazaret of nazareth (Nazareth) . Taalgebruik in het NT : nazaret of nazareth (Nazareth) . Taalgebruik in Lc : nazaret of nazareth (Nazareth) .
Lc (4) : (1) Lc 1,26 . (2) Lc 2,4 . (3) Lc 2,39 . (4) Lc 2,51 .

Lc 2,4.11. eis (naar) . Taalgebruik in het NT : eis (naar) . Taalgebruik in Lc : eis (naar) . Voorzetsel van richting . Lat. in . Fr. vers (versus : gedraaid , gekeerd ; vertere : tourner , draaien) . E. for . Ned. naar . D. nach .
Lc (210) . Lc 2 (12) : (1) Lc 2,3 . (2) Lc 2,4 . (3) Lc 2,15 . (4) Lc 2,22 . (5) Lc 2,27 . (6) Lc 2,28 . (7) Lc 2,32 . (8) Lc 2,34 . (9) Lc 2,39 . (10) Lc 2,41 . (11) Lc 2,45 . (12) Lc 2,51 .

Lc 2,4.12. bep. lidw. acc. vr. enk. tèn . Taalgebruik in het NT : bepaald lidwoord . Taalgebruik in Lc : bepaald lidwoord . Gr. to.. , tè... N. : de . E. : the . D. der , die , das enz. Fr. le , la enz. (< lat. aanwijz. voornaamwoord il-lum , il-lam) .
Lc (149) . Lc 2 (8) : (1) Lc 2,1 . (2) Lc 2,3 . (3) Lc 2,4 . (4) Lc 2,8 . (5) Lc 2,16 . (6) Lc 2,34 . (7) Lc 2,35 . (8) Lc 2,39 .

Lc 2,4.13. acc. vr. enk. ioudaian van het zelfst. naamw. ioudaia (Judea) . Taalgebruik in het NT : ioudaia (Judea) . Taalgebruik in Lc : ioudaia (Judea) .
Lc (1) : Lc 2,4 . Een vorm van ioudaia (Judea) in Lc in 10 verzen : (1) Lc 1,5 . (2) Lc 1,65 . (3) Lc 2,4 . (4) Lc 3,1 . (5) Lc 4,44 . (6) Lc 5,17 . (7) Lc 6,17 . (8) Lc 7,17 . (9) Lc 21,21 . (10) Lc 23,5 .

Lc 2,4.14. eis (naar) . Taalgebruik in het NT : eis (naar) . Taalgebruik in Lc : eis (naar) . Voorzetsel van richting . Lat. in . Fr. vers (versus : gedraaid , gekeerd ; vertere : tourner , draaien) . E. for . Ned. naar . D. nach .
Lc (210) . Lc 2 (12) : (1) Lc 2,3 . (2) Lc 2,4 . (3) Lc 2,15 . (4) Lc 2,22 . (5) Lc 2,27 . (6) Lc 2,28 . (7) Lc 2,32 . (8) Lc 2,34 . (9) Lc 2,39 . (10) Lc 2,41 . (11) Lc 2,45 . (12) Lc 2,51 .

Lc 2,4.15. acc. vr. enk. polin van het zelfst. naamw. polis (stad) . Taalgebruik in NT : polis (stad) . Taalgebruik in Lc : polis (stad) .
Lc (17) : (1) Lc 1,26 . (2) Lc 1,39 . (3) Lc 2,3 . (4) Lc 2,4 . (5) Lc 2,39 . (6) Lc 4,31 . (7) Lc 7,11 . (8) Lc 8,1 . (9) Lc 8,4 . (10) Lc 8,34 . (11) Lc 8,39 . (12) Lc 9,10 . (13) Lc 10,1 . (14) Lc 10,8 . (15) Lc 10,10 . (16) Lc 19,41 . (17) Lc 22,10 . Een vorm van polis (stad) in Lc in 38 verzen . In Lc 2 (4) : (1) Lc 2,3 . (2) Lc 2,4 (2 vormen) . (3) Lc 2,11 . (4) Lc 2,39 . In Lc 1 - 2 is er 7X een vorm van polis (stad) .

Lc 2,4.14. - 15. eis polin (naar een stad) . Lc (7) : (1) Lc 1,26 . (2) Lc 1,39 . (3) Lc 2,4 . (4) Lc 2,39 . (5) Lc 7,11 . (6) Lc 8,34 . (7) Lc 22,10 .

Lc 2,4.16. dauid (David) . Taalgebruik in het NT : dauid (David) . Taalgebruik in Mc : dauid (David) .
Lc (12) : (1) Lc 1,27 . (2) Lc 1,32 . (3) Lc 1,69 . (4) Lc 2,4 . (5) Lc 2,11 . (6) Lc 3,31 . (7) Lc 6,3 . (8) Lc 18,38 . (9) Lc 18,39 . (10) Lc 20,41 . (11) Lc 20,42 . (12) Lc 20,44 .

Lc 2,4.17. betrekk. voornaamw. nom. vr. enk. hètis . Taalgebruik in het NT : betrekkelijk voornaamwoord . Taalgebruik in Lc : betrekkelijk voornaamwoord . Lc (8) : (1) Lc 2,4 . (2) Lc 2,10 . (3) Lc 7,37 . (4) Lc 7,39 . (5) Lc 8,26 . (6) Lc 8,43 . (7) Lc 10,42 . (8) Lc 12,1 .

Lc 2,4.19. bethleem (Betlehem) . Taalgebruik in het NT : bethleem (Betlehem) . Taalgebruik in Lc : bethleem (Betlehem) .
Lc (2) : (1) Lc 2,4 . (2) Lc 2,15 .

Lc 2,4.23. pers. voornaamw. 3de pers. enk. acc. mann. enk. auton (hem) van het pers. voornaamw. autos (hij - hem) . Taalgebruik in het NT : voornaamwoord autos . Taalgebruik in Lc. : voornaamwoord autos .
Lc (184) . Lc 2 (9) : (1) Lc 2,4 . (2) Lc 2,7 . (3) Lc 2,21 . (4) Lc 2,22 . (5) Lc 2,25 . (6) Lc 2,44 . (7) Lc 2,45 . (8) Lc 2,46 . (9) Lc 2,48 .

Lc 2,4.24. ek of ex (uit) . Taalgebruik in het NT : ek (uit) . Taalgebruik in Lc : ek (uit) .
Lc (46 + 37 = 83) . Lc 2 (3 + 1 = 4) . ek (3) : (1) Lc 2,4 . (2) Lc 2,35 . (3) Lc 2,36 . ex (1) Lc 2,4 .

Lc 2,4.26. kai (en) . Taalgebruik : kai (en) in NT . Taalgebruik in Lc : kai (en) . Nevenschikkend voegwoord . Hebr. : waw (verbindingshaak) . L. : et . Fr. : et . N. : en . E. : and . D. und . Lc (822) . Lc 2 (+ 39 / - 13 = 52) . Lc 2,1-20 (+ 12 / - 8 : (1) Lc 2,1 . (2) Lc 2,2 . (3) Lc 2,5 . (4) Lc 2,6 . (5) Lc 2,11 . (6) Lc 2,14 . (7) Lc 2,17 . (8) Lc 2,19 .) . Lc 2,21-40 (+ 15 / - 5 = 20) . Lc 2,41-52 (+ 12 / - 0 = 12) .

Lc 2,4.28. dauid (David) . Taalgebruik in het NT : dauid (David) . Taalgebruik in Mc : dauid (David) .
Lc (12) : (1) Lc 1,27 . (2) Lc 1,32 . (3) Lc 1,69 . (4) Lc 2,4 . (5) Lc 2,11 . (6) Lc 3,31 . (7) Lc 6,3 . (8) Lc 18,38 . (9) Lc 18,39 . (10) Lc 20,41 . (11) Lc 20,42 . (12) Lc 20,44 .

Lc 2,4.34. gen. mann. enk. oikou van het zelfst. naamw. oikos (huis) . Taalgebruik in het NT : oikos (huis) . Taalgebruik in Lc : oikos (huis) .
Lc (3) : (1) Lc 1,27 . (2) Lc 2,4 . (3) Lc 11,51 .

Lc 2,4.33. - 34. 37. ex oikou (...) dauid (uit een huis van David) in Lc (2) : (1) Lc 1,27 . (2) Lc 2,4 . en oikô(i) dauid (in een huis van David) : Lc 1,69 .

Lc 2,5 - Lc 2,5 : 6. Geboorte van Jezus : Lc 2,1-20 -- bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Lc (Lucas) -- Lc 2 -- Lc 2,1 - Lc 2,2 - Lc 2,3 - Lc 2,4 - Lc 2,5 - Lc 2,6 - Lc 2,7 - Lc 2,8 - Lc 2,9 - Lc 2,10 - Lc 2,11 - Lc 2,12 - Lc 2,13 - Lc 2,14 - Lc 2,15 - Lc 2,16 - Lc 2,17 - Lc 2,18 - Lc 2,19 - Lc 2,20 -- Lc (Lucas) - Lc 2 - Lc 2,21-40 - Lc 2,41-52
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Nachtmis Kerstmis C  Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2004) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
2:5 apografasthai sun mariam tè emnèsteumenè autô ousè egkuô 5 ut profiteretur cum Maria desponsata sibi uxore praegnate  , 5 om zich te laten registreren met Maria
die aan hem ustgehuwelijkt was en zwanger was. 
5 om zich te laten inschrijven, samen met Maria zijn verloofde die zwanger was.  , [5] om zich te laten inschrijven, samen met Maria, zijn verloofde, die zwanger was.  [5] om zich te laten inschrijven samen met Maria, zijn aanstaande vrouw, die zwanger was.  5 om te worden ingeschreven samen met Maria, die aan hem uitgehuwelijkt is en zwanger is.   5. afin de se faire recenser avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte.

Statenvertaling . 5 Om beschreven te worden met Maria, zijn ondertrouwde vrouw, welke bevrucht was.
King James Bible . [5] To be taxed with Mary his espoused wife, being great with child.
Luther-Bibel . 5 damit er sich schätzen ließe mit Maria, seinem vertrauten Weibe; die war schwanger.

Tekstuitleg van Lc 2,5 .

1. inf. aor. apograpsasthai (zich laten opschrijven) van het werkw. apografomaii (afschrijven , zich laten opschrijven) . Taalgebruik in het NT : apografesthai (zich laten opschrijven) . Taalgebruik in Lc : apografesthai (zich laten opschrijven) . Lc (1) Lc 2,5 . Een vorm van apografomaii (afschrijven , zich laten opschrijven) in Lc in 3 verzen : (1) Lc 2,1 . (2) Lc 2,3 . (3) Lc 2,5 .

2. sun (met) . Taalgebruik in het NT : sun (met) . Taalgebruik in Lc : sun (met) .
Lc (23) : (1) Lc 1,56 . (2) Lc 2,5 . (3) Lc 2,13 . (4) Lc 5,9 . (5) Lc 5,19 . (6) Lc 7,6 . (7) Lc 7,12 . (8) Lc 8,1 . (9) Lc 8,38 . (10) Lc 8,51 . (11) Lc 9,32 . (12) Lc 19,23 . (13) Lc 20,1 . (14) Lc 22,14 . (15) Lc 22,56 . (16) Lc 23,11 . (17) Lc 23,32 . (18) Lc 24,10 . (19) Lc 24,21 . (20) Lc 24,24 . (21) Lc 24,29 . (22) Lc 24,33 . (23) Lc 24,44 .

Lc 2,5.3. mariam (Maria) . Taalgebruik in het NT : mariam (Maria) . Taalgebruik in Lc : mariam (Maria) .
Lc (13) : (1) Lc 1,27 . (2) Lc 1,30 . (3) Lc 1,34 . (4) Lc 1,38 . (5) Lc 1,39 . (6) Lc 1,46 . (7) Lc 1,56 . (8) Lc 2,5 . (9) Lc 2,16 . (10) Lc 2,19 . (11) Lc 2,34 . (12) Lc 10,39 . (13) Lc 10,42 .

Lc 2,5.4. bep. lidw. dat. vr. enk. tè(i) (de) van het bepaald lidwoord ho , hè , to (de - het) . Taalgebruik in het NT : bepaald lidwoord . Taalgebruik in Lc : bepaald lidwoord . Gr. to.. , tè... N. : de . E. : the . D. der , die , das enz. Fr. le , la enz. (< lat. aanwijz. voornaamwoord il-lum , il-lam) .
Lc (119) . Lc 2 (11) : (1) Lc 2,5 . (2) Lc 2,8 . (3) Lc 2,16 . (4) Lc 2,19 . (5) Lc 2,21 . (6) Lc 2,38 . (7) Lc 2,41 . (8) Lc 2,44 . (9) Lc 2,47 . (10) Lc 2,51 . (11) Lc 2,52 .

Lc 2,5.5. pass. part. perf. dat. vr. enk emnèsteumenè(i) (verloofd) van het werkw. mnèsteuô (verloven, ten huwelijk geven) . Taalgebruik in het NT : mnèsteuô (verloven, ten huwelijk geven) . Taalgebruik in Lc : mnèsteuô (verloven, ten huwelijk geven) .
Lc (1) Lc 2,5 . Deze vorm komt in de bijbel slechts hier in Lc 1,27 voor . Een vorm van mnèsteuô (verloven, ten huwelijk geven) in Lc in 2 verzen : (1) Lc 1,27 . (2) Lc 2,5 .

Lc 2,6 - Lc 2,6 : 6. Geboorte van Jezus : Lc 2,1-20 -- bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Lc (Lucas) -- Lc 2 -- Lc 2,1 - Lc 2,2 - Lc 2,3 - Lc 2,4 - Lc 2,5 - Lc 2,6 - Lc 2,7 - Lc 2,8 - Lc 2,9 - Lc 2,10 - Lc 2,11 - Lc 2,12 - Lc 2,13 - Lc 2,14 - Lc 2,15 - Lc 2,16 - Lc 2,17 - Lc 2,18 - Lc 2,19 - Lc 2,20 -- Lc (Lucas) - Lc 2 - Lc 2,21-40 - Lc 2,41-52
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Nachtmis Kerstmis C  Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2004) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
2:6 egeneto de en tô einai autous ekei eplèsthèsan hai hèmerai tou tekein autèn  6 factum est autem cum essent ibi impleti sunt dies ut pareret  6 Het gebeurde nu terwijl zij daar waren
dat haar dagen vervuld werden om te baren; 
6 Terwijl zij daar verbleven brak het uur aan waarop zij moeder zou worden;  [6] Terwijl ze daar waren kwam voor haar de tijd dat ze moest bevallen,   [6] Terwijl ze daar waren, brak de dag van haar bevalling aan,   6 Het geschiedt als zij dáár zijn, dat de dagen vervuld zijn dat zij baren moet,  6. Or il advint, comme ils étaient là, que les jours furent accomplis où elle devait enfanter. 

Statenvertaling . 6 En het geschiedde, als zij daar waren, dat de dagen vervuld werden, dat zij baren zoude.
King James Bible . [6] And so it was, that, while they were there, the days were accomplished that she should be delivered.
Luther-Bibel . 6 Und als sie dort waren, kam die Zeit, dass sie gebären sollte.

Tekstanalyse van Lc 2,6 . Het vers Lc 2,6 telt 13 woorden en 61 tellers . De getalwaarde van Lc 2,6 is 5764 (2 X 2 X 2 X 3 X 241) .

Lc 2,6.1. ind. aor. 3de pers. enk. εγενετο = egeneto (het gebeurde) van het werkw. γινομαι = ginomai (worden, gebeuren) . Taalgebruik in de LXX : ginomai (worden) . Taalgebruik in het NT : ginomai (worden) . Bijbel (925) . OT (730) . NT (195) . Lc (69) . Lc 1-2 (14) : (1) Lc 1,5 . (2) Lc 1,8 . (3) Lc 1,23 . (4) Lc 1,41 (5) Lc 1,44 . (6) Lc 1,59 . (7) Lc 1,65 . (8) Lc 2,1 . (9) Lc 2,2 . (10) Lc 2,6 . (11) Lc 2,13 . (12) Lc 2,15 . (13) Lc 2,42 . (14) Lc 2,46 . Het duidt vaak een tijdsaanduiding aan (in die dagen, in de dagen van...) : een gelijk-tijdigheid (terwijl hij het priesterschap uitoefende) , een voor-tijdigheid of een na-tijdigheid . Soms heeft het ook de betekenis van zijn (er was eens... zoals vele verhalen bij ons beginnen) . Een vorm van γινομαι = ginomai in de LXX (2174) , in het NT (667) , in Lc (129) , in Lc 1 (10) : (1) Lc 1,2 . (2) Lc 1,5 . (3) Lc 1,8 . (4) Lc 1,20 . (5) Lc 1,23 . (6) Lc 1,38 . (7) Lc 1,41 . (8) Lc 1,44 . (9) Lc 1,59 . (10) Lc 1,65 , in Lc 2 (7) : (1) Lc 2,1 . (2) Lc 2,2 . (3) Lc 2,6 . (4) Lc 2,13 . (5) Lc 2,15 . (6) Lc 2,42 . (7) Lc 2,46 . In Lc : X vormen in 24 / 24 hoofdstukken en in 129 verzen .

egeneto (het gebeurde) Lc 1 Lc 2 Lc 3 Lc 4 Lc 5 Lc 6 Lc 7 Lc 8 Lc 9 Lc 10 Lc 11 Lc 12 Lc 13 Lc 14 Lc 15 Lc 16 Lc 17 Lc 18 Lc 19 Lc 20 Lc 21 Lc 22 Lc 23 Lc 24  
67 3      

- Hebreeuws . wë + act. qal imperf. 3de pers. mann. enk. וַיְהִי = wajëhî (en hij/het was) van het werkw. הָיָה = hâjâh (zijn) . De getalwaarde van וַיְהי = wajëhî (en hij/het zal zijn/was) is 31 . 31 is de getalwaarde van אֵל = ´el (God) ; aleph = 1 , lamed = 12 of 30 ; totaal : 13 of 31 (elkaars spiegelbeeld) .Taalgebruik in Tenakh : hâjâh (zijn) . Getalwaarde : he = 5 , jod = 10 ; totaal : 20 (2² X 5) . Structuur : 5 - 1 - 5 . De som van de elementen is telkens 2 .Tenakh (784) . Pentateuch (181) . Eerdere Profeten (339) . Latere Profeten (116) . 12 Kleine Profeten (22) . Geschriften (126) .
- Lat. esse . D. sein . Fr. être . Ned. zijn . E. to be . Aramees : הֲוָא = häwâ´ . Arabisch : هَؤَىَ = hawa .

Lc 2,6.1. egeneto ... en tôi + infinitief (terwijl zij daar waren) . Taalgebruik : ginomai (gebeuren, worden, ontstaan) , zie Lc 1,5 , Mc 1,4 en Mc 16,1 .
De zinsconstructie van Lc 1,8 zien we terugkomen in Lc 2,6 .
De beginsituatie van het verhaal (Lc 2,1-7) is gekend . Jozef en Maria verblijven in Nazaret . Maria is zwanger . Als er niets onverwachts gebeurt , zal Maria in Nazaret bevallen . Daar duikt echter het besluit van keizer Augustus op om zich te laten registreren , ieder in zijn eigen stad . Bijgevolg moeten Jozef en Maria naar Betlehem afreizen . Lc 2,6 luidt de eindsituatie in . Het ene brengt het andere mee . We zagen dat het εγενετο = egeneto van Lc 1,23 de verandering van het verhaal van Lc 1,5-25 omsluit . Zowel in Lc 1,23 als in Lc 2,6 is er sprake over : dagen van... waren vervuld : in het ene geval de dienst , in het andere geval : om hem te baren .

Lc 2,6.2. δε = de (echter) , afkorting δ' = d' . Taalgebruik in het NT : de (echter) . Taalgebruik in de LXX : de (echter) . Taalgebruik in Lc : de (echter) . Partikel . Het staat steeds als tweede woord in de zin . Het kan een lichte tegenstelling aanduiden . Om een verandering van personage of situatie in de zin aan te duiden . Lc (478 + 5 = 483) . Lc 1 (17) : (1) Lc 1,6 . (2) Lc 1,8 . (3) Lc 1,11 . (4) Lc 1,13 . (5) Lc 1,22 . (6) Lc 1,24 . (7) Lc 1,26 . (8) Lc 1,29 . (9) Lc 1,34 . (10) Lc 1,38 . (11) Lc 1,39 . (12) Lc 1,56 . (13) Lc 1,57 . (14) Lc 1,62 . (15) Lc 1,64 . (16) Lc 1,76 . (17) Lc 1,80 . In Lc 2,1-20 komt het partikel de (echter) vijfmaal voor : (1) Lc 2,1 . (2) Lc 2,4 . (3) Lc 2,6 . (4) Lc 2,17 . (5) Lc 2,19 . Verder in Lc 2 (4) : (1) Lc 2,35 . (2) Lc 2,40 . (3) Lc 2,44 . (4) Lc 2,47 .

de (echter)   bijbel OT NT Mt Mc Lc Joh Hnd Br. Apk syn.  ev. 
de  6210 3754 2456 421 149 478 203 490 708 7 1048  1251 
d'  73 50  23  12      19  20 
Totaal 6283 3804 2479 433 151 483 204 490 711 7 1067 1271

de (echter)   Lc 1 Lc 2 Lc 3 Lc 4 Lc 5 Lc 6 Lc 7 Lc 8 Lc 9 Lc 10 Lc 11 Lc 12 Lc 13 Lc 14 Lc 15 Lc 16 Lc 17 Lc 18 Lc 19 Lc 20 Lc 21 Lc 22 Lc 23 Lc 24
de (478) 17  11  13  18  15  23  37  36  21  22  26  13  16  15  11  26  16  22  14  35  34  20 
d' (5)                                        
483 17  11  13  18  15  23  37  37  23  22  26  13  16  15  12  26  16  23  14  35  34  20 
1151 verzen  Lc 1 Lc 2 Lc 3 Lc 4 Lc 5 Lc 6 Lc 7 Lc 8 Lc 9 Lc 10 Lc 11 Lc 12 Lc 13 Lc 14 Lc 15 Lc 16 Lc 17 Lc 18 Lc 19 Lc 20 Lc 21 Lc 22 Lc 23 Lc 24
  80  52  38  44  39  49  50  56  62  42  54  59  35  35  32  31  37  43  48  47  38  71  56  53 

Lc 2,6.1. - 2. εγενετο δε = egeneto de (het gebeurde echter) . NT (40) . Lc (20) : (1) Lc 1,8 . (2) Lc 2,1 . (3) Lc 2,6 . (4) Lc 3,21 . (5) Lc 5,1 . (6) Lc 6,1 . (7) Lc 6,6 . (8) Lc 6,12 . (9) Lc 8,40 . (10) Lc 9,28 . (11) Lc 9,37 . (12) Lc 9,51 . (13) Lc 9,57 . (14) Lc 10,38 . (15) Lc 11,14 . (16) Lc 11,27 . (17) Lc 16,22 . (18) Lc 18,35 . (19) Lc 22,24 . (20) Lc 22,44 .
- και εγενετο = kai egeneto (en het gebeurde) . NT () . Lc (35) : (1) Lc 1,23 . (2) Lc 1,41 . (3) Lc 1,59 . (4) Lc 1,65 . (5) Lc 2,15 . (6) Lc 2,42 . (7) Lc 2,46 . (8) Lc 4,36 . (9) Lc 5,12 . (10) Lc 5,17 . (11) Lc 6,13 . (12) Lc 6,16 . (13) Lc 6,49 . (14) Lc 7,11 . (15) Lc 8,1 . (16) Lc 8,22 . (17) Lc 8,24 . (18) Lc 9,18 . (19) Lc 9,29 . (20) Lc 9,33 . (21) Lc 11,1 . (22) Lc 13,19 . (23) Lc 14,1 . (24) Lc 17,11 . (25) Lc 17,14 . (26) Lc 17,28 . (27) Lc 19,15 . (28) Lc 19,29 . (29) Lc 20,1 . (30) Lc 22,14 . (31) Lc 22,66 . (32) Lc 24,4 . (33) Lc 24,15 . (34) Lc 24,30 . (35) Lc 24,51 .

Lc 2,6.3. εν = en (in, tijdens) . Taalgebruik in het NT : en (in) . Taalgebruik in de LXX: en (in) . Taalgebruik in Lc : en (in) . Lc (288) . Lc 1 (25) : (1) Lc 1,1 . (2) Lc 1,5 . (3) Lc 1,6 . (4) Lc 1,7 . (5) Lc 1,8 . (6) Lc 1,17 . (7) Lc 1,18 . (8) Lc 1,21 . (9) Lc 1,22 . (10) Lc 1,25 . (11) Lc 1,26 . (12) Lc 1,31 . (13) Lc 1,36 . (14) Lc 1,39 . (15) Lc 1,41 . (16) Lc 1,42 . (17) Lc 1,44 . (18) Lc 1,51 . (19) Lc 1,59 . (20) Lc 1,65 . (21) Lc 1,66 . (22) Lc 1,75 . (23) Lc 1,78 . (24) Lc 1,79 . (25) Lc 1,80 . Lc 2 (23) : (1) Lc 2,1 . (2) Lc 2,6 . (3) Lc 2,7 . (4) Lc 2,8 . (5) Lc 2,11 . (6) Lc 2,12 . (7) Lc 2,14 . (8) Lc 2,16 . (9) Lc 2,19 . (10) Lc 2,21 . (11) Lc 2,23 . (12) Lc 2,24 . (13) Lc 2,25 . (14) Lc 2,27 . (15) Lc 2,29 . (16) Lc 2,34 . (17) Lc 2,36 . (18) Lc 2,43 . (19) Lc 2,44 . (20) Lc 2,46 . (21) Lc 2,49 . (22) Lc 2,51 . (23) Lc 2,52 .

en (in) .   bijbel OT NT Mt Mc Lc Joh Hnd Br. Apk synopt. ev.
  11097 8943 2154 247 119 288 182 226 966 126 654  836 

- Hebr. בְּ = bë . Fr. en . Ned. in . E. in . D. in . Fr. dans . Arabisch : فِي = fi (in) . Taalgebruik in de Qoran : fi (in) .

1. - 3. εγενετο δε εν = egeneto de en = het gebeurde echter tijdens . NT (18) . Lc (14) : (1) Lc 1,8 . (2) Lc 2,1 . (3) Lc 2,6 . (4) Lc 3,21 . (5) Lc 5,1 . (6) Lc 6,1 . (7) Lc 6,6 . (8) Lc 6,12 . (9) Lc 8,40 . (10) Lc 9,37 . (11) Lc 9,51 . (12) Lc 10,38 . (13) Lc 11,27 . (14) Lc 18,35 .
- και εγενετο εν = kai egeneto en = en het gebeurde tijdens . NT (23) . Mc (3) . Lc (20) : (1) Lc 1,59 . (2) Lc 5,12 . (3) Lc 5,17 . (4) Lc 7,11 . (5) Lc 8,1 . (6) Lc 8,22 . (7) Lc 9,18 . (8) Lc 9,29 . (9) Lc 9,33 . (10) Lc 11,1 . (11) Lc 14,1 . (12) Lc 17,11 . (13) Lc 17,14 . (14) Lc 17,28 . (15) Lc 19,15 . (16) Lc 20,1 . (17) Lc 24,4 . (18) Lc 24,15 . (19) Lc 24,30 . (35) Lc 24,51 .
- 69X εγενετο = egeneto in Lc . 55X εγενετο δε = egeneto de + και εγενετο = kai egeneto . 34X εγενετο δε εν = egeneto de en + και εγενετο εν = kai egeneto en . 34X op een totaal van 41X in het NT .

Lc 2,6.1. - 4. εγενετο δε εν τῳ = egeneto de en tô(i) = het gebeurde echter tijdens het ... Lc (9) : (1) Lc 1,8 . (2) Lc 2,6 . (3) Lc 3,21 . (4) Lc 5,1 . (5) Lc 8,40 . (6) Lc 9,51 . (7) Lc 10,38 . (8) Lc 11,27 . (9) Lc 18,35 .
- και εγενετο εν τῳ = kai egeneto en tô(i) = en het gebeurde tijdens het ... Lc (14) : (1) Lc 5,12 . (2) Lc 8,1 . (3) Lc 9,18 . (4) Lc 9,29 . (5) Lc 9,33 . (6) Lc 11,1 . (7) Lc 14,1 . (8) Lc 17,11 . (9) Lc 17,14 . (10) Lc 19,15 . (11) Lc 24,4 . (12) Lc 24,15 . (13) Lc 24,30 . (14) Lc 24,51 .
- De beginsituatie van het verhaal (Lc 2,1-7) is gekend . Jozef en Maria verblijven in Nazaret . Maria is zwanger . Als er niets onverwachts gebeurt , zal Maria in Nazaret bevallen . Daar duikt echter het besluit van keizer Augustus op om zich te laten registreren , ieder in zijn eigen stad . Bijgevolg moeten Jozef en Maria naar Betlehem afreizen . Lc 2,6 luidt de eindsituatie in . Het ene brengt het andere mee . We zagen dat het εγενετο = egeneto van Lc 1,23 de verandering van het verhaal van Lc 1,5-25 omsluit . Zowel in Lc 1,23 als in Lc 2,6 is er sprake over : dagen van... waren vervuld : in het ene geval de dienst , in het andere geval : om hem te baren .

Lc 2,6.8. passief indicatief aorist derde persoon meervoud eplèthèsan (zij werden vervuld) van het werkw. pimplèmi (vullen) . Taalgebruik in het NT : pimplèmi (vullen) . Taalgebruik in Lc : pimplèmi (vullen) .
In zeven verzen bij Lucas . In vier verzen ervan heeft de vervulling te maken met de tijd ; in de andere drie verzen heeft het te maken met gevoelens . .
(1) Lc 1,23 (kai egeneto hôs eplèsthèsan hai hèmerai tès leitourgias autou = en het gebeurde zodra de dagen van zijn dienst) .
(2) Lc 2,6 (eplèsthèsan hai hèmerai tou = de dagen waren bereikt om...) .
(3) Lc 2,21 (eplèsthèsan hèmerai oktô tou = de acht dagen waren bereikt om ...) .
(4) Lc 2,22 (eplèsthèsan hai hèmerai tou = de dagen waren bereikt van ...) .
(5) Lc 4,28 (eplèsthèsan pantes thumou = allen werden vervuld van woede) .
(6) Lc 5,26 (eplèsthèsan fobou = zij werden vervuld van vrees) .
(7) Lc 6,11 (autoi de eplèsthèsan avoias = deze echter werden vervuld van onbegrip) .
Een vorm van pimplèmi (vullen) in Lc in 13 verzen : (1) Lc 1,15 . (2) Lc 1,23 . (3) Lc 1,41 . (4) Lc 1,57 . (5) Lc 1,67 . (6) Lc 2,6 . (7) Lc 2,21 . (8) Lc 2,22 . (9) Lc 4,28 . (10) Lc 5,7 . (11) Lc 5,26 . (12) Lc 6,11 . (13) Lc 21,22 .

Lc 2,6.10. nom. vr. mv. hèmerai van het zelfst. naamw. hèmera (dag) . Taalgebruik in het NT : hèmera (dag) . Taalgebruik in Lc : hèmera (dag) .
Lc (12) : (1) Lc 1,23 . (2) Lc 2,6 . (3) Lc 2,21 . (4) Lc 2,22 . (5) Lc 5,35 . (6) Lc 9,28 . (7) Lc 13,14 . (8) Lc 17,22 . (9) Lc 19,43 . (10) Lc 21,6 . (11) Lc 21,22 . (12) Lc 23,29 .
Een vorm van hèmera (dag) in Lc (82) , in Lc 2 in 9 verzen : (1) Lc 2,1 . (2) Lc 2,6 . (3) Lc 2,21 . (4) Lc 2,22 . (5) Lc 2,36 . (6) Lc 2,37 . (7) Lc 2,43 . (8) Lc 2,44 . (9) Lc 2,46 .

Lc 2,6.8. - 10. eplèsthèsan hai hèmerai (de dagen werden vervuld) . Lc (3) : (1) Lc 1,23 . (2) Lc 2,6 . (3) Lc 2,22 . Zie ook Lc 2,21 : eplèsthèsan hèmerai oktô (de acht dagen waren vervuld) .

Lc 2,6.11. bep. lidw. gen. mann. en onz. enk. tou van het bepaald lidw. ho - hè - to (de - het) . Taalgebruik in het NT : bepaald lidwoord . Taalgebruik in Lc : bepaald lidwoord . Gr. to.. , tè... N. : de . E. : the . D. der , die , das enz. Fr. le , la enz. (< lat. aanwijz. voornaamwoord il-lum , il-lam) .
Lc (272) . Lc 2 (11) : (1) Lc 2,6 . (2) Lc 2,17 . (3) Lc 2,21 . (4) Lc 2,22 . (5) Lc 2,24 . (6) Lc 2,25 . (7) Lc 2,26 . (8) Lc 2,27 . (9) Lc 2,37 . (10) Lc 2,41 . (11) Lc 2,49 .

Lc 2,6.12. act. inf. aor. tekein van het werkw. tiktô (baren, bevallen) . Taalgebruik in het NT : tiktô (baren) . Taalgebruik in Lc : tiktô (baren) .
Lc (2) : (1) Lc 1,57 . (2) Lc 2,6 . Een vorm van tiktô (baren) in Lc in 5 verzen : (1) Lc 1,31 . (2) Lc 1,57 . (3) Lc 2,6 . (4) Lc 2,7 . (5) Lc 2,11 .

Lc 2,6.13. pers. voornaamw. 3de pers. enk. acc. vr. enk. autèn (haar) van het pers. voornaamw. autos (hij - hem) . Taalgebruik in het NT : voornaamwoord autos . Taalgebruik in Lc. : voornaamwoord autos .
Lc (25) : (1) Lc 1,28 . (2) Lc 1,57 . (3) Lc 1,61 . (4) Lc 2,6 . (5) Lc 4,6 . (6) Lc 4,39 . (7) Lc 6,48 . (8) Lc 7,13 . (9) Lc 8,52 . (10) Lc 9,24 . (11) Lc 11,32 . (12) Lc 13,7 . (13) Lc 13,8 . (14) Lc 13,9 . (15) Lc 13,12 . (16) Lc 13,18 . (17) Lc 13,34 . (18) Lc 16,16 . (19) Lc 17,33 . (20) Lc 18,5 . (21) Lc 18,17 . (22) Lc 19,41 . (23) Lc 20,31 . (24) Lc 20,33 . (25) Lc 21,21 .

Lc 2,6.8. - 13. de tijd om te bevallen (Rebekka - Elisabeth - Maria) .
- Gn 25,24 : kai eplèrôthèsan hai hèmerai tou tekein autèn (en de dagen werden vol dat zij zou bevallen) .
- Lc 1,57 : eplèsthè ho chronos tou tekein autèn (de tijd werd vervuld dat zij zou bevallen) .
- Lc 2,6 : eplèsthèsan hai hèmerai tou tekein autèn (de dagen werden vervuld dat zij zou bevallen) .

Betekenis van Lc 2,6 .

Als Lc 2,1-6 een fictief verhaal is , waarom kiest Lucas dan voor de registratie . Literair zijn er met Mc 1,4-9 heel wat gelijkenissen . In Marcus gaat de massa en ook Jezus naar Johannes de Doper om zich te laten dopen , om zich vrijwillig aan te sluiten bij de gemeenschap van Johannes . In Lc 2,1-6 wordt het toebehoren tot het Romeinse Rijk bepaald door de registratie op bevel van de keizer . Het ene kies je zelf , het andere onderga je vanwege een bevel .


6.7. Lc 2,7 : de geboorte van Jezus

Lc 2,7 - Lc 2,7 : 6. Geboorte van Jezus : Lc 2,1-20 -- bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Lc (Lucas) -- Lc 2 -- Lc 2,1 - Lc 2,2 - Lc 2,3 - Lc 2,4 - Lc 2,5 - Lc 2,6 - Lc 2,7 - Lc 2,8 - Lc 2,9 - Lc 2,10 - Lc 2,11 - Lc 2,12 - Lc 2,13 - Lc 2,14 - Lc 2,15 - Lc 2,16 - Lc 2,17 - Lc 2,18 - Lc 2,19 - Lc 2,20 -- Lc (Lucas) - Lc 2 - Lc 2,21-40 - Lc 2,41-52
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Nachtmis Kerstmis C  Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2004) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
2:7 kai eteken ton uion autès ton prôtotokon kai esparganôsen auton kai aneklinen auton en fatnè dioti ouk èn autois topos en tô katalumati  7 et peperit filium suum primogenitum et pannis eum involvit et reclinavit eum in praesepio quia non erat eis locus in diversorio  7 en ze baarde haar eerstgeboren zoon, en bakerde hem en iegde hem neer in een kribbe omdat er voor hen geen piaats was in het gastvertrek.   7 zij bracht een zoon ter wereld, haar eerstgeborene. Zij wikkelde Hem in doeken en legde Hem neer in een kribbe,   [7] en ze baarde een zoon, haar eerstgeborene; ze wikkelde Hem in doeken en legde Hem in een voerbak, omdat er geen plaats voor hen was in het gastenverblijf*.  [7] en ze bracht een zoon ter wereld, haar eerstgeborene. Ze wikkelde hem in een doek en legde hem in een voederbak, omdat er voor hen geen plaats was in het nachtverblijf van de stad.  7 en zij baart haar eerstgeboren zoon; zij wikkelt hem in doeken en legt hem in een kribbe, omdat er voor hen geen plaats is in de herberg.   7. Elle enfanta son fils premier-né, l'enveloppa de langes et le coucha dans une crèche, parce qu'ils manquaient de place dans la salle. 

Statenvertaling . 7 En zij baarde haar eerstgeboren Zoon, en wond Hem in doeken, en leide Hem neder in de kribbe, omdat voor henlieden geen plaats was in de herberg.
King James Bible . And she brought forth her firstborn son, and wrapped him in swaddling clothes, and laid him in a manger; because there was no room for them in the inn.
Luther-Bibel . 7 Und sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe; denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge.

Tekstuitleg van Lc 2,7 . Dit vers Lc 2,7 telt 24 (2 X 2 X 2 X 3) woorden en 117 (11 X 13) letters . De getalwaarde van Lc 2,7 is 14078 (2 X 7039) .

Lc 2,7.1. kai (en) . Taalgebruik : kai (en) in NT . Taalgebruik in Lc : kai (en) . Nevenschikkend voegwoord . Hebr. : waw (verbindingshaak) . L. : et . Fr. : et . N. : en . E. : and . D. und . Lc (822) . Lc 2 (+ 39 / - 13 = 52) . Lc 2,1-20 (+ 12 / - 8 : (1) Lc 2,1 . (2) Lc 2,2 . (3) Lc 2,5 . (4) Lc 2,6 . (5) Lc 2,11 . (6) Lc 2,14 . (7) Lc 2,17 . (8) Lc 2,19 .) . Lc 2,21-40 (+ 15 / - 5 = 20) . Lc 2,41-52 (+ 12 / - 0 = 12) .

Lc 2,7.2. act. ind. aor. 3de pers. enk eteken (zij baarde) van het werkw. tiktô (baren, bevallen) . Taalgebruik in het NT : tiktô (baren) . Taalgebruik in Lc : tiktô (baren) .
Lc (1) Lc 2,7 . Een vorm van tiktô (baren) in Lc in 5 verzen : (1) Lc 1,31 . (2) Lc 1,57 . (3) Lc 2,6 . (4) Lc 2,7 . (5) Lc 2,11 .

Lc 2,7.3. bep. lidw. acc. mann. enk. ton . Taalgebruik in het NT : bepaald lidwoord . Taalgebruik in Lc : bepaald lidwoord . Gr. to.. , tè... N. : de . E. : the . D. der , die , das enz. Fr. le , la enz. (< lat. aanwijz. voornaamwoord il-lum , il-lam) .
Lc (191) . Lc 2 (10) : (1) Lc 2,7 . (2) Lc 2,13 . (3) Lc 2,15 . (4) Lc 2,16 . (5) Lc 2,20 . (6) Lc 2,22 . (7) Lc 2,26 . (8) Lc 2,28 . (9) Lc 2,29 . (10) Lc 2,39 .

4. acc. mann. enk. huion van het zelfst. naamw. huios (zoon) . Taalgebruik in het NT : huios (zoon) . Taalgebruik in Mc : huios (zoon) . Taalgebruik in Lc : huios (zoon) . Hebr. ben . Lat. filius . Fr. fils .
Lc (15) : (1) Lc 1,13 . (2) Lc 1,31 . (3) Lc 1,36 . (4) Lc 1,57 . (5) Lc 2,7 . (6) Lc 3,2 . (7) Lc 9,22 . (8) Lc 9,38 . (9) Lc 9,41 . (10) Lc 12,10 . (11) Lc 20,13 . (12) Lc 20,41 . (13) Lc 21,27 . (14) Lc 22,48 . (15) Lc 24,7 .

Lc 2,7.6. bep. lidw. acc. mann. enk. ton . Taalgebruik in het NT : bepaald lidwoord . Taalgebruik in Lc : bepaald lidwoord . Gr. to.. , tè... N. : de . E. : the . D. der , die , das enz. Fr. le , la enz. (< lat. aanwijz. voornaamwoord il-lum , il-lam) .
Lc (191) . Lc 2 (10) : (1) Lc 2,7 . (2) Lc 2,13 . (3) Lc 2,15 . (4) Lc 2,16 . (5) Lc 2,20 . (6) Lc 2,22 . (7) Lc 2,26 . (8) Lc 2,28 . (9) Lc 2,29 . (10) Lc 2,39 .

Lc 2,7.8. kai (en) . Taalgebruik : kai (en) in NT . Taalgebruik in Lc : kai (en) . Nevenschikkend voegwoord . Hebr. : waw (verbindingshaak) . L. : et . Fr. : et . N. : en . E. : and . D. und . Lc (822) . Lc 2 (+ 39 / - 13 = 52) . Lc 2,1-20 (+ 12 / - 8 : (1) Lc 2,1 . (2) Lc 2,2 . (3) Lc 2,5 . (4) Lc 2,6 . (5) Lc 2,11 . (6) Lc 2,14 . (7) Lc 2,17 . (8) Lc 2,19 .) . Lc 2,21-40 (+ 15 / - 5 = 20) . Lc 2,41-52 (+ 12 / - 0 = 12) .

Lc 2,7.9. act. ind. aor. 3de pers. enk. εσπαργανωσεν = esparganôsen (zij wikkelde in) van het werkw. σπαργανοω = sparganoô (inwikkelen, bakeren) . Taalgebruik in het NT : sparganoô (inwikkelen, bakeren) . Taalgebruik in de LXX : sparganoô (inwikkelen, bakeren) . Taalgebruik in Lc : sparganoô (inwikkelen, bakeren) . Lc (1) Lc 2,7 . Een vorm van σπαργανοω = sparganoô (inwikkelen, bakeren) in de LXX (2) : (1) Ez 16,4 . (2) Job 38,9 . NT = Lc in 2 verzen : (1) Lc 2,7 . (2) Lc 2,12 .
- In Lc 2,7 (act. ind. aor. 3de pers. enk. (εσπαργανωσεν = esparganôsen) lezen we dezelfde werkwoordsvorm als in Lc 23,53 : act. ind. aor. 3de pers. enk. ενετυλιξεν = enetulixen . In beide verzen heeft de werkwoordsvorm 5 lettergrepen (εσπαργανωσεν = esparganôsen ; ενετυλιξεν = enetulixen) en in beide gevallen telt het werkwood 4 lettergrepen (σπαργανοω = sparganoô ; εντυλισσω = entulissô) .
- Het Griekse werkw. εντυλισσω = entulissô (inwikkelen) en het Hebreeuwse werkw. חָתַל = châthal (omwikkelen met windels) hebben 2 medeklinkers gemeenschappelijk : t-l .
- Hebreeuws NBG Lc 2,7 . וַתְּחַתְּלֵהוּ = waththëhaththëlehû (en zij wikkelde hem) < prefix verbindingswoord wë + act. piel imperf. 3de pers. vr. enk. + suffix persoonl. voornaamw. 3de pers. mann. enk. van het werkw. חָתַל = châthal (omwikkelen met windels) . Taalgebruik in Tenakh : châthal (omwikkelen met windels) . Getalswaarde : chet = 8 , taw = 22 of 400 , lamed = 12 of 30 ; totaal : 42 (2 X 3 X 7) OF 438 (2 X 3 X 73) . Structuur : 8 - 4 - 3 . De som van de elementen is telkens 6 . Een vorm van חָתַל = châthal in Tenakh (1) : Ez 16,4 .
- Latijn . act. ind. aor. 3de pers. enk. involvit (hij wikkelde in) van het werkw. involvere , involvi , involutum (wentelen, rollen, wikkelen in) . Bijbel (6) : (1) Ex 14,27 . (2) 2 K 2,8 . (3) Mt 27,59 . (4) Mc 15,46 . (5) Lc 2,7 . (6) Lc 23,53 . Ned. inwikkelen , Fr. envelloper (avec des langes) , langer , emmailloter - maillot = luier) .
- Ned. : inwikkelen . Arabisch : ظرف = tarafa . D. : inwickeln . E. : to wrap . Fr. : envellopper . Grieks : σπαργανοω = sparganoô (inwikkelen, bakeren) . Taalgebruik in het NT : sparganoô (inwikkelen, bakeren) . εντυλισσω = entulissô (inwikkelen) . Taalgebruik in de Bijbel : entulissô (inwikkelen) . Hebreeuws : חָתַל = châthal (omwikkelen met windels) . Taalgebruik in Tenakh : châthal (omwikkelen met windels) . עָטָה = `âtâh (zich hullen, omhullen, bedekken) . Taalgebruik in Tenakh : `âtâh (zich hullen, omhullen, bedekken) . Lat. : involvere . (v - w) .
- Bij het balsemen van Jakob en Jozef werd het lichaam in windsels gewikkeld (Gn 50) : (1) Gn 50,2 . (2) Gn 50,26 . Invloed hiervan in Lc 23,53 . In deze tekst werd Jezus na de kruisafneming in een fijn lijnwaad gewikkeld . En bij de geboorte van Jezus werd het kind in doeken gewikkeld (Lc 2,7) .

Lc 2,7.10. pers. voornaamw. 3de pers. enk. acc. mann. enk. auton (hem) van het pers. voornaamw. autos (hij - hem) . Taalgebruik in het NT : voornaamwoord autos . Taalgebruik in Lc. : voornaamwoord autos .
Lc (184) . Lc 2 (9) : (1) Lc 2,4 . (2) Lc 2,7 . (3) Lc 2,21 . (4) Lc 2,22 . (5) Lc 2,25 . (6) Lc 2,44 . (7) Lc 2,45 . (8) Lc 2,46 . (9) Lc 2,48 .

Lc 2,7.11. kai (en) . Taalgebruik : kai (en) in NT . Taalgebruik in Lc : kai (en) . Nevenschikkend voegwoord . Hebr. : waw (verbindingshaak) . L. : et . Fr. : et . N. : en . E. : and . D. und . Lc (822) . Lc 2 (+ 39 / - 13 = 52) . Lc 2,1-20 (+ 12 / - 8 : (1) Lc 2,1 . (2) Lc 2,2 . (3) Lc 2,5 . (4) Lc 2,6 . (5) Lc 2,11 . (6) Lc 2,14 . (7) Lc 2,17 . (8) Lc 2,19 .) . Lc 2,21-40 (+ 15 / - 5 = 20) . Lc 2,41-52 (+ 12 / - 0 = 12) .

Lc 2,7.12. act. ind. imperf. 3de pers. enk. ανεκλινεν = aneklinen (zij legde - omhoog - neer) van het werkw. ανακλινω = anaklinô (omhoog houden, neerleggen) . Taalgebruik in het NT : anaklinô (omhoog houden, neerleggen) . Taalgebruik in Lc : anaklinô (omhoog houden, neerleggen) . Lc (1) Lc 2,7 . Een vorm van ανακλινω = anaklinô (omhoog houden, neerleggen) in het OT (1) , in het NT (6) , in Lc in 3 verzen : (1) Lc 2,7 . (2) Lc 12,37 . (3) Lc 13,29 .

Lc 2,7.13. pers. voornaamw. 3de pers. enk. acc. mann. enk. auton (hem) van het pers. voornaamw. autos (hij - hem) . Taalgebruik in het NT : voornaamwoord autos . Taalgebruik in Lc. : voornaamwoord autos .
Lc (184) . Lc 2 (9) : (1) Lc 2,4 . (2) Lc 2,7 . (3) Lc 2,21 . (4) Lc 2,22 . (5) Lc 2,25 . (6) Lc 2,44 . (7) Lc 2,45 . (8) Lc 2,46 . (9) Lc 2,48 .

Lc 2,7.14. en (in, met) . Taalgebruik in het NT : en (in) . Taalgebruik in Lc : en (in) . Hebr. bë . Fr. en / dans . Ned. in .
Lc (288) . Lc 2 (23) : (1) Lc 2,1 . (2) Lc 2,6 . (3) Lc 2,7 . (4) Lc 2,8 . (5) Lc 2,11 . (6) Lc 2,12 . (7) Lc 2,14 . (8) Lc 2,16 . (9) Lc 2,19 . (10) Lc 2,21 . (11) Lc 2,23 . (12) Lc 2,24 . (13) Lc 2,25 . (14) Lc 2,27 . (15) Lc 2,29 . (16) Lc 2,34 . (17) Lc 2,36 . (18) Lc 2,43 . (19) Lc 2,44 . (20) Lc 2,46 . (21) Lc 2,49 . (22) Lc 2,51 . (23) Lc 2,52 .

Lc 2,7.15. dat. vr. enk. φατνῃ = fatnè(i) van het zelfst. naamw. φατνη = fatnè (krib, ruif) . Taalgebruik in het NT : fatnè (krib, ruif) . Taalgebruik in de LXX : fatnè (krib, ruif) . Taalgebruik in Lc : fatnè (krib, ruif) . Bijbel = Lc (3) : (1) Lc 2,7 . (2) Lc 2,12 . (3) Lc 2,16 . Een vorm van φατνη = fatnè (krib, ruif) in de LXX (8) , in het NT (4) , in Lc (4) : (1) Lc 2,7 . (2) Lc 2,12 . (3) Lc 2,16 . (4) Lc 13,15 .
- Een vorm van ενταφιαζω = entafiazô (voor de begrafenis gereedmaken, balsemen, afleggen, begraven) in de LXX (2) : (1) Gn 50,2 . (2) Gn 50,26 , in het NT (2) : (1) Mt 26,12 . (2) Joh 19,40 . Het φατνη = fatnè (krib, ruif) van Lc 2,12 en ενταφιαζω = entafiazô (voor de begrafenis gereedmaken, balsemen, afleggen, begraven) van Gn 50,2 hebben f-t gemeenschappelijk (φατ = fat- , en ταφ = taf- ) , meer nog : ze vormen een spiegelbeeld (φατν - νταφ) . Bij de geboorte is Maria het personage van de handelingen ; bij de graflegging is een zekere Jozef het personage van de handelingen . Het ingewikkeld worden van het kind Jezus en van de gestorven Jezus doet denken aan een Egyptische mummie . Jozef 'begroef' zijn vader Jakob . In Lc 23,53 is er sprake van een zekere Jozef , misschien de vader van Jezus . Het is niet de zoon , maar misschien is het de vader (Jozef) die zijn zoon Jezus 'begraaft' . 'Waar nog niemand had gelegen' kan erop wijzen dat het graf bestemd was voor die zekere Jozef , misschien de vader van Jezus . Nu wordt de zoon in het graf van de vader gelegd .
- אֵבוּס = ´ebhûs (kribbe) . Taalgebruik in Tenakh : ´ebhûs (kribbe) . Getalswaarde : aleph = 1 , beth = 2 , samech = 15 of 60 ; totaal : 18 (2 X 3²) OF 63 (3² X 7) . Structuur : 1 - 2 - 6 . De som van de elementen is telkens 9 . Tenakh (2) : (1) Js 1,3 . (2) Spr 14,4 . Zie het werkw. אָבַס = ´âbâs (voederen, vetten) . Modern Hebreeuws : אֵיבוּס = ´e(j)bhûs (kribbe) .
- Ned. : kribbe . Arabisch : مَعْلَف = ma`laf (kribbe) . Taalgebruik in de Qoran : ma`laf (kribbe) . Zie het werkw. عَلَفَ = `alafa (voederen, als voer geven) . D. : Krippe . E. : a manger . Fr. : crèche . φατνη = fatnè (krib, ruif) . Taalgebruik in het NT : fatnè (krib, ruif) . Hebreeuws : אֵבוּס = ´ebhûs (kribbe) . Taalgebruik in Tenakh : ´ebhûs (kribbe) . Lat. : praesepium .
-De kribbe is een voederbak. Jezus werd na zijn geboorte in een voederbak gelegd. Een voederbak is een plaats om te voeden. Het is een beeld om de rol van Jezus voor de gelovigen aan te duiden .
- Er is een opmerkelijke gelijkenis tussen het Griekse woord voor kribbe en het Griekse woord voor begraven . Het φατνη = fatnè (krib, ruif) van Lc 2,12 en ενταφιαζω = entafiazô (voor de begrafenis gereedmaken, balsemen, afleggen, begraven) van Gn 50,2 hebben f-t gemeenschappelijk (φατ = fat- , en ταφ = taf- ) , meer nog : ze vormen een spiegelbeeld (φατν - νταφ) . Bij de geboorte is Maria het personage van de handelingen (inwikkelen , neerleggen) ; bij de graflegging is een zekere Jozef het personage van de handelingen (inwikkelen, neerleggen) . Het ingewikkeld worden van het kind Jezus en van de gestorven Jezus doet denken aan een Egyptische mummie . Jozef 'begroef' zijn vader Jakob . In Lc 23,53 is er sprake van een zekere Jozef , misschien de vader van Jezus . Het is niet de zoon , maar misschien is het de vader (Jozef) die zijn zoon Jezus 'begraaft' . 'Waar nog niemand had gelegen' kan erop wijzen dat het graf bestemd was voor die zekere Jozef , misschien de vader van Jezus . Nu wordt de zoon in het graf van de vader gelegd . Zelfs onze Nederlandse woorden krib en graf (k / g , r , b / f) vertonen gelijkenis met elkaar .
- De kribbe verwijst naar het graf als gedenkteken (Lc 23,53) . Maar in dat gedenktekengraf is Jezus niet ; "Hij is niet hier" (Lc 24,6) . De leerlingen van Emmaüs herkenden hem bij het breken van het brood (Lc 24,30) . Dat brengt ons bij het verhaal van het laatste avondmaal (Lc 22,19) , waar Jezus het brood breekt . In een voederbak wordt Jezus gelegd . In de voederbak ligt het voedsel voor de gelovigen . Jezus is hun voedsel . Zo is de kribbe verbonden met het verhaal van het laatste avondmaal . Zo is de kribbe meer dan alleen maar een toevallige plaats waarin Jezus werd gelegd .
- De voederbak was uitgangspunt om een heel visueel beeld uit te werken . Een voederbak hoorde thuis in een stal . In die stal zijn dieren : een os en een ezel . Een voederbak , een stal , een os en een ezel : alles stond in het teken van de armoede . Wellicht heeft de evangelist niet vermoed wat het gebruik van het woord kribbe zou uitlokken . Voor gelovigen werd de arme Jezus inspiratiebron voor solidariteit onder elkaar . Zo werd de letterlijke interpretatie van de kribbe dan toch voedsel voor de gelovige .

Een reactie op de kribbe-uitleg :
"In de icoon van de geboorte is de voederbak meer een altaar als een kribbe
en verwijst naar de eucharistie, maar is ook een graftombe. Jezus is in
doeken gewikkeld, dezelfde die Petrus en Johannes zullen vinden op de
paasmorgen."

Zie website : https://alfredbronswijkblog.wordpress.com/2013/11/16/de-geboorte-icoon/ .

Lc 2,7.14. - 15. εν φατνῃ = en fatnè(i) = in een krib, voederbak . Lc (2 ) : (1) Lc 2,7 . (2) Lc 2,12 . εν τῃ φατνῃ = en tè(i) fatnè(i) (in de kribbe) : (1) Lc 2,16 . Zie de gelijkenis tussen εν φατνῃ = en fatnè(i) = in een krib, voederbak EN ενταφιαζω = entafiazô (voor de begrafenis gereedmaken, balsemen, afleggen, begraven) .
- εν μνηματι = en mnèmati (in een gedenktekengraf) . Hapax in Lc .
- εν τῳ μνηματι = en tô(i) mnèmati (in het gedenktekengraf) . Bijbel (2) : (1) 2 Kr 16,14 . (2) Hnd 7,16 . Vergelijk . Lc 8,27 : εν τοις μνημασιν = en tois mnèmasin (in de gedenktekengraven) .

Lc 2,7.16. dioti (omdat) . Taalgebruik in het NT : dioti (omdat) . Taalgebruik in Lc : dioti (omdat) .
Lc (3) : (1) Lc 1,13 . (2) Lc 2,7 . (3) Lc 21,28 .

Lc 2,7.17. ou - ouk - ouch (niet) of betrekk. voornaamw. gen. mann. en onz. enk (hou) . Taalgebruik in het NT : ou - ouk - ouch (niet) . Taalgebruik in Lc : ou - ouk - ouch (niet) . Lc (84 + 92 + 7 = 183) . Lc 2 (1 + 4 = 5) : ou . Lc (84) . Lc 2 (1) Lc 2,50 . ouk . Lc (92) . Lc 2 (4) : (1) Lc 2,7 . (2) Lc 2,37 . (3) Lc 2,43 . (4) Lc 2,49 .

Lc 2,7.18. act. ind. imperf. 3de pers. enk. èn (hij was) van het werkw. eimi (zijn) . Taalgebruik in het NT : eimi (zijn) . Taalgebruik in Lc : eimi (zijn) . Hebr. hâjâh . Lat. esse . Fr. être . Ned. zijn . E. to be . Lc (79) . Lc 2 (7) : (1) Lc 2,7 . (2) Lc 2,25 . (3) Lc 2,26 . (4) Lc 2,33 . (5) Lc 2,36 . (6) Lc 2,40 . (7) Lc 2,51 .

Lc 2,7.19. pers. voornaamw. dat. mann. en onz. mv. autois (aan hen) . Taalgebruik in het NT : voornaamwoord autos . Taalgebruik in Lc. : voornaamwoord autos . Lc (89) . Lc 2 (6) : (1) Lc 2,7 . (2) Lc 2,9 . (3) Lc 2,10 . (4) Lc 2,17 . (5) Lc 2,50 . (6) Lc 2,51 .  

Lc 2,7.17. - 19. ouk èn autois (er was niet aan hen = zij hadden niet) . Lc (2) : (1) Lc 1,7 . (2) Lc 2,7 .

Lc 2,7.21. en (in, met) . Taalgebruik in het NT : en (in) . Taalgebruik in Lc : en (in) . Hebr. bë . Fr. en / dans . Ned. in .
Lc (288) . Lc 2 (23) : (1) Lc 2,1 . (2) Lc 2,6 . (3) Lc 2,7 . (4) Lc 2,8 . (5) Lc 2,11 . (6) Lc 2,12 . (7) Lc 2,14 . (8) Lc 2,16 . (9) Lc 2,19 . (10) Lc 2,21 . (11) Lc 2,23 . (12) Lc 2,24 . (13) Lc 2,25 . (14) Lc 2,27 . (15) Lc 2,29 . (16) Lc 2,34 . (17) Lc 2,36 . (18) Lc 2,43 . (19) Lc 2,44 . (20) Lc 2,46 . (21) Lc 2,49 . (22) Lc 2,51 . (23) Lc 2,52 .

- aneklinen . In deze vorm enig in de bijbel.

Er is een opmerkelijke gelijkenis tussen Lc 2,7 en Lc 23,53 Lc 23,53. In Lc 23,53 redigeert Lucas de gegevens van Marcus (Mc 15,46) . Kribbe en graf zijn parallel. Betrekken we er nog Lc 2,12.16 en Lc 24,3.5 erbij dan zien we dat het gaat om geboorte en verrijzenis (wedergeboorte). In het geboorteverhaal baarde Maria het kind Jezus , wikkelde het in doeken en legde het in een kribbe (Lc 2,7) , in het begrafenisverhaal nam een zekere Jozef het lichaam van Jezus van het kruis , wikkelde het in een linnen doek en legde hem neer in een grafgedenkteken .

Mc 15,42 Mt 27,60   Lc 23,53   Lc 2,7   Lc 2,12   Lc 2,16 Lc 24,3 Lc 24,5
kai (en) agorasas (gekocht) sindona (een linnen doek) kai (en)  kai (en) kai (en)  heurèsete brefos (jij zult vinden een kind) kai aneuran... to brefos (en zij vonden... en het kind) ouch heuron to sôma tou kuriou Ièsou (zij vonden niet het lichaam van de heer Jezus) ti zèteite ton zônta meta tôn nekrôn (wat zoek jij de levende bij de doden) 
kathelôn (afgenomen) auton (hem) labôn (genomen) to sôma (het lichaam) ho Iôsèf (Jozef) kathelôn (afgenomen)          
eneilèsen (wikkelde) tèi sindoni (in het linnen)  enetuliksen (wikkelde in) auto (het) (en) sindoni katharai (in) (zuiver linnen) enetuliksen (wikkelde in) auto (het) sindoni (in linnen) esparganôsen (wikkelde in doeken)  auton (hem) esparganômenon (in doeken gewikkeld)      
kai (en) kai (en)  kai (en) kai (en)   kai (en)      
katethijken (legde neer) ethijken (legde) ethijken (legde) aneklinen (legde neer)  keimenon (liggend)  keimenon (liggend)    
auton (hem)  auto (het) auton (hem) auton (hem)         
en (in)  en tooi kainooi autou (in zijn nieuw) en (in) en (in)  en (in)  en (in)     
mnijmati (het graf) mnijmeiooi (graf)   mnijmati (het graf) fatniji (een kribbe)  fatniji (een kribbe)  tiji fatniji (de kribbe)     
ho ijn lelatomijmenon ek petras (dat in de rots was uitgehouwen) ho elatijsen en tiji petrai (dat hij uitgehouwen had in de rots)  lakseutooi, hou ouk ijn oudeis oupoo keimenos (uitgehouwen, waar niemand nog nooit had gelegen) dioti ouk iujn autois topos en tooi katalumati (omdat er  niet was voor hen een plaats in de herberg)        ouk estin hoode (hij is niet hier)
 349. Begrafenis van Jezus : Mc 15,42-47 // Mt 27,57-61 // Lc 23,50-56a  349. Begrafenis van Jezus : Mc 15,42-47 // Mt 27,57-61 // Lc 23,50-56a  349. Begrafenis van Jezus : Mc 15,42-47 // Mt 27,57-61 // Lc 23,50-56a  
6. Geboorte van Jezus : Lc 2,1-20
 
6. Geboorte van Jezus : Lc 2,1-20
 
6. Geboorte van Jezus : Lc 2,1-20
 
6. Geboorte van Jezus : Lc 2,1-20
 351. Vrouwen als getuigen van Jezus'verrijzenis : Mc 16,1-8 // Mt 28,1-10 // Lc 23,56b-24,12


Lc 2,8-20

De antitypen van de stedelingen zijn de herders. Zij staan open voor de boodschap. Zij geloven erin en handelen ernaar. Zij zien de uiterlijke tekens, maar blijven niet bij het uiterlijke staan: de kleinheid, de armoede en de schamelheid van een pasgeboren kind. Zij zien de heilsbetekenis van dit kind. De herders zijn het type van de religieuze mens. Zij staan open en zijn ontvankelijk. Zij erkennen hun eigen kleinheid en beperktheid. Zij hebben niet genoeg aan zichzelf, maar durven verwachten. Zij durven gewone gebeurtenissen vanuit Gods heilsplan zien. Voor hen hebben gewone gebeurtenissen een gelovige betekenis.
Wij leven niet in een cultuur waarin engelen als bovenaardse wezens een bepaalde functie vervullen. In het Nieuwe Testament is er sprake van engelen, maar reeds daar wordt een boodschap door een engel als een literaire stijlfiguur aangewend. Deze literaire stijlfiguur wil de gelovige betekenis van een gebeuren duidelijk maken. Door het binnenbrengen van een engelverschijning in het verhaal wil de evangelist Lucas aanduiden dat het feit van de geboorte van Jezus een gelovige betekenis heeft die erin bestaat dat Jezus de langverwachte redding zal brengen, de hoop op heil zal vervullen. Met dit geloofsgetuigenis grijpt de evangelist Lukas vooruit op wat de gelovige ervaring van Jezus door zijn volgelingen zal zijn, of anders uitgedrukt: dit geboorteverhaal is geschreven vanuit de gelovige ervaring in de gestorven en verrezen Jezus.

WAARDEN VAN HET VERHAAL

We hebben hier te maken met de ervaring van de geboorte van een kind. In deze ervaring worden mensen zich bewust dat een kind geen louter vrucht is van mensenwerk; het hele gebeuren overstijgt hen; naast hun inzet en zorg zijn zij overtuigd van het geschenkkarakter: “wij hebben een kindje gekregen.” Bij de geboorte van een kind ervaren mensen zeer sterk het mysterie. Het kind wordt ervaren als vrucht van de wederzijdse liefde tussen man en vrouw; in dezelfde lijn wordt het mysterie ervaren als een liefdevolle aanwezigheid.
De uiteindelijke oorsprong van de mens ligt bij God; van Jezus wordt gezegd dat Hij uit de hemel is neergedaald. De uiteindelijke bestemming ligt eveneens bij God; van Jezus wordt gezegd dat Hij opgeklommen is ten hemel. Heel het mensenbestaan wordt omvat door het grote mysterie.
Iedere geboorte houdt een belofte, een boodschap in, hoe de uiterlijke omstandigheden ook mogen zijn. Meer zien dan het uiterlijke, meer zien dan een onbeholpen kind in een arme stal bij ouders die onderweg zijn is pas echt zien.

Lc 2,8 - Lc 2,8 : 6. Geboorte van Jezus : Lc 2,1-20 -- bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Lc (Lucas) -- Lc 2 -- Lc 2,1 - Lc 2,2 - Lc 2,3 - Lc 2,4 - Lc 2,5 - Lc 2,6 - Lc 2,7 - Lc 2,8 - Lc 2,9 - Lc 2,10 - Lc 2,11 - Lc 2,12 - Lc 2,13 - Lc 2,14 - Lc 2,15 - Lc 2,16 - Lc 2,17 - Lc 2,18 - Lc 2,19 - Lc 2,20 -- Lc (Lucas) - Lc 2 - Lc 2,21-40 - Lc 2,41-52
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Nachtmis Kerstmis C  Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2004) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
2:8 kai poimenes èsan en tè chôra tè autè agraulountes kai fulassontes fulakas tès nuktos epi tèn poimnèn autôn  8 et pastores erant in regione eadem vigilantes et custodientes vigilias noctis supra gregem suum  En er waren herders in die landstraak die op het veld verbleven en 's nachts de wacht hielden bij hun kudde.   8 In de omgeving bevonden zich herders die in het open veld gedurende de nacht hun kudde bewaakten.  [8] Er* waren daar in de buurt herders, die in het veld overnachtten om de wacht te houden bij hun kudde. 
[8] Niet ver daarvandaan brachten herders de nacht door in het veld, ze hielden de wacht bij hun kudde. 
. 8 ¶ Er zijn in de omgeving herders die in het open veld door de nachtwaken heen waken over hun kudde.  8. Il y avait dans la même région des bergers qui vivaient aux champs et gardaient leurs troupeaux durant les veilles de la nuit.  

Statenvertaling . 8 En er waren herders in diezelfde landstreek, zich houdende in het veld, en hielden de nachtwacht over hun kudde.
King James Bible . [8] And there were in the same country shepherds abiding in the field, keeping watch over their flock by night.
Luther-Bibel . 8 Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Felde bei den Hürden, die hüteten des Nachts ihre Herde.

Tekstanalyse van Lc 2,8 .

Lc 2,8.1. kai (en) . Taalgebruik : kai (en) in NT . Taalgebruik in Lc : kai (en) . Nevenschikkend voegwoord . Hebr. : waw (verbindingshaak) . L. : et . Fr. : et . N. : en . E. : and . D. und .
Lc (822 / 1151) . Lc (+ : 11 / 20 : (1) Lc 2,3 . (2) Lc 2,7 . (3) Lc 2,8 . (4) Lc 2,9 . (5) Lc 2,10 . (6) Lc 2,12 . (7) Lc 2,13 . (8) Lc 2,15 . (9) Lc 2,16 . (10) Lc 2,18 . (11) Lc 2,20 . - 9 / 20) .

Lc 2,8.2. nom. mann. mv. ποιμενες = poimenes (herders) van het zelfst. naamw. ποιμην = poimèn (herder) . Taalgebruik in het NT : poimèn (herder) . Taalgebruik in de LXX : poimèn (herder) . Taalgebruik in Lc : poimèn (herder) . Bijbel (23) . LXX (20) : (1) Gn 26,20 . (2) Gn 47,3 . (3) Ex 2,17 . (4) 1 S 25,7 . (5) Js 13,20 . (6) Jr 2,8 . (7) Jr 6,3 . (8) Jr 10,21 . (9) Jr 12,10 . (10) Jr 23,1 . (11) Jr 25,34 . (12) Jr 50,6 . (13) Ez 34,2 . (14) Ez 34,7 . (15) Ez 34,8 . (16) Ez 34,9 . (17) Ez 34,10 . (18) Mi 5,4 . (19) Nah 3,18 . (20) Zach 11,5 . Lc (3) : (1) Lc 2,8 . (2) Lc 2,15 . (3) Lc 2,20 . Een vorm van ποιμην = poimèn in de LXX (81) , in het NT (18) . In Lc komt in 4 verzen een vorm van ποιμην = poimèn (herder) voor , en dat slechts in het geboorteverhaal (Lc 2,8-20) : (1) Lc 2,8 . (2) Lc 2,15 . (3) Lc 2,18 . (4) Lc 2,20 .
- act. part. praes. mann. mv. רֹעִים = ro`îm (herders) van het werkw. רָעָה = râ`âh (herderen, weiden OF het kwade, slechtheid) . Taalgebruik in Tenakh : râ`âh . Getalwaarde : resj = 20 of 200 , ajin = 16 of 70 , he = 5 ; totaal : 41 OF 275 (11 X 25) . Structuur : 2 - 7 - 5 . De som van de elementen is telkens 5 . Tenakh (16) : (1) Gn 37,13 . (2) Gn 37,16 . (3) Nu 14,33 . (4) 1 S 25,16 . (5) Js 31,4 . (6) Js 56,11 . (7) Jr 3,15 . (8) Jr 6,3 . (9) Jr 12,10 . (10) Jr 23,1 . (11) Jr 23,4 . (12) Jr 33,12 . (13) Ez 34,2 . (14) Ez 34,7 . (15) Mi 5,4 . (16) Sef 2,6 .

Lc 2,8.3. act. ind. imperf. 3de pers. mv. èsan  (zij waren) van het werkw. eimi (zijn) . Taalgebruik in het NT : eimi (zijn) . Taalgebruik in Lc : eimi (zijn) . Hebr. hâjâh . Lat. esse . Fr. être . Ned. zijn . E. to be .
Lc (22) : (1) Lc 1,6 . (2) Lc 1,7 . (3) Lc 2,8 . (4) Lc 4,20 . (5) Lc 4,25 . (6) Lc 4,27 . (7) Lc 5,10 . (8) Lc 5,17 . (9) Lc 5,29 . (10) Lc 7,41 . (11) Lc 8,2 . (12) Lc 8,40 . (13) Lc 9,14 . (14) Lc 9,30 . (15) Lc 9,32 . (16) Lc 14,1 . (17) Lc 15,1 . (18) Lc 20,29 . (19) Lc 23,55 . (20) Lc 24,10 . (21) Lc 24,13 . (22) Lc 24,53 .

Lc 2,8.4. en (in, met) . Taalgebruik in het NT : en (in) . Taalgebruik in Lc : en (in) . Hebr. bë . Fr. en / dans . Ned. in .
Lc (288) . Lc 2 (23) : (1) Lc 2,1 . (2) Lc 2,6 . (3) Lc 2,7 . (4) Lc 2,8 . (5) Lc 2,11 . (6) Lc 2,12 . (7) Lc 2,14 . (8) Lc 2,16 . (9) Lc 2,19 . (10) Lc 2,21 . (11) Lc 2,23 . (12) Lc 2,24 . (13) Lc 2,25 . (14) Lc 2,27 . (15) Lc 2,29 . (16) Lc 2,34 . (17) Lc 2,36 . (18) Lc 2,43 . (19) Lc 2,44 . (20) Lc 2,46 . (21) Lc 2,49 . (22) Lc 2,51 . (23) Lc 2,52 .

Lc 2,8.5. bep. lidw. dat. vr. enk. tè(i) (de) van het bepaald lidwoord ho , hè , to (de - het) . Taalgebruik in het NT : bepaald lidwoord . Taalgebruik in Lc : bepaald lidwoord . Gr. to.. , tè... N. : de . E. : the . D. der , die , das enz. Fr. le , la enz. (< lat. aanwijz. voornaamwoord il-lum , il-lam) .
Lc (119) . Lc 2 (11) : (1) Lc 2,5 . (2) Lc 2,8 . (3) Lc 2,16 . (4) Lc 2,19 . (5) Lc 2,21 . (6) Lc 2,38 . (7) Lc 2,41 . (8) Lc 2,44 . (9) Lc 2,47 . (10) Lc 2,51 . (11) Lc 2,52 .

6. nom. vr. enk. χωρα = chôra of dat. vr. enk. χωρᾳ = chôra(i) (streek, land) van het zelfst. naamw. χωρα = chôra (streek, land) . Taalgebruik in het NT : chôra (streek, land) . Bijbel (45) . OT (40) . NT (5) : (1) Mt 4,16 . (2) Mc 1,5 . (3) Lc 2,8 . (4) Lc 12,16 . (5) Hnd 10,39 .
- Vaak wordt χωρα = chôra (streek, land) nader bepaald door een volk of een volksstam . Hier verwijst deze streek naar Judea (Lc 2,4) .
- Waarom wonen Jozef en Maria in Nazaret in Galilea terwijl Jozef toch tot de stam Juda behoort en tot het huis van David ? Judea is toch het enige gebied dat nog een eigen gebied 'bezit' . Is het omdat het door de Romeinse bezetter onveilig is geworden in Judea en Jozef of zijn familie veiligheid heeft gezocht in Galilea ? Is het dan niet opmerkelijk dat zij door het decreet van de registratie terug moeten keren naar het hol van de leeuw ? Misschien is het niet toevallig dat zij zich schuil houden in het gebied van de herders .
- We zouden verwachten dat de herders hun kudde 's nachts in de schaapskooi laten overnachten en dat zij rusten . Maar zij bewaken hun schapen in het open veld . Laten zij hun schapen grazen 's nachts , uit veiligheid ? Voor zichzelf en voor hun schapen ?
- Op het einde van de lofzang van Zacharia (Lc 1,78 - Lc 1,79) wordt aangekondigd dat een licht vanuit de hoge zal opgaan om hen te verlichten die in de duisternis en de schaduw van de dood zijn gezeten . Hierin wordt naar Js 9,1 verwezen waar verwezen wordt naar de ballingschap . In de tijd van Jezus' geboorte is Judea bezet gebied en zijn velen gevlucht of uitgeweken . Er heerst onrecht en onrechtvaardigheid . In deze periode van verdrukking en ondergedokenheid snakt het volk naar een bevrijder en verlosser . Binnen dit kader is de verschijning van een hemelse bode een licht in de duisternis .

4. - 6. en tè(i) chôra(i) (in de streek, op het land, op het veld) . NT (2) : (1) Lc 2,8 . (2) Hnd 10,39 .
- LXX . בְּאֶרֶץ / בָּאָרֶץ = bâ´ârèts (in het land) < voorzetsel bë + bepaald lidw. ha + zelfst. naamw. אֶרֶץ = ´èrèts (land, aarde) . Taalgebruik in Tenakh : ´èrètz (land) . Getalwaarde : aleph = 1 , resj = 20 of 200 , tsade = 18 of 90 ; totaal : 39 (3 X 13 of 26 + 13) of 291 (3 X 97) . Structuur : 1 - 2 - 9 . De som van de elementen is telkens 3 . Tenakh (398) . Pentateuch (150) . Eerdere Profeten (58) . Latere Profeten (100) . 12 Kleine Profeten (15) . Geschriften (75) .

Lc 2,8.7. bep. lidw. dat. vr. enk. tè(i) (de) van het bepaald lidwoord ho , hè , to (de - het) . Taalgebruik in het NT : bepaald lidwoord . Taalgebruik in Lc : bepaald lidwoord . Gr. to.. , tè... N. : de . E. : the . D. der , die , das enz. Fr. le , la enz. (< lat. aanwijz. voornaamwoord il-lum , il-lam) .
Lc (119) . Lc 2 (11) : (1) Lc 2,5 . (2) Lc 2,8 . (3) Lc 2,16 . (4) Lc 2,19 . (5) Lc 2,21 . (6) Lc 2,38 . (7) Lc 2,41 . (8) Lc 2,44 . (9) Lc 2,47 . (10) Lc 2,51 . (11) Lc 2,52 .

Lc 2,8.9. act. ind. praes. nom. mann. mv. agraulountes (in de vrije natuur verblijvend) van het werkw. agrauleô (op het land, in de vrije natuur verblijven) . Taalgebruik in het NT : agrauleô (op het land, in de vrije natuur verblijven) . Gr. agros (akker, land, veld) . L. ager ( landbouw : agricola) . Ned. akker .
Lc (1) : Lc 2,8 . Deze vorm van agrauleô (op het land, in de vrije natuur verblijven) in Lc slechts in dit vers , ook de enigste vorm in het NT .

10. kai (en) . Taalgebruik : kai (en) in NT . Taalgebruik in Lc : kai (en) . Nevenschikkend voegwoord . Hebr. : waw (verbindingshaak) . L. : et . Fr. : et . N. : en . E. : and . D. und .
Lc (822 / 1151) . Lc (+ : 11 / 20 : (1) Lc 2,3 . (2) Lc 2,7 . (3) Lc 2,8 . (4) Lc 2,9 . (5) Lc 2,10 . (6) Lc 2,12 . (7) Lc 2,13 . (8) Lc 2,15 . (9) Lc 2,16 . (10) Lc 2,18 . (11) Lc 2,20 . - 9 / 20) .
Lc 2,8-20 telt twintig verzen . Negen van de dertien verzen beginnen met kai (en) . Twee verzen hebben de (echter) als tweede woord : (1) Lc 2,17 . (2) Lc 2,19 . Verzen die noch met kai (en) noch met de (echter) beginnen zijn : (1) Lc 2,11 . (2) Lc 2,14 . Door de aaneenschakeling van het voegwoord kai (en) : en... en... komt Lc 2,8-20 over als een mondeling verhalende tekst .

13. bep. lidw. gen. vr. enk. tès (de) van het bepaald lidwoord ho , hè , to (de - het) . Taalgebruik in het NT : bepaald lidwoord . Taalgebruik in Lc : bepaald lidwoord . Gr. to.. , tè... N. : de . E. : the . D. der , die , das enz. Fr. le , la enz. (< lat. aanwijz. voornaamwoord il-lum , il-lam) .
Lc (109) . Lc 2 (5) : (1) Lc 2,2 . (2) Lc 2,4 . (3) Lc 2,8 . (4) Lc 2,36 . (5) Lc 2,42 .

15. epi (op, bij) . Afkortingen : ep' en ef' . Taalgebruik in het NT : epi (op, bij) . Taalgebruik in Lc : epi (op, bij) . Ned. op .
Lc (104 + 25 + 20 = 149) . Lc 2 (5 + 2 = 7) . epi (5) : (1) Lc 2,8 . (2) Lc 2,14 . (3) Lc 2,20 . (4) Lc 2,33 . (5) Lc 2,47 . ep' (2) : (1) Lc 2,25 . (2) Lc 2,40 .

16. bep. lidw. acc. vr. enk. tèn . Taalgebruik in het NT : bepaald lidwoord . Taalgebruik in Lc : bepaald lidwoord . Gr. to.. , tè... N. : de . E. : the . D. der , die , das enz. Fr. le , la enz. (< lat. aanwijz. voornaamwoord il-lum , il-lam) .
Lc (149) . Lc 2 (8) : (1) Lc 2,1 . (2) Lc 2,3 . (3) Lc 2,4 . (4) Lc 2,8 . (5) Lc 2,16 . (6) Lc 2,34 . (7) Lc 2,35 . (8) Lc 2,39 .

Lc 2,9 - Lc 2,9 : 6. Geboorte van Jezus : Lc 2,1-20 -- bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Lc (Lucas) -- Lc 2 -- Lc 2,1 - Lc 2,2 - Lc 2,3 - Lc 2,4 - Lc 2,5 - Lc 2,6 - Lc 2,7 - Lc 2,8 - Lc 2,9 - Lc 2,10 - Lc 2,11 - Lc 2,12 - Lc 2,13 - Lc 2,14 - Lc 2,15 - Lc 2,16 - Lc 2,17 - Lc 2,18 - Lc 2,19 - Lc 2,20 -- Lc (Lucas) - Lc 2 - Lc 2,21-40 - Lc 2,41-52
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Nachtmis Kerstmis C  Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2004) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
2:9 kai aggelos kuriou epestè autois kai doxa kuriou perielampsen autous kai efobèthèsan fobon megan   9 et ecce angelus Domini stetit iuxta illos et claritas Dei circumfulsit illos et timuerunt timore magno   En een engel van de Heer stond plots bij hen en de heerljkheid van de Heer omstraalde hen, en ze vreesden met grote vreze.   9 Plotseling stond een engel van de Heer voor hen en zij werden omstraald door de glorie van de Heer zodat zij door grote vrees werden bevangen.  [9] Opeens stond er een engel van de Heer bij hen en de heerlijkheid van de Heer omstraalde hen. Ze schrokken hevig.  [9] Opeens stond er een engel van de Heer bij hen en werden ze omgeven door het stralende licht van de Heer, zodat ze hevig schrokken.  9 Opeens staat een aankondig–engel van de Heer bij hen; glorie van de Heer omstraalt hen; ze worden bevreesd, in grote vrees.  9. L'Ange du Seigneur se tint près d'eux et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa clarté ; et ils furent saisis d'une grande crainte. 

Statenvertaling . 9 En ziet, een engel des Heeren stond bij hen, en de heerlijkheid des Heeren omscheen hen, en zij vreesden met grote vreze. schilderij van Gebr. Van Limburg: Verkondiging aan de herders
King James Bible . And, lo, the angel of the Lord came upon them, and the glory of the Lord shone round about them: and they were sore afraid .
Luther-Bibel . 9 Und der Engel des Herrn trat zu ihnen, und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie; und sie fürchteten sich sehr.

Tekstanalyse van Lc 2,9 . Dit vers Lc 2,9 telt 15 (3 X 5) woorden en 85 (5 X 17) letters . De getalwaarde van Lc 2,9 is 8644 (2 X 2 X 2161) . (volgens sommige handschriften : kai idou aggelos kuriou = en zie een engel van de Heer) . Het vers bestaat uit drie nevenschikkende zinnen . De eerste twee zinnen zijn parallel opgebouwd en bestaan elk uit 5 woorden :
(1) Lc 2,9 : kai (volgens sommige handschriften : idou = zie) aggelos kuriou epestè autois kai doxa kuriou perielampsen autous (en een engel van de Heer stond bij hen en de heerlijkheid van de Heer omstraalde hen) .
(2) Hnd 12,7 : kai idou aggelos kuriou epestè kai fôs elampsen en ... (en zie een engel van de Heer stond erbij en een licht straalde in ...) .

Lc 2,9.1. kai (en) . Taalgebruik : kai (en) in NT . Taalgebruik in Lc : kai (en) . Nevenschikkend voegwoord . Hebr. : waw (verbindingshaak) . L. : et . Fr. : et . N. : en . E. : and . D. und . Lc (822 / 1151) . Lc (+ : 11 / 20 : (1) Lc 2,3 . (2) Lc 2,7 . (3) Lc 2,8 . (4) Lc 2,9 . (5) Lc 2,10 . (6) Lc 2,12 . (7) Lc 2,13 . (8) Lc 2,15 . (9) Lc 2,16 . (10) Lc 2,18 . (11) Lc 2,20 . - 9 / 20) .
Lc 2,8-20 telt twintig verzen . Negen van de dertien verzen beginnen met kai (en) . Twee verzen hebben de (echter) als tweede woord : (1) Lc 2,17 . (2) Lc 2,19 . Verzen die noch met kai (en) noch met de (echter) beginnen zijn : (1) Lc 2,11 . (2) Lc 2,14 . Door de aaneenschakeling van het voegwoord kai (en) : en... en... komt Lc 2,8-20 over als een mondeling verhalende tekst .

Lc 2,9.2. nom. mann. enk. αγγελος = aggelos (engel) . Taalgebruik in het NT : aggelos (engel) . Taalgebruik in de LXX : aggelos (engel) . Taalgebruik in Lc : aggelos (engel) . Bijbel (155) . OT (108) . NT (47) . Gn (10) : (1) Gn 16,7. (2) Gn 16,8 . (3) Gn 16,9 . (4) Gn 16,10 . (5) Gn 16,11 . (6) Gn 21,17 . (7) Gn 22,11 . (8) Gn 22,15 . (9) Gn 31,11 . (10) Gn 48,16 . Ex (5) : (1) Ex 3,2 . (2) Ex 4,24 . (3) Ex 14,19 . (4) Ex 23,23 . (5) Ex 32,34 . Lc (10) : (1) Lc 1,11 . (2) Lc 1,13 . (3) Lc 1,19 . (4) Lc 1,26 . (5) Lc 1,30 . (6) Lc 1,35 . (7) Lc 1,38 . (8) Lc 2,9 . (9) Lc 2,10 . (10) Lc 22,43 . Een vorm van αγγελος = aggelos in de LXX (350) , in het NT (175) , in Lc (25) , in Lc 1 (10) : (1) Lc 1,11 . (2) Lc 1,13 . (3) Lc 1,18 . (4) Lc 1,19 . (5) Lc 1,26 . (6) Lc 1,28 . (7) Lc 1,30 . (8) Lc 1,34 .(9) Lc 1,35 . (10) Lc 1,38 . In Lc 2 (5) : (1) Lc 2,9 . (2) Lc 2,10 . (3) Lc 2,13 . (4) Lc 2,15 . (5) Lc 2,21 . In Lc : 8 vormen van αγγελος = aggelos (engel) in 10 hoofdstukken en in 25 verzen . In 14 verzen in de kindsheidsverhalen (Lc 1-2) . In 2 verzen in de verschijningsverhalen . Voor de rest van het evangelie nog 10 verzen , waarvan 6 verzen in de gen. mv. .

  aggelos (engel) bijbel  OT NT  Mt  Mc   Lc  Joh  Hnd  Br. Apk syn. ev.
1 nom. enk. aggelos 155 108 47 6   10 1 11 2 17 16 17

      1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
  aggelos (engel) Lc  Lc 1 Lc 2 Lc 4 Lc 7 Lc 9 Lc 12 Lc 15 Lc 16 Lc 22 Lc 24
1 nom. enk. aggelos 10 (1) Lc 1,11 . (2) Lc 1,13 . (3) Lc 1,19 . (4) Lc 1,26 . (5) Lc 1,30 . (6) Lc 1,35 . (7) Lc 1,38 (8) Lc 2,9 . (9) Lc 2,10             (10) Lc 22,43  
2 gen. enk. aggelou 1   (1) Lc 2,21                
3 dat. enk. aggelôi 1   (1) Lc 2,13 .                  
4 acc. enk. aggelon 3 (1) Lc 1,18 . (2) Lc 1,34 .       (3) Lc 7,27            
5 nom. + voc. mv. aggeloi 1   (1) Lc 2,15 .                  
6 gen. mv. aggelôn 7       (1) Lc 7,24 .   (2) Lc 9,26 .   (3) Lc 12,8 . (4) Lc 12,9 .   (5) Lc 15,15 .   (6) Lc 16,22 .     (7) Lc 24,23
7 dat. mann. mv. aggelois 1     (1) Lc 4,10 .                
8 acc. mv. aggelous 1         (1) Lc 9,52 .            
  Totaal   25

- מַלְאַך = malë´akh (engel) . Taalgebruik in Tenakh : malë´akh (engel) . Getalwaarde : mem = 13 of 40 , lamed = 12 of 30 , aleph = 1 , kaph = 11 of 20 ; totaal : 37 OF 91 . Structuur : 4 - 3 - 1 - 2 . De som van de elementen is telkens 1 . Tenakh (64) . Pentateuch (23) . Eerdere Profeten (25) . Latere Profeten (2) . 12 Kleine Profeten (7) . Geschriften (7) . Gn (8) : (1) Gn 16,7 . (2) Gn 16,9 . (3) Gn 16,10 . (4) Gn 16,11 . (5) Gn 21,17 . (6) Gn 22,11 . (7) Gn 22,15 . (8) Gn 31,11 .
- Stam : n - g - l . L. angelus . Fr. ange . N. engel . E. angel . D. Engel . Fr. un messager uit L. mittere (zenden) , missus = gezonden . Arabisch : مَلَك = malak (engel) . Taalgebruik in de Qoran : malak (engel) . Qoran (11) .

Lc 2,9.3. nom. mann. enk. κυριος = kurios (heer) . Taalgebruik in het NT : kurios (heer) . Taalgebruik in de LXX : kurios (heer) . Taalgebruik in Lc : kurios (heer) . Lc (30) . Lc 1 (5) : (1) Lc 1,25 . (2) Lc 1,28 . (3) Lc 1,32 . (4) Lc 1,58 . (5) Lc 1,68 . Verder in Lc 1 . :
- gen. mann. enk. kuriou (van de heer) . Lc 1 (9) : (1) Lc 1,6 . (2) Lc 1,9 . (3) Lc 1,11 . (4) Lc 1,15 . (5) Lc 1,38 . (6) Lc 1,43 . (7) Lc 1,45 . (8) Lc 1,66 . (9) Lc 1,76 .
- dat. mann. enk. kuriô(i) : Lc 1 (1) Lc 1,17 .
- acc. mann. enk. kurion Lc 1 (2) : (1) Lc 1,16 . (2) Lc 1,47 .
In totaal een vorm van κυριος = kurios (heer) in Lc 1 in 17 verzen . In het eerste deel van de lofzang (Lc 1,68-79) in Lc 1,68 : kurios : JHWH , in het tweede deel van de lofzang (Lc 1,68-79) in Lc 1,76 : enôpion kuriou (voor het oog van JHWH) .
Een vorm van κυριος = kurios (heer) in de LXX (8591) , in het NT (718) , in Lc in 99 verzen .

  kurios (heer)  enk. bijbel OT NT Mt Mc Lc Joh Hnd Br. Apk syn..  ev. Paul. Ap. br.  
3 gen. enk. kuriou  2301 2070 231 15 4 26 6 44 133 3 45 51 107  26 

      1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.  15. 16. 17. 18. 19. 20.
  kurios (heer)  enk. Lc Lc 1 Lc 2 Lc 3 Lc 4 Lc 5 Lc 6 Lc 7 Lc 9 Lc 10 Lc 11 Lc 12 Lc 13 Lc 14 Lc 16 Lc 17 Lc 18 Lc 19 Lc 20 Lc 22 Lc 24
1 nom. enk. kurios  30        
2 voc. enk. kurie 26              
3 gen. enk. kuriou  26                
4 dat. enk. kuriô(i) 7                            
5 acc. enk. kurion 10                          
  totaal 99 17 

- Hebreeuws . יהוה = JHWH . Eigennaam van God . Taalgebruik in Tenakh : JHWH . Getalwaarde : jod = 10 , he = 5 , waw = 6 . Totaal : 26 . Structuur : 1 - 5 - 6 - 5 . De som van de elementen is telkens 8 . Tenakh (5193) . Pentateuch (1326) . Eerdere Profeten (1013) . Latere Profeten (1357) . 12 Kleine Profeten (387) . Geschriften (1110) .
- Latijn . Dominus . Ned. Heer . D. Herr . E. Lord . Aramees : יוי = JWJ . Arabisch : رَب = rabb (God, Heer) . Taalgebruik in de Qoran : rabb (God, Heer) .
- Sabbah Messod & Roger , Les secrets de l'Exode , Jean-Cyrille Godefroy , 2000 , p.93-96 . Op deze blz. wordt een verband tussen anokhi Adonai en farao Achn-aton gelegd .
- In Lc 2,9 komt de gen. κυριου = kuriou (van JHWH / Adonaij / de Heer) op de derde plaats in de eerste en tweede parallel opgebouwde nevenschikkende zin . In de eerste zin is een gen. bij αγγελος = aggelos (engel) , in de tweede zin bij δοξα = doxa (heerlijkheid) .

Lc 2,9.2. - 3. αγγελος κυριου = aggelos kuriou (de engel van de Heer) . NT (12) . Mt (5) : (1) Mt 1,20 . (2) Mt 1,24 . (3) Mt 2,13 . (4) Mt 2,19 . (5) Mt 28,2 . Lc (2) : (1) Lc 1,11 . (2) Lc 2,9 . Hnd (5) : (1) Hnd 5,19 . (2) Hnd 7,30 . (3) Hnd 8,26 . (4) Hnd 12,7 . (5) Hnd 12,23 . (6) Hnd 27,23 .

(1) Lc 1,11 : ωφθη δε αυτῳ αγγελος κυριου = ôfthè de autôi aggelos kuriou = een engel van de Heer echter verscheen hem . Zie Lc 22,43 : ωφθη δε αυτῳ αγγελος απ' ουρανου = ôfthè de autôi aggelos ap'ouranou = een engel uit de hemel echter verscheen hem .
(2) Lc 2,9 : και = kai (volgens sommige handschriften : = idou = zie) αγγελος κυριου = aggelos kuriou = en (zie) een engel van de Heer . επεστη αυτοις = epestè autois kai doxa kuriou perielampsen autous (en een engel van de Heer stond bij hen en de heerlijkheid van de Heer omstraalde hen) . Zie Hnd 12,7 : = kai idou aggelos kuriou epestè kai fôs elampsen en ... (en zie een engel van de Heer stond er en een licht straalde in ...) .

Lc 2,9.4. act. ind. aor. 3de pers. enk. επεστη = epestè (hij stond bij) van het werkw. εφιστημι = efistèmi (staan bij) . Taalgebruik in het NT : efistèmi (staan bij) . Taalgebruik in de LXX : efistèmi (staan bij) . Taalgebruik in Lc : efistèmi (staan bij) . Taalgebruik in Hnd : efistèmi (staan bij) . Bijbel (6) : (1) 1 S 17,51 . (2) Js 63,5 . (3) Jdt 8,3 . (4) W 19,1 . (5) Lc 2,9 . (6) Hnd 12,7 . Een vorm van εφιστημι = efistèmi in de LXX (84) , in het NT (21) , in Lc (7) : (1) Lc 2,9 . (2) Lc 2,38 . (3) Lc 4,39 . (4) Lc 10,40 . (5) Lc 20,1 . (6) Lc 21,34 .  (7) Lc 24,4 .

      1. 2. 3. 4. 5. 6.
  efistèmi (staan bij)  Lc Lc 2 Lc 4 Lc 10 Lc 20 Lc 21 Lc 24
1

act. ind. aor. 3de p. enk. epestè 

(1) Lc 2,9 .            
2 act. ind. aor. 3de p. mv. epestèsan         (1) Lc 20,1 .   (2) Lc 24,4 .  
3 act. part. aor. nom. mann. enk. epistas    (1) Lc 4,39 .          
4 act. part. aor. nom. vr. enk. epistasa  (1) Lc 2,38 .     (2) Lc 10,40 .        
5 act. conj. aor. 3de pers. enk. epistè(i)           (1) Lc 21,34 .    
  totaal

In twee verzen in het NT : (1) Lc 2,9 : kai aggelos kuriou epestè autois kai doxa kuriou perielampsen autous (en een engel van de Heer stond bij hen en de heerlijkheid van de Heer omstraalde hen) . (2) Hnd 12,7 : kai idou aggelos kuriou epestè kai fôs elampsen en ... (en zie een engel van de Heer stond erbij en een licht straalde in ...) .

Lc 2,9.5. pers. voornaamw. dat. mann. en onz. mv. autois (aan hen) . Taalgebruik in het NT : voornaamwoord autos . Taalgebruik in Lc. : voornaamwoord autos . Lc (89) . Lc 2 (6) : (1) Lc 2,7 . (2) Lc 2,9 . (3) Lc 2,10 . (4) Lc 2,17 . (5) Lc 2,50 . (6) Lc 2,51 .  

Lc 2,9.6. kai (en) . Taalgebruik : kai (en) in NT . Taalgebruik in Lc : kai (en) . Nevenschikkend voegwoord . Hebr. : waw (verbindingshaak) . L. : et . Fr. : et . N. : en . E. : and . D. und . Lc (822 / 1151) . Lc (+ : 11 / 20 : (1) Lc 2,3 . (2) Lc 2,7 . (3) Lc 2,8 . (4) Lc 2,9 . (5) Lc 2,10 . (6) Lc 2,12 . (7) Lc 2,13 . (8) Lc 2,15 . (9) Lc 2,16 . (10) Lc 2,18 . (11) Lc 2,20 . - 9 / 20) .
Lc 2,8-20 telt twintig verzen . Negen van de dertien verzen beginnen met kai (en) . Twee verzen hebben de (echter) als tweede woord : (1) Lc 2,17 . (2) Lc 2,19 . Verzen die noch met kai (en) noch met de (echter) beginnen zijn : (1) Lc 2,11 . (2) Lc 2,14 . Door de aaneenschakeling van het voegwoord kai (en) : en... en... komt Lc 2,8-20 over als een mondeling verhalende tekst .

Lc 2,9.7. nom. vr. enk. δοξα = doxa (heerlijkheid) . Taalgebruik in het NT : doxa (heerlijkheid) . Taalgebruik in de LXX : doxa (heerlijkheid) . Taalgebruik in Lc : doxa (heerlijkheid) . Lc (4) : (1) Lc 2,9 . (2) Lc 2,14 . (3) Lc 14,10 . (4) Lc 19,38 . Een vorm van δοξα = doxa (heerlijkheid) in de LXX (453) , in het NT (165) , in Lc (13) : (1) Lc 2,9 . (2) Lc 2,14 . (3) Lc 2,32 . (4) Lc 4,6 . (5) Lc 9,26 . (6) Lc 9,31 . (7) Lc 9,32 . (8) Lc 12,27 . (9) Lc 14,10 . (10) Lc 17,18 . (11) Lc 19,38 . (12) Lc 21,27 . (13) Lc 24,26 . In Lc : 4 vormen in 9 hoofdstukken en in 13 verzen .

doxa (heerlijkheid) (enk.) bijbel OT NT Mt Mc Lc Joh Hnd Br. Apk syn.  ev.  P.  A. b. 
nom. vr. enk. doxa  134  101  33        23  4 19 

      1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
  doxa (enk.) Lc Lc 2 Lc 4 Lc 9 Lc 12 Lc 14 Lc 17 Lc 19 Lc 21 Lc 24
1. nom. vr. enk. doxa  Lc 2,9 . (2) Lc 2,14 .       (3) Lc 14,10 .   (4) Lc 19,38 .        
2. gen. vr. enk. doxès                 (1) Lc 21,27 .    
3. dat. vr. enk. doxè(i)      (1) Lc 9,26 . (2) Lc 9,31 (3) Lc 12,27 .            
4. acc. vr. enk.  doxan (1) Lc 2,32 (2) Lc 4,6 . (3) Lc 9,32 .     (4) Lc 17,18 .         (5) Lc 24,26
  totaal 13 

- כַבוֹד = kabhôd (heerlijkheid) . Taalgebruik in Tenakh : kabhôd (heerlijkheid) . Taalgebruik in Jesaja : kabhôd (heerlijkheid) . Getalwaarde : kaph = 11 of 20 , beth = 2 , waw = 6 , daleth = 4 . Totaal : 23 OF 32 (2² X 2³) . Structuur : 2 - 2 - 6 - 4 . De som van de elementen is telkens 5 . כַבֹד = kabhod = 17. Tenakh (82) . Pentateuch (10) . Niet in Gn . Niet in Dt . Ex (4) telkens in combinatie met JHWH : (1) Ex 16,7 . (2) Ex 16,10 . (3) Ex 24,16 . (4) Ex 24,17 .
- וּכַבֹד = ûkhëbhôd (en de heerlijkheid) . Tenakh (26) . Pentateuch (3) : (1) Ex 40,34 . (2) Ex 40,35 . (3) Nu 14,10 . In 7 verzen in combinatie met JHWH .
- In Hebreeuws betekent het zwaarte (b.v. van zijn mantel) . In het Grieks getransponeerd naar iets lichts , heerlijks : δοξα = doxa . Lat. gloria . Fr. gloire . Ned. heerlijkheid .

Lc 2,9.8. gen. mann. enk. κυριου = kuriou (van de heer) van het zelfst. naamw. κυριος = kurios (heer) . Taalgebruik in het NT : kurios (heer) . Taalgebruik in de LXX : kurios (heer) . Een vorm van κυριος = kurios (heer) in de Septuaginta (8591) , in het NT (718) . Lc (26) . Lc 2 (5) : (1) Lc 2,9 . (2) Lc 2,23 . (3) Lc 2,24 . (4) Lc 2,26 . (5) Lc 2,39 .

  kurios (heer)  enk. bijbel OT NT Mt Mc Lc Joh Hnd Br. Apk syn..  ev. Paul. Ap. br.  
3 gen. enk. kuriou  2301 2070 231 15 4 26 6 44 133 3 45 51 107  26 

      1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.  15. 16. 17. 18. 19. 20.
  kurios (heer)  enk. Lc Lc 1 Lc 2 Lc 3 Lc 4 Lc 5 Lc 6 Lc 7 Lc 9 Lc 10 Lc 11 Lc 12 Lc 13 Lc 14 Lc 16 Lc 17 Lc 18 Lc 19 Lc 20 Lc 22 Lc 24
1 nom. enk. kurios  30        
2 voc. enk. kurie 26              
3 gen. enk. kuriou  26                
4 dat. enk. kuriô(i) 7                            
5 acc. enk. kurion 10                          
  totaal 99 17 

- יהוה = JHWH . Eigennaam van God . Taalgebruik in Tenakh : JHWH . Getalwaarde : jod = 10 , he = 5 , waw = 6 . Totaal : 26 . Structuur : 1 - 5 - 6 - 5 . De som van de elementen is telkens 8 . Tenakh (5193) . Pentateuch (1326) . Eerdere Profeten (1013) . Latere Profeten (1357) . 12 Kleine Profeten (387) . Geschriften (1110) .
- Latijn . Dominus . Fr. seigneur . Ned. Heer . D. Herr . E. Lord . Aramees : יוי = JWJ . Arabisch : رَب = rabb (God, Heer) . Taalgebruik in de Qoran : rabb (God, Heer) .
- Sabbah Messod & Roger , Les secrets de l'Exode , Jean-Cyrille Godefroy , 2000 , p.93-96 . Op deze blz. wordt een verband tussen anokhi Adonai en farao Achnaton gelegd .

Lc 2,9.7. - 8. doxa kuriou (de heerlijkheid van de Heer) . NT (1) : Lc 2,9 .
- Hebreeuws . כַּבֹד יהוה = këbhôd JHWH (heerlijkheid van JHWH) . Tenakh (17) . Ex (4) : (1) Ex 16,7 . (2) Ex 16,10 . (3) Ex 24,16 . (4) Ex 24,17 . Verder : (5) Lv 9,6 . (6) Nu 17,7 . Ps (1) : (7) Ps 138,5 . Js (2) : (1) Js 40,5 . (2) Js 58,8 . Ez (6) : (1) Ez 1,28 . (2) Ez 3,12 . (3) Ez 3,23 . (4) Ez 10,4 (tweemaal) . (5) Ez 10,18 . (6) Ez 11,23 . Tenslotte : Hab 2,14 .
- וּכַבֹד יהוה = ûkhëbhôd JHWH (en de heerlijkheid van JHWH) . Tenakh : (1) Ex 40,34 (mâle´ ´èth hammisjëkân = vervulde de tabernakel) . (2) Ex 40,35 (mâle´ ´èth hammisjëkân = vervulde de tabernakel) . (3) Nu 14,10 . (4) 2 Kr 7,1 (mâle´ ´èth habbâjit = vervulde het huis) . (5) 2 Kr 7,3 (`al habbâjjith = over het huis) . (6) Js 60,1 . (7) Ez 43,4 .

9. act. ind. aor. 3de pers. enk. περιελαμψεν = perielampsen van het werkw. περιλαμπω = perilampô (omstralen) . Zie het werkw. λαμπω = lampô (stralen, schijnen) . Taalgebruik in de Bijbel : lampô (stralen, schijnen) . Taalgebruik in Lc : lampô (stralen, schijnen) . Taalgebruik in Hnd : lampô (stralen, schijnen) . Een vorm van het werkw. περιλαμπω = perilampô in het NT (2) : (1) Lc 2,9 . (2) Hnd 26,13 .
- act. ind. aor. 3de pers. enk. ελαμψεν = elampsen (hij straalde) van het werkw. λαμπω = lampô (stralen, schijnen) . Taalgebruik in het NT : lampô (stralen, schijnen) . Taalgebruik in Lc : lampô (stralen, schijnen) . Taalgebruik in Hnd : lampô (stralen, schijnen) . Bijbel = NT (3) : (1) Mt 17,2 . (2) Hnd 12,7 . (3) 2 Kor 4,6 . Een vorm van λαμπω = lampô in de LXX (7) , in het NT (7) : (1) Mt 5,15 . (2) Mt 5,16 . (3) Mt 17,2 . (4) Lc 17,24 . (5) Hnd 12,7 . (6) 2 Kor 4,6 (2 vormen) , in Lc (1) .

7. - 9.
- נִרְאָה יהוה כְּבֹד = këbhôd JHWH nirë´âh (de heerlijkheid van de Heer verscheen) . Tenakh (1) : Ex 16,10 .
- נִרְאָה יהוה וּכְבֹד = ûkhkëbhôd JHWH nirë´âh (en de heerlijkheid van de Heer verscheen) . Tenakh (1) : Nu 14,10 .

Lc 2,9.11. kai (en) . Taalgebruik : kai (en) in NT . Taalgebruik in Lc : kai (en) . Nevenschikkend voegwoord . Hebr. : waw (verbindingshaak) . L. : et . Fr. : et . N. : en . E. : and . D. und . Lc (822 / 1151) . Lc (+ : 11 / 20 : (1) Lc 2,3 . (2) Lc 2,7 . (3) Lc 2,8 . (4) Lc 2,9 . (5) Lc 2,10 . (6) Lc 2,12 . (7) Lc 2,13 . (8) Lc 2,15 . (9) Lc 2,16 . (10) Lc 2,18 . (11) Lc 2,20 . - 9 / 20) .
Lc 2,8-20 telt twintig verzen . Negen van de dertien verzen beginnen met kai (en) . Twee verzen hebben de (echter) als tweede woord : (1) Lc 2,17 . (2) Lc 2,19 . Verzen die noch met kai (en) noch met de (echter) beginnen zijn : (1) Lc 2,11 . (2) Lc 2,14 . Door de aaneenschakeling van het voegwoord kai (en) : en... en... komt Lc 2,8-20 over als een mondeling verhalende tekst .

Lc 2,9.12. ind. aor. 3de pers. mv. εφοβηθησαν = efobèthèsan (zij vreesden) van het werkw. φοβεομαι = fobeomai (vrezen, door fobieën bevangen worden) . Taalgebruik in het NT : fobeomai (vrezen, door fobieën bevangen worden) . Taalgebruik in de LXX : fobeomai (vrezen, door fobieën bevangen worden) . Taalgebruik in Lc : fobeomai (vrezen, door fobieën bevangen worden) . Lc (4) : (1) Lc 2,9 . (2) Lc 8,35 . (3) Lc 9,34 . (4) Lc 20,19 . Een vorm van φοβεομαι = fobeomai (vrezen, door fobieën bevangen worden) in de LXX (460) , in het NT (95) , in Lc (21) : (1) Lc 1,13 . (2) Lc 1,30 . (3) Lc 1,50 . (4) Lc 2,9 . (5) Lc 2,10 . (6) Lc 5,10 . (7) Lc 8,25 . (8) Lc 8,35 . (9) Lc 8,50 . (10) Lc 9,34 . (11) Lc 9,45 . (12) Lc 12,4 . (13) Lc 12,5 . (14) Lc 12,7 . (15) Lc 12,32 . (16) Lc 18,2 . (17) Lc 18,4 . (18) Lc 19,21 . (19) Lc 20,19 . (20) Lc 22,2 . (21) Lc 23,40 .

    bijbel OT NT Mt Mc Lc Joh Hnd Br. Apk syn.  ev.  P.  A. b. 
  ind. aor. 3de pers. mv. efobèthèsan   49  35  14    11  12   

Lc 2,9.13. acc. mann. enk. φοβον = fobon (vrees, fobie) van het zelfst. naamw. φοβος = fobos (vrees, fobie) . Taalgebruik in het NT : fobos (vrees, fobie) . Taalgebruik in Lc : fobos (vrees, fobie) . Lc (1) Lc 2,9 . Een vorm van φοβος = fobos (vrees, fobie) in Lc (7) : (1) Lc 1,12 . (2) Lc 1,65 . (3) Lc 2,9 . (4) Lc 5,26 . (5) Lc 7,16 . (6) Lc 8,37 . (7) Lc 21,26 .

  fobos (vrees)  bijbel OT NT Mt Mc Lc Joh Hnd Br. Apk syn.  ev.  P.  A. b. 
4 acc. mann. enk. fobon  54  40  14   

Lc 2,9.14. acc. mann. enk. megan van het bijvoegl. naamw. megas (groot) . Taalgebruik in het NT : megas (groot) . Taalgebruik in Lc : megas (groot) .
Lc (1) Lc 2,9 . Een vorm van megas (groot) in Lc in 25 verzen , in Lc 2 (2) : (1) Lc 2,9 . (2) Lc 2,10 .

Lc 2,9.11. - 14. kai efobèthèsan (en zij vreesden) fobon megan (een grote vrees) . Lc (1) Lc 2,9 .

Lc 2,10 - Lc 2,10 : 6. Geboorte van Jezus : Lc 2,1-20 -- bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Lc (Lucas) -- Lc 2 -- Lc 2,1 - Lc 2,2 - Lc 2,3 - Lc 2,4 - Lc 2,5 - Lc 2,6 - Lc 2,7 - Lc 2,8 - Lc 2,9 - Lc 2,10 - Lc 2,11 - Lc 2,12 - Lc 2,13 - Lc 2,14 - Lc 2,15 - Lc 2,16 - Lc 2,17 - Lc 2,18 - Lc 2,19 - Lc 2,20 -- Lc (Lucas) - Lc 2 - Lc 2,21-40 - Lc 2,41-52
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Nachtmis Kerstmis C  Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2004) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
2:10 kai eipen autois o aggelos mè fobeisthe idou gar euaggelizomai umin charan megalèn ètis estai panti tô laô   10 et dixit illis angelus nolite timere ecce enim evangelizo vobis gaudium magnum quod erit omni populo   10 En de engel zei hun: “Vrees niet, zie immers, ik breng jullie een blijde boodschap: een grote vreugde die voor het hele volk zal zijn,  10 Maar de engel sprak tot hen:"Vreest niet, want zie, ik verkondig u een vreugdevolle boodschapps die bestemd is voor heel het volk.   [10] Maar de engel zei: ‘Schrik niet, want ik heb een goede boodschap voor u, een grote vreugde voor* het hele volk.  [10] De engel zei tegen hen: ‘Wees niet bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen, dat het hele volk met grote vreugde zal vervullen:  10 De aankondig–engel zegt tot hen: vreest niet!, want zie, ik kondig u aan: grote vreugde, die voor heel de gemeenschap wezen zal:  10. Mais l'ange leur dit : « Soyez sans crainte, car voici que je vous annonce une grande joie, qui sera celle de tout le peuple : 

Statenvertaling . 10 En de engel zeide tot hen: Vreest niet, want, ziet, ik verkondig u grote blijdschap, die al den volke wezen zal;
King James Bible . [10] And the angel said unto them, Fear not: for, behold, I bring you good tidings of great joy, which shall be to all people.
Luther-Bibel . 10 Und der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht! Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird;

Tekstuitleg van Lc 2,10 . Het vers Lc 2,10 telt 18 (2 X 3 X 3) woorden en 89 letters . De getalwaarde van Lc 2,10 is 8381 (17 X 17 X 29) .

Lc 2,10.1. kai (en) . Taalgebruik : kai (en) in NT . Taalgebruik in Lc : kai (en) . Nevenschikkend voegwoord . Hebr. : waw (verbindingshaak) . L. : et . Fr. : et . N. : en . E. : and . D. und . Lc (822) . Lc 2 (+ 39 / - 13 = 52) . Lc 2,1-20 (+ 12 / - 8 : (1) Lc 2,1 . (2) Lc 2,2 . (3) Lc 2,5 . (4) Lc 2,6 . (5) Lc 2,11 . (6) Lc 2,14 . (7) Lc 2,17 . (8) Lc 2,19 .) . Lc 2,21-40 (+ 15 / - 5 = 20) . Lc 2,41-52 (+ 12 / - 0 = 12) .

1. - 2. και ειπεν = kai eipen (en hij zei) . NT (140) . Lc () . Lc 1 (4) : (1) Lc 1,18 . (2) Lc 1,30 . (3) Lc 1,42 . (4) Lc 1,46 . Lc 2 (4) : (1) Lc 2,10 . (2) Lc 2,28 . (3) Lc 2,34 . (4) Lc 2,49 .
- ειπεν δε = eipen de (hij zei echter) in NT (78) . Lc (52) . Lc 1 (3) : (1) Lc 1,13 . (2) Lc 1,34 . (3) Lc 1,38 . Lc 2 (0) .
- Hebreeuws . וַיּאֹמֶר = wajj´omèr (en hij zei) < prefix verbindingswoord wë + werkwoordvorm qal act. imperf. 3de pers. mann. enk. van het werkw. אמר = ´-m-r (zeggen) . Taalgebruik in Tenakh : ´âmar (zeggen) . Getalwaarde : aleph = 1 , mem = 13 of 40 , resj = 20 of 200 ; totaal : 34 (2 X 17) of 241 (priemgetal) . Structuur : 1 - 4 - 2 . De som van de elementen is telkens 7 . Tenakh (1879) . Pentateuch (594) . Eerdere Profeten (868) . Latere Profeten (120) . 12 Kleine Profeten (56) . Geschriften (241) .

Lc 2,10.3. pers. voornaamw. dat. mann. en onz. mv. autois (aan hen) . Taalgebruik in het NT : voornaamwoord autos . Taalgebruik in Lc. : voornaamwoord autos . Lc (89) . Lc 2 (6) : (1) Lc 2,7 . (2) Lc 2,9 . (3) Lc 2,10 . (4) Lc 2,17 . (5) Lc 2,50 . (6) Lc 2,51 .  

1. - 3. και ειπεν αυτοις = kai eipen autois (en hij zei hen) . NT (30) . Slechts in de evangelies . Lc (9) : (1) Lc 2,10 . (2) Lc 9,48 . (3) Lc 13,22 . (4) Lc 16,15 . (5) Lc 22,35 . (6) Lc 22,46 . (7) Lc 24,19 . (8) Lc 24,38 . (9) Lc 24,46 .
- ειπεν δε αυτοις = eipen de autois (hij zei echter aan hen) . NT (7) : (1) Lc 8,25 . (2) Lc 9,20 . (3) Lc 10,18 . (4) Lc 11,2 . (5) Lc 22,67 . (6) Lc 24,44 . (7) Joh 6,35 .
- και ειπεν προς αυτους = kai eipen pros autous (en hij zei tot hen) . NT (= Lc) (8) : (1) Lc 2,49 . (2) Lc 3,14 . (3) Lc 4,23 . (4) Lc 8,22 . (5) Lc 9,3 . (6) Lc 11,5 . (7) Lc 19,13 . (8) Lc 22,15 .
- ειπεν δε προς αυτους = eipen de pros autous (hij zei echter tot hen) . NT (6) : (1) Lc 9,13 . (2) Lc 12,15 . (3) Lc 15,3 . (4) Lc 20,41 . (5) Lc 24,17 . (6) Hnd 1,7 .
- לָהֶם וַיּאֹמֶר = wajjo´mèr lâhèm (en hij zei hen) . Tenakh (39) . Pentateuch (9) : (1) Gn 1,28 . (2) Gn 9,1 . (3) Gn 29,4 . (4) Gn 29,5 . (5) Gn 29,6 . (6) Gn 44,15 . (7) Ex 17,2 . (8) Ex 32,27 . (9) Nu 20,10 .
- אֲלֵיהֶם וַיּאֹמֶר = wajjo´mèr ´äle(j)hèm (en hij zei tot hen) . Tenakh (2) : (1) Gn 34,14 . (2) Joz 9,21 .

Lc 2,10.5. nom. mann. enk. αγγελος = aggelos (engel) . Taalgebruik in het NT : aggelos (engel) . Taalgebruik in de LXX : aggelos (engel) . Taalgebruik in Lc : aggelos (engel) . Bijbel (155) . OT (108) . NT (47) . Gn (10) : (1) Gn 16,7. (2) Gn 16,8 . (3) Gn 16,9 . (4) Gn 16,10 . (5) Gn 16,11 . (6) Gn 21,17 . (7) Gn 22,11 . (8) Gn 22,15 . (9) Gn 31,11 . (10) Gn 48,16 . Ex (5) : (1) Ex 3,2 . (2) Ex 4,24 . (3) Ex 14,19 . (4) Ex 23,23 . (5) Ex 32,34 . Lc (10) : (1) Lc 1,11 . (2) Lc 1,13 . (3) Lc 1,19 . (4) Lc 1,26 . (5) Lc 1,30 . (6) Lc 1,35 . (7) Lc 1,38 . (8) Lc 2,9 . (9) Lc 2,10 . (10) Lc 22,43 . Een vorm van αγγελος = aggelos in de LXX (350) , in het NT (175) , in Lc (25) , in Lc 1 (10) : (1) Lc 1,11 . (2) Lc 1,13 . (3) Lc 1,18 . (4) Lc 1,19 . (5) Lc 1,26 . (6) Lc 1,28 . (7) Lc 1,30 . (8) Lc 1,34 .(9) Lc 1,35 . (10) Lc 1,38 . In Lc 2 (5) : (1) Lc 2,9 . (2) Lc 2,10 . (3) Lc 2,13 . (4) Lc 2,15 . (5) Lc 2,21 . In Lc : 8 vormen van αγγελος = aggelos (engel) in 10 hoofdstukken en in 25 verzen . In 14 verzen in de kindsheidsverhalen (Lc 1-2) . In 2 verzen in de verschijningsverhalen . Voor de rest van het evangelie nog 10 verzen , waarvan 6 verzen in de gen. mv. .

  aggelos (engel) bijbel  OT NT  Mt  Mc   Lc  Joh  Hnd  Br. Apk syn. ev.
1 nom. enk. aggelos 155 108 47 6   10 1 11 2 17 16 17

      1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
  aggelos (engel) Lc  Lc 1 Lc 2 Lc 4 Lc 7 Lc 9 Lc 12 Lc 15 Lc 16 Lc 22 Lc 24
1 nom. enk. aggelos 10 (1) Lc 1,11 . (2) Lc 1,13 . (3) Lc 1,19 . (4) Lc 1,26 . (5) Lc 1,30 . (6) Lc 1,35 . (7) Lc 1,38 (8) Lc 2,9 . (9) Lc 2,10             (10) Lc 22,43  
2 gen. enk. aggelou 1   (1) Lc 2,21                
3 dat. enk. aggelôi 1   (1) Lc 2,13 .                  
4 acc. enk. aggelon 3 (1) Lc 1,18 . (2) Lc 1,34 .       (3) Lc 7,27            
5 nom. + voc. mv. aggeloi 1   (1) Lc 2,15 .                  
6 gen. mv. aggelôn 7       (1) Lc 7,24 .   (2) Lc 9,26 .   (3) Lc 12,8 . (4) Lc 12,9 .   (5) Lc 15,15 .   (6) Lc 16,22 .     (7) Lc 24,23
7 dat. mann. mv. aggelois 1     (1) Lc 4,10 .                
8 acc. mv. aggelous 1         (1) Lc 9,52 .            
  Totaal   25

- מַלְאַך = malë´akh (engel) . Taalgebruik in Tenakh : malë´akh (engel) . Getalwaarde : mem = 13 of 40 , lamed = 12 of 30 , aleph = 1 , kaph = 11 of 20 ; totaal : 37 OF 91 . Structuur : 4 - 3 - 1 - 2 . De som van de elementen is telkens 1 . Tenakh (64) . Pentateuch (23) . Eerdere Profeten (25) . Latere Profeten (2) . 12 Kleine Profeten (7) . Geschriften (7) . Gn (8) : (1) Gn 16,7 . (2) Gn 16,9 . (3) Gn 16,10 . (4) Gn 16,11 . (5) Gn 21,17 . (6) Gn 22,11 . (7) Gn 22,15 . (8) Gn 31,11 .
- Stam : n - g - l . L. angelus . Fr. ange . N. engel . E. angel . D. Engel . Fr. un messager uit L. mittere (zenden) , missus = gezonden . Arabisch : مَلَك = malak (engel) . Taalgebruik in de Qoran : malak (engel) . Qoran (11) .

Lc 2,10.1. - 2. 4. - 5.
- ειπεν ὁ αγγελος = eipen ho aggelos (de engel zei) . NT (3) : (1) Lc 1,30 . (2) Hnd 12,8 . (3) Apk 17,7 .
-- και ειπεν ὁ αγγελος αυτῃ = kai eipen ho aggelos autè(i) (en de engel zei) : NT (1) : Lc 1,30 .
-- και ειπεν αυτοις ὁ αγγελος = kai eipen autois ho aggelos = en de engel zei hen) . NT (1) : Lc 2,10 .
- ειπεν δε προς αυτον ὁ αγγελος = eipen de pros auton ho aggelos = de engel echter zei tot hem) . NT (1) : Lc 1,13 .
- και αποκριθεις ὁ αγγελος ειπεν = kai apokritheis ho aggelos eipen (en beantwoord zei de engel) .
-- (1) Lc 1,19 : και αποκριθεις ὁ αγγελος ειπεν αυτῳ = kai apokritheis ho aggelos eipen autôi (en beantwoord zei de engel hem) .
-- (2) Lc 1,35 : και αποκριθεις ὁ αγγελος ειπεν αυτῃ = kai apokritheis ho aggelos eipen autèi (en beantwoord zei de engel haar) .
In de twee verzen beantwoordt de engel een vraag , in Lc 1,19 van Zacharia en in Lc 1,35 van Maria .
- יהוה מַלְאַך וַיּאֹמֶר = wajjo´mer malë´akh JHWH (de engel van JHWH zei) . Tenakh (4) : (1) Nu 22,35 . (2) Re 13,13 . (3) Re 13,16 . (4) Re 13,18 .
- הָאֱלֹהִים מַלְאַך וַיּאֹמֶר = wajjo´mer malë´akh ´èlohîm (de engel van God zei) . Tenakh (1) : Gn 21,17 .
- הָאֱלֹהִים מַלְאַך וַיּאֹמֶר = wajjo´mer malë´akh hâ´èlohîm (de engel van God zei) . Tenakh (6) : (1) Gn 31,11 . (2) Ex 14,19 . (3) Re 6,20 . (4) Re 13,6 . (5) Re 13,9 . (6) 2 S 14,20 .

Lc 2,10.7. ind. + imperat. praes. 2de pers. mv.  φοβεισθε = fobeisthe (vreest) van het werkw. fobeomai (vrezen, door fobieën bevangen worden) . Taalgebruik in het NT : fobeomai (vrezen, door fobieën bevangen worden) . Taalgebruik in Lc : fobeomai (vrezen, door fobieën bevangen worden) . Mt (6) : (1) Mt 10,28 . (2) Mt 10,31 . (3) Mt 14,27 . (4) Mt 16,7 . (5) Mt 28,5 . (6) Mt 28,10 . Mc (1) : Mc 6,50 . Lc (2) : (1) Lc 2,10 . (2) Lc 12,7 . Een vorm van φοβεομαι = fobeomai (vrezen, door fobieën bevangen worden) in de LXX (460) , in het NT (95) , in Lc (21) : (1) Lc 1,13 . (2) Lc 1,30 . (3) Lc 1,50 . (4) Lc 2,9 . (5) Lc 2,10 . (6) Lc 5,10 . (7) Lc 8,25 . (8) Lc 8,35 . (9) Lc 8,50 . (10) Lc 9,34 . (11) Lc 9,45 . (12) Lc 12,4 . (13) Lc 12,5 . (14) Lc 12,7 . (15) Lc 12,32 . (16) Lc 18,2 . (17) Lc 18,4 . (18) Lc 19,21 . (19) Lc 20,19 . (20) Lc 22,2 . (21) Lc 23,40 .

    bijbel OT NT Mt Mc Lc Joh Hnd Br. Apk syn.  ev.  P.  A. b. 
  ind. + imperat. praes. 2de pers. mv.  fobeisthe 34  23  11      10   

Lc 2,10.6. - 7. μη φοβεισθε = mè fobeisthe (vreest niet) . NT (8) : (1) Mt 14,27 . (2) Mt 17,7 . (3) Mt 28,5 . (4) Mt 28,10 . (5) Mc 6,50 . (6) Lc 2,10 . (7) Lc 12,7 . (8) Joh 6,20 .
- אַל תִירָאוּ = ´al thîrâ´û (vreest niet) . Tenakh (11) : (1) Gn 43,23 . (2) Gn 50,19 . (3) Gn 50,21 . (4) Ex 14,13 . (5) Ex 20,20 . (6) 1 S 12,20 . (7) 2 S 13,28 . (8) Js 35,4 . (9) Hag 2,5 . (10) Zach 8,13 . (11) Zach 8,15 .

- μη φοβου = mè fobou (vrees niet) . NT (10) : (1) Mc 5,36 . (2) Lc 1,13 . (3) Lc 1,30 . (4) Lc 5,10 . (5) Lc 8,50 . (6) Lc 12,32 . (7) Joh 12,15 . (8) Hnd 18,9 . (9) Hnd 27,24 . (10) Apk 1,17 .
- אַל תִירָא = ´al thîrâ´ (vrees niet) . Tenakh (38) . Pentateuch (6) : (1) Gn 15,1 . (2) Gn 26,24 . (3) Gn 46,3 . (4) Nu 21,34 . (5) Dt 1,21 . (6) Dt 3,2 .

Lc 2,10.8. idou (zie) . Taalgebruik in het NT : idou (zie) . Taalgebruik in Lc : idou (zie) .
Lc (55) . Lc 2 (4) : (1) Lc 2,10 . (2) Lc 2,25 . (3) Lc 2,34 . (4) Lc 2,48 .

Lc 2,10.9. gar (want) . Taalgebruik in het NT : gar (want) . Taalgebruik in Lc : gar (want) . Hebr. kî . Fr. car . Ned. : want .
Lc (92) . Lc (1) Lc 2,10 .

Lc 2,10.8. - 9. idou gar (want zie) . Lc (5) : (1) Lc 1,44 . (2) Lc 1,48 . (3) Lc 2,10 . (4) Lc 6,23 . (5) Lc 17,21 .

Lc 2,10.10. ind. praes. 1ste p. enk. ευαγγελιζομαι = euaggelizomai (ik breng een goede boodschap) van het werkw. euaggelizomai (goede boodschap brengen) . Taalgebruik in het NT : euaggelizomai (goede boodschap brengen) . Taalgebruik in Lc : euaggelizomai (goede boodschap brengen) . Bijbel = Lc (1) Lc 2,10 . Een vorm van euaggelizomai (goede boodschap brengen) in Lc in 10 verzen : (1) Lc 1,19 . (2) Lc 2,10 . (3) Lc 3,18 . (4) Lc 4,18 . (5) Lc 4,43 . (6) Lc 7,22 . (7) Lc 8,1 . (8) Lc 9,6 . (9) Lc 16,6 . (10) Lc 20,1 .

Lc 2,10.11. pers. voornaamw. 2de pers. dat. mann. mv. humin (aan jullie) van het pers. voornaamw. humeis (jullie) . Taalgebruik in het NT : persoonlijk voornaamwoord . Taalgebruik in Lc. : persoonlijk voornaamwoord . Lc (90) . Lc 2 (3) : (1) Lc 2,10 . (2) Lc 2,11 . (3) Lc 2,12 .

Lc 2,10.12. acc. vr. enk. charan van het zelfst. naamw. chara (vreugde) . Taalgebruik in het NT : chara (vreugde) . Taalgebruik in Lc . : chara (vreugde) . Taalgebruik in Hnd. : chara (vreugde) . Taalgebruik in Brieven : chara (vreugde) . Taalgebruik in de Septuaginta : chara (vreugde) . Website : http://fr.wikipedia.org/wiki/Joie_(philosophie) . Indo-Europees jug (band) . L. gaudium . Fr. joie . E. joy . Ned. vreugde . D. Freude . zie website http://fr.wiktionary.org/wiki/joie . Lc (1) Lc 2,10 . Een vorm van chara (vreugde) .in Lc in 8 verzen : (1) Lc 1,14 . (2) Lc 2,10 . (3) Lc 8,13 . (4) Lc 10,17 . (5) Lc 15,7 . (6) Lc 15,10 . (7) Lc 24,41 . (8) Lc 24,52 . In Lc : 3 vormen van chara (vreugde) in 8 verzen in 6 / 24 hoofdstukken . In Hnd : 3 vormen van chara (vreugde) in 4 verzen in 4 / 28 hoofdstukken .

Lc 2,10.13. acc. vr. enk. megalèn van het bijvoegl. naamw. megas (groot) . Taalgebruik in het NT : megas (groot) . Taalgebruik in Lc : megas (groot) .
Lc (2) : (1) Lc 2,10 . (2) Lc 5,29 . Een vorm van megas (groot) in Lc in 25 verzen , in Lc 2 (2) : (1) Lc 2,9 . (2) Lc 2,10 .

12. - 13. Een vorm van chara (vreugde) gecombineerd met een vorm van het bijvoegl. naamw. megas (groot) in Lc in 2 / 8 verzen : (1) Lc 2,10 . (2) Lc 24,52 .

Lc 2,10.14. betrekk. voornaamw. nom. vr. enk. hètis . Taalgebruik in het NT : betrekkelijk voornaamwoord . Taalgebruik in Lc : betrekkelijk voornaamwoord .
Lc (8) : (1) Lc 2,4 . (2) Lc 2,10 . (3) Lc 7,37 . (4) Lc 7,39 . (5) Lc 8,26 . (6) Lc 8,43 . (7) Lc 10,42 . (8) Lc 12,1 .

Lc 2,10.18. dat. mann. enk. laô(i) van het zelfst. naamw. laos (volk) . Taalgebruik in het NT : laos (volk) . Taalgebruik in Lc : laos (volk) .
Lc (4) : (1) Lc 1,68 . (2) Lc 1,77 . (3) Lc 2,10 . (4) Lc 21,23 . Een vorm van laos (volk) in Lc (37) , in Lc 2 (3) : (1) Lc 2,10 . (2) Lc 2,31 . (3) Lc 2,32 .
In het eerste deel van de lofzang van Zacharia (Lc 1,68-75) in Lc 1,68 bracht God verlossing voor zijn volk , in het tweede deel - het toekomstdeel (Lc 1,76-79) zal Johannes kennis van redding brengen aan het volk van JHWH (Lc 1,77) .

Lc 2,11 - Lc 2,11 : 6. Geboorte van Jezus : Lc 2,1-20 -- bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Lc (Lucas) -- Lc 2 -- Lc 2,1 - Lc 2,2 - Lc 2,3 - Lc 2,4 - Lc 2,5 - Lc 2,6 - Lc 2,7 - Lc 2,8 - Lc 2,9 - Lc 2,10 - Lc 2,11 - Lc 2,12 - Lc 2,13 - Lc 2,14 - Lc 2,15 - Lc 2,16 - Lc 2,17 - Lc 2,18 - Lc 2,19 - Lc 2,20 -- Lc (Lucas) - Lc 2 - Lc 2,21-40 - Lc 2,41-52
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Nachtmis Kerstmis C  Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2004) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
2:11 oti etechthè umin sèmeron sôtèr os estin christos kurios en polei dauid  11 quia natus est vobis hodie salvator qui est Christus Dominus in civitate David  ii dat jullie vandaag een redder geboren is, die Christus de Heer is, in de stad van David.  11 Heden is u een Redder geboren, Christus de Heer, in de stad van David.  [11] Vandaag is in de stad van David uw redder geboren; Hij is de Messias, de Heer.  [11] vandaag is in de stad van David voor jullie een redder geboren. Hij is de messias,* de Heer.   11 voor u is heden geboren een bevrijder–en–redder; hij is de Christus, de Heer,– in de stad van David;  11. aujourd'hui vous est né un Sauveur, qui est le Christ Seigneur, dans la ville de David.  

Statenvertaling . 11 Namelijk dat u heden geboren is de Zaligmaker, welke is Christus, de Heere, in de stad Davids.
King James Bible . [11] For unto you is born this day in the city of David a Saviour, which is Christ the Lord.
Luther-Bibel . 11 denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr, in der Stadt Davids.

Tekstuitleg van Lc 2,11 . Het vers Lc 5,39 telt 12 (2² X 3) woorden en 56 (2³ X 7) letters . De getalwaarde van Lc 5,39 is 7024 (2² X 2² X 439) .

Lc 2,11.1. hoti (dat, omdat) . Taalgebruik in NT : hoti (dat, omdat) . Taalgebruik in Lc : hoti (dat, omdat) .
Lc (160) . Lc 2 (4) : (1) Lc 2,11 . (2) Lc 2,23 . (3) Lc 2,30 . (4) Lc 2,49 .

Lc 2,11.2. pass. ind. aor. 3de pers enk. etechthè (hij werd geboren) van het werkw. tiktô (baren, bevallen) . Taalgebruik in het NT : tiktô (baren) . Taalgebruik in Lc : tiktô (baren) . Lc (1) Lc 2,11 . Een vorm van tiktô (baren) in Lc in 5 verzen : (1) Lc 1,31 . (2) Lc 1,57 . (3) Lc 2,6 . (4) Lc 2,7 . (5) Lc 2,11

3. pers. voornaamw. 2de pers. dat. mann. mv. humin (aan jullie) van het pers. voornaamw. humeis (jullie) . Taalgebruik in het NT : persoonlijk voornaamwoord . Taalgebruik in Lc. : persoonlijk voornaamwoord .
Lc (90) . Lc 2 (3) : (1) Lc 2,10 . (2) Lc 2,11 . (3) Lc 2,12 .

Lc 2,11.5. nom. mann. enk. sôtèr (redder) . Taalgebruik in het NT : sôtèr (redder) . Taalgebruik in Lc : sôtèr (redder) . Taalgebruik in de LXX : sôtèr (redder) . Hebr. môsjî`a (de reddende) : act. part. hifil nom. mann. enk. van het werkw. jâsja` (redden, bevrijden, verlossen) . Taalgebruik in Tenach : jâsja` (redden, bevrijden, verlossen) . Getalwaarde : jod = 10 , sjin = 21 of 300 , ajin = 16 of 70 ; totaal : 47 OF 380 (2² X 5 X 19) . Structuur : 1 - 3 - 7 . In al deze gevallen is de getalwaarde van de elementen 11 . Jakob (Gn 25,26) . ja`äqobh (Jakob) . Getalwaarde : jod = 10 , ajin = 16 of 70 , qoph = 19 of 100 , beth = 2 ; totaal : 47 OF 182 (7 X 26) . Structuur : 1 - 7 - 1 - 2 . In al deze gevallen is de getalwaarde van de elementen 11 . L. salvator (salvare - salus) . Fr. sauver - saveur . Ned. b.v. salie (een heilbrengend kruid) . E. saviour . N. heiland . D. Heiland . Arabisch : najada (redden, helpen) . Taalgebruik in de Koran : najada (redden, helpen) . Hebr. môsjî`a (de reddende) is heel nauw verwant wat letters betreft : mâsjach (zalven) . Taalgebruik in Tenakh : mâsjach (zalven) . Getalwaarde : mem = 13 of 40 , sjin = 20 of 200 , chet = 8 ; totaal : 41 OF 248 (2³ X 31) . Structuur : 4 - 2 - 8 . (mâsjîach = gezalfde, messias, G. christos = Christus) . Tenakh (17) : (1) Dt 22,27 . (2) Dt 28,29 . (3) Dt 28,31 . (4) Re 3,9 . (5) Re 3,15 . (6) Re 6,36 . (7) Re 12,3 . (8) 1 S 10,19 . (9) 1 S 11,3 . (10) 2 K 13,5 . (11) Js 19,20 . (12) Js 43,11 . (13) Js 45,15 . (14) Zach 8,7 . (15) Ps 7,11 . (16) Ps 17,7 . (17) Ps 18,42 . Gr. sôtèr (redder) . Bijbel (18) : (1) 1 S 10,19 . (2) Js 12,2 . (3) Js 45,15 . (4) Js 45,21 . (5) Js 62,11 . (6) Ps 25,5 . (7) Ps 27,1 . (8) Ps 27,9 . (9) Ps 62,3 . (10) Ps 62,7 . (11) Ps 65,6 . (12) Ps 79,9 . (13) Jdt 9,11 . (14) 1 Mak 4,30 . (15) Lc 2,11 . (16) Joh 4,42 . (17) Ef 5,23 . (18) 1 Tim 4,10 .
- Een vorm van sôtèria (redding) in Lc in 4 verzen : (1) Lc 1,69 . (2) Lc 1,71 . (3) Lc 1,77 . (4) Lc 19,9 , in de LXX (160) , in het NT (45) .
- Een vorm van sôzô (redden, verlossen) in Lc (17) , in de LXX (363) , in het NT (106) .
- Een vorm van sôtèr in Lc (2) : (1) Lc 1,47 . (2) Lc 2,11 , in de LXX (41) , in het NT (24) .
- Een vorm van sôtèrion (redding) in Lc (2) : (1) Lc 2,30 . (2) Lc 3,6 , in de LXX (135) , in het NT (4) .

  sôtèr (redder)  (enk.) bijbel OT NT Mt Mc Lc Joh Hnd Br. Apk syn.  ev.  P.  A. b. 
1 nom. mann. enk. sôtèr  18  14           

Lc 2,11.8. nom. mann. enk. christos (gezalfde, Christus) . Taalgebruik in het NT : christos (Christus) . Taalgebruik in de LXX : christos (Christus) . Taalgebruik in Lc : christos (Christus) . Bijbel (118) . OT (8) . NT (110) . Lc (5) : (1) Lc 2,11 (-) . (2) Lc 3,15 (+) . (3) Lc 22,67 (+) . (4) Lc 23,35 (+) . (5) Lc 23,39 (+) . Hebr. mâsjîach (Messias , gezalfde) . Zie het werkw. mâsjach (zalven) . Taalgebruik in Tenakh : mâsjach (zalven) . Een vorm van christos (gezalfde, Christus) in het OT (50) , in het NT (529) , in Lc (12) . Een vorm van christos (gezalfde, Christus) in Lc in 12 verzen : (1) Lc 2,11 (-) . (2) Lc 2,26 (+) . (3) Lc 3,15 (+) . (4) Lc 4,41 (+) . (5) Lc 9,20 (+) . (6) Lc 20,41 (+) . (7) Lc 22,67 (+) . (8) Lc 23,2 (-) . (9) Lc 23,35 (+) . (10) Lc 23,39 (+) . (11) Lc 24,26 (+) . (12) Lc 24,46 (+) . In Lc : 2 vormen van christos (gezalfde, Christus) in 12 verzen in 8 / 24 hoofdstukken . In Hnd : X vormen in 28 verzen in 16 hoofdstukken . Hebr. m-sj-j-ch . Tenakh (11) : (1) 1 S 24,7 . (2) 1 S 24,11 . (3) 1 S 26,16 . (4) 2 S 1,14 . (5) 2 S 1,16 . (6) 2 S 1,21 . (7) 2 S 19,22 . (8) 2 S 23,1 . (9) Kl 4,20 . (10) Da 9,25 . (11) Da 9,26 .

  christos (Christus)   bijbel  OT  NT  Mt  Mc   Lc  Joh  Hnd  Br. Apk  syn. ev.
1 nom. mann. enk. christos 118 8 110 8 5 5 15 4 73 0 18 33

Lc 2,11.10. en (in, met) . Taalgebruik in het NT : en (in) . Taalgebruik in Lc : en (in) . Hebr. bë . Fr. en / dans . Ned. in .
Lc (288) . Lc 2 (23) : (1) Lc 2,1 . (2) Lc 2,6 . (3) Lc 2,7 . (4) Lc 2,8 . (5) Lc 2,11 . (6) Lc 2,12 . (7) Lc 2,14 . (8) Lc 2,16 . (9) Lc 2,19 . (10) Lc 2,21 . (11) Lc 2,23 . (12) Lc 2,24 . (13) Lc 2,25 . (14) Lc 2,27 . (15) Lc 2,29 . (16) Lc 2,34 . (17) Lc 2,36 . (18) Lc 2,43 . (19) Lc 2,44 . (20) Lc 2,46 . (21) Lc 2,49 . (22) Lc 2,51 . (23) Lc 2,52 .

Lc 2,11.12. dauid (David) . Taalgebruik in het NT : dauid (David) . Taalgebruik in de LXX : dauid (David) . Bijbel (957) . OT (903) . NT (54) . Lc (12) : (1) Lc 1,27 . (2) Lc 1,32 . (3) Lc 1,69 . (4) Lc 2,4 . (5) Lc 2,11 . (6) Lc 3,31 . (7) Lc 6,3 . (8) Lc 18,38 . (9) Lc 18,39 . (10) Lc 20,41 . (11) Lc 20,42 . (12) Lc 20,44 . Hebr. dâwid (David) . Taalgebruik in Tenakh : dâwid (David) . Getalwaarde : daleth = 4 , waw = 6 ; totaal : 14 (2 X 7) . Structuur : 4 - 6 - 4 . Tenakh (509) . Pentateuch (0) . Eerdere Profeten (476) . Latere Profeten (21) . 12 Kleine Profeten (1) . Geschriften (11) . Arabisch : dâwud (Dawud) . Taalgebruik in de Koran : dâwud (Dawud) .

Lc 2,12 - Lc 2,12 : 6. Geboorte van Jezus : Lc 2,1-20 -- bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Lc (Lucas) -- Lc 2 -- Lc 2,1 - Lc 2,2 - Lc 2,3 - Lc 2,4 - Lc 2,5 - Lc 2,6 - Lc 2,7 - Lc 2,8 - Lc 2,9 - Lc 2,10 - Lc 2,11 - Lc 2,12 - Lc 2,13 - Lc 2,14 - Lc 2,15 - Lc 2,16 - Lc 2,17 - Lc 2,18 - Lc 2,19 - Lc 2,20 -- Lc (Lucas) - Lc 2 - Lc 2,21-40 - Lc 2,41-52
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Nachtmis Kerstmis C  Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2004) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
2:12 kai touto umin | | to | sèmeion eurèsete brefos esparganômenon kai keimenon en fatnè  12 et hoc vobis signum invenietis infantem pannis involutum et positum in praesepio  12 En dit zal voor jullie het teken zijn: je zult een pasgeboren kind vinden, gebakerd en liggend in een kribbe.”  12 En dit zal voor u een teken zijn:ps gij zult het pasgeboren kind vindenps in doeken gewikkeld en liggend in een kribbe."  [12] Dit is het teken voor u: u zult een kind vinden dat in doeken is gewikkeld en in een voerbak ligt.’   [12] Dit zal voor jullie het teken zijn: jullie zullen een pasgeboren kind vinden dat in een doek gewikkeld in een voederbak ligt.’  12 dit is voor u het teken: ge zult vinden een kind in doeken gewikkeld en liggend in een kribbe!  12. Et ceci vous servira de signe : vous trouverez un nouveau-né enveloppé de langes et couché dans une crèche. » 

Statenvertaling . 12 En dit zal u het teken zijn: gij zult het Kindeken vinden in doeken gewonden, en liggende in de kribbe.
King James Bible . [12] And this shall be a sign unto you; Ye shall find the babe wrapped in swaddling clothes, lying in a manger.
Luther-Bibel . 12 Und das habt zum Zeichen: Ihr werdet finden das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen.

Tekstuitleg van Lc 2,12 . Het vers Lc 2,12 telt 12 (2² X 3) woorden en 68 (4 X 17) letters . De getalwaarde van Lc 2,12 is 7271 (11 X 661) .

Lc 2,12.1. kai (en) . Taalgebruik : kai (en) in NT . Taalgebruik in Lc : kai (en) . Nevenschikkend voegwoord . Hebr. : waw (verbindingshaak) . L. : et . Fr. : et . N. : en . E. : and . D. und .
Lc (822 / 1151) . Lc (+ : 11 / 20 : (1) Lc 2,3 . (2) Lc 2,7 . (3) Lc 2,8 . (4) Lc 2,9 . (5) Lc 2,10 . (6) Lc 2,12 . (7) Lc 2,13 . (8) Lc 2,15 . (9) Lc 2,16 . (10) Lc 2,18 . (11) Lc 2,20 . - 9 / 20) .

Lc 2,12.3. pers. voornaamw. 2de pers. dat. mann. mv. humin (aan jullie) van het pers. voornaamw. humeis (jullie) . Taalgebruik in het NT : persoonlijk voornaamwoord . Taalgebruik in Lc. : persoonlijk voornaamwoord .
Lc (90) . Lc 2 (3) : (1) Lc 2,10 . (2) Lc 2,11 . (3) Lc 2,12 .

Lc 2,12.5. nom. + acc. onz. enk. sèmeion (teken) . Taalgebruik in het NT : sèmeion (teken) . Taalgebruik in Lc : sèmeion (teken) . Lat. signum . Fr. signe . E. sign . N. teken . D. Zeichen .
Lc (7) : (1) Lc 2,12 . (2) Lc 2,34 . (3) Lc 11,16 . (4) Lc 11,29 . (5) Lc 11,30 . (6) Lc 21,7 . (7) Lc 23,8 . Een vorm van sèmeion (teken) in Lc in 9 verzen : (1) Lc 2,12 . (2) Lc 2,34 . (3) Lc 11,16 . (4) Lc 11,29 . (5) Lc 11,30 . (6) Lc 21,7 . (7) Lc 21,11 . (8) Lc 21,25 . (9) Lc 23,8 .

Lc 2,12.6. act. ind. fut. 2de pers. mv. heurèsete (mâtsâ´thèm) van het werkw. heuriskô (vinden) . Taalgebruik in het NT : heuriskô (vinden) . Taalgebruik in Lc : heuriskô (vinden) . Taalgebruik in Hnd : heuriskô (vinden) . Taalgebruik in de Septuaginta : heuriskô (vinden) . Hebr. mâtsâ´ (vinden) . Taalgebruik in Tenach : mâtsâ´ (vinden) . Lat. invenire . Fr. trouver . Du latin populaire *tropare (« composer, inventer un air » d’où « composer un poème », puis « inventer, découvrir »), dérivé de tropus (« figure de rhétorique » ? voir trope). Website : http://fr.wiktionary.org/wiki/trouver . Ned. vinden . D. finden . E. to find . Lc (3) : (1) Lc 2,12 . (2) Lc 11,9 . (3) Lc 19,30 .Een vorm van heuriskô (vinden) in Lc in 45 verzen , in Lc 2 in 3 verzen : (1) Lc 2,12 . (1) Lc 2,45 . (1) Lc 2,46 . In Lc : 17 vormen in 18 / 24 hoofdstukken en 45 verzen . In Hnd : X vormen in 17 hoofdstukken en 33 verzen . Een vorm van heuriskô (vinden) in de LXX (613) , in het NT (176) . Driemaal jullie zullen vinden . Jullie zullen een kindje vinden dat in doeken is gewikkeld en in een kribbe ligt (Lc 2,12) . Zoekt en jullie zullen vinden (Lc 11,9) . Jullie zullen een vastgebonden ezelin vinden waarop geen mens ooit zat (Lc 19,30) . Aan de belofte in Lc 2,12 en Lc 19,30 verwachten we de vervulling . En dat is ook zo . In Lc 2,16.lezen we :aneuran (zij vonden) en in Lc 19,32 heuron (zij vonden) .

Lc 2,12.7. nom. + acc. onz. enk. βρεφος = brefos (ongeboren vrucht, jong kind) . Taalgebruik in het NT : brefos (ongeboren vrucht, jong kind) . Taalgebruik in de LXX : brefos (ongeboren vrucht, jong kind) . Taalgebruik in Lc : brefos (ongeboren vrucht, jong kind) . Lc (4) : (1) Lc 1,41 . (2) Lc 1,44 . (3) Lc 2,12 . (4) Lc 2,16 . Een vorm van βρεφος = brefos (ongeboren vrucht, jong kind) in in de LXX (5) , in het NT (8) , Lc in 5 verzen : (1) Lc 1,41 . (2) Lc 1,44 . (3) Lc 2,12 . (4) Lc 2,16 . (5) Lc 18,15 .
- act. qal part. praes. mann. יוֹנֵק = jôneq (de zuigende, zuigeling) van het werkw. יָנַק = jânaq (zuigen, genieten) . Taalgebruik in Tenakh : jânaq (zuigen, genieten) . Getalwaarde : jod = 10 , nun = 14 of 50 , qoph = 19 of 100 ; totaal : 43 OF 160 (2² X 2³ X 5) . De som van de elementen is telkens 7 . Tenakh (6) : (1) Dt 32,25 . (2) 1 S 15,3 . (3) 1 S 22,19 . (4) Js 11,8 . (5) Hl 8,1 . (6) Kl 4,4 . Modern Hebreeuws : תִינוֹק = tînôq (zuigeling, baby) . Aramees : יְנַק = jënaq (zuigen) .
- Lat. infans . Fr. enfant , bébé . E. babe . D. Kind . Ned. kind , zuigeling . Arabisch : رَضِعَ = radi`a (zuigen) . Taalgebruik in de Qoran : radi`a (zuigen) . رَضِيع = radî` (zuigeling) .

Lc 2,12.8. pass. part. perf. acc. onz. enk. esparganomenon (gewikkeld in) van het werkw. sparganoô (inwikkelen, bakeren) . Taalgebruik in het NT : sparganoô (inwikkelen, bakeren) . Taalgebruik in Lc : sparganoô (inwikkelen, bakeren) . Ned. inwikkelen , Fr. envelloper (avec des langes) , langer , emmailloter - maillot = luier) , Lat. involvere . E. to wrap . D. wickeln .
Lc (1) Lc 2,12 . Een vorm van sparganoô (inwikkelen, bakeren) in Lc in 2 verzen : (1) Lc 2,7 . (2) Lc 2,12 .

Lc 2,12.9. kai (en) . Taalgebruik : kai (en) in NT . Taalgebruik in Lc : kai (en) . Nevenschikkend voegwoord . Hebr. : waw (verbindingshaak) . L. : et . Fr. : et . N. : en . E. : and . D. und .
Lc (822 / 1151) . Lc (+ : 11 / 20 : (1) Lc 2,3 . (2) Lc 2,7 . (3) Lc 2,8 . (4) Lc 2,9 . (5) Lc 2,10 . (6) Lc 2,12 . (7) Lc 2,13 . (8) Lc 2,15 . (9) Lc 2,16 . (10) Lc 2,18 . (11) Lc 2,20 . - 9 / 20) .

Lc 2,12.11. εν = en (in, tijdens) . Taalgebruik in het NT : en (in) . Taalgebruik in de LXX: en (in) . Taalgebruik in Lc : en (in) . Lc (288) . Lc 1 (25) : (1) Lc 1,1 . (2) Lc 1,5 . (3) Lc 1,6 . (4) Lc 1,7 . (5) Lc 1,8 . (6) Lc 1,17 . (7) Lc 1,18 . (8) Lc 1,21 . (9) Lc 1,22 . (10) Lc 1,25 . (11) Lc 1,26 . (12) Lc 1,31 . (13) Lc 1,36 . (14) Lc 1,39 . (15) Lc 1,41 . (16) Lc 1,42 . (17) Lc 1,44 . (18) Lc 1,51 . (19) Lc 1,59 . (20) Lc 1,65 . (21) Lc 1,66 . (22) Lc 1,75 . (23) Lc 1,78 . (24) Lc 1,79 . (25) Lc 1,80 . Lc 2 (23) : (1) Lc 2,1 . (2) Lc 2,6 . (3) Lc 2,7 . (4) Lc 2,8 . (5) Lc 2,11 . (6) Lc 2,12 . (7) Lc 2,14 . (8) Lc 2,16 . (9) Lc 2,19 . (10) Lc 2,21 . (11) Lc 2,23 . (12) Lc 2,24 . (13) Lc 2,25 . (14) Lc 2,27 . (15) Lc 2,29 . (16) Lc 2,34 . (17) Lc 2,36 . (18) Lc 2,43 . (19) Lc 2,44 . (20) Lc 2,46 . (21) Lc 2,49 . (22) Lc 2,51 . (23) Lc 2,52 .

en (in) .   bijbel OT NT Mt Mc Lc Joh Hnd Br. Apk synopt. ev.
  11097 8943 2154 247 119 288 182 226 966 126 654  836 

- Hebr. בְּ = bë . Fr. en . Ned. in . E. in . D. in . Fr. dans . Arabisch : فِي = fi (in) . Taalgebruik in de Qoran : fi (in) .

Lc 2,12.12. dat. vr. enk. φατνῃ = fatnè(i) van het zelfst. naamw. φατνη = fatnè (krib, ruif) . Taalgebruik in het NT : fatnè (krib, ruif) . Taalgebruik in de LXX : fatnè (krib, ruif) . Taalgebruik in Lc : fatnè (krib, ruif) . Bijbel = Lc (3) : (1) Lc 2,7 . (2) Lc 2,12 . (3) Lc 2,16 . Een vorm van φατνη = fatnè (krib, ruif) in de LXX (8) , in het NT (4) , in Lc (4) : (1) Lc 2,7 . (2) Lc 2,12 . (3) Lc 2,16 . (4) Lc 13,15 .
- Een vorm van ενταφιαζω = entafiazô (voor de begrafenis gereedmaken, balsemen, afleggen, begraven) in de LXX (2) : (1) Gn 50,2 . (2) Gn 50,26 , in het NT (2) : (1) Mt 26,12 . (2) Joh 19,40 . Het φατνη = fatnè (krib, ruif) van Lc 2,12 en ενταφιαζω = entafiazô (voor de begrafenis gereedmaken, balsemen, afleggen, begraven) van Gn 50,2 hebben f-t gemeenschappelijk (φατ = fat- , en ταφ = taf- ) . Het ingewikkeld zijn van het kind Jezus en van de gestorven Jezus doet denken aan een Egyptische mummie .
- אֵבוּס = ´ebhûs (kribbe) . Taalgebruik in Tenakh : ´ebhûs (kribbe) . Getalwaarde : aleph = 1 , beth = 2 , samech = 15 of 60 ; totaal : 18 (2 X 3²) OF 63 (3² X 7) . Structuur : 1 - 2 - 6 . De som van de elementen is telkens 9 . Tenakh (2) : (1) Js 1,3 . (2) Spr 14,4 . Zie het werkw. אָבַס = ´âbâs (voederen, vetten) . Modern Hebreeuws : אֵיבוּס = ´e(j)bhûs (kribbe) .
- Lat. praesepium . Fr. crèche . E. a manger . D. Krippe . Arabisch : مَعْلَف = ma`laf (kribbe) . Taalgebruik in de Qoran : ma`laf (kribbe) . Zie het werkw. عَلَفَ = `alafa (voederen, als voer geven) .
- De kribbe is een voederbak (Lc 2,7) . De kribbe verwijst naar het graf als gedenkteken (Lc 23,53) . Maar in dat gedenktekengraf is Jezus niet ; "Hij is niet hier" (Lc 24,6) . De leerlingen van Emmaüs herkenden hem bij het breken van het brood (Lc 24,30) . Dat brengt ons bij het verhaal van het laatste avondmaal (Lc 22,19) , waar Jezus het brood breekt . De voederbak waarin Jezus ligt verwijst naar het brood dat hij breekt . Hij is brood , voedsel en herkenbaar in het breken van het brood . Zo is de kribbe meer dan alleen maar een toevallige plaats waarin Jezus werd gelegd .

Lc 2,12.11. - 12. εν φατνῃ = en fatnè(i) = in een krib, voederbak . Lc (2 ) : (1) Lc 2,7 . (2) Lc 2,12 . εν τῃ φατνῃ = en tè(i) fatnè(i) (in de kribbe) : (1) Lc 2,16 .
- εν μνηματι = en mnèmati (in een graf) . Hapax in Lc . εν τῳ μνηματι = en tô(i) mnèmati (in het graf) . Bijbel (2) : (1) 2 Kr 16,14 . (2) Hnd 7,16 . Vergelijk . Lc 8,27 : εν τοις μνημασιν = en tois mnèmasin (in de graven) . Hiermee de vergelijking tussen de kribbelegging en de graflegging .

Lc 2,13 - Lc 2,13 : 6. Geboorte van Jezus : Lc 2,1-20 -- bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Lc (Lucas) -- Lc 2 -- Lc 2,1 - Lc 2,2 - Lc 2,3 - Lc 2,4 - Lc 2,5 - Lc 2,6 - Lc 2,7 - Lc 2,8 - Lc 2,9 - Lc 2,10 - Lc 2,11 - Lc 2,12 - Lc 2,13 - Lc 2,14 - Lc 2,15 - Lc 2,16 - Lc 2,17 - Lc 2,18 - Lc 2,19 - Lc 2,20 -- Lc (Lucas) - Lc 2 - Lc 2,21-40 - Lc 2,41-52
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Nachtmis Kerstmis C  Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2004) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
2:13 kai exaifnès egeneto sun tô aggelô plèthos stratias ouraniou ainountôn ton theon kai legontôn  13 et subito facta est cum angelo multitudo militiae caelestis laudantium Deum et dicentium  13 En plotseling was er met de engel een menigte van het hemelse heir, die God loofden en zeiden:   13 Opeens voegde zich bij de engel een hemelse heerschare,ps zij verheerlijkten God met de woorden:  [13] Plotseling was er bij de engel een heel leger uit de hemel; ze loofden God met de woorden:  [13] En plotseling voegde zich bij de engel een groot hemels leger dat God prees met de woorden:  13 Plotseling geschiedt het: bij de aankondig–engel is een menigte van de hemelse heirschaar; zij loven God en zeggen:   13. Et soudain se joignit à l'ange une troupe nombreuse de l'armée céleste, qui louait Dieu, en disant : 

Statenvertaling . 13 En van stonde aan was er met den engel een menigte des hemelsen heirlegers, prijzende God en zeggende:
King James Bible . 13 Und alsbald war da bei dem Engel die Menge der himmlischen Heerscharen, die lobten Gott und sprachen:

Tekstuitleg van Lc 2,13 .

1. kai (en) . Taalgebruik : kai (en) in NT . Taalgebruik in Lc : kai (en) . Nevenschikkend voegwoord . Hebr. : waw (verbindingshaak) . L. : et . Fr. : et . N. : en . E. : and . D. und . Lc (822) . Lc 2 (+ 39 / - 13 = 52) . Lc 2,1-20 (+ 12 / - 8 : (1) Lc 2,1 . (2) Lc 2,2 . (3) Lc 2,5 . (4) Lc 2,6 . (5) Lc 2,11 . (6) Lc 2,14 . (7) Lc 2,17 . (8) Lc 2,19 .) . Lc 2,21-40 (+ 15 / - 5 = 20) . Lc 2,41-52 (+ 12 / - 0 = 12) .

Lc 2,13.3. ind. aor. 3de pers. enk. εγενετο = egeneto (het gebeurde) van het werkw. γινομαι = ginomai (worden, gebeuren) . Taalgebruik in de LXX : ginomai (worden) . Taalgebruik in het NT : ginomai (worden) . Bijbel (925) . OT (730) . NT (195) . Lc (69) . Lc 1-2 (14) : (1) Lc 1,5 . (2) Lc 1,8 . (3) Lc 1,23 . (4) Lc 1,41 (5) Lc 1,44 . (6) Lc 1,59 . (7) Lc 1,65 . (8) Lc 2,1 . (9) Lc 2,2 . (10) Lc 2,6 . (11) Lc 2,13 . (12) Lc 2,15 . (13) Lc 2,42 . (14) Lc 2,46 . Het duidt vaak een tijdsaanduiding aan (in die dagen, in de dagen van...) : een gelijk-tijdigheid (terwijl hij het priesterschap uitoefende) , een voor-tijdigheid of een na-tijdigheid . Soms heeft het ook de betekenis van zijn (er was eens... zoals vele verhalen bij ons beginnen) . Een vorm van γινομαι = ginomai in de LXX (2174) , in het NT (667) , in Lc (129) , in Lc 1 (10) : (1) Lc 1,2 . (2) Lc 1,5 . (3) Lc 1,8 . (4) Lc 1,20 . (5) Lc 1,23 . (6) Lc 1,38 . (7) Lc 1,41 . (8) Lc 1,44 . (9) Lc 1,59 . (10) Lc 1,65 , in Lc 2 (7) : (1) Lc 2,1 . (2) Lc 2,2 . (3) Lc 2,6 . (4) Lc 2,13 . (5) Lc 2,15 . (6) Lc 2,42 . (7) Lc 2,46 . In Lc : X vormen in 24 / 24 hoofdstukken en in 129 verzen .

egeneto (het gebeurde) Lc 1 Lc 2 Lc 3 Lc 4 Lc 5 Lc 6 Lc 7 Lc 8 Lc 9 Lc 10 Lc 11 Lc 12 Lc 13 Lc 14 Lc 15 Lc 16 Lc 17 Lc 18 Lc 19 Lc 20 Lc 21 Lc 22 Lc 23 Lc 24  
67 3      

- Hebreeuws . wë + act. qal imperf. 3de pers. mann. enk. וַיְהִי = wajëhî (en hij/het was) van het werkw. הָיָה = hâjâh (zijn) . De getalwaarde van וַיְהי = wajëhî (en hij/het zal zijn/was) is 31 . 31 is de getalwaarde van אֵל = ´el (God) ; aleph = 1 , lamed = 12 of 30 ; totaal : 13 of 31 (elkaars spiegelbeeld) .Taalgebruik in Tenakh : hâjâh (zijn) . Getalwaarde : he = 5 , jod = 10 ; totaal : 20 (2² X 5) . Structuur : 5 - 1 - 5 . De som van de elementen is telkens 2 .Tenakh (784) . Pentateuch (181) . Eerdere Profeten (339) . Latere Profeten (116) . 12 Kleine Profeten (22) . Geschriften (126) .
- Lat. esse . D. sein . Fr. être . Ned. zijn . E. to be . Aramees : הֲוָא = häwâ´ . Arabisch : هَؤَىَ = hawa .

Lc 2,13.4. sun (met) . Taalgebruik in het NT : sun (met) . Taalgebruik in Lc : sun (met) .
Lc (23) : (1) Lc 1,56 . (2) Lc 2,5 . (3) Lc 2,13 . (4) Lc 5,9 . (5) Lc 5,19 . (6) Lc 7,6 . (7) Lc 7,12 . (8) Lc 8,1 . (9) Lc 8,38 . (10) Lc 8,51 . (11) Lc 9,32 . (12) Lc 19,23 . (13) Lc 20,1 . (14) Lc 22,14 . (15) Lc 22,56 . (16) Lc 23,11 . (17) Lc 23,32 . (18) Lc 24,10 . (19) Lc 24,21 . (20) Lc 24,24 . (21) Lc 24,29 . (22) Lc 24,33 . (23) Lc 24,44 .

Lc 2,13.6. dat. mann. enk. aggelô(i) (engel) van het zelfst. naamw. aggelos (engel) . Taalgebruik in het NT : aggelos (engel) . Taalgebruik in Mc : aggelos (engel) . Stam : n - g - l . L. angelus . Fr. ange . N. engel . Fr. un messager uit L. mittere (zenden) , missus = gezonden . Hebr. malë´akh .
Lc (1) : Lc 2,13 .  Een vorm van aggelos (engel) in Lc 2 in 5 verzen : (1) Lc 2,9 . (2) Lc 2,10 . (3) Lc 2,13 . (4) Lc 2,15 . (5) Lc 2,21 . Een vorm van aggelos (engel) in Lc in 25 verzen .
In veertien verzen in de kindsheidsverhalen (Lc 1-2) . In twee verzen in de verschijningsverhalen . Voor de rest van het evangelie nog tien verzen , waarvan zes verzen in de gen. mv. .

Lc 2,13.7. nom. + acc. onz. enk. πληθος = plèthos (menigte, veelheid) . Taalgebruik in het NT : plèthos (menigte, veelheid) . Taalgebruik in de LXX : plèthos (menigte, veelheid) . Taalgebruik in Lc : plèthos (menigte, veelheid) . Taalgebruik in Hnd : plèthos (menigte, veelheid) . Mc (2) : (1) Mc 3,7 . (2) Mc 3,8 . Lc (8) : (1) Lc 1,10 . (2) Lc 2,13 . (3) Lc 5,6 . (4) Lc 6,17 . (5) Lc 8,37 . (6) Lc 19,37 . (7) Lc 23,1 . (8) Lc 23,27 . Joh (1) : Joh 5,3 . Hnd (12) : (1) Hnd 2,6 . (2) Hnd 5,16 . (3) Hnd 6,2 . (4) Hnd 14,1 . (5) Hnd 14,4 . (6) Hnd 15,12 . (7) Hnd 15,30 . (8) Hnd 17,4 . (9) Hnd 21,36 . (10) Hnd 23,7 . (11) Hnd 25,24 . (12) Hnd 28,3 . Jac (1) : Jak 5,20 . 1 Pe (1) : 1 Pe 4,8 . Een vorm van πληθος = plèthos in de LXX (288) , in het NT (31) , in Lc (8) : (1) Lc 1,10 . (2) Lc 2,13 . (3) Lc 5,6 . (4) Lc 6,17 . (5) Lc 8,37 . (6) Lc 19,37 . (7) Lc 23,1 . (8) Lc 23,27 . In de LXX is πληθος = plèthos de vertaling van 17 verschillende Hebreeuwse woorden .

9.

Lc 2,13.10. act. part. praes. gen. mv. αινουντων = ainountôn (van hen die lofprijzen) van het werkw. αινεω = aineô (loven, prijzen) . Taalgebruik in het NT : aineô (loven, prijzen) . Taalgebruik in de LXX : aineô (loven, prijzen) . Taalgebruik in Lc : aineô (loven, prijzen) . Bijbel (2) : (1) 2 Kr 23,12 . (2) Lc 2,13 . Een vorm van αινεω = aineô (loven, prijzen) in de LXX (144) , in het NT (8) , in Lc (3) : (1) Lc 2,13 . (2) Lc 2,20 . (3) Lc 19,37 .  Variante lezing in Lc 24,53 . In Lc : 2 vormen in 2 hoofdstukken en in 3 verzen . Verder in het NT (5) : (1) Hnd 2,47 . (2) Hnd 3,8 . (3) Hnd 3,9 . (4) Rom 15,11 . (5) Apk 19,5 .
- Hebreeuws . prefix waw + prefix bepaald lidw. + act. piël part. mann. mv. וְהַמְהַלְלִים = wëhamëhalëlîm (lofprijzende) van het werkw. הָלַל = hâlal (loven, prijzen) . Taalgebruik in Tenakh : halal (loven, prijzen) . he = 5 , lamed = 12 of 30 . Totaal : 29 OF 65 (5 X 13) . Structuur : 5 - 3 - 3 . De som van de elementen is telkens 2 . Tenakh (1) : 1 Kr 23,5 . Volgens 1 Kr 23,5 werden 4000 levieten aangesteld om de Heer te lofprijzen .

Lc 2,13.11. bep. lidw. acc. mann. enk. ton . Taalgebruik in het NT : bepaald lidwoord . Taalgebruik in Lc : bepaald lidwoord . Gr. to.. , tè... N. : de . E. : the . D. der , die , das enz. Fr. le , la enz. (< lat. aanwijz. voornaamwoord il-lum , il-lam) .
Lc (191) . Lc 2 (10) : (1) Lc 2,7 . (2) Lc 2,13 . (3) Lc 2,15 . (4) Lc 2,16 . (5) Lc 2,20 . (6) Lc 2,22 . (7) Lc 2,26 . (8) Lc 2,28 . (9) Lc 2,29 . (10) Lc 2,39 .

Lc 2,14 - Lc 2,14 : 6. Geboorte van Jezus : Lc 2,1-20 -- bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Lc (Lucas) -- Lc 2 -- Lc 2,1 - Lc 2,2 - Lc 2,3 - Lc 2,4 - Lc 2,5 - Lc 2,6 - Lc 2,7 - Lc 2,8 - Lc 2,9 - Lc 2,10 - Lc 2,11 - Lc 2,12 - Lc 2,13 - Lc 2,14 - Lc 2,15 - Lc 2,16 - Lc 2,17 - Lc 2,18 - Lc 2,19 - Lc 2,20 -- Lc (Lucas) - Lc 2 - Lc 2,21-40 - Lc 2,41-52
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Nachtmis Kerstmis C  Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2004) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
2:14 doxa en upsistois theô kai epi gès eirènè en anthrôpois eudokias   14 gloria in altissimis Deo et in terra pax in hominibus bonae voluntatis   14 “Heerlijkheid aan God in den hoge en op aarde vrede +onder de mensen van zijn welbehagen+!”  14 "Eer aan God in den hogeps en op aarde vrede onder de mensenps in wie Hij welbehagen heeft."   [14] ‘Glorie aan God in de hoogste hemel, en op aarde vrede onder de mensen in wie Hij een welgevallen heeft.’  [14] ‘Eer aan God in de hoogste hemel en vrede op aarde voor alle mensen die hij liefheeft.’*  14 glorie aan God in den hoge, vrede daalt neer op de aarde, hij heeft in mensen behagen!   14. « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et sur la terre paix aux hommes objets de sa complaisance ! » 

Statenvertaling . 14 Ere zij God in de hoogste hemelen, en vrede op aarde, in de mensen een welbehagen.
King James Bible . [14] Glory to God in the highest, and on earth peace, good will toward men.
Luther-Bibel . 14 Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens.

Tekstuitleg van Lc 2,14 . Het vers Lc 2,14 telt 11 woorden en 51 (3 X 17) letters . De getalwaarde van Lc 2,14 is 5307 (3 X 29 X 61) .

Lc 2,14.1. nom. vr. enk. δοξα = doxa (heerlijkheid) . Taalgebruik in de bijbel : doxa (heerlijkheid) . Taalgebruik in de LXX : doxa (heerlijkheid) . Taalgebruik in Lc : doxa (heerlijkheid) . Lc (4) : (1) Lc 2,9 . (2) Lc 2,14 . (3) Lc 14,10 . (4) Lc 19,38 . Een vorm van δοξα = doxa (heerlijkheid) in de LXX (453) , in het NT (165) , in Lc (13) : (1) Lc 2,9 . (2) Lc 2,14 . (3) Lc 2,32 . (4) Lc 4,6 . (5) Lc 9,26 . (6) Lc 9,31 . (7) Lc 9,32 . (8) Lc 12,27 . (9) Lc 14,10 . (10) Lc 17,18 . (11) Lc 19,38 . (12) Lc 21,27 . (13) Lc 24,26 . In Lc : 4 vormen in 9 hoofdstukken en in 13 verzen .

doxa (heerlijkheid) (enk.) bijbel OT NT Mt Mc Lc Joh Hnd Br. Apk syn.  ev.  P.  A. b. 
nom. vr. enk. doxa  134  101  33        23  4 19 

      1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
  doxa (enk.) Lc Lc 2 Lc 4 Lc 9 Lc 12 Lc 14 Lc 17 Lc 19 Lc 21 Lc 24
1. nom. vr. enk. doxa  Lc 2,9 . (2) Lc 2,14 .       (3) Lc 14,10 .   (4) Lc 19,38 .        
2. gen. vr. enk. doxès                 (1) Lc 21,27 .    
3. dat. vr. enk. doxè(i)      (1) Lc 9,26 . (2) Lc 9,31 (3) Lc 12,27 .            
4. acc. vr. enk.  doxan (1) Lc 2,32 (2) Lc 4,6 . (3) Lc 9,32 .     (4) Lc 17,18 .         (5) Lc 24,26
  totaal 13 

- כַבוֹד = kabhôd (heerlijkheid) . Taalgebruik in Tenakh : kabhôd (heerlijkheid) . Taalgebruik in Jesaja : kabhôd (heerlijkheid) . Getalwaarde : kaph = 11 of 20 , beth = 2 , waw = 6 , daleth = 4 . Totaal : 23 OF 32 (2² X 2³) . Structuur : 2 - 2 - 6 - 4 . De som van de elementen is telkens 5 . כַבֹד = kabhod = 17. Tenakh (82) . Pentateuch (10) . Niet in Gn . Niet in Dt . Ex (4) telkens in combinatie met JHWH : (1) Ex 16,7 . (2) Ex 16,10 . (3) Ex 24,16 . (4) Ex 24,17 .
- וּכַבֹד = ûkhëbhôd (en de heerlijkheid) . Tenakh (26) . Pentateuch (3) : (1) Ex 40,34 . (2) Ex 40,35 . (3) Nu 14,10 . In 7 verzen in combinatie met JHWH .
- In Hebreeuws betekent het zwaarte (b.v. van zijn mantel) . In het Grieks getransponeerd naar iets lichts , heerlijks : δοξα = doxa . Lat. gloria . Fr. gloire . Ned. heerlijkheid .

Lc 2,14.2. εν = en (in, tijdens) . Taalgebruik in het NT : en (in) . Taalgebruik in de LXX: en (in) . Taalgebruik in Lc : en (in) . Lc (288) . Lc 1 (25) : (1) Lc 1,1 . (2) Lc 1,5 . (3) Lc 1,6 . (4) Lc 1,7 . (5) Lc 1,8 . (6) Lc 1,17 . (7) Lc 1,18 . (8) Lc 1,21 . (9) Lc 1,22 . (10) Lc 1,25 . (11) Lc 1,26 . (12) Lc 1,31 . (13) Lc 1,36 . (14) Lc 1,39 . (15) Lc 1,41 . (16) Lc 1,42 . (17) Lc 1,44 . (18) Lc 1,51 . (19) Lc 1,59 . (20) Lc 1,65 . (21) Lc 1,66 . (22) Lc 1,75 . (23) Lc 1,78 . (24) Lc 1,79 . (25) Lc 1,80 . Lc 2 (23) : (1) Lc 2,1 . (2) Lc 2,6 . (3) Lc 2,7 . (4) Lc 2,8 . (5) Lc 2,11 . (6) Lc 2,12 . (7) Lc 2,14 . (8) Lc 2,16 . (9) Lc 2,19 . (10) Lc 2,21 . (11) Lc 2,23 . (12) Lc 2,24 . (13) Lc 2,25 . (14) Lc 2,27 . (15) Lc 2,29 . (16) Lc 2,34 . (17) Lc 2,36 . (18) Lc 2,43 . (19) Lc 2,44 . (20) Lc 2,46 . (21) Lc 2,49 . (22) Lc 2,51 . (23) Lc 2,52 .

en (in) .   bijbel OT NT Mt Mc Lc Joh Hnd Br. Apk synopt. ev.
  11097 8943 2154 247 119 288 182 226 966 126 654  836 

en (in)   Lc 1 Lc 2 Lc 3 Lc 4 Lc 5 Lc 6 Lc 7 Lc 8 Lc 9 Lc 10 Lc 11 Lc 12 Lc 13 Lc 14 Lc 15 Lc 16 Lc 17 Lc 18 Lc 19 Lc 20 Lc 21 Lc 22 Lc 23 Lc 24
288   25  23  10  18  10  12  12  13  14  12  17  13  11  11  13  12  16 

- Hebr. בְּ = bë . Fr. en . Ned. in . E. in . D. in . Fr. dans . Arabisch : فِي = fi (in) . Taalgebruik in de Qoran : fi (in) .

Lc 2,14.3. dat. mann. + onz. mv. hupsistois van het bijvoegl. naamw. hupsistos (allerhoogste) . Taalgebruik in het NT : hupsistos (allerhoogste) . Taalgebruik in Lc : hupsistos (allerhoogste) . Lc (2) : (1) Lc 2,14 .  (2) Lc 19,38 . Een vorm van hupsistos (allerhoogste) in Lc in 7 verzen : (1) Lc 1,32 . (2) Lc 1,35 . (3) Lc 1,76 . (4) Lc 2,14 .   (5) Lc 6,35 . (6) Lc 8,28 . (7) Lc 19,38 . In Lc : 2 vormen in 5 hoofdstukken en 7 verzen .

Lc 2,14.1. - 3. doxa en hupsostois (heerlijkheid in de hoge) . Lc (2) (1) Lc 2,14 .  (2) Lc 19,38 .

Lc 2,14.5. kai (en) . Taalgebruik : kai (en) in NT . Taalgebruik in Lc : kai (en) . Nevenschikkend voegwoord . Hebr. : waw (verbindingshaak) . L. : et . Fr. : et . N. : en . E. : and . D. und . Lc (822) . Lc 2 (+ 39 / - 13 = 52) . Lc 2,1-20 (+ 12 / - 8 : (1) Lc 2,1 . (2) Lc 2,2 . (3) Lc 2,5 . (4) Lc 2,6 . (5) Lc 2,11 . (6) Lc 2,14 . (7) Lc 2,17 . (8) Lc 2,19 .) . Lc 2,21-40 (+ 15 / - 5 = 20) . Lc 2,41-52 (+ 12 / - 0 = 12) .

Lc 2,14.6. epi (op, bij) . Afkortingen : ep' en ef' . Taalgebruik in het NT : epi (op, bij) . Taalgebruik in Lc : epi (op, bij) . Ned. op .
Lc (104 + 25 + 20 = 149) . Lc 2 (5 + 2 = 7) . epi (5) : (1) Lc 2,8 . (2) Lc 2,14 . (3) Lc 2,20 . (4) Lc 2,33 . (5) Lc 2,47 . ep' (2) : (1) Lc 2,25 . (2) Lc 2,40 .

Lc 2,14.8. nom vr. enk. ειρηνη = eirènè / dat. vr. enk. ειρηνῃ = eirènè(i) (vrede) . Taalgebruik in het NT : eirènè (vrede) . Taalgebruik in de LXX : eirènè (vrede) . Taalgebruik in Lc : eirènè (vrede) . Bijbel (151) . OT (105) . NT (46) . Lc (7) : (1) Lc 2,14 . (2) Lc 2,29 . (3) Lc 10,5 . (4) Lc 10,6 . (5) Lc 11,21 . (6) Lc 19,38 . (7) Lc 24,36 . Een vorm van ειρηνη = eirènè (vrede) in de LXX (294) , in het NT (91) , in Lc (14) : (1) Lc 1,79 . (2) Lc 2,14 . (3) Lc 2,29 . (4) Lc 7,50 . (5) Lc 8,48 . (6) Lc 10,5 . (7) Lc 10,6 . (8) Lc 11,21 . (9) Lc 12,51 . (10) Lc 14,32 . (11) Lc 19,38 . (12) Lc 19,42 . (13) Lc 24,36 . In Lc : 3 vormen in 10 hoofdstukken en 13 verzen . In Hnd (7) . (1) dat. enk. eirènè(i) : Hnd 16,36 . Gen. enk. (2) : (1) Hnd 15,33 . (2) Hnd 24,2 . Acc. enk. (4) : (1) Hnd 7,26 . (2) Hnd 9,31 . (3) Hnd 10,36 . (4) Hnd 12,20 .

eirènè  bijbel OT NT Mt Mc Lc Joh Hnd Br. Apk syn. ev.  
nom. + dat.vr. enk.  151  105  46    34  10 

      1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  
  eirènè  Lc Lc 1 Lc 2 Lc 7 Lc 8 Lc 10 Lc 11 Lc 12 Lc 14 Lc 19 Lc 24
1.  nom. + dat.vr. enk. erirènè(i)   (1) Lc 2,14 . (2) Lc 2,29 .     (3) Lc 10,5 . (4) Lc 10,6 . (5) Lc 11,21 .     (6) Lc 19,38 .   (7) Lc 24,36 .     
2.  gen. vr. enk. eirènès  (1) Lc 1,79 .       (2) Lc 10,6 .            
3.  acc. vr. enk. eirènèn       (1) Lc 7,50 . (2) Lc 8,48 .     (3) Lc 12,51 . (4) Lc 14,32 . (5) Lc 19,42 .        
  Totaal  '13'  '2' 

- שָׁלוֹם = sjâlôm (vrede) . Taalgebruik in Tenakh : sjâlôm (vrede) . Taalgebruik in Jesaja : sjâlôm (vrede) . Getalwaarde : sjin = 21 of 300 , lamed = 12 of 30 , waw = 6 , mem = 13 of 40 ; totaal : 52 (2 X 26) OF 376 (2³ X 47) . Structuur : 3 - 3 - 6 - 4 . De som van de elementen is telkens 7 . Tenakh (120) . Pentateuch (11) . Eerdere Profeten (24) . Latere Profeten (35) . 12 Kleine Profeten (8) . Geschriften (42) . Pentateuch (11) : (1) Gn 29,6 . (2) Gn 37,14 . (3) Gn 41,16 . (4) Gn 43,23 . (5) Gn 43,28 . (6) Lv 26,6 . (7) Nu 6,26 . (8) Nu 25,12 . (9) Dt 2,26 . (10) Dt 20,11 . (11) Dt 29,18 .
- Lat. pax . Fr. paix . E. peace . Ned. vrede . D. Friede .
- Mensen wensen elkaar vrede bij het begin en op het einde van een ontmoeting . Dat gebeurt ook in de liturgie van de Rooms-katholieke kerk ; bij de aanvang zegt de priester : "genade en vrede vanwege..." en op het einde van de viering : "Ga nu allen heen in vrede" . Bij de verschijning aan de Elf begroet Jezus hen met 'vrede' en bij het afscheid spreekt hij de zegen uit (die eindigt op vrede) . Bij de geboorte van Jezus wordt vrede op aarde toegezegd en bij de hemelvaart van Jezus spreekt hij de priesterlijke zegen met de wens van vrede uit .

Lc 2,14.9. εν = en (in, tijdens) . Taalgebruik in het NT : en (in) . Taalgebruik in de LXX: en (in) . Taalgebruik in Lc : en (in) . Lc (288) . Lc 1 (25) : (1) Lc 1,1 . (2) Lc 1,5 . (3) Lc 1,6 . (4) Lc 1,7 . (5) Lc 1,8 . (6) Lc 1,17 . (7) Lc 1,18 . (8) Lc 1,21 . (9) Lc 1,22 . (10) Lc 1,25 . (11) Lc 1,26 . (12) Lc 1,31 . (13) Lc 1,36 . (14) Lc 1,39 . (15) Lc 1,41 . (16) Lc 1,42 . (17) Lc 1,44 . (18) Lc 1,51 . (19) Lc 1,59 . (20) Lc 1,65 . (21) Lc 1,66 . (22) Lc 1,75 . (23) Lc 1,78 . (24) Lc 1,79 . (25) Lc 1,80 . Lc 2 (23) : (1) Lc 2,1 . (2) Lc 2,6 . (3) Lc 2,7 . (4) Lc 2,8 . (5) Lc 2,11 . (6) Lc 2,12 . (7) Lc 2,14 . (8) Lc 2,16 . (9) Lc 2,19 . (10) Lc 2,21 . (11) Lc 2,23 . (12) Lc 2,24 . (13) Lc 2,25 . (14) Lc 2,27 . (15) Lc 2,29 . (16) Lc 2,34 . (17) Lc 2,36 . (18) Lc 2,43 . (19) Lc 2,44 . (20) Lc 2,46 . (21) Lc 2,49 . (22) Lc 2,51 . (23) Lc 2,52 .

en (in) .   bijbel OT NT Mt Mc Lc Joh Hnd Br. Apk synopt. ev.
  11097 8943 2154 247 119 288 182 226 966 126 654  836 

en (in)   Lc 1 Lc 2 Lc 3 Lc 4 Lc 5 Lc 6 Lc 7 Lc 8 Lc 9 Lc 10 Lc 11 Lc 12 Lc 13 Lc 14 Lc 15 Lc 16 Lc 17 Lc 18 Lc 19 Lc 20 Lc 21 Lc 22 Lc 23 Lc 24
288   25  23  10  18  10  12  12  13  14  12  17  13  11  11  13  12  16 

- Hebr. בְּ = bë . Fr. en . Ned. in . E. in . D. in . Fr. dans . Arabisch : فِي = fi (in) . Taalgebruik in de Qoran : fi (in) .

Lc 2,14.11. gen. vr. enk. ευδοκιας = eudokias (van welbehagen) van het zelfst. naamw. ευδοκια = eudokia (welwillendheid, goedgunstigheid) . Taalgebruik in het NT : eudokia (welwillendheid, goedgunstigheid, welbehagen) . Taalgebruik in de LXX : eudokia (welwillendheid, goedgunstigheid, welbehagen) . Bijbel (6) : (1) Ps 5,13 . (2) Ps 69,14 . (3) Ps 145,16 . (4) Sir 15,15 . (5) Lc 2,14 . (6) Fil 2,13 .
-Verwant zijn hiermee het werkw.


Lc 2,15 - Lc 2,15 : 6. Geboorte van Jezus : Lc 2,1-20 -- bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Lc (Lucas) -- Lc 2 -- Lc 2,1 - Lc 2,2 - Lc 2,3 - Lc 2,4 - Lc 2,5 - Lc 2,6 - Lc 2,7 - Lc 2,8 - Lc 2,9 - Lc 2,10 - Lc 2,11 - Lc 2,12 - Lc 2,13 - Lc 2,14 - Lc 2,15 - Lc 2,16 - Lc 2,17 - Lc 2,18 - Lc 2,19 - Lc 2,20 -- Lc (Lucas) - Lc 2 - Lc 2,21-40 - Lc 2,41-52
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2004) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
2:15 kai egeneto ôs apèlthon ap autôn eis ton ouranon oi aggeloi oi poimenes elaloun pros allèlous dielthômen dè eôs bèthleem kai idômen to rèma touto to gegonos o o kurios egnôrisen èmin 15 et factum est ut discesserunt ab eis angeli in caelum pastores loquebantur ad invicem transeamus usque Bethleem et videamus hoc verbum quod factum est quod fecit Dominus et ostendit nobis  15 En het gebeurde, toen de engelen van hen waren heengegaan naar de hemel, dat de herders tot elkaar spraken: “Laten we toch doorsteken tot Betlehem en laten we dit woord gaan zien dat gebeurd is en dat de Heer ons heeft bekendgemaakt”.   15 En het geschiedde, als de engelen van hen weggevaren waren naar den hemel, dat de herders tot elkander zeiden: Laat ons dan heengaan naar Bethlehem, en laat ons zien het woord, dat er geschied is, hetwelk de Heere ons heeft verkondigd.   [15] Toen de engelen weer van hen waren weggegaan naar de hemel, zeiden de herders tegen elkaar: ‘Kom, we gaan naar Betlehem om te zien wat er is gebeurd en ons door de Heer is bekendgemaakt.’  [15] Toen de engelen waren teruggegaan naar de hemel, zeiden de herders tegen elkaar: ‘Laten we naar Betlehem gaan om met eigen ogen te zien wat er gebeurd is en wat de Heer ons bekend heeft gemaakt.’  15 Het geschiedt als de engelen van hen weggaan ten hemel, dat de herders tot elkaar zeggen: komt, laten we naar Betlehem gaan en zien het woord dat is geschied en dat de Heer ons heeft bekendgemaakt!  15. Et il advint, quand les anges les eurent quittés pour le ciel, que les bergers se dirent entre eux : « Allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé et que le Seigneur nous a fait connaître. » 

King James Bible . [15] And it came to pass, as the angels were gone away from them into heaven, the shepherds said one to another, Let us now go even unto Bethlehem, and see this thing which is come to pass, which the Lord hath made known unto us.
Luther-Bibel . 15 Und als die Engel von ihnen gen Himmel fuhren, sprachen die Hirten untereinander: Lasst uns nun gehen nach Bethlehem und die Geschichte sehen, die da geschehen ist, die uns der Herr kundgetan hat.

Tekstuitleg van Lc 2,15 . Het vers Lc 2,15 telt 35 (5 X 7) woorden en 159 (3 X 53) letters . De getalwaarde van Lc 2,15 is 15842 (2 X 89²) .

Lc 2,15.1. kai (en) . Taalgebruik : kai (en) in NT . Taalgebruik in Lc : kai (en) . Nevenschikkend voegwoord . Hebr. : waw (verbindingshaak) . L. : et . Fr. : et . N. : en . E. : and . D. und . Lc (822) . Lc 2 (+ 39 / - 13 = 52) . Lc 2,1-20 (+ 12 / - 8 : (1) Lc 2,1 . (2) Lc 2,2 . (3) Lc 2,5 . (4) Lc 2,6 . (5) Lc 2,11 . (6) Lc 2,14 . (7) Lc 2,17 . (8) Lc 2,19 .) . Lc 2,21-40 (+ 15 / - 5 = 20) . Lc 2,41-52 (+ 12 / - 0 = 12) .

Lc 2,15.2. ind. aor. 3de pers. enk. εγενετο = egeneto (het gebeurde) van het werkw. γινομαι = ginomai (worden, gebeuren) . Taalgebruik in de LXX : ginomai (worden) . Taalgebruik in het NT : ginomai (worden) . Bijbel (925) . OT (730) . NT (195) . Lc (69) . Lc 1-2 (14) : (1) Lc 1,5 . (2) Lc 1,8 . (3) Lc 1,23 . (4) Lc 1,41 (5) Lc 1,44 . (6) Lc 1,59 . (7) Lc 1,65 . (8) Lc 2,1 . (9) Lc 2,2 . (10) Lc 2,6 . (11) Lc 2,13 . (12) Lc 2,15 . (13) Lc 2,42 . (14) Lc 2,46 . Het duidt vaak een tijdsaanduiding aan (in die dagen, in de dagen van...) : een gelijk-tijdigheid (terwijl hij het priesterschap uitoefende) , een voor-tijdigheid of een na-tijdigheid . Soms heeft het ook de betekenis van zijn (er was eens... zoals vele verhalen bij ons beginnen) . Een vorm van γινομαι = ginomai in de LXX (2174) , in het NT (667) , in Lc (129) , in Lc 1 (10) : (1) Lc 1,2 . (2) Lc 1,5 . (3) Lc 1,8 . (4) Lc 1,20 . (5) Lc 1,23 . (6) Lc 1,38 . (7) Lc 1,41 . (8) Lc 1,44 . (9) Lc 1,59 . (10) Lc 1,65 , in Lc 2 (7) : (1) Lc 2,1 . (2) Lc 2,2 . (3) Lc 2,6 . (4) Lc 2,13 . (5) Lc 2,15 . (6) Lc 2,42 . (7) Lc 2,46 . In Lc : X vormen in 24 / 24 hoofdstukken en in 129 verzen .

egeneto (het gebeurde) Lc 1 Lc 2 Lc 3 Lc 4 Lc 5 Lc 6 Lc 7 Lc 8 Lc 9 Lc 10 Lc 11 Lc 12 Lc 13 Lc 14 Lc 15 Lc 16 Lc 17 Lc 18 Lc 19 Lc 20 Lc 21 Lc 22 Lc 23 Lc 24  
67 3      

- Hebreeuws . wë + act. qal imperf. 3de pers. mann. enk. וַיְהִי = wajëhî (en hij/het was) van het werkw. הָיָה = hâjâh (zijn) . De getalwaarde van וַיְהי = wajëhî (en hij/het zal zijn/was) is 31 . 31 is de getalwaarde van אֵל = ´el (God) ; aleph = 1 , lamed = 12 of 30 ; totaal : 13 of 31 (elkaars spiegelbeeld) .Taalgebruik in Tenakh : hâjâh (zijn) . Getalwaarde : he = 5 , jod = 10 ; totaal : 20 (2² X 5) . Structuur : 5 - 1 - 5 . De som van de elementen is telkens 2 .Tenakh (784) . Pentateuch (181) . Eerdere Profeten (339) . Latere Profeten (116) . 12 Kleine Profeten (22) . Geschriften (126) .
- Lat. esse . D. sein . Fr. être . Ned. zijn . E. to be . Aramees : הֲוָא = häwâ´ . Arabisch : هَؤَىَ = hawa .

Lc 2,15.2. - 3. egeneto hôs (het gebeurde toen) . Lc (4) : (1) Lc 1,23 . (2) Lc 1,41 . (3) Lc 2,15 . (4) Lc 19,29 .

Lc 2,15.5. apo (af, van-weg) . afkoring ap' . Taalgebruik in het NT : apo (af , van-weg) . Taalgebruik in Mc : apo (af , van-weg) . Voorzetsel .
Lc 73 + 32 + 9 = 114) . Lc 2 (2 + 1 = 3) . apo in Lc 2 (2) : (1) Lc 2,4 . (2) Lc 2,36 . ap' in Lc (1) Lc 2,15 .

Lc 2,15.7. eis (naar) . Taalgebruik in het NT : eis (naar) . Taalgebruik in Lc : eis (naar) . Voorzetsel van richting . Lat. in . Fr. vers (versus : gedraaid , gekeerd ; vertere : tourner , draaien) . E. for . Ned. naar . D. nach .
Lc (210) . Lc 2 (12) : (1) Lc 2,3 . (2) Lc 2,4 . (3) Lc 2,15 . (4) Lc 2,22 . (5) Lc 2,27 . (6) Lc 2,28 . (7) Lc 2,32 . (8) Lc 2,34 . (9) Lc 2,39 . (10) Lc 2,41 . (11) Lc 2,45 . (12) Lc 2,51 .

Lc 2,15.8. bep. lidw. acc. mann. enk. ton . Taalgebruik in het NT : bepaald lidwoord . Taalgebruik in Lc : bepaald lidwoord . Gr. to.. , tè... N. : de . E. : the . D. der , die , das enz. Fr. le , la enz. (< lat. aanwijz. voornaamwoord il-lum , il-lam) .
Lc (191) . Lc 2 (10) : (1) Lc 2,7 . (2) Lc 2,13 . (3) Lc 2,15 . (4) Lc 2,16 . (5) Lc 2,20 . (6) Lc 2,22 . (7) Lc 2,26 . (8) Lc 2,28 . (9) Lc 2,29 . (10) Lc 2,39 .

Lc 2,15.9. acc. mann. enk. ουρανον = ouranon van het zelfst. naamw. ουρανος = ouranos (hemel) . Taalgebruik in het NT : ouranos (hemel) . Taalgebruik in de Septuaginta : ouranos (hemel) . Taalgebruik in Lc : ouranos (hemel) . Taalgebruik in Hnd : ouranos (hemel) . Lc (9) : (1) Lc 2,15 . (2) Lc 3,21 . (3) Lc 9,16 . (4) Lc 15,18 . (5) Lc 15,21 . (6) Lc 16,17 . (7) Lc 17,24 . (8) Lc 18,13 . (9) Lc 24,51 . Een vorm van ουρανος = ouranos (hemel) in de LXX (682) , in het NT (272) , in Lc (36) , in Lc 2 (2) : (1) Lc 2,13 . (2) Lc 2,15 . In Lc : 6 vormen in 19 hoofdstukken en 36 verzen . In Hnd : X vormen van ουρανος = ouranos (hemel) in 24 verzen in 12 / 28 hoofdstukken .
- שָׁמַיִם / שָׁמָיִם = sjâmajim / sjâmâjim (hemelen) . Taalgebruik in Tenakh : sjâmajim (hemelen) . Getalwaarde : sjin = 21 of 300 , mem = 13 of 40 , jod = 10 , mem = 13 of 40 ; totaal : 57 (3 X 19) OF 390 (2 X 3 X 5 X 13 = 15 X 26) . Structuur : 3 - 4 - 1 - 4 . De som van de elementen is telkens 3 . Tenakh (92) . Pentateuch (7) . Eerdere Profeten (5) . Latere Profeten (25) . 12 Kleine Profeten (6) . Geschriften (49) .

  ouranos (hemel)   bijbel OT NT Mt Mc Lc Joh Hnd Br. Apk syn.  ev.  P.  A. b. 
acc. mann. enk. ouranon  182  142  40  11  13  16 
  Totaal 954 682 272 82 18 34 18 26 21 52 134 152    

      1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  11.  12.  13.  14.  15.  16.  17.  18.  19.  
  ouranos (hemel)   Lc Lc 2 Lc 3 Lc 4 Lc 6 Lc 8 Lc 9 Lc 10 Lc 11 Lc 12 Lc 13 Lc 15 Lc 16 Lc 17 Lc 18 Lc 19 Lc 20 Lc 21 Lc 22 Lc 24
1.  nom. mann. enk. ouranos      (1) Lc 4,25 .                             (2) Lc 21,33 .      
2.  gen. mann. enk. ouranou  16  + 1 ( ) Lc 2,13 . (1) Lc 3,22 .     (2) Lc 8,5 . (3) Lc 9,54 . (4) Lc 9,58 .     (5) Lc 10,15 . (6) Lc 10,18 . (7) Lc 10,21 .   (8) Lc 11,13 . (9) Lc 11,16 . (10) Lc 12,56 . (11) Lc 13,19 .     (12) Lc 17,29 .          (13) Lc 20,4 . (14) Lc 20,5 . (15) Lc 21,11 . (16) Lc 22,43 .      
3. dat. mann. enk. ouranô(i)        (1) Lc 6,23       () Lc 11,2     (2) Lc 15,7 .       (3) Lc 19,38 .           
4.  acc. mann. enk. ouranon  (1) Lc 2,15 . (2) Lc 3,21 .       (3) Lc 9,16 .         (4) Lc 15,18 . (5) Lc 15,21 . (6) Lc 16,17 (7) Lc 17,24 . (8) Lc 18,13 .         (9) Lc 24,51 .        
5.  gen. mann. mv. ouranôn                                  (1) Lc 21,26 .    
6.  dat. mann. mv. ouranois              (1) Lc 10,20 .  

() Lc 11,2 .  

(2) Lc 12,33 .           (3) Lc 18,22 .            
  totaal 36  1

- Lat. coelum . Fr. ciel . Ned. hemel . D. Himmel . E. heaven . Arabisch : سَمَاة = samâ´ (hemel) . Taalgebruik in de Qoran : samâ´ (hemel) .

Lc 2,15.7. - 9. εις τον ουρανον = eis ton ouranon (naar de hemel) . Lc (6 / 9) : (1) Lc 2,15 . (2) Lc 9,16 . (3) Lc 15,18 . (4) Lc 15,21 . (5) Lc 18,13 . (6) Lc 24,51 .
- הַשָּׁמַיִמָה = hasjsjâmajëmâh (naar de hemel) < bepaald lidw. ha + zelfst. naamw. stat. constr. mann. mv. + hâ van richting . Zie : Tenakh (11) : (1) Gn 15,5 . (2) Gn 28,12 . (3) Ex 9,8 . (4) Ex 9,10 . (5) Dt 4,19 . (6) Dt 30,12 . (7) Joz 8,20 . (8) Re 13,20 . (9) Re 20,40 . (10) Job 2,12 . (11) 2 Kr 6,13 .

Lc 2,15.10. nom. mann. mv. hoi van het bep. lidw. ho , hè , to (de - het) . Taalgebruik in het NT : bepaald lidwoord . Taalgebruik in Mc : bepaald lidwoord . Gr. to.. , tè... N. : de . E. : the . D. der , die , das enz. Fr. le , la enz. (< lat. aanwijz. voornaamwoord il-lum , il-lam) .
Lc (165) . Lc 2 (7) : (1) Lc 2,15 . (2) Lc 2,18 . (3) Lc 2,20 . (4) Lc 2,30 . (5) Lc 2,41 . (6) Lc 2,43 . (7) Lc 2,47 .

Lc 2,15.11. nom. mann. mv. aggeloi (engelen) van het zelfst. naamw. aggelos (engel) . . Taalgebruik in het NT : aggelos (engel) . Taalgebruik in Mc : aggelos (engel) . Stam : n - g - l . L. angelus . Fr. ange . N. engel . Fr. un messager uit L. mittere (zenden) , missus = gezonden . Hebr. malë´akh .
Lc (1) : Lc 2,15 .  Een vorm van aggelos (engel) in Lc 2 in 5 verzen : (1) Lc 2,9 . (2) Lc 2,10 . (3) Lc 2,13 . (4) Lc 2,15 . (5) Lc 2,21 . Een vorm van aggelos (engel) in Lc in 25 verzen .
In veertien verzen in de kindsheidsverhalen (Lc 1-2) . In twee verzen in de verschijningsverhalen . Voor de rest van het evangelie nog tien verzen , waarvan zes verzen in de gen. mv. .

Lc 2,15.13. nom. mann. mv. poimenes (herders) van het zelfst. naamw. poimèn (herder) . Taalgebruik in het NT : poimèn (herder) . Taalgebruik in Lc : poimèn (herder) . Lc (3) : (1) Lc 2,8 . (2) Lc 2,15 . (3) Lc 2,20 . In Lc komt in 4 verzen een vorm van poimèn (herder) voor , en dat slechts in het geboorteverhaal (Lc 2,8-20) : (1) Lc 2,8 . (2) Lc 2,15 . (3) Lc 2,18 . (4) Lc 2,20 .

Lc 2,15.21. kai (en) . Taalgebruik : kai (en) in NT . Taalgebruik in Lc : kai (en) . Nevenschikkend voegwoord . Hebr. : waw (verbindingshaak) . L. : et . Fr. : et . N. : en . E. : and . D. und . Lc (822) . Lc 2 (+ 39 / - 13 = 52) . Lc 2,1-20 (+ 12 / - 8 : (1) Lc 2,1 . (2) Lc 2,2 . (3) Lc 2,5 . (4) Lc 2,6 . (5) Lc 2,11 . (6) Lc 2,14 . (7) Lc 2,17 . (8) Lc 2,19 .) . Lc 2,21-40 (+ 15 / - 5 = 20) . Lc 2,41-52 (+ 12 / - 0 = 12) .

Lc 2,15.32. pers. voornaamw. dat. mv. hèmin (ons) van het pers. voornaamw. hèmeis . Taalgebruik in het NT : persoonlijk voornaamwoord . Taalgebruik in Lc : persoonlijk voornaamwoord . hèmin . Lc (22) : (1) Lc 1,1 . (2) Lc 1,2 . (3) Lc 1,73 . (4) Lc 2,15 . (5) Lc 2,48 . (6) Lc 4,34 . (7) Lc 7,5 . (8) Lc 7,16 . (9) Lc 9,13 . (10) Lc 10,11 . (11) Lc 10,17 . (12) Lc 11,3 . (13) Lc 11,4 . (14) Lc 13,25 . (15) Lc 17,5 . (16) Lc 20,2 . (17) Lc 20,28 . (18) Lc 22,8 . (19) Lc 22,67 . (20) Lc 23,18 . (21) Lc 24,24 . (22) Lc 24,32 .

Lc 2,16 - Lc 2,16 : 6. Geboorte van Jezus : Lc 2,1-20 -- bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Lc (Lucas) -- Lc 2 -- Lc 2,1 - Lc 2,2 - Lc 2,3 - Lc 2,4 - Lc 2,5 - Lc 2,6 - Lc 2,7 - Lc 2,8 - Lc 2,9 - Lc 2,10 - Lc 2,11 - Lc 2,12 - Lc 2,13 - Lc 2,14 - Lc 2,15 - Lc 2,16 - Lc 2,17 - Lc 2,18 - Lc 2,19 - Lc 2,20 -- Lc (Lucas) - Lc 2 - Lc 2,21-40 - Lc 2,41-52
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2004) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
2:16 kai èlthan speusantes kai aneuran tèn te mariam kai ton iôsèf kai to brefos keimenon en tè fatnè  16 et venerunt festinantes et invenerunt Mariam et Ioseph et infantem positum in praesepio  i6 En ze gingen met haast en ontdekten zowel Maria als Jozef en het pasgeboren kind dat in een kribbe lag.  16 En zij kwamen met haast, en vonden Maria en Jozef, en het Kindeken liggende in de kribbe.   [16] Haastig gingen ze erheen en vonden Maria en Jozef, en het kind dat in de voerbak lag.  [16] Ze gingen meteen op weg, en troffen Maria aan en Jozef en het kind dat in de voederbak lag.  16 Ze gaan, ze spoeden zich daarheen en vinden Maria en Jozef, met het kind dat in de kribbe ligt  16. Ils vinrent donc en hâte et trouvèrent Marie, Joseph et le nouveau-né couché dans la crèche.  

King James Bible . [16] And they came with haste, and found Mary, and Joseph, and the babe lying in a manger.
Luther-Bibel . 16 Und sie kamen eilend und fanden beide, Maria und Josef, dazu das Kind in der Krippe liegen.

Tekstuitleg van Lc 2,16 . Het vers Lc 2,16 telt 18 (2 X 3²) woorden en 80 (2² X 2² X 5) letters . De getalwaarde van Lc 2,16 is 7940 (2² X 5 X 397) .

Lc 2,16.1. kai (en) . Taalgebruik : kai (en) in NT . Taalgebruik in Lc : kai (en) . Nevenschikkend voegwoord . Hebr. : waw (verbindingshaak) . L. : et . Fr. : et . N. : en . E. : and . D. und . Lc (822 / 1151) . Lc (+ : 11 / 20 : (1) Lc 2,3 . (2) Lc 2,7 . (3) Lc 2,8 . (4) Lc 2,9 . (5) Lc 2,10 . (6) Lc 2,12 . (7) Lc 2,13 . (8) Lc 2,15 . (9) Lc 2,16 . (10) Lc 2,18 . (11) Lc 2,20 . - 9 / 20) .

Lc 2,16.2. ind. 2de aor. 3de pers. mv. èlthan (zij kwamen) van het werkw. erchomai (gaan, komen) . Taalgebruik in het NT : erchomai (gaan, komen) . Taalgebruik in Mc. : erchomai (gaan, komen) . Lc (1) Lc 2,16 . Deze tweede aorist komt slechts éénmaal voor in Lc . De herders gingen naar de plaats waar het kind werd geboren en Maria het in doeken gewikkeld in een krib had gelegd . De gelijkenis met het verrijzenisverhaal verlengt de gelijkenis tussen de krib - de herders en het graf - de vrouwen . De vrouwen gingen (èlthon = zij gingen ; 1ste aor.) naar het graf . Ze gingen zodra ze konden (Lc 24,1) . De herders gingen zich haasten .
-

ind. aor. 3de pers. mv. èlthon (zij gingen) van het werkw. erchomai (gaan, komen) . Taalgebruik in het NT : erchomai (gaan, komen) .
Lc (11) : (1) Lc 1,59 . (2) Lc 2,44 . (3) Lc 3,12 . (4) Lc 4,42 . (5) Lc 5,7 . (6) Lc 6,18 . (7) Lc 8,35 . (8) Lc 12,49 . (9) Lc 23,33 . (10) Lc 24,1 . (11) Lc 24,23 .

Lc 2,16.3. act. part. aor. nom. mann. mv. σπευσαντες = speusantes (gehaast) van het werkw. σπευδω of σπουδαζω = speudô of spoudazô (spoed maken, spoeden) . Taalgebruik in het NT : speudô of spoudazô (spoed maken, spoeden) . Taalgebruik in de LXX : speudô of spoudazô (spoed maken, spoeden) . Taalgebruik in Lc : speudô of spoudazô (spoed maken, spoeden) . Bijbel (3) . OT (2) : (1) Gn 45,9 . (2) Joz 8,19 . NT = Lc (1) : Lc 2,16 . Een vorm van σπευδω = speudô in de LXX (66) , in het NT (6) : (1) Lc 2,16 . (2) Lc 19,5 . (3) Lc 19,6 . (4) Hnd 20,16 . (5) Hnd 22,18 . (6) 2 Pe 3,12 .
- Het is opvallend dat dit participium na het hoofdwerkw. staat . Mogen we misschien vertalen : zij gingen zich haasten . Maria ging met spoed haar nicht Elisabeth bezoeken (Lc 1,39) . De reactie van het kind van Elisabeth en Elisabeth zelf bevestigen wat de engel over Maria gezegd heeft .

Lc 2,16.4. kai (en) . Taalgebruik : kai (en) in NT . Taalgebruik in Lc : kai (en) . Nevenschikkend voegwoord . Hebr. : waw (verbindingshaak) . L. : et . Fr. : et . N. : en . E. : and . D. und . Lc (822 / 1151) . Lc (+ : 11 / 20 : (1) Lc 2,3 . (2) Lc 2,7 . (3) Lc 2,8 . (4) Lc 2,9 . (5) Lc 2,10 . (6) Lc 2,12 . (7) Lc 2,13 . (8) Lc 2,15 . (9) Lc 2,16 . (10) Lc 2,18 . (11) Lc 2,20 . - 9 / 20) .

Lc 2,16.5. act. ind. aor. 3de pers. mv. aneuran  (zij vonden) van het werkw. aneuriskô (vinden, ontdekken) . Taalgebruik in het NT : aneuriskô (vinden, ontdekken) . Taalgebruik in Lc : aneuriskô (vinden, ontdekken) . Waarom het gebruik van het voorzetsel ana (omhoog, her-) ?
Lc (1) Lc 2,16 . Dit is de enigste vorm van aneuriskô (vinden, ontdekken) in Lc . Deze vorm komt in de bijbel slechts hier in Lc 2,16 . De herders gingen zich haasten en vonden Maria en Jozef en het kind in doeken gewikkeld en liggend in de kribbe . De vrouwen gingen naar het graf en vonden de weggerolde steen maar het lichaam van Jezus vonden zij niet (Lc 24,2 - Lc 24,3) . Geboorte en graf omsluiten het leven van Jezus , maar met het graf eindigt het verhaal van Jezus niet , het gaat verder .

Lc 2,16.6. bep. lidw. acc. vr. enk. tèn . Taalgebruik in het NT : bepaald lidwoord . Taalgebruik in Lc : bepaald lidwoord . Gr. to.. , tè... N. : de . E. : the . D. der , die , das enz. Fr. le , la enz. (< lat. aanwijz. voornaamwoord il-lum , il-lam) .
Lc (149) . Lc 2 (8) : (1) Lc 2,1 . (2) Lc 2,3 . (3) Lc 2,4 . (4) Lc 2,8 . (5) Lc 2,16 . (6) Lc 2,34 . (7) Lc 2,35 . (8) Lc 2,39 . In 2 / 11 van Lc 1-2 wordt mariam als acc. gebruikt . Hier met bep. lidw. . De herders konden toch de namen van de vrouw en de man bij het kind niet kennen , want de engelen hadden dat toch niet gezegd . Maar de luisteraars weten dat wel . Zowel bij de namen van de vrouw als van de man als bij het kind wordt het bepaald lidw. gebruikt : door de boodschap over het kind is dat niet zomaar een kind , in doeken gewikkeld , maar HET kind . En de vrouw en de man krijgen meer bepaaldheid doordat ze bij het kind horen .

Lc 2,16.8. mariam (Maria) . Taalgebruik in het NT : mariam (Maria) . Taalgebruik in Lc : mariam (Maria) .
Lc (13) : (1) Lc 1,27 . (2) Lc 1,30 . (3) Lc 1,34 . (4) Lc 1,38 . (5) Lc 1,39 . (6) Lc 1,46 . (7) Lc 1,56 . (8) Lc 2,5 . (9) Lc 2,16 . (10) Lc 2,19 . (11) Lc 2,34 . (12) Lc 10,39 . (13) Lc 10,42 . In Lc 1-2 is Maria , de moeder van Jezus . In Lc 10 is Maria de zus van Martha . In Lc 1-2 wordt bij mariam (Maria) slechts in twee verzen het bepaald lidwoord gebruikt : (1) Lc 2,16 (acc. enk. tèn mariam) . (2) Lc 2,19 (nom. enk. hè mariam) .

Lc 2,16.9. kai (en) . Taalgebruik : kai (en) in NT . Taalgebruik in Lc : kai (en) . Nevenschikkend voegwoord . Hebr. : waw (verbindingshaak) . L. : et . Fr. : et . N. : en . E. : and . D. und .
Lc (822 / 1151) . Lc (+ : 11 / 20 : (1) Lc 2,3 . (2) Lc 2,7 . (3) Lc 2,8 . (4) Lc 2,9 . (5) Lc 2,10 . (6) Lc 2,12 . (7) Lc 2,13 . (8) Lc 2,15 . (9) Lc 2,16 . (10) Lc 2,18 . (11) Lc 2,20 . - 9 / 20) .

Lc 2,16.10. bep. lidw. acc. mann. enk. ton . Taalgebruik in het NT : bepaald lidwoord . Taalgebruik in Lc : bepaald lidwoord . Gr. to.. , tè... N. : de . E. : the . D. der , die , das enz. Fr. le , la enz. (< lat. aanwijz. voornaamwoord il-lum , il-lam) .
Lc (191) . Lc 2 (10) : (1) Lc 2,7 . (2) Lc 2,13 . (3) Lc 2,15 . (4) Lc 2,16 . (5) Lc 2,20 . (6) Lc 2,22 . (7) Lc 2,26 . (8) Lc 2,28 . (9) Lc 2,29 . (10) Lc 2,39 .

11. ιωσηφ = iôsèf (Jozef) . Taalgebruik in de LXX : iôsèf (Jozef) . Taalgebruik in het NT : iôsèf (Jozef) . Taalgebruik in Lc : iôsèf (Jozef) . Gebruik in de bijbel (234) , in de LXX (200) , in het NT (34) . Gn (143) . Ex (4) . Lc (11) : (1) Lc 1,27 . (2) Lc 2,4 . (3) Lc 2,16 . (4) Lc 2,33 . (5) Lc 2,43 . (6) Lc 3,23 . (7) Lc 3,24 . (8) Lc 3,26 . (9) Lc 3,30 . (10) Lc 4,22 . (11) Lc 23,50 .

  iôsèf  bijbel O.T. NT Mt Mc Lc Joh Hnd Br. Apk syn.  ev.  P.  A. b. 
1    234  200  34  11  21  25   

- Hebreeuws . יוֹסֵף = jôseph (Jozef) . Taalgebruik in Tenakh : jôseph (Jozef) . Getalwaarde : jod = 10 , waw = 6 , samech = 15 of 60 , pe = 17 of 80 ; totaal 48 ( 2³ X 3) OF 156 (2² X 3 X 13 OF 12 X 13 OF 6 X 26) . Tenakh (186) . Pentateuch (146) . Eerdere Profeten (19) . Latere Profeten (5) . 12 Kleine Profeten (6) . Geschriften (10) . Gn (129) .
- Arabisch : يُوسُف = jusuf (Jusuf) . Taalgebruik in de Qoran : jusuf (Jusuf) .

Lc 2,16.12. kai (en) . Taalgebruik : kai (en) in NT . Taalgebruik in Lc : kai (en) . Nevenschikkend voegwoord . Hebr. : waw (verbindingshaak) . L. : et . Fr. : et . N. : en . E. : and . D. und .
Lc (822 / 1151) . Lc (+ : 11 / 20 : (1) Lc 2,3 . (2) Lc 2,7 . (3) Lc 2,8 . (4) Lc 2,9 . (5) Lc 2,10 . (6) Lc 2,12 . (7) Lc 2,13 . (8) Lc 2,15 . (9) Lc 2,16 . (10) Lc 2,18 . (11) Lc 2,20 . - 9 / 20) .

Lc 2,16.14. nom. + acc. onz. enk. βρεφος = brefos (ongeboren vrucht, jong kind) . Taalgebruik in het NT : brefos (ongeboren vrucht, jong kind) . Taalgebruik in de LXX : brefos (ongeboren vrucht, jong kind) . Taalgebruik in Lc : brefos (ongeboren vrucht, jong kind) . Lc (4) : (1) Lc 1,41 . (2) Lc 1,44 . (3) Lc 2,12 . (4) Lc 2,16 . Een vorm van βρεφος = brefos (ongeboren vrucht, jong kind) in in de LXX (5) , in het NT (8) , Lc in 5 verzen : (1) Lc 1,41 . (2) Lc 1,44 . (3) Lc 2,12 . (4) Lc 2,16 . (5) Lc 18,15 .
- act. qal part. praes. mann. יוֹנֵק = jôneq (de zuigende, zuigeling) van het werkw. יָנַק = jânaq (zuigen, genieten) . Taalgebruik in Tenakh : jânaq (zuigen, genieten) . Getalwaarde : jod = 10 , nun = 14 of 50 , qoph = 19 of 100 ; totaal : 43 OF 160 (2² X 2³ X 5) . De som van de elementen is telkens 7 . Tenakh (6) : (1) Dt 32,25 . (2) 1 S 15,3 . (3) 1 S 22,19 . (4) Js 11,8 . (5) Hl 8,1 . (6) Kl 4,4 . Modern Hebreeuws : תִינוֹק = tînôq (zuigeling, baby) . Aramees : יְנַק = jënaq (zuigen) .
- Lat. infans . Fr. enfant , bébé . E. babe . D. Kind . Ned. kind , zuigeling . Arabisch : رَضِعَ = radi`a (zuigen) . Taalgebruik in de Qoran : radi`a (zuigen) . رَضِيع = radî` (zuigeling) .

Lc 2,16.16. en (in, met) . Taalgebruik in het NT : en (in) . Taalgebruik in Lc : en (in) . Hebr. bë . Fr. en / dans . Ned. in .
Lc (288) . Lc 2 (23) : (1) Lc 2,1 . (2) Lc 2,6 . (3) Lc 2,7 . (4) Lc 2,8 . (5) Lc 2,11 . (6) Lc 2,12 . (7) Lc 2,14 . (8) Lc 2,16 . (9) Lc 2,19 . (10) Lc 2,21 . (11) Lc 2,23 . (12) Lc 2,24 . (13) Lc 2,25 . (14) Lc 2,27 . (15) Lc 2,29 . (16) Lc 2,34 . (17) Lc 2,36 . (18) Lc 2,43 . (19) Lc 2,44 . (20) Lc 2,46 . (21) Lc 2,49 . (22) Lc 2,51 . (23) Lc 2,52 .

Lc 2,16.17. bep. lidw. dat. vr. enk. tè(i) (de) van het bepaald lidwoord ho , hè , to (de - het) . Taalgebruik in het NT : bepaald lidwoord . Taalgebruik in Lc : bepaald lidwoord . Gr. to.. , tè... N. : de . E. : the . D. der , die , das enz. Fr. le , la enz. (< lat. aanwijz. voornaamwoord il-lum , il-lam) .
Lc (119) . Lc 2 (11) : (1) Lc 2,5 . (2) Lc 2,8 . (3) Lc 2,16 . (4) Lc 2,19 . (5) Lc 2,21 . (6) Lc 2,38 . (7) Lc 2,41 . (8) Lc 2,44 . (9) Lc 2,47 . (10) Lc 2,51 . (11) Lc 2,52 .

Lc 2,16.18. dat. vr. enk. φατνῃ = fatnè(i) van het zelfst. naamw. φατνη = fatnè (krib, ruif) . Taalgebruik in het NT : fatnè (krib, ruif) . Taalgebruik in de LXX : fatnè (krib, ruif) . Taalgebruik in Lc : fatnè (krib, ruif) . Bijbel = Lc (3) : (1) Lc 2,7 . (2) Lc 2,12 . (3) Lc 2,16 . Een vorm van φατνη = fatnè (krib, ruif) in de LXX (8) , in het NT (4) , in Lc (4) : (1) Lc 2,7 . (2) Lc 2,12 . (3) Lc 2,16 . (4) Lc 13,15 .
- Een vorm van ενταφιαζω = entafiazô (voor de begrafenis gereedmaken, balsemen, afleggen, begraven) in de LXX (2) : (1) Gn 50,2 . (2) Gn 50,26 , in het NT (2) : (1) Mt 26,12 . (2) Joh 19,40 . Het φατνη = fatnè (krib, ruif) van Lc 2,12 en ενταφιαζω = entafiazô (voor de begrafenis gereedmaken, balsemen, afleggen, begraven) van Gn 50,2 hebben f-t gemeenschappelijk (φατ = fat- , en ταφ = taf- ) . Het ingewikkeld zijn van het kind Jezus en van de gestorven Jezus doet denken aan een Egyptische mummie .
- אֵבוּס = ´ebhûs (kribbe) . Taalgebruik in Tenakh : ´ebhûs (kribbe) . Getalwaarde : aleph = 1 , beth = 2 , samech = 15 of 60 ; totaal : 18 (2 X 3²) OF 63 (3² X 7) . Structuur : 1 - 2 - 6 . De som van de elementen is telkens 9 . Tenakh (2) : (1) Js 1,3 . (2) Spr 14,4 . Zie het werkw. אָבַס = ´âbâs (voederen, vetten) . Modern Hebreeuws : אֵיבוּס = ´e(j)bhûs (kribbe) .
- Lat. praesepium . Fr. crèche . E. a manger . D. Krippe . Arabisch : مَعْلَف = ma`laf (kribbe) . Taalgebruik in de Qoran : ma`laf (kribbe) . Zie het werkw. عَلَفَ = `alafa (voederen, als voer geven) .
- De kribbe is een voederbak (Lc 2,7) . De kribbe verwijst naar het graf als gedenkteken (Lc 23,53) . Maar in dat gedenktekengraf is Jezus niet ; "Hij is niet hier" (Lc 24,6) . De leerlingen van Emmaüs herkenden hem bij het breken van het brood (Lc 24,30) . Dat brengt ons bij het verhaal van het laatste avondmaal (Lc 22,19) , waar Jezus het brood breekt . De voederbak waarin Jezus ligt verwijst naar het brood dat hij breekt . Hij is brood , voedsel en herkenbaar in het breken van het brood . Zo is de kribbe meer dan alleen maar een toevallige plaats waarin Jezus werd gelegd .

Lc 2,16.16. - 18. εν φατνῃ = en fatnè(i) = in een krib, voederbak . Lc (2 ) : (1) Lc 2,7 . (2) Lc 2,12 . εν τῃ φατνῃ = en tè(i) fatnè(i) (in de kribbe) : (1) Lc 2,16 .
- εν μνηματι = en mnèmati (in een graf) . Hapax in Lc . εν τῳ μνηματι = en tô(i) mnèmati (in het graf) . Bijbel (2) : (1) 2 Kr 16,14 . (2) Hnd 7,16 . Vergelijk . Lc 8,27 : εν τοις μνημασιν = en tois mnèmasin (in de graven) . Hiermee de vergelijking tussen de kribbelegging en de graflegging .

Lc 2,17 - Lc 2,17 : 6. Geboorte van Jezus : Lc 2,1-20 -- bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Lc (Lucas) -- Lc 2 -- Lc 2,1 - Lc 2,2 - Lc 2,3 - Lc 2,4 - Lc 2,5 - Lc 2,6 - Lc 2,7 - Lc 2,8 - Lc 2,9 - Lc 2,10 - Lc 2,11 - Lc 2,12 - Lc 2,13 - Lc 2,14 - Lc 2,15 - Lc 2,16 - Lc 2,17 - Lc 2,18 - Lc 2,19 - Lc 2,20 -- Lc (Lucas) - Lc 2 - Lc 2,21-40 - Lc 2,41-52
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2004) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
2:17 idontes de egnôrisan peri tou rèmatos tou lalèthentos autois peri tou paidiou toutou  17 videntes autem cognoverunt de verbo quod dictum erat illis de puero hoc  17 Toen ze het gezien hadden, maakten ze het woord bekend dat tot hen gesproken was omtrent dit kindje.  17 En als zij Het gezien hadden, maakten zij alom bekend het woord, dat hun van dit Kindeken gezegd was.  [17] Toen ze het zagen, maakten ze bekend wat hun over dit kind was gezegd.  [17] Toen ze het kind zagen, vertelden ze wat hun over dat kind was gezegd.  . 17 Als ze het zien geven ze bekendheid aan het woord dat tot hen over het jongetje gesproken is,   17. Ayant vu, ils firent connaître ce qui leur avait été dit de cet enfant ; 

King James Bible . [17] And when they had seen it, they made known abroad the saying which was told them concerning this child.
Luther-Bibel . 17 Als sie es aber gesehen hatten, breiteten sie das Wort aus, das zu ihnen von diesem Kinde gesagt war.

Tekstuitleg van Lc 2,17 .

2. de (echter) , afkorting d' . Taalgebruik in het NT : de (echter) . Taalgebruik in Lc : de (echter) . Partikel . Het staat steeds als tweede woord in de zin . Het kan een lichte tegenstelling aanduiden . Om een verandering van personage of situatie in de zin aan te duiden .
Lc (478 + 5 = 483) . In Lc 2,1-20 komt het partikel de (echter) vijfmaal voor : (1) Lc 2,1 . (2) Lc 2,4 . (3) Lc 2,6 . (4) Lc 2,17 . (5) Lc 2,19 .

5. bep. lidw. gen. mann. en onz. enk. tou van het bepaald lidw. ho - hè - to (de - het) . Taalgebruik in het NT : bepaald lidwoord . Taalgebruik in Lc : bepaald lidwoord . Gr. to.. , tè... N. : de . E. : the . D. der , die , das enz. Fr. le , la enz. (< lat. aanwijz. voornaamwoord il-lum , il-lam) .
Lc (272) . Lc 2 (11) : (1) Lc 2,6 . (2) Lc 2,17 . (3) Lc 2,21 . (4) Lc 2,22 . (5) Lc 2,24 . (6) Lc 2,25 . (7) Lc 2,26 . (8) Lc 2,27 . (9) Lc 2,37 . (10) Lc 2,41 . (11) Lc 2,49 .

9. pers. voornaamw. dat. mann. en onz. mv. autois (aan hen) . Taalgebruik in het NT : voornaamwoord autos . Taalgebruik in Lc. : voornaamwoord autos .
Lc (89) . Lc 2 (6) : (1) Lc 2,7 . (2) Lc 2,9 . (3) Lc 2,10 . (4) Lc 2,17 . (5) Lc 2,50 . (6) Lc 2,51 .  

11. bep. lidw. gen. mann. en onz. enk. tou van het bepaald lidw. ho - hè - to (de - het) . Taalgebruik in het NT : bepaald lidwoord . Taalgebruik in Lc : bepaald lidwoord . Gr. to.. , tè... N. : de . E. : the . D. der , die , das enz. Fr. le , la enz. (< lat. aanwijz. voornaamwoord il-lum , il-lam) .
Lc (272) . Lc 2 (11) : (1) Lc 2,6 . (2) Lc 2,17 . (3) Lc 2,21 . (4) Lc 2,22 . (5) Lc 2,24 . (6) Lc 2,25 . (7) Lc 2,26 . (8) Lc 2,27 . (9) Lc 2,37 . (10) Lc 2,41 . (11) Lc 2,49 .

Lc 2,18 - Lc 2,18 : 6. Geboorte van Jezus : Lc 2,1-20 - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Lc (Lucas) -- Lc 2 - Lc 2,1 - Lc 2,2 - Lc 2,3 - Lc 2,4 - Lc 2,5 - Lc 2,6 - Lc 2,7 - Lc 2,8 - Lc 2,9 - Lc 2,10 - Lc 2,11 - Lc 2,12 - Lc 2,13 - Lc 2,14 - Lc 2,15 - Lc 2,16 - Lc 2,17 - Lc 2,18 - Lc 2,19 - Lc 2,20 -- Lc (Lucas) - Lc 2 - Lc 2,21-40 - Lc 2,41-52
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2004) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
2:18 kai pantes oi akousantes ethaumasan peri tôn lalèthentôn upo tôn poimenôn pros autous  18 et omnes qui audierunt mirati sunt et de his quae dicta erant a pastoribus ad ipsos  En allen die het hoorden waren verwonderd omtrent wat de herders tot hen gesproken hadden;  18 En allen, die het hoorden, verwonderden zich over hetgeen hun gezegd werd van de herders.   [18] Allen* die het hoorden stonden verbaasd over wat hun door de herders werd gezegd.  [18] Allen die het hoorden stonden verbaasd over wat de herders tegen hen zeiden, [  18 en allen die het horen zijn verwonderd over wat door de herders tot hen is gesproken.  18. et tous ceux qui les entendirent furent étonnés de ce que leur disaient les bergers.  

King James Bible . [18] And all they that heard it wondered at those things which were told them by the shepherds.
Luther-Bibel . 18 Und alle, vor die es kam, wunderten sich über das, was ihnen die Hirten gesagt hatten.

Tekstanalyse van Lc 2,18 . Het vers Lc 2,18 telt 13 woorden en 71 letters . De getalwaarde van Lc 2,18 is 9955 (5 X 11 X 181) .

Lc 2,18.1.kai (en) . Taalgebruik : kai (en) in NT . Taalgebruik in Lc : kai (en) . Nevenschikkend voegwoord . Hebr. : waw (verbindingshaak) . L. : et . Fr. : et . N. : en . E. : and . D. und . Lc (822) . Lc 2 (+ 39 / - 13 = 52) . Lc 2,1-20 (+ 12 / - 8 : (1) Lc 2,1 . (2) Lc 2,2 . (3) Lc 2,5 . (4) Lc 2,6 . (5) Lc 2,11 . (6) Lc 2,14 . (7) Lc 2,17 . (8) Lc 2,19 .) . Lc 2,21-40 (+ 15 / - 5 = 20) . Lc 2,41-52 (+ 12 / - 0 = 12) .

Lc 2,18.3. nom. mann. mv. hoi van het bep. lidw. ho , hè , to (de - het) . Taalgebruik in het NT : bepaald lidwoord . Taalgebruik in Mc : bepaald lidwoord . Gr. to.. , tè... N. : de . E. : the . D. der , die , das enz. Fr. le , la enz. (< lat. aanwijz. voornaamwoord il-lum , il-lam) .
Lc (165) . Lc 2 (7) : (1) Lc 2,15 . (2) Lc 2,18 . (3) Lc 2,20 . (4) Lc 2,30 . (5) Lc 2,41 . (6) Lc 2,43 . (7) Lc 2,47 .

Lc 2,18.4. act. part. aor. nom. mv. ακουσαντες = akousantes (gehoord) van het werkw. ακουω = akouô (horen) . Taalgebruik in het NT : akouô (horen) . Taalgebruik in de Septuaginta : akouô (horen) . Taalgebruik in Lc : akouô (horen) . Oor en horen zijn verwant met elkaar . oor < Lat. aus , auris , zie Gr. ous / ôs , ôtis . auscultare (het oor lenen aan , toehoren , aanhoren) -> écouter . Lc (7) : (1) Lc 1,66 . (2) Lc 2,18 . (3) Lc 8,12 . (4) Lc 8,14 . (5) Lc 8,15 . (6) Lc 8,26 . (7) Lc 20,16 . Een vorm van akouô (horen) in Lc in 58 verzen , in Lc 2 (4) : (1) Lc 2,18 . (2) Lc 2,20 . (3) Lc 2,46 . (4) Lc 2,47 . (1) Hnd 2,37 . (2) Hnd 4,24 . (3) Hnd 5,21 . (4) Hnd 5,33 . (5) Hnd 8,14 . (6) Hnd 9,38 . (7) Hnd 11,18 . (8) Hnd 14,14 . (9) Hnd 16,38 . (10) Hnd 17,32 . (11) Hnd 18,26 . (12) Hnd 19,5 . (13) Hnd 19,28 . (14) Hnd 21,20 . (15) Hnd 22,2 . (16) Hnd 28,15 .

akouô (horen) bijbel OT NT Mt Mc Lc Joh Hnd Br. Apk syn. ev.
act. part. aor. nom. mv. akousantes   67  15  52  13  16    27  32 

      Lc 1 Lc 2 Lc 4 Lc 5 Lc 6 Lc 7 Lc 8 Lc 9 Lc 10 Lc 11 Lc 12 Lc 13 Lc 14 Lc 15 Lc 16 Lc 17 Lc 18 Lc 19 Lc 20 Lc 21 Lc 22 Lc 23 Lc 24
  act. part. aor. nom. mv. akousantes   (1) Lc 1,66 .   (2) Lc 2,18 .           (3) Lc 8,12 . (4) Lc 8,14 . (5) Lc 8,15 . (6) Lc 8,26 .                         (7) Lc 20,16        

Lc 2,18.2. - 4. παντες οἱ ακουσαντες = pantes hoi akousantes (alle toehoorders) . NT = Lc (2) : (1) Lc 1,66 . (2) Lc 2,18 .

Lc 2,18 . 5. act. ind. aor. 3de pers. mv. εθαυμασαν = ethaumasan (zij waren verbaasd) van het werkw. θαυμαζω = thaumazô (bewonderen, verwonderen, verbazen) . Taalgebruik in het NT : thaumazô (bewonderen, verwonderen, verbazen) . Taalgebruik in de LXX : thaumazô (bewonderen, verwonderen, verbazen) . Taalgebruik in Lc : thaumazô (bewonderen, verwonderen, verbazen) . Bijbel (14) : (1) Ps 48,6 . (2) Job 42,11 . (3) Jdt 10,7 . (4) Jdt 10,23 . (5) Jdt 11,20 . (6) W 11,14 . (7) Mt 8,27 . (8) Mt 9,33 . (9) Mt 21,20 . (10) Mt 22,22 . (11) Lc 1,63 . (12) Lc 2,18 . (13) Lc 8,25 . (14) Lc 11,14 . Een vorm van θαυμαζω = thaumazô (bewonderen, verwonderen, verbazen) in de LXX (57) , in het NT (42) , in Lc (13) : (1) Lc 1,21 . (2) Lc 1,63 . (3) Lc 2,18 . (4) Lc 2,33 . (5) Lc 4,22 . (6) Lc 7,9 . (7) Lc 8,25 . (8) Lc 9,43 . (9) Lc 11,14 . (10) Lc 11,38 . (11) Lc 20,26 . (12) Lc 24,12 . (13) Lc 24,41 .

Lc 2,18.4. - 5. ακουσαντες εθαυμασαν = akousantes ethaumasan (gehoord hebbende waren zij verbaasd) . NT (2) : (1) Mt 22,22 . (2) Lc 2,18 .

Lc 2,18.11. gen. mann. mv. poimenôn van het zelfst. naamw. poimèn (herder) . Taalgebruik in het NT : poimèn (herder) . Taalgebruik in Lc : poimèn (herder) .
Lc (1) : Lc 2,18 . In Lc komt in 4 verzen een vorm van poimèn (herder) voor , en dat slechts in het geboorteverhaal (Lc 2,8-20) : (1) Lc 2,8 . (2) Lc 2,15 . (3) Lc 2,18 . (4) Lc 2,20 .

Lc 2,19 - Lc 2,19 : 6. Geboorte van Jezus : Lc 2,1-20 -- bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Lc (Lucas) -- Lc 2 -- Lc 2,1 - Lc 2,2 - Lc 2,3 - Lc 2,4 - Lc 2,5 - Lc 2,6 - Lc 2,7 - Lc 2,8 - Lc 2,9 - Lc 2,10 - Lc 2,11 - Lc 2,12 - Lc 2,13 - Lc 2,14 - Lc 2,15 - Lc 2,16 - Lc 2,17 - Lc 2,18 - Lc 2,19 - Lc 2,20 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2004) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
2:19 è de | maria | mariam | panta sunetèrei ta rèmata tauta sumballousa en tè kardia autès  19 Maria autem conservabat omnia verba haec conferens in corde suo 
19 Maria echter bewaarde zorgvuldig al deze woorden
en overwoog ze in haar hart. 
19 Doch Maria bewaarde deze woorden alle te zamen, overleggende die in haar hart.  [19] Maria bewaarde dit alles in haar hart en dacht erover na.  19] maar Maria bewaarde al deze woorden in haar hart en bleef erover nadenken.  19 Maria heeft al deze woorden bewaard, ze overwegend in haar hart.  19. Quant à Marie, elle conservait avec soin toutes ces choses, les méditant en son cœur. 

King James Bible . [19] But Mary kept all these things, and pondered them in her heart.
Luther-Bibel . 19 Maria aber behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen.

Tekstuitleg van Lc 2,19 .

1. bep. lidw. nom. vr. enk. ἡ = hè of betrekk. voornaamw. dat. vr. enk. ᾑ = hè(i) of partikel van vergelijking ἠ = è (of) . Taalgebruik in het NT : bepaald lidwoord . Taalgebruik in Lc : bepaald lidwoord . Gr. to.. , tè... N. : de . E. : the . D. der , die , das enz. Fr. le , la enz. (< lat. aanwijz. voornaamwoord il-lum , il-lam) .
Lc (143) . Lc 2 (7) :

  lidw. enk. bijbel  OT  NT  Mt  Mc  Lc  Joh  Hnd  Br.  Apk  syn. ev.
2. nom. vr. enk. hè 4860 3762  1098  151  76 143  117  83  443  85  370  487 
  Totaal   54298  42002  12296  1648  940  1649  1422  1696  4013  928  4237 5659  

2. δε = de (echter) , afkorting δ' = d' . Taalgebruik in het NT : de (echter) . Taalgebruik in de LXX : de (echter) . Taalgebruik in Lc : de (echter) . Partikel . Het staat steeds als tweede woord in de zin . Het kan een lichte tegenstelling aanduiden . Om een verandering van personage of situatie in de zin aan te duiden . Lc (478 + 5 = 483) . In Lc 2,1-20 komt het partikel de (echter) vijfmaal voor : (1) Lc 2,1 . (2) Lc 2,4 . (3) Lc 2,6 . (4) Lc 2,17 . (5) Lc 2,19 .
Bij Lucas wordt het partikel δε = de veelvuldig gebruikt . Hebben we meer met een geschreven dan met een gesproken tekst te maken ? In Lc 2,18 zijn de toehoorders onderwerp van de zin , in Lc 2,19 is dat Maria . Er is verandering van personage . Vandaar gebruikt Lucas het partikel δε = de (echter) .

de (echter)   bijbel OT NT Mt Mc Lc Joh Hnd Br. Apk syn.  ev. 
de  6210 3754 2456 421 149 478 203 490 708 7 1048  1251 
d'  73 50  23  12      19  20 
Totaal 6283 3804 2479 433 151 483 204 490 711 7 1067 1271

de (echter)   Lc 1 Lc 2 Lc 3 Lc 4 Lc 5 Lc 6 Lc 7 Lc 8 Lc 9 Lc 10 Lc 11 Lc 12 Lc 13 Lc 14 Lc 15 Lc 16 Lc 17 Lc 18 Lc 19 Lc 20 Lc 21 Lc 22 Lc 23 Lc 24
de (478) 17  11  13  18  15  23  37  36  21  22  26  13  16  15  11  26  16  22  14  35  34  20 
d' (5)                                        
483 17  11  13  18  15  23  37  37  23  22  26  13  16  15  12  26  16  23  14  35  34  20 
1151 verzen  Lc 1 Lc 2 Lc 3 Lc 4 Lc 5 Lc 6 Lc 7 Lc 8 Lc 9 Lc 10 Lc 11 Lc 12 Lc 13 Lc 14 Lc 15 Lc 16 Lc 17 Lc 18 Lc 19 Lc 20 Lc 21 Lc 22 Lc 23 Lc 24
  80  52  38  44  39  49  50  56  62  42  54  59  35  35  32  31  37  43  48  47  38  71  56  53 

1. - 2. ἡ = hè de (... echter) . NT (51) . Lc (4) : (1) Lc 1,29 . (2) Lc 2,19 . (3) Lc 9,12 . (4) Lc 17,29 . ἡ = hè , is bepaald lidw. nom. vr. enk. . In Lc 1,29 is het zelfstandig en verwijzend gebruikt ; het verwijst naar Maria . In Lc 2,19 wordt Maria uitdrukkelijk vermeld . In Lc 9,12 en Lc 17,29 gaat het over de dag . Het zijn verzen die in paren voorkomen . Door het onderwerp vooraan te plaatsen , krijgt het onderwerp een bijzondere klemtoon .

3. mariam (Maria) . Taalgebruik in het NT : mariam (Maria) . Taalgebruik in Lc : mariam (Maria) .
Lc (13) : (1) Lc 1,27 . (2) Lc 1,30 . (3) Lc 1,34 . (4) Lc 1,38 . (5) Lc 1,39 . (6) Lc 1,46 . (7) Lc 1,56 . (8) Lc 2,5 . (9) Lc 2,16 . (10) Lc 2,19 . (11) Lc 2,34 . (12) Lc 10,39 . (13) Lc 10,42 .

10. en (in, met) . Taalgebruik in het NT : en (in) . Taalgebruik in Lc : en (in) . Hebr. bë . Fr. en / dans . Ned. in .
Lc (288) . Lc 2 (23) : (1) Lc 2,1 . (2) Lc 2,6 . (3) Lc 2,7 . (4) Lc 2,8 . (5) Lc 2,11 . (6) Lc 2,12 . (7) Lc 2,14 . (8) Lc 2,16 . (9) Lc 2,19 . (10) Lc 2,21 . (11) Lc 2,23 . (12) Lc 2,24 . (13) Lc 2,25 . (14) Lc 2,27 . (15) Lc 2,29 . (16) Lc 2,34 . (17) Lc 2,36 . (18) Lc 2,43 . (19) Lc 2,44 . (20) Lc 2,46 . (21) Lc 2,49 . (22) Lc 2,51 . (23) Lc 2,52 .

11. bep. lidw. dat. vr. enk. tè(i) (de) van het bepaald lidwoord ho , hè , to (de - het) . Taalgebruik in het NT : bepaald lidwoord . Taalgebruik in Lc : bepaald lidwoord . Gr. to.. , tè... N. : de . E. : the . D. der , die , das enz. Fr. le , la enz. (< lat. aanwijz. voornaamwoord il-lum , il-lam) .
Lc (119) . Lc 2 (11) : (1) Lc 2,5 . (2) Lc 2,8 . (3) Lc 2,16 . (4) Lc 2,19 . (5) Lc 2,21 . (6) Lc 2,38 . (7) Lc 2,41 . (8) Lc 2,44 . (9) Lc 2,47 . (10) Lc 2,51 . (11) Lc 2,52 .

Lc 2,20 - Lc 2,20 : 6. Geboorte van Jezus : Lc 2,1-20 -- bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Lc (Lucas) -- Lc 2 -- Lc 2,1 - Lc 2,2 - Lc 2,3 - Lc 2,4 - Lc 2,5 - Lc 2,6 - Lc 2,7 - Lc 2,8 - Lc 2,9 - Lc 2,10 - Lc 2,11 - Lc 2,12 - Lc 2,13 - Lc 2,14 - Lc 2,15 - Lc 2,16 - Lc 2,17 - Lc 2,18 - Lc 2,19 - Lc 2,20 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2004) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
2:20 kai upestrepsan oi poimenes doxazontes kai ainountes ton theon epi pasin ois èkousan kai eidon kathôs elalèthè pros autous  20 et reversi sunt pastores glorificantes et laudantes Deum in omnibus quae audierant et viderant sicut dictum est ad illos   20 En de herders keerden terug, God verheerlijkend en lovend
voor alle dingen die ze gehoord en gezien hadden,
zoals tot hen gesproken was.  
20 En de herders keerde wederom, verheerlijkende en prijzende God over alles, wat zij gehoord en gezien hadden, gelijk tot hen gesproken was.   [20] De herders keerden terug. Zij verheerlijkten en loofden God om alles wat zij hadden gehoord en gezien; het kwam overeen met wat hun was gezegd.  [20] De herders gingen terug, terwijl ze God loofden en prezen om alles wat ze gehoord en gezien hadden, precies zoals het hun was gezegd.  20 De herders keren terug, de glorie van God zingend en hem lofprijzend om al wat ze hebben gehoord en gezien precies zoals tot hen is gesproken.   20. Puis les bergers s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, suivant ce qui leur avait été annoncé.  

King James Bible . [20] And the shepherds returned, glorifying and praising God for all the things that they had heard and seen, as it was told unto them.
Luther-Bibel . 20 Und die Hirten kehrten wieder um, priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten, wie denn zu ihnen gesagt war.

Tekstanalyse van Lc 2,20 . Het vers Lc 2,20 telt 19 woorden en 100 (2² X 5²) letters . De getalwaarde van Lc 2,20 is 9032 (2³ X 1129) .

Lc 2,20.1. kai (en) . Taalgebruik : kai (en) in NT . Taalgebruik in Lc : kai (en) . Nevenschikkend voegwoord . Hebr. : waw (verbindingshaak) . L. : et . Fr. : et . N. : en . E. : and . D. und . Lc (822) . Lc 2 (+ 39 / - 13 = 52) . Lc 2,1-20 (+ 12 / - 8 : (1) Lc 2,1 . (2) Lc 2,2 . (3) Lc 2,5 . (4) Lc 2,6 . (5) Lc 2,11 . (6) Lc 2,14 . (7) Lc 2,17 . (8) Lc 2,19 .) . Lc 2,21-40 (+ 15 / - 5 = 20) . Lc 2,41-52 (+ 12 / - 0 = 12) .

Lc 2,20.2. act. ind. aor. 3de pers. mv. hupestrepsan (zij keerden terug) van het werkw. hupostrefô (omdraaien, terugkeren) . Taalgebruik in het NT : hupostrefô (omkeren, terugkeren) . Taalgebruik in Lc : hupostrefô (omkeren, terugkeren) . Taalgebruik in Hnd : hupostrefô (omkeren, terugkeren) . Taalgebruik in de Septuaginta : hupostrefô (omkeren, terugkeren) . hupo-strefô : onderste boven draaien , omdraaien . Lat. (tornare = draaien) revertere . Fr. retourner . E. return . D. zurück kehren . Hebr. sjûbh (terugkeren) . Taalgebruik in Tenach : sjûbh (terugkeren) . In vijf verzen bij Lucas : (1) Lc 2,20 (de herders) . (2) Lc 2,45 (de ouders - eis Hierousalèm) . (3) Lc 10,17 (de tweeënzeventig) . (4) Lc 24,33 (de Emmaüsgangers - eis Hierousalèm) . (5) Lc 24,52 (de leerlingen - eis Hierousalèm) . Een vorm van hupostrefô (omkeren, terugkeren) in Lc in 21 verzen : (1) Lc 1,56 . (2) Lc 2,20 . (3) Lc 2,43 . (4) Lc 2,45 . (5) Lc 4,1 . (6) Lc 4,14 . (7) Lc 7,10 . (8) Lc 8,37 . (9) Lc 8,39 . (10) Lc 8,40 . (11) Lc 9,10 . (12) Lc 10,17 . (13) Lc 11,24 . (14) Lc 17,15 . (15) Lc 17,18 . (16) Lc 19,12 . (17) Lc 23,48 . (18) Lc 23,56 . (19) Lc 24,9 . (20) Lc 24,33 . (21) Lc 24,52 . In Lc : 9 vormen hupostrefô (omdraaien, terugkeren) in 12 / 24 hoofdstukken en 21 verzen . In Hnd : X vormen van hupostrefô (omdraaien, terugkeren) in 12 verzen in 10 / 28 hoofdstukken .

Lc 2,20.3. nom. mann. mv. hoi van het bep. lidw. ho , hè , to (de - het) . Taalgebruik in het NT : bepaald lidwoord . Taalgebruik in Mc : bepaald lidwoord . Gr. to.. , tè... N. : de . E. : the . D. der , die , das enz. Fr. le , la enz. (< lat. aanwijz. voornaamwoord il-lum , il-lam) . Lc (165) . Lc 2 (7) : (1) Lc 2,15 . (2) Lc 2,18 . (3) Lc 2,20 . (4) Lc 2,30 . (5) Lc 2,41 . (6) Lc 2,43 . (7) Lc 2,47 .

Lc 2,20.4. nom. mann. mv. poimenes (herders) van het zelfst. naamw. poimèn (herder) . Taalgebruik in het NT : poimèn (herder) . Taalgebruik in Lc : poimèn (herder) . Lc (3) : (1) Lc 2,8 . (2) Lc 2,15 . (3) Lc 2,20 . In Lc komt in 4 verzen een vorm van poimèn (herder) voor , en dat slechts in het geboorteverhaal (Lc 2,8-20) : (1) Lc 2,8 . (2) Lc 2,15 . (3) Lc 2,18 . (4) Lc 2,20 .

Lc 2,20.5. act. part. praes. nom. mann. mv. δοξαζοντες = doxazontes (verheerlijkend) van het werkw. δοξαζω = doxazô (verheerlijken, loven) . Taalgebruik in het NT : doxazô (verheerlijken) . Taalgebruik in de LXX : doxazô (verheerlijken) . Taalgebruik in Lc : doxazô (verheerlijken) . Bijbel (5) : (1) Kl 1,8 . (2) Sir 43,28 . (3) Sir 43,30 . (4) Lc 2,20 . (5) 2 Kor 9,13 . Een vorm van δοξαζω = doxazô in de LXX (143) , in het NT (61) , in Mt (4) , in Mc (5) in Lc (zie hieronder) ., in Joh (23) .

      1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
  doxazô    Lc 2 Lc 4 Lc 5 Lc 7 Lc 13 Lc 17 Lc 18 Lc 23
1. act. part. praes. nom. mann. enk. doxazôn       (1) Lc 5,25 .     (2) Lc 17,15 . (3) Lc 18,43 .      
2.   act. part. praes. nom. mann. mv. doxazontes   (1) Lc 2,20 .                
3.   act. ind. imperf. 3de pers. enk. edoxazen           (1) Lc 13,13 .     (2) Lc 23,47 .  
4.   act. ind. imperf. 3de pers. mv. edoxazon       (1) Lc 5,26 . (2) Lc 7,16 .        
5.   pass. part. praes. nom. mann. enk. doxazomenos    (1) Lc 4,15 .              
   

- Hebreeuws . מְכַבְּדֶיהָ = mëkhabbëdèjhä (zij die haar verheerlijken) van het werkw. כָּבַד = kâbhad (zwaar zijn) . nifal : verheerlijkt worden . Taalgebruik in Tenakh : kâbhad (zwaar zijn) . Getalwaarde : kaph = 11 of 20 , beth = 2 , daleth = 4 ; totaal : 17 OF 26 . Structuur : 2 - 2 - 4 . De som van de elementen is telkens 8 . Tenakh (1) : Kl 1,8 . Een vorm van כָּבַד = kâbhad in Tenakh (16) .
- Lat. act. ind. imperf. 3de pers. mv. glorificabant van het werkw. glorificare (heerlijk maken, verheerlijken) . Bijbel (2) : (1) Kl 1,8 . (2) Lc 2,20 .


Lc 2,20.6. kai (en) . Taalgebruik : kai (en) in NT . Taalgebruik in Lc : kai (en) . Nevenschikkend voegwoord . Hebr. : waw (verbindingshaak) . L. : et . Fr. : et . N. : en . E. : and . D. und . Lc (822) . Lc 2 (+ 39 / - 13 = 52) . Lc 2,1-20 (+ 12 / - 8 : (1) Lc 2,1 . (2) Lc 2,2 . (3) Lc 2,5 . (4) Lc 2,6 . (5) Lc 2,11 . (6) Lc 2,14 . (7) Lc 2,17 . (8) Lc 2,19 .) . Lc 2,21-40 (+ 15 / - 5 = 20) . Lc 2,41-52 (+ 12 / - 0 = 12) .
-

Lc 2,20.7. act. part. praes. nom. mann. mv. αινουντες = ainountes (prijzend) van het werkw. αινεω = aineô (loven, prijzen) . Taalgebruik in het NT : aineô (loven, prijzen) . Taalgebruik in de LXX : aineô (loven, prijzen) . Taalgebruik in Lc : aineô (loven, prijzen) . Bijbel (4) : (1) 1 Kr 23,5 . (2) W 19,9 . (3) Lc 2,20 . (4) Hnd 2,47 . Een vorm van αινεω = aineô (loven, prijzen) in de LXX (144) , in het NT (8) , in Lc (3) : (1) Lc 2,13 . (2) Lc 2,20 . (3) Lc 19,37 .  Variante lezing in Lc 24,53 . In Lc : 2 vormen in 2 hoofdstukken en in 3 verzen . Verder in het NT (5) : (1) Hnd 2,47 . (2) Hnd 3,8 . (3) Hnd 3,9 . (4) Rom 15,11 . (5) Apk 19,5 .
- Hebreeuws . act. piël part. mann. mv. מְהַלְלִים = mëhalëlîm (lofprijzende) van het werkw. הָלַל = hâlal (loven, prijzen) . Taalgebruik in Tenakh : halal (loven, prijzen) . he = 5 , lamed = 12 of 30 . Totaal : 29 OF 65 (5 X 13) . Structuur : 5 - 3 - 3 . De som van de elementen is telkens 2 . Tenakh (1) : 1 Kr 23,5 . Volgens 1 Kr 23,5 werden 4000 levieten aangesteld om de Heer te lofprijzen .

Lc 2,20.8. bep. lidw. acc. mann. enk. ton . Taalgebruik in het NT : bepaald lidwoord . Taalgebruik in Lc : bepaald lidwoord . Gr. to.. , tè... N. : de . E. : the . D. der , die , das enz. Fr. le , la enz. (< lat. aanwijz. voornaamwoord il-lum , il-lam) .
Lc (191) . Lc 2 (10) : (1) Lc 2,7 . (2) Lc 2,13 . (3) Lc 2,15 . (4) Lc 2,16 . (5) Lc 2,20 . (6) Lc 2,22 . (7) Lc 2,26 . (8) Lc 2,28 . (9) Lc 2,29 . (10) Lc 2,39 .

Lc 2,20.8. - 9. τον θεον = ton theon (God) . Accusatief enkelvoud . Lijdend voorwerp . Taalgebruik : theos (God) , zie Lc 24,53 . Bij Lucas in drie verzen met aineô (loven) : (1) Lc 2,13 . (2) Lc 2,20 . (3) Lc 19,37 .

7. - 9. αινουντες τον θεον = ainountes ton theon (prijzende God) : (1) Lc 2,20 . (2) Hnd 2,47 . Een vorm van αινεω = aineô (loven, prijzen) + τον θεον = ton theon (God) . NT (6/8) : (1) Lc 2,13 . (2) Lc 2,20 . (3) Lc 19,37 . (4) Hnd 2,47 . (5) Hnd 3,8 . (6) Hnd 3,9 .
- Een vorm van δοξαζω = doxazô (verheerlijken, loven) + τον θεον = ton theon (God) : God verheerlijken . Lc (7) . In zes van de zeven gevallen verheerlijkt een genezene of zijn omstaanders God : (1) Lc 5,25 . (2) Lc 5,26 . (3) Lc 7,16 . (4) Lc 13,13 . (5) Lc 17,15 . (6) Lc 18,43 .In het zevende geval verheerlijkt de honderdman God bij het zien van de wijze waarop Jezus is gestorven (Lc 23,47) . Hnd (3) : (1) Hnd 4,21 . (2) Hnd 11,18 . (3) Hnd 21,20 . In Lc 2,20 verheerlijken en prijzen de engelen God . God staat bij prijzen alhoewel het bij beide werkwoorden bedoeld is . In Lc 4,15 staat een passiefvorm : 'hij wordt geprezen' door allen . Slechts in één tekst in Lucas is God niet het voorwerp van verheerlijking .

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Lc 5,25 Lc 5,26  Lc 7,16   Lc 13,13   Lc 17,15 Lc 18,43  Lc 23,47
  kai ekstasis elaben hapantes (en ontzetting benam allen)   elaben de fobos pantas (vrees echter benam allen)        
doxazôn ton theon (God verheerlijkend) kai edoxazon ton theon (en zij verheerlijkten God)  kai edoxazon ton theon (en zij verheerlijkten God) kai edoxazon ton theon (en zij verheerlijkten God) doxazôn ton theon (God verheerlijkend)  doxazôn ton theon (God verheerlijkend)   edoxazen ton theon (hij verheerlijkte God)
67. Genezing van de lamme : Mc 2,1-12 - Lc 5,17-26 - Mt 9,1-8 - 67. Genezing van de lamme : Mc 2,1-12 - Lc 5,17-26 - Mt 9,1-8 - 110. De zoon van de weduwe van Naïn : Lc 7,11-17 - 223. Genezing van een kromgebogen vrouw op sabbat : Lc 13,10-17 - 253. Genezing van de tien melaatsen : Lc 17,11-19 - 276. Genezing van de blinde Bartimeüs : Mc 10,46-52 - Lc 18,35-43 - 347. Kruisdood van Jezus : Mc 15,33-39 - Mt 27,45-54 - Lc 23,44-48

God wordt verheerlijkt bij het begin van het leven van Jezus (Lc 2,20) en op het einde ervan (Lc 23,47) . Bij het begin van zijn openbaar leven wordt Jezus door allen verheerlijkt (Lc 4,15) . Na de genezing van een zieke of de opwekking van een dode wordt God verheerlijkt : bij de genezing van een lamme (Lc 5,17-26) , een kromgebogen vrouw ( Lc 13,10-17) , de tien melaatsen ( Lc 17,11-19) de blinde Bartimeüs (Lc 18,35-43) en bij de opwekking van een dode (Lc 7,11-17) .

Lc 2,20.10. epi (op, bij) . Afkortingen : ep' en ef' . Taalgebruik in het NT : epi (op, bij) . Taalgebruik in Lc : epi (op, bij) . Ned. op .
Lc (104 + 25 + 20 = 149) . Lc 2 (5 + 2 = 7) . epi (5) : (1) Lc 2,8 . (2) Lc 2,14 . (3) Lc 2,20 . (4) Lc 2,33 . (5) Lc 2,47 . ep' (2) : (1) Lc 2,25 . (2) Lc 2,40 .

Lc 2,20.13. act. ind. aor. 3de pers. mv. èkousan (zij hoorden) van het werkw. akouô (horen) . Taalgebruik in het NT : akouô (horen) . Taalgebruik in Lc : akouô (horen) . Beide zijn verwant met elkaar . oor < Lat. aus , auris , zie Gr. ous / ôs , ôtis . auscultare (het oor lenen aan , toehoren , aanhoren) -> écouter .
Lc (3) : (1) Lc 1,58 . (2) Lc 2,20 . (3) Lc 10,24 . Een vorm van akouô (horen) in Lc in 58 verzen , in Lc 2 (4) : (1) Lc 2,18 . (2) Lc 2,20 . (3) Lc 2,46 . (4) Lc 2,47 .

Lc 2,20.14. kai (en) . Taalgebruik : kai (en) in NT . Taalgebruik in Lc : kai (en) . Nevenschikkend voegwoord . Hebr. : waw (verbindingshaak) . L. : et . Fr. : et . N. : en . E. : and . D. und . Lc (822) . Lc 2 (+ 39 / - 13 = 52) . Lc 2,1-20 (+ 12 / - 8 : (1) Lc 2,1 . (2) Lc 2,2 . (3) Lc 2,5 . (4) Lc 2,6 . (5) Lc 2,11 . (6) Lc 2,14 . (7) Lc 2,17 . (8) Lc 2,19 .) . Lc 2,21-40 (+ 15 / - 5 = 20) . Lc 2,41-52 (+ 12 / - 0 = 12) .

Lc 2,20.16. kathôs (zoals) . Taalgebruik in het NT : kathôs (zoals) . Taalgebruik in Mc : kathôs (zoals) . Taalgebruik in Lc : kathôs (zoals) .
Lc (17) : (1) Lc 1,2 . (2) Lc 1,55 . (3) Lc 1,70 . (4) Lc 2,20 . (5) Lc 2,23 . (6) Lc 5,14 . (7) Lc 6,31 . (8) Lc 6,36 . (9) Lc 11,1 . (10) Lc 11,30 . (11) Lc 17,26 . (12) Lc 17,28 . (13) Lc 19,32 . (14) Lc 22,13 . (15) Lc 22,29 . (16) Lc 24,24 . (17) Lc 24,39 .7. Jezus' besnijdenis en opdracht in de tempel. Simeon en Anna : Lc 2,21-40 -- Lc 2,21-40 -- bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Lc (Lucas) -- Lc 2 -- Lc 2,21 - Lc 2,22 - Lc 2,23 - Lc 2,24 - Lc 2,25 - Lc 2,26 - Lc 2,27 - Lc 2,28 - Lc 2,29 - Lc 2,30 - Lc 2,31 - Lc 2,32 - Lc 2,33 - Lc 2,34 - Lc 2,35 - Lc 2,36 - Lc 2,37 - Lc 2,38 - Lc 2,39 - Lc 2,40 -

Mc 1,2 // (Mt 3,3) // (Mt 11,10) //(Lc 3,4) // (Lc 7,27) Mt 3,3 // (Mt 11,10) // Mc 1,2 // (Lc 3,4) // (Lc 7,27) Mt 2,8  Mt 11,10 // (Mt 3,3) // Mc 1,2 // (Lc 3,4) // (Lc 7,27) Lc 7,27 // Mc 1,2 // (Mt 3,3) // (Mt 11,10) //(Lc 3,4) Lc 2,23 Lc 3,4 Lc 10,26 normale formule bij Matteüs 
Kathôs (zoals)
houtôs (zo)

Kathôs (zoals) hôs (zo)
hopôs (opdat)
  houtos (deze)   houtos (deze) houtos (deze)        
  gar (immers) gar (immers)            
  estin (is)   estin (is) estin (is)       plèrôthè (vervuld zou worden)
gegraptai (geschreven is) ho rètheis (de sprekende) gegraptai (geschreven is)   gegraptai (geschreven is) gegraptai (geschreven is) gegraptai (geschreven is) en tôi nomôi tí gegraptai (in de wet wat staat er geschreven) to rèthen (het gezegde) geschreven)
en (in) dia (langs - via) dia (langs - via)

en (in) en (in)
dia (langs -via)
tôi (de)                
Ièsaiai (Jesaja) Ièsaiou (Jesaja)       nomôi (wet) bibliôi logôn Ièsiaou (boek van woorden van Jesaja)    
      peri (over) peri        
      hou (wie) hou        
tôi (de) tou (de) tou (de)       tou (de)   tou (de)
profètèi (profeet) profètou (profeet) profètou (profeet)     kuriou (van heer) profètou (profeet)   profètou (profeet)
  legontos (zeggende)   gegraptai (geschreven is) gegraptai (geschreven is)       legontos
 + rechtstreekse rede + citaat  + rechtstreekse rede + citaat          + rechtstreekse rede + citaat    
 13. Optreden van Johannes de Doper : Mc 1,1-6 // Mt 3,1-6 // Lc 3,1-6   13. Optreden van Johannes de Doper : Mc 1,1-6 // Mt 3,1-6 // Lc 3,1-6  11. Huldiging van de magiërs : Mt 2,1-12  88. Jezus 'getuigenis over Johannes de Doper Mt 11,7-13 // Lc 7,24-28 88. Jezus' getuigenis over Johannes de Doper Mt 11,7-13 // Lc 7,24-28   7. Jezus' besnijdenis en opdracht in de tempel : Lc 2,21-40 13. Optreden van Johannes de Doper : Mc 1,1-6 // Mt 3,1-6 // Lc 3,1-6  191. Lc 10,25-28 : vraag naar het grootste gebod  

 

Lc 2,21 - Lc 2,21 : 7. Jezus' besnijdenis en opdracht in de tempel. Simeon en Anna : Lc 2,21-40 -- bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Lc (Lucas) -- Lc 2 -- Lc 2,21 - Lc 2,22 - Lc 2,23 - Lc 2,24 - Lc 2,25 - Lc 2,26 - Lc 2,27 - Lc 2,28 - Lc 2,29 - Lc 2,30 - Lc 2,31 - Lc 2,32 - Lc 2,33 - Lc 2,34 - Lc 2,35 - Lc 2,36 - Lc 2,37 - Lc 2,38 - Lc 2,39 - Lc 2,40 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2004) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
2:21 kai ote eplèsthèsan èmerai oktô tou peritemein auton kai eklèthè to onoma autou ièsous to klèthen upo tou aggelou pro tou sullèmfthènai auton en tè koilia   21 et postquam consummati sunt dies octo ut circumcideretur vocatum est nomen eius Iesus quod vocatum est ab angelo priusquam in utero conciperetur  En toen de acht dagen om hem te besnijden vervuld waren, werd hij Jezus genoemd, de naam die hem door de engel gegeven werd voor hij in de schoot ontvangen was.   21 En als acht dagen vervuld waren, dat men het Kindeken besnijden zou, zo werd Zijn Naam genaamd JEZUS, welke genaamd was van den engel, eer Hij in het lichaam ontvangen was.  [21] Een week later, toen de tijd gekomen was dat Hij besneden moest worden, kreeg Hij de naam Jezus, die door de engel was genoemd voordat Hij in de moederschoot werd ontvangen.  [21] Toen er acht dagen verstreken waren en hij besneden zou worden, kreeg hij de naam Jezus, die de engel had genoemd nog voordat hij in de schoot van zijn moeder was ontvangen.  21 ¶ En als acht dagen vervuld zijn en hij besneden moet worden, wordt als zijn naam ‘Jezus’ genoemd, genoemd door de engel voordat hij in de moederschoot werd ontvangen.  21. Et lorsque furent accomplis les huit jours pour sa circoncision, il fut appelé du nom de Jésus, nom indiqué par l'ange avant sa conception.  

King James Bible . [21] And when eight days were accomplished for the circumcising of the child, his name was called JESUS, which was so named of the angel before he was conceived in the womb.
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Lc 2,21 . Het vers Lc 2,21 telt 27 (3³) woorden en 130 (2 X 5 X 13) letters . De getalwaarde van Lc 2,21 is 13027 ( 7 X 1861) .

Lc 2,21.1. kai (en) . Taalgebruik : kai (en) in NT . Taalgebruik in Lc : kai (en) . Nevenschikkend voegwoord . Hebr. : waw (verbindingshaak) . L. : et . Fr. : et . N. : en . E. : and . D. und . Lc (822 / 1151) . Lc 2,1-20 (+ 11 / 20 - 9 / 20) . Lc 2,21-40 (+ 15 / 20 - 5 / 20 : (1) Lc 2,23 . (2 - 5) Lc 2,29-32 ) . Lc 2,41-52 (+ 12 / 12) .

Lc 2,21.3. passief indicatief aorist derde persoon meervoud eplèthèsan (zij werden vervuld) van het werkw. pimplèmi (vullen) . Taalgebruik in het NT : pimplèmi (vullen) . Taalgebruik in Lc : pimplèmi (vullen) .
In zeven verzen bij Lucas . In vier verzen ervan heeft de vervulling te maken met de tijd ; in de andere drie verzen heeft het te maken met gevoelens . .
(1) Lc 1,23 (kai egeneto hôs eplèsthèsan hai hèmerai tès leitourgias autou = en het gebeurde zodra de dagen van zijn dienst) .
(2) Lc 2,6 (eplèsthèsan hai hèmerai tou = de dagen waren bereikt om...) .
(3) Lc 2,21 (eplèsthèsan hèmerai oktô tou = de acht dagen waren bereikt om ...) .
(4) Lc 2,22 (eplèsthèsan hai hèmerai tou = de dagen waren bereikt van ...) .
(5) Lc 4,28 (eplèsthèsan pantes thumou = allen werden vervuld van woede) .
(6) Lc 5,26 (eplèsthèsan fobou = zij werden vervuld van vrees) .
(7) Lc 6,11 (autoi de eplèsthèsan avoias = deze echter werden vervuld van onbegrip) .
Een vorm van pimplèmi (vullen) in Lc in 13 verzen : (1) Lc 1,15 . (2) Lc 1,23 . (3) Lc 1,41 . (4) Lc 1,57 . (5) Lc 1,67 . (6) Lc 2,6 . (7) Lc 2,21 . (8) Lc 2,22 . (9) Lc 4,28 . (10) Lc 5,7 . (11) Lc 5,26 . (12) Lc 6,11 . (13) Lc 21,22 .

Lc 2,21.4. nom. vr. mv. hèmerai van het zelfst. naamw. hèmera (dag) . Taalgebruik in het NT : hèmera (dag) . Taalgebruik in Lc : hèmera (dag) .
Lc (12) : (1) Lc 1,23 . (2) Lc 2,6 . (3) Lc 2,21 . (4) Lc 2,22 . (5) Lc 5,35 . (6) Lc 9,28 . (7) Lc 13,14 . (8) Lc 17,22 . (9) Lc 19,43 . (10) Lc 21,6 . (11) Lc 21,22 . (12) Lc 23,29 .
Een vorm van hèmera (dag) in Lc (82) , in Lc 2 in 9 verzen : (1) Lc 2,1 . (2) Lc 2,6 . (3) Lc 2,21 . (4) Lc 2,22 . (5) Lc 2,36 . (6) Lc 2,37 . (7) Lc 2,43 . (8) Lc 2,44 . (9) Lc 2,46 .

Lc 2,21.3. - 5. eplèsthèsan hai hèmerai (de dagen werden vervuld) . Lc (3) : (1) Lc 1,23 . (2) Lc 2,6 . (3) Lc 2,22 . Zie ook Lc 2,21 : eplèsthèsan hèmerai oktô (de acht dagen waren vervuld) .

Lc 2,21.6. bep. lidw. gen. mann. en onz. enk. tou van het bepaald lidw. ho - hè - to (de - het) . Taalgebruik in het NT : bepaald lidwoord . Taalgebruik in Lc : bepaald lidwoord . Gr. to.. , tè... N. : de . E. : the . D. der , die , das enz. Fr. le , la enz. (< lat. aanwijz. voornaamwoord il-lum , il-lam) .
Lc (272) . Lc 2 (11) : (1) Lc 2,6 . (2) Lc 2,17 . (3) Lc 2,21 . (4) Lc 2,22 . (5) Lc 2,24 . (6) Lc 2,25 . (7) Lc 2,26 . (8) Lc 2,27 . (9) Lc 2,37 . (10) Lc 2,41 . (11) Lc 2,49 .

Lc 2,21.8. pers. voornaamw. 3de pers. enk. acc. mann. enk. auton (hem) van het pers. voornaamw. autos (hij - hem) . Taalgebruik in het NT : voornaamwoord autos . Taalgebruik in Lc. : voornaamwoord autos .
Lc (184) . Lc 2 (9) : (1) Lc 2,4 . (2) Lc 2,7 . (3) Lc 2,21 . (4) Lc 2,22 . (5) Lc 2,25 . (6) Lc 2,44 . (7) Lc 2,45 . (8) Lc 2,46 . (9) Lc 2,48 .

Lc 2,21.12. nom. + acc. onz. enk. : onoma (naam) . Taalgebruik in het NT : onoma (naam) . Taalgebruik in Lc : onoma (naam) . Stam : N ... M . Fr. nom . Ned. naam . Eng. name . Lc (15) : (1) Lc 1,5 (kai to onoma autès Elisabet = en haar naam was Elisabet) . (2) Lc 1,13 (kai kaleseis to onoma autou Iôannèn = en je zult zijn naam Johannes noemen) . (3) Lc 1,26 (hèi onoma Nazareth = aan wie de naam Nazareth) . (4) Lc 1,27 (hôi onoma Iôsèf = aan wie de naam Jozef) . (5) Lc 1,31 (kai kaleseis to onoma autou Ièsoun = en je zult zijn naam Jezus noemen) . (6) Lc 1,49 . (7) Lc 1,63 (Iôannès estin onoma autou = Johannes is zijn naam) . (8) Lc 2,21 (kai eklèthè to onoma autou Ièsous (en zijn naam werd Jezus genoemd) . (9) Lc 2,25 (hôi onoma Sumeôn = aan wie de naam Simeon) . (10) Lc 6,22 . (11) Lc 8,30 . (12) Lc 8,41 (hôi onoma Iaïros = aan wie de naam Jaïrus) . (13) Lc 11,2 . (14) Lc 21,17 . (15) Lc 24,13 (hèi onoma Emmaous = aan wie de naam Emmaüs) .

Lc 2,21.14. nom. mann. enk. Ièsous (Jezus) . Taalgebruik in NT : Ièsous (Jezus) . Taalgebruik in Lc : Ièsous (Jezus) .
Lc (55) . Lc 2 (3) : (1) Lc 2,21 . (2) Lc 2,43 . (3) Lc 2,52 . Een vorm van Ièsous (Jezus) in Lc in 87 verzen , in Lc in 4 verzen : (1) Lc 2,21 . (2) Lc 2,27 . (3) . Lc 2,43 . (4) Lc 2,52 . Voor de eerste maal komt de nom. ièsous (Jezus) in Lc voor en voor de tweede maal de naam Jezus . In dit vers Lc 2,21 wordt uitdrukkelijk verwezen naar de aankondiging in Lc 1,13 waar de naam Jezus voor het eerst wordt vermeld . De nom. ièsous (Jezus) komt voor het eerst voor bij de naamgeving (Lc 2,21) , de laatste maal bij het meegaan met de Emmaüsgangers (Lc 24,15) .

Lc 2,21.18. bep. lidw. gen. mann. en onz. enk. tou van het bepaald lidw. ho - hè - to (de - het) . Taalgebruik in het NT : bepaald lidwoord . Taalgebruik in Lc : bepaald lidwoord . Gr. to.. , tè... N. : de . E. : the . D. der , die , das enz. Fr. le , la enz. (< lat. aanwijz. voornaamwoord il-lum , il-lam) .
Lc (272) . Lc 2 (11) : (1) Lc 2,6 . (2) Lc 2,17 . (3) Lc 2,21 . (4) Lc 2,22 . (5) Lc 2,24 . (6) Lc 2,25 . (7) Lc 2,26 . (8) Lc 2,27 . (9) Lc 2,37 . (10) Lc 2,41 . (11) Lc 2,49 .

Lc 2,21.19. gen. mann. enk. aggelou (engel) van het zelfst. naamw. aggelos (engel) . . Taalgebruik in het NT : aggelos (engel) . Taalgebruik in Mc : aggelos (engel) . Stam : n - g - l . L. angelus . Fr. ange . N. engel . Fr. un messager uit L. mittere (zenden) , missus = gezonden . Hebr. malë´akh .
Lc (1) : Lc 2,21 .  Een vorm van aggelos (engel) in Lc 2 in 5 verzen : (1) Lc 2,9 . (2) Lc 2,10 . (3) Lc 2,13 . (4) Lc 2,15 . (5) Lc 2,21 . Een vorm van aggelos (engel) in Lc in 25 verzen .
In veertien verzen in de kindsheidsverhalen (Lc 1-2) . In twee verzen in de verschijningsverhalen . Voor de rest van het evangelie nog tien verzen , waarvan zes verzen in de gen. mv. .

Lc 2,21.21. bep. lidw. gen. mann. en onz. enk. tou van het bepaald lidw. ho - hè - to (de - het) . Taalgebruik in het NT : bepaald lidwoord . Taalgebruik in Lc : bepaald lidwoord . Gr. to.. , tè... N. : de . E. : the . D. der , die , das enz. Fr. le , la enz. (< lat. aanwijz. voornaamwoord il-lum , il-lam) .
Lc (272) . Lc 2 (11) : (1) Lc 2,6 . (2) Lc 2,17 . (3) Lc 2,21 . (4) Lc 2,22 . (5) Lc 2,24 . (6) Lc 2,25 . (7) Lc 2,26 . (8) Lc 2,27 . (9) Lc 2,37 . (10) Lc 2,41 . (11) Lc 2,49 .

Lc 2,21.23. pers. voornaamw. 3de pers. enk. acc. mann. enk. auton (hem) van het pers. voornaamw. autos (hij - hem) . Taalgebruik in het NT : voornaamwoord autos . Taalgebruik in Lc. : voornaamwoord autos .
Lc (184) . Lc 2 (9) : (1) Lc 2,4 . (2) Lc 2,7 . (3) Lc 2,21 . (4) Lc 2,22 . (5) Lc 2,25 . (6) Lc 2,44 . (7) Lc 2,45 . (8) Lc 2,46 . (9) Lc 2,48 .

Lc 2,21.24. en (in, met) . Taalgebruik in het NT : en (in) . Taalgebruik in Lc : en (in) . Hebr. bë . Fr. en / dans . Ned. in .
Lc (288) . Lc 2 (23) : (1) Lc 2,1 . (2) Lc 2,6 . (3) Lc 2,7 . (4) Lc 2,8 . (5) Lc 2,11 . (6) Lc 2,12 . (7) Lc 2,14 . (8) Lc 2,16 . (9) Lc 2,19 . (10) Lc 2,21 . (11) Lc 2,23 . (12) Lc 2,24 . (13) Lc 2,25 . (14) Lc 2,27 . (15) Lc 2,29 . (16) Lc 2,34 . (17) Lc 2,36 . (18) Lc 2,43 . (19) Lc 2,44 . (20) Lc 2,46 . (21) Lc 2,49 . (22) Lc 2,51 . (23) Lc 2,52 .

Lc 2,21.25. bep. lidw. dat. vr. enk. tè(i) (de) van het bepaald lidwoord ho , hè , to (de - het) . Taalgebruik in het NT : bepaald lidwoord . Taalgebruik in Lc : bepaald lidwoord . Gr. to.. , tè... N. : de . E. : the . D. der , die , das enz. Fr. le , la enz. (< lat. aanwijz. voornaamwoord il-lum , il-lam) .
Lc (119) . Lc 2 (11) : (1) Lc 2,5 . (2) Lc 2,8 . (3) Lc 2,16 . (4) Lc 2,19 . (5) Lc 2,21 . (6) Lc 2,38 . (7) Lc 2,41 . (8) Lc 2,44 . (9) Lc 2,47 . (10) Lc 2,51 . (11) Lc 2,52 .

Lc 2,21.26. nom. + dat. vr. enk. koilia(i) van het zelfst. naamw. koilia (buikholte , moederschoot) . Taalgebruik in het NT : koilia (buikholte , moederschoot) . Taalgebruik in Lc : koilia (buikholte , moederschoot) .
Lc (4) : (1) Lc 1,41 . (2) Lc 1,44 . (3) Lc 2,21 . (4) Lc 11,27 . Een vorm van koilia (buikholte , moederschoot) in Lc in 8 verzen : (1) Lc 1,15 . (2) Lc 1,41 . (3) Lc 1,42 . (4) Lc 1,44 . (5) Lc 2,21 . (6) Lc 11,27 . (7) Lc 15,16 . (8) Lc 23,29 .

Lc 2,21.24. - 26. en tè(i) koilia(i) (in de moederschoot) . Lc (3) : (1) Lc 1,41 . (2) Lc 1,44 . (3) Lc 2,21 .

Lc 2,22 - Lc 2,22 : 7. Jezus' besnijdenis en opdracht in de tempel. Simeon en Anna : Lc 2,21-40 -- bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Lc (Lucas) -- Lc 2 -- Lc 2,21 - Lc 2,22 - Lc 2,23 - Lc 2,24 - Lc 2,25 - Lc 2,26 - Lc 2,27 - Lc 2,28 - Lc 2,29 - Lc 2,30 - Lc 2,31 - Lc 2,32 - Lc 2,33 - Lc 2,34 - Lc 2,35 - Lc 2,36 - Lc 2,37 - Lc 2,38 - Lc 2,39 - Lc 2,40 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2004) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
2:22 kai ote eplèsthèsan ai èmerai tou katharismou autôn kata ton nomon môuseôs anègagon auton eis ierosoluma parastèsai tô kuriô  22 et postquam impleti sunt dies purgationis eius secundum legem Mosi tulerunt illum in Hierusalem ut sisterent eum Domino  En toen de dagen vervuld waren van hun reiniging volgens de Wet van Mozes, leidden ze hem opwaarts naar Jeruzalem om hem voor te stellen aan de Heer.  22 En als de dagen harer reiniging vervuld waren, naar de wet van Mozes, brachten zij Hem te Jeruzalem, opdat zij Hem den Heere voorstelden;   [22] Toen* de tijd gekomen was dat zij zich volgens de wet van Mozes moesten reinigen, brachten ze Hem naar Jeruzalem om Hem aan te bieden aan de Heer,   [22] Toen de tijd was aangebroken dat ze zich overeenkomstig de wet van Mozes rein moesten laten verklaren, brachten ze hem naar Jeruzalem om hem aan de Heer aan te bieden,  22 En als, naar de Wet van Mozes, ‘vervuld zijn de dagen van hun reiniging’, laten ze hem mee opklimmen naar Jeruzalem om hem voor te stellen aan de Heer,  22. Et lorsque furent accomplis les jours pour leur purification, selon la Loi de Moïse, ils l'emmenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, 

King James Bible . [22] And when the days of her purification according to the law of Moses were accomplished, they brought him to Jerusalem, to present him to the Lord;
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Lc 2,22 . In Lc 2,22-24 worden 2 rituelen gegeven . Het eerste is de vrijkoping van de eerstgeborene , het tweede het reinigingsritueel van de moeder . Het vers Lc 2,22 telt 19 woorden en 105 (3 X 5 X 7) letters . De getalwaarde van Lc 2,22 is 12268 (2² X 3067) . Volgens de Torah behoort iedere eerstgeborene van mens en dier aan JHWH toe (Ex 13,1-2) . Maar deze eerstgeborene wordt vrijgekocht worden (Nu 18,16) , behalve bij rund , schaap of geit . Vrijkoping wil zeggen dat de eerstgeborene die aan JHWH toebehoort , wordt vrijgesteld van de dienst van JHWH . Het is dus los-geld . Het bedrag van dat losgeld is vastgesteld (Nu 18,16) . Dit wordt pidjon haben (losgeld voor de zoon) genoemd . Hiervan zijn de priesters en de levieten vrijgesteld . Daardoor waren Zacharia en Elisabeth van dit ritueel vrijgesteld en komt het ook niet ter sprake bij Lucas . De terugkoping hoeft ook niet in de tempel te gebeuren . Dat er in Lc 2,22 toch sprake is van een "een aanbieden van Jezus" komt wellicht voort uit Nu 18,15 , waar gezegd wordt : "zij zullen voor JHWH brengen" . Dat het geïnterpreteerd wordt als een aanbieden in de tempel , komt wellicht voort uit de term JHWH , die in de tempel 'woont' . Er is in Lc 2,22 geen sprake van vrijkoping of losgeld . Immers Jezus zal geofferd worden en een engel is niet in staat dat te beletten (Lc 22,43) terwijl hij dat wel kon bij het offer van Isaak (Gn 22,11-12) . "De opdracht van Jezus in de tempel" klopt dus niet met de joodse gebruiken , maar theologisch is het een vooruitblik op het offer van Jezus . Ook weze opgemerkt dat in Lc 24,51 sprake is van anefereto (hij droeg zich op) .

Lc 2,22.1. kai (en) . Taalgebruik : kai (en) in NT . Taalgebruik in Lc : kai (en) . Nevenschikkend voegwoord . Hebr. : waw (verbindingshaak) . L. : et . Fr. : et . N. : en . E. : and . D. und . Lc (822) . Lc 2 (+ 39 / - 13 = 52) . Lc 2,1-20 (+ 12 / - 8) . Lc 2,21-40 (+ 15 / - 5 = 20 : (1) Lc 2,23 . (2 - 5) Lc 2,29-32 ) . Lc 2,41-52 (+ 12 / - 0 = 12) .

Lc 2,22.3. passief indicatief aorist derde persoon meervoud eplèthèsan (zij werden vervuld) van het werkw. pimplèmi (vullen) . Taalgebruik in het NT : pimplèmi (vullen) . Taalgebruik in Lc : pimplèmi (vullen) .
In zeven verzen bij Lucas . In vier verzen ervan heeft de vervulling te maken met de tijd ; in de andere drie verzen heeft het te maken met gevoelens . .
(1) Lc 1,23 (kai egeneto hôs eplèsthèsan hai hèmerai tès leitourgias autou = en het gebeurde zodra de dagen van zijn dienst) .
(2) Lc 2,6 (eplèsthèsan hai hèmerai tou = de dagen waren bereikt om...) .
(3) Lc 2,21 (eplèsthèsan hèmerai oktô tou = de acht dagen waren bereikt om ...) .
(4) Lc 2,22 (eplèsthèsan hai hèmerai tou = de dagen waren bereikt van ...) .
(5) Lc 4,28 (eplèsthèsan pantes thumou = allen werden vervuld van woede) .
(6) Lc 5,26 (eplèsthèsan fobou = zij werden vervuld van vrees) .
(7) Lc 6,11 (autoi de eplèsthèsan avoias = deze echter werden vervuld van onbegrip) .
Een vorm van pimplèmi (vullen) in Lc in 13 verzen : (1) Lc 1,15 . (2) Lc 1,23 . (3) Lc 1,41 . (4) Lc 1,57 . (5) Lc 1,67 . (6) Lc 2,6 . (7) Lc 2,21 . (8) Lc 2,22 . (9) Lc 4,28 . (10) Lc 5,7 . (11) Lc 5,26 . (12) Lc 6,11 . (13) Lc 21,22 .

Lc 2,22.5. nom. vr. mv. hèmerai van het zelfst. naamw. hèmera (dag) . Taalgebruik in het NT : hèmera (dag) . Taalgebruik in Lc : hèmera (dag) .
Lc (12) : (1) Lc 1,23 . (2) Lc 2,6 . (3) Lc 2,21 . (4) Lc 2,22 . (5) Lc 5,35 . (6) Lc 9,28 . (7) Lc 13,14 . (8) Lc 17,22 . (9) Lc 19,43 . (10) Lc 21,6 . (11) Lc 21,22 . (12) Lc 23,29 . Een vorm van hèmera (dag) in Lc (82) , in Lc 2 in 9 verzen : (1) Lc 2,1 . (2) Lc 2,6 . (3) Lc 2,21 . (4) Lc 2,22 . (5) Lc 2,36 . (6) Lc 2,37 . (7) Lc 2,43 . (8) Lc 2,44 . (9) Lc 2,46 .

Lc 2,22.3. - 5. eplèsthèsan hai hèmerai (de dagen werden vervuld) . Lc (3) : (1) Lc 1,23 . (2) Lc 2,6 . (3) Lc 2,22 . Zie ook Lc 2,21 : eplèsthèsan hèmerai oktô (de acht dagen waren vervuld) .

Lc 2,22.6. bep. lidw. gen. mann. en onz. enk. tou van het bepaald lidw. ho - hè - to (de - het) . Taalgebruik in het NT : bepaald lidwoord . Taalgebruik in Lc : bepaald lidwoord . Gr. to.. , tè... N. : de . E. : the . D. der , die , das enz. Fr. le , la enz. (< lat. aanwijz. voornaamwoord il-lum , il-lam) .
Lc (272) . Lc 2 (11) : (1) Lc 2,6 . (2) Lc 2,17 . (3) Lc 2,21 . (4) Lc 2,22 . (5) Lc 2,24 . (6) Lc 2,25 . (7) Lc 2,26 . (8) Lc 2,27 . (9) Lc 2,37 . (10) Lc 2,41 . (11) Lc 2,49 .

Lc 2,22.10. bep. lidw. acc. mann. enk. ton . Taalgebruik in het NT : bepaald lidwoord . Taalgebruik in Lc : bepaald lidwoord . Gr. to.. , tè... N. : de . E. : the . D. der , die , das enz. Fr. le , la enz. (< lat. aanwijz. voornaamwoord il-lum , il-lam) .
Lc (191) . Lc 2 (10) : (1) Lc 2,7 . (2) Lc 2,13 . (3) Lc 2,15 . (4) Lc 2,16 . (5) Lc 2,20 . (6) Lc 2,22 . (7) Lc 2,26 . (8) Lc 2,28 . (9) Lc 2,29 . (10) Lc 2,39 .

Lc 2,22.13. act. ind. aor. 3de pers. mv. anègagon (zij voeren omhoog) van het werkw. anagô (omhoogvoeren) . Taalgebruik in het NT : anagô (omhoogvoeren) . Taalgebruik in Lc : anagô (omhoogvoeren) . Lc (1) Lc 2,22 . Een vorm van anagô (omhoogvoeren) in Lc in 3 verzen : (1) Lc 2,22 . (2) Lc 4,5 . (3) Lc 8,22 .

Lc 2,22.14. pers. voornaamw. 3de pers. enk. acc. mann. enk. auton (hem) van het pers. voornaamw. autos (hij - hem) . Taalgebruik in het NT : voornaamwoord autos . Taalgebruik in Lc. : voornaamwoord autos .
Lc (184) . Lc 2 (9) : (1) Lc 2,4 . (2) Lc 2,7 . (3) Lc 2,21 . (4) Lc 2,22 . (5) Lc 2,25 . (6) Lc 2,44 . (7) Lc 2,45 . (8) Lc 2,46 . (9) Lc 2,48 .

Lc 2,22.15. eis (naar) . Taalgebruik in het NT : eis (naar) . Taalgebruik in Lc : eis (naar) . Voorzetsel van richting . Lat. in . Fr. vers (versus : gedraaid , gekeerd ; vertere : tourner , draaien) . E. for . Ned. naar . D. nach . Lc (210) . Lc 2 (12) : (1) Lc 2,3 . (2) Lc 2,4 . (3) Lc 2,15 . (4) Lc 2,22 . (5) Lc 2,27 . (6) Lc 2,28 . (7) Lc 2,32 . (8) Lc 2,34 . (9) Lc 2,39 . (10) Lc 2,41 . (11) Lc 2,45 . (12) Lc 2,51 .

16. nom. + acc. onz. mv. hierosoluma (Jeruzalem) . Taalgebruik in het NT : Hierosoluma (Jeruzalem)  . Taalgebruik in Lc : Hierosoluma (Jeruzalem)  . Lc (3) : (1) Lc 2,22 . (2) Lc 13,22 . (3) Lc 19,28 . Een vorm van hierosoluma (Jeruzalem) in Lc in 4 verzen : (1) Lc 2,22 . (2) Lc 13,22 . (3) Lc 19,28 . (4) Lc 23,7 .

1(; - 16. eis hierosoluma (naar Jeruzalem) . Lc (3) : (1) Lc 2,22 . (2) Lc 13,22 . (3) Lc 19,28 .

Lc 2,23 - Lc 2,23 : 7. Jezus' besnijdenis en opdracht in de tempel. Simeon en Anna : Lc 2,21-40 -- bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Lc (Lucas) -- Lc 2 -- Lc 2,21 - Lc 2,22 - Lc 2,23 - Lc 2,24 - Lc 2,25 - Lc 2,26 - Lc 2,27 - Lc 2,28 - Lc 2,29 - Lc 2,30 - Lc 2,31 - Lc 2,32 - Lc 2,33 - Lc 2,34 - Lc 2,35 - Lc 2,36 - Lc 2,37 - Lc 2,38 - Lc 2,39 - Lc 2,40 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2004) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
2:23 kathôs gegraptai en nomô kuriou oti pan arsen dianoigon mètran agion tô kuriô klèthèsetai   23 sicut scriptum est in lege Domini quia omne masculinum adaperiens vulvam sanctum Domino vocabitur  zoals geschreven staat in de Wet van de Heer: Elk mannelijk kind dat de moederschoot opent zal heilig genoemd worden voor de Heer,  23 (Gelijk geschreven is in de wet des Heeren: Al wat mannelijk is, dat de moeder opent, zal den Heere heilig genaamd worden.)   [23] zoals in de wet van de Heer geschreven staat: Al het mannelijke dat de moederschoot opent, zal de Heer worden toegewijd,  [23] zoals is voorgeschreven in de wet van de Heer: ‘Elke eerstgeboren zoon moet aan de Heer worden toegewijd.’ 23 gelijk geschreven staat in de Wet van de Heer: ‘elk mannetje dat de moederschoot splijt zal worden genoemd: toegeheiligd aan de Heer’  23. selon qu'il est écrit dans la Loi du Seigneur : Tout garçon premier-né sera consacré au Seigneur,  

King James Bible . [23] (As it is written in the law of the Lord, Every male that openeth the womb shall be called holy to the Lord;)
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Lc 2,23 . Lucas verwijst naar Ex 13,2 , maar met een lichte wijziging .

Lc 2,23.1. kathôs (zoals) . Taalgebruik in het NT : kathôs (zoals) . Taalgebruik in Lc : kathôs (zoals) .
Lc (17) : (1) Lc 1,2 . (2) Lc 1,55 . (3) Lc 1,70 . (4) Lc 2,20 . (5) Lc 2,23 . (6) Lc 5,14 . (7) Lc 6,31 . (8) Lc 6,36 . (9) Lc 11,1 . (10) Lc 11,30 . (11) Lc 17,26 . (12) Lc 17,28 . (13) Lc 19,32 . (14) Lc 22,13 . (15) Lc 22,29 . (16) Lc 24,24 . (17) Lc 24,39 .

2. passief indicatief perfectum derde persoon enkelvoud gegraptai (er werd geschreven) van het werkwoord grafô (schrijven, grif-fen) . Lat. scribere . Fr. écrire . Taalgebruik in het NT : grafô (schrijven) . Taalgebruik in Lc : grafô (schrijven) .
In negen verzen in Lc : (1) Lc 2,23 . (2) Lc 3,4 . (3) Lc 4,4 . (4) Lc 4,8 . (5) Lc 4,10 . (6) Lc 7,27 . (7) Lc 10,26 . (8) Lc 19,46 . (9) Lc 24,46 . Een vorm van grafô (schrijven) in Lc in 20 verzen : (1) Lc 1,3 . (2) Lc 1,63 . (3) Lc 2,23 . (4) Lc 3,4 . (5) Lc 4,4 . (6) Lc 4,8 . (7) Lc 4,10 . (8) Lc 4,17 . (9) Lc 7,27 . (10) Lc 10,26 . (11) Lc 16,6 . (12) Lc 16,7 . (13) Lc 18,31 . (14) Lc 19,46 . (15) Lc 20,17 . (16) Lc 20,28 . (17) Lc 21,22 . (18) Lc 22,37 . (19) Lc 24,44 . (20) Lc 24,46 .

Lc 2,23.3. en (in, met) . Taalgebruik in het NT : en (in) . Taalgebruik in Lc : en (in) . Hebr. bë . Fr. en / dans . Ned. in .
Lc (288) . Lc 2 (23) : (1) Lc 2,1 . (2) Lc 2,6 . (3) Lc 2,7 . (4) Lc 2,8 . (5) Lc 2,11 . (6) Lc 2,12 . (7) Lc 2,14 . (8) Lc 2,16 . (9) Lc 2,19 . (10) Lc 2,21 . (11) Lc 2,23 . (12) Lc 2,24 . (13) Lc 2,25 . (14) Lc 2,27 . (15) Lc 2,29 . (16) Lc 2,34 . (17) Lc 2,36 . (18) Lc 2,43 . (19) Lc 2,44 . (20) Lc 2,46 . (21) Lc 2,49 . (22) Lc 2,51 . (23) Lc 2,52 .

Lc 2,23.5. gen. mann. enk. kuriou (van de heer) van het zelfst. naamw. kurios (heer) . Taalgebruik in het NT : kurios (heer) . Taalgebruik in Lc : kurios (heer) . Hebr. JHWH of ´ädonaj . Lat. dominus .
Lc (26) . Lc 2 : (1) Lc 2,9 . (2) Lc 2,23 . (3) Lc 2,24 . (4) Lc 2,26 . (5) Lc 2,39 . Een vorm van kurios (heer) in Lc in 8 verzen : (1) Lc 2,9 . (2) Lc 2,11 . (3) Lc 2,15 . (4) Lc 2,22 . (5) Lc 2,23 . (6) Lc 2,24 . (7) Lc 2,26 . (8) Lc 2,39 .

Lc 2,23.6. hoti (dat, omdat) . Taalgebruik in NT : hoti (dat, omdat) . Taalgebruik in Lc : hoti (dat, omdat) .
Lc (160) . Lc 2 (4) : (1) Lc 2,11 . (2) Lc 2,23 . (3) Lc 2,30 . (4) Lc 2,49 .

Lc 2,23.7. nom. + acc. onz. enk. pan van het bijvoegl. naamw. pas (ieder, elk, alles) . Taalgebruik in het NT : pas (ieder, elk, alles) . Taalgebruik in Lc : pas (ieder, elk, alles) . Hebr. kol . Lat. omnis . Fr. tout . Ned. elk , ieder .
Lc (6) : (1) Lc 1,10 . (2) Lc 1,37 . (3) Lc 2,23 . (4) Lc 3,5 . (5) Lc 3,9 . (6) Lc 11,42 . Een vorm van pas (ieder, elk, alles) in Lc 2 in 12 verzen : (1) Lc 2,1 . (2) Lc 2,3 . (3) Lc 2,10 . (4) Lc 2,18 . (5) Lc 2,19 . (6) Lc 2,20 . (7) Lc 2,23 . (8) Lc 2,31 . (9) Lc 2,38 . (10) Lc 2,39 . (11) Lc 2,47 . (12) Lc 2,51 .

11. nom. + acc. onz. enk. hagion van het bijvoegl. naamw. hagios (heilig) . Taalgebruik in het NT : hagios (heilig) . Taalgebruik in Lc : hagios (heilig) .
Lc (8) : (1) Lc 1,35 . (2) Lc 1,49 . (3) Lc 2,23 . (4) Lc 2,25 . (5) Lc 3,22 . (6) Lc 11,13 . (7) Lc 12,10 . (8) Lc 12,12 . Een vorm van hagios (heilig) in Lc in 19 verzen : (1) Lc 1,15 . (2) Lc 1,35 . (3) Lc 1,41 . (4) Lc 1,49 . (5) Lc 1,67 . (6) Lc 1,70 . (7) Lc 1,72 . (8) Lc 2,23 . (9) Lc 2,25 . (10) Lc 2,26 . (11) Lc 3,16 . (12) Lc 3,22 . (13) Lc 4,1 . (14) Lc 4,34 . (15) Lc 9,26 . (16) Lc 10,21 . (17) Lc 11,13 . (18) Lc 12,10 . (19) Lc 12,12 .

Lc 2,24 - Lc 2,24 : 7. Jezus' besnijdenis en opdracht in de tempel. Simeon en Anna : Lc 2,21-40 -- bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Lc (Lucas) -- Lc 2 -- Lc 2,21 - Lc 2,22 - Lc 2,23 - Lc 2,24 - Lc 2,25 - Lc 2,26 - Lc 2,27 - Lc 2,28 - Lc 2,29 - Lc 2,30 - Lc 2,31 - Lc 2,32 - Lc 2,33 - Lc 2,34 - Lc 2,35 - Lc 2,36 - Lc 2,37 - Lc 2,38 - Lc 2,39 - Lc 2,40 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2004) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
2:24 kai tou dounai thusian kata to eirèmenon en tô nomô kuriou zeugos trugonôn è duo nossous peristerôn  24 et ut darent hostiam secundum quod dictum est in lege Domini par turturum aut duos pullos columbarum  en om als offer te geven volgens wat gezegd is in de Wet van de Heer: een koppel tortels of twee jonge duiven .   24 En opdat zij offerande gaven, naar hetgeen in de wet des Heeren gezegd is, een paar tortelduiven, of twee jonge duiven.  [24] en om een offer te brengen, volgens de wet van de Heer: een koppel tortels of twee jonge duiven.  [24] Ook wilden ze het offer brengen dat de wet van de Heer voorschrijft: een koppel tortelduiven of twee jonge gewone duiven.  24 en om, naar wat gezegd is in de Wet van de Heer, een offerande te geven van ‘een koppel tortels of twee duivenjongen’.  24. et pour offrir en sacrifice, suivant ce qui est dit dans la Loi du Seigneur, un couple de tourterelles ou deux jeunes colombes.  

King James Bible . [24] And to offer a sacrifice according to that which is said in the law of the Lord, A pair of turtledoves, or two young pigeons.
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Lc 2,24 . Het offer voor het reinigingsritueel wordt aangegeven in Lv 12 .

1. kai (en) . Taalgebruik : kai (en) in NT . Taalgebruik in Lc : kai (en) . Nevenschikkend voegwoord . Hebr. : waw (verbindingshaak) . L. : et . Fr. : et . N. : en . E. : and . D. und . Lc (822) . Lc 2 (+ 39 / - 13 = 52) . Lc 2,1-20 (+ 12 / - 8) . Lc 2,21-40 (+ 15 / - 5 = 20 : (1) Lc 2,23 . (2 - 5) Lc 2,29-32 ) . Lc 2,41-52 (+ 12 / - 0 = 12) .

2. bep. lidw. gen. mann. en onz. enk. tou van het bepaald lidw. ho - hè - to (de - het) . Taalgebruik in het NT : bepaald lidwoord . Taalgebruik in Lc : bepaald lidwoord . Gr. to.. , tè... N. : de . E. : the . D. der , die , das enz. Fr. le , la enz. (< lat. aanwijz. voornaamwoord il-lum , il-lam) .
Lc (272) . Lc 2 (11) : (1) Lc 2,6 . (2) Lc 2,17 . (3) Lc 2,21 . (4) Lc 2,22 . (5) Lc 2,24 . (6) Lc 2,25 . (7) Lc 2,26 . (8) Lc 2,27 . (9) Lc 2,37 . (10) Lc 2,41 . (11) Lc 2,49 .

3. act. inf. aor. dounai (om te geven) van het werkw. didômi (geven) . Taalgebruik in het NT : didômi (geven) . Taalgebruik in Mc : didômi (geven) . Hebr. nâthan (tha) . Lat. dare / donare - donum : geven - gave , gift . Fr. donner - don : geven - gave .
Lc (9) : (1) Lc 1,73 . (2) Lc 1,77 . (3) Lc 2,24 . (4) Lc 11,7 . (5) Lc 12,32 . (6) Lc 12,51 . (7) Lc 17,18 . (8) Lc 20,22 . (9) Lc 22,5 .

8. en (in, met) . Taalgebruik in het NT : en (in) . Taalgebruik in Lc : en (in) . Hebr. bë . Fr. en / dans . Ned. in .
Lc (288) . Lc 2 (23) : (1) Lc 2,1 . (2) Lc 2,6 . (3) Lc 2,7 . (4) Lc 2,8 . (5) Lc 2,11 . (6) Lc 2,12 . (7) Lc 2,14 . (8) Lc 2,16 . (9) Lc 2,19 . (10) Lc 2,21 . (11) Lc 2,23 . (12) Lc 2,24 . (13) Lc 2,25 . (14) Lc 2,27 . (15) Lc 2,29 . (16) Lc 2,34 . (17) Lc 2,36 . (18) Lc 2,43 . (19) Lc 2,44 . (20) Lc 2,46 . (21) Lc 2,49 . (22) Lc 2,51 . (23) Lc 2,52 .

11. gen. mann. enk. kuriou (van de heer) van het zelfst. naamw. kurios (heer) . Taalgebruik in het NT : kurios (heer) . Taalgebruik in Lc : kurios (heer) . Hebr. JHWH of ´ädonaj . Lat. dominus .
Lc (26) . Lc 2 : (1) Lc 2,9 . (2) Lc 2,23 . (3) Lc 2,24 . (4) Lc 2,26 . (5) Lc 2,39 . Een vorm van kurios (heer) in Lc in 8 verzen : (1) Lc 2,9 . (2) Lc 2,11 . (3) Lc 2,15 . (4) Lc 2,22 . (5) Lc 2,23 . (6) Lc 2,24 . (7) Lc 2,26 . (8) Lc 2,39 .

Lc 2,25 - Lc 2,25 : 7. Jezus' besnijdenis en opdracht in de tempel. Simeon en Anna : Lc 2,21-40 -- bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Lc (Lucas) -- Lc 2 -- Lc 2,21 - Lc 2,22 - Lc 2,23 - Lc 2,24 - Lc 2,25 - Lc 2,26 - Lc 2,27 - Lc 2,28 - Lc 2,29 - Lc 2,30 - Lc 2,31 - Lc 2,32 - Lc 2,33 - Lc 2,34 - Lc 2,35 - Lc 2,36 - Lc 2,37 - Lc 2,38 - Lc 2,39 - Lc 2,40 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2004) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
2:25 kai idou anthrôpos èn en ierousalèm ô onoma sumeôn kai o anthrôpos outos dikaios kai eulabès prosdechomenos paraklèsin tou israèl kai pneuma èn agion ep auton 25 et ecce homo erat in Hierusalem cui nomen Symeon et homo iste iustus et timoratus expectans consolationem Israhel et Spiritus Sanctus erat in eo   En zie, er was een man in Jeruzalem van wie de naam Simeon en die man was rechtvaardig en godvruchtig, en hij verwachtte de vertroosting van Israël, en de heilige Geest was op hem.   25 En ziet, er was een mens te Jeruzalem, wiens naam was Simeon; en deze mens was rechtvaardig en godvrezende; verwachtende de vertroosting Israëls, en de Heilige Geest was op hem.  
[25] Daar in Jeruzalem woonde een zekere Simeon; het was een rechtvaardige en vrome man; hij verwachtte de vertroosting van Israël en op hem rustte heilige Geest.  

[25] Er woonde toen in Jeruzalem een zekere Simeon. Hij was een rechtvaardig en vroom man, die uitzag naar de tijd dat God Israël vertroosting zou schenken, en de heilige Geest rustte op hem. 
25 ¶ En zie, er is een mens in Jeruzalem wiens naam is Simeon, en deze mens is een rechtvaardige, een vrome, een die wacht op Israëls vertroosting; de heilige Geest is over hem  25. Et voici qu'il y avait à Jérusalem un homme du nom de Syméon. Cet homme était juste et pieux ; il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint reposait sur lui. 

King James Bible . [25] And, behold, there was a man in Jerusalem, whose name was Simeon; and the same man was just and devout, waiting for the consolation of Israel: and the Holy Ghost was upon him.
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Lc 2,25 . Het vers Lc 2,25 telt 26 (2 X 13) woorden en 131 letters . De getalwaarde van Lc 2,25 is 13209 (3 X 7 X 17 X 37) .

Lc 2,25.1. kai (en) . Taalgebruik : kai (en) in NT . Taalgebruik in Lc : kai (en) . Nevenschikkend voegwoord . Hebr. : waw (verbindingshaak) . L. : et . Fr. : et . N. : en . E. : and . D. und . Lc (822) . Lc 2 (+ 39 / - 13 = 52) . Lc 2,1-20 (+ 12 / - 8) . Lc 2,21-40 (+ 15 / - 5 = 20 : (1) Lc 2,23 . (2 - 5) Lc 2,29-32 ) . Lc 2,41-52 (+ 12 / - 0 = 12) .

Lc 2,25.2. ιδου = idou (zie) . Taalgebruik in het NT : idou (zie) . Taalgebruik in LXX : idou (zie) . Taalgebruik in Tenach : hinneh (zie) . Taalgebruik in Lc : idou (zie) . Taalgebruik in Hnd : idou (zie) . Lc (55) . Lc 1 (6) : (1) Lc 1,20 . (2) Lc 1,31 . (3) Lc 1,36 . (4) Lc 1,38 . (5) Lc 1,44 . (6) Lc 1,48 . Lc 2 (4) : (1) Lc 2,10 . (2) Lc 2,25 . (3) Lc 2,34 . (4) Lc 2,48 .

idou (zie)   bijbel OT NT Mt Mc Lc Joh Hnd Br. Apk syn.  ev. 
  1229  1037  192  59  55 23  19  25  121  125 

- הֵן / הֶנֵּה = hen / hinneh (zie) . Taalgebruik in Tenakh : hen / hinneh (zie) . Getalwaarde : he = 5 , nun = 14 of 50 ; totaal : 19 OF 55 (5 X 11) . Structuur : 5 - 5 . De som van de elementen is telkens 1 . Tenakh (495) . Pentateuch (96) . Eerdere Profeten (153) . Latere Profeten (140) . 12 Kleine Profeten (29) . Geschriften (77) .
- Lat. ecce . E. behold. D. Siehe . Fr. voici < vois ici .

1. - 2. και ιδου = kai idou (en zie) . NT (84) . Lc (26) . Lc 1 (3) : (1) Lc 1,20 . (2) Lc 1,31 . (3) Lc 1,36 . Lc 2 (1) Lc 2,25 .
- Hebreeuws . וְהִנֵּה = wëhinneh (en zie) . Zie : הֵן / הִנֵּה = hen / hinneh (zie) . Taalgebruik in Tenakh : hen / hinneh (zie) . Getalwaarde : he = 5 , nun = 14 of 50 ; totaal : 19 OF 55 (5 X 11) . Structuur : 5 - 5 . De som van de elementen is telkens 1 . Tenakh (347) . Pentateuch (114) . Eerdere Profeten (111) . Latere Profeten (70) . 12 Kleine Profeten (16) . Geschriften (36) .

3. nom. mann. enk. ανθρωπος = anthrôpos (mens) . Taalgebruik in het NT : anthrôpos (mens) . Taalgebruik in de LXX : anthrôpos (mens) . Taalgebruik in Lc : anthrôpos (mens) . Bijbel (512) . OT (394) . NT (118) . Lc (24) : (1) Lc 2,25 . (2) Lc 4,4 . (3) Lc 4,33 . (4) Lc 6,6 . (5) Lc 6,45 . (6) Lc 7,8 . (7) Lc 7,34 . (8) Lc 9,25 . (9) Lc 10,30 . (10) Lc 13,19 . (11) Lc 14,2 . (12) Lc 14,16 . (13) Lc 14,30 . (14) Lc 15,4 . (15) Lc 15,11 . (16) Lc 16,1 . (17) Lc 16,19 . (18) Lc 19,12 . (19) Lc 19,21 . (20) Lc 19,22 . (21) Lc 20,9 . (22) Lc 22,10 . (23) Lc 23,6 . (24) Lc 23,47 . Een vorm van ανθρωπος = anthrôpos (mens) in de LXX (1430) , in het NT (548) , in Lc (83) , in Lc (3) : (1) Lc 2,14 . (2) Lc 2,25 . (3) Lc 2,52 .

  anthrôpos (mens) bijbel  OT NT  Mt  Mc Lc  Joh  Hnd  Br. Apk syn. ev.
1 nom. mann. enk. anthrôpos 512 394 118 21 14 24 21  10  27  59  80 

    Lc  Lc 1 Lc 2 Lc 3 Lc 4 Lc 5 Lc 6 Lc 7 Lc 8 Lc 9 Lc 10 Lc 11 Lc 12 Lc 13 Lc 14 Lc 15 Lc 16 Lc 17 Lc 18 Lc 19 Lc 20 Lc 21 Lc 22 Lc 23 Lc 24
1 nom. mann. enk. anthrôpos 24   (1) Lc 2,25 .   (2) Lc 4,4 . (3) Lc 4,33 .   (4) Lc 6,6 . (5) Lc 6,45 . (6) Lc 7,8 . (7) Lc 7,34 .   (8) Lc 9,25 (9) Lc 10,30 .     (10) Lc 13,19 .   (11) Lc 14,2 . (12) Lc 14,16 . (13) Lc 14,30 .       (14) Lc 15,4 . (15) Lc 15,11 . (16) Lc 16,1 . (17) Lc 16,19 .     (18) Lc 19,12 . (19) Lc 19,21 . (20) Lc 19,22 . (21) Lc 20,9 .     (22) Lc 22,10 . (23) Lc 23,6 . (24) Lc 23,47 .      

- Hebreeuws . אִישׁ = ´îsj (man, ieder) . Taalgebruik in Tenakh : ´îsj (man) . Getalwaarde : aleph = 1, jod = 10, sjin = 21 of 300 ; totaal : 32 (2² X 2³) of 311 (priemgetal) . Structuur : 1 - 1 - 3 . De som van de elementen is telkens 5 . Tenakh (1023) . Pentateuch (251) . Eerdere Profeten (402) . Latere Profeten (135) . 12 Kleine Profeten (37) . Geschriften (198) .

1. - 3. και ιδου ανθρωπος = kai idou anthrôpos (en zie een mens) .
- και ιδου ανηρ = kai idou anèr (en zie een man) . NT (7) : (1) Lc 5,12 . (2) Lc 5,18 . (3) Lc 9,38 . (4) Lc 19,2 . (5) Lc 23,50 . (6) Hnd 8,27 . (7) Hnd 11,30 .

Lc 2,25.4. act. ind. imperf. 3de pers. enk. èn (hij was) van het werkw. eimi (zijn) . Taalgebruik in het NT : eimi (zijn) . Taalgebruik in de Septuaginta : eimi (zijn) . Taalgebruik in Lc : eimi (zijn) . Taalgebruik in Hnd : eimi (zijn) . Lc (79) . Lc 2 (7) : (1) Lc 2,7 . (2) Lc 2,25 . (3) Lc 2,26 . (4) Lc 2,33 . (5) Lc 2,36 . (6) Lc 2,40 . (7) Lc 2,51 .

eimi (zijn) bijbel OT NT Mt Mc Lc Joh Hnd Br. Apk syn.  ev.  P.  A. b. 
act. ind. imperf. 3de pers. enk. èn   1506  1120  386  24  38  79  92  63  71  19  141  233     

- Hebreeuws . act. ind. perf. 3de pers. mann. enk. הָיָה = hâjâh (zijn) . Taalgebruik in Tenakh : hâjâh (zijn) . Getalwaarde : he = 5 , jod = 10 ; totaal : 20 (2² X 5) . Structuur : 5 - 1 - 5 . De som van de elementen is telkens 2 .
- Lat. esse . Fr. être . Ned. zijn . E. to be .

- ην ανθρωπος = èn anthrôpos (was er een mens) . NT (3) : (1) Lc 2,25 . (2) Lc 4,33 . (3) Joh 3,1 .

Lc 2,25.5. en (in, met) . Taalgebruik in het NT : en (in) . Taalgebruik in Lc : en (in) . Hebr. bë . Fr. en / dans . Ned. in .
Lc (288) . Lc 2 (23) : (1) Lc 2,1 . (2) Lc 2,6 . (3) Lc 2,7 . (4) Lc 2,8 . (5) Lc 2,11 . (6) Lc 2,12 . (7) Lc 2,14 . (8) Lc 2,16 . (9) Lc 2,19 . (10) Lc 2,21 . (11) Lc 2,23 . (12) Lc 2,24 . (13) Lc 2,25 . (14) Lc 2,27 . (15) Lc 2,29 . (16) Lc 2,34 . (17) Lc 2,36 . (18) Lc 2,43 . (19) Lc 2,44 . (20) Lc 2,46 . (21) Lc 2,49 . (22) Lc 2,51 . (23) Lc 2,52 .

6, ἱερουσαλημ = hierousalèm (Jeruzalem) . Taalgebruik in het NT : hierousalèm (Jeruzalem) . Taalgebruik in de Septuaginta : hierousalèm (Jeruzalem) . Taalgebruik in Lc : hierousalèm (Jeruzalem) . Taalgebruik in Hnd : hierousalèm (Jeruzalem) . Hebr. jërûsjâlaim (Jeruzalem) . Lc (26) : (1) Lc 2,25 . (2) Lc 2,38 . (3) Lc 2,41 . (4) Lc 2,43 . (5) Lc 2,45 . (6) Lc 4,9 . (7) Lc 5,17 . (8) Lc 6,17 . (9) Lc 9,31 . (10) Lc 9,51 . (11) Lc 9,53 . (12) Lc 10,30 . (13) Lc 13,4 . (14) Lc 13,33 . (15) Lc 13,34 . (16) Lc 17,11 . (17) Lc 18,31 . (18) Lc 19,11 . (19) Lc 21,20 . (20) Lc 21,24 . (21) Lc 23,28 . (22) Lc 24,13 . (23) Lc 24,18 . (24) Lc 24,33 . (25) Lc 24,47 . (26) Lc 24,52 .
- Hebreeuws . יְרוּשָׁלַםִ = jërûsjâlaim (Jeruzalem) . Taalgebruik in Tenakh : jërûsjâlaim (Jeruzalem) . Getalwaarde : jod = 10 , resj = 20 of 200 , waw = 6 , sjin = 21 of 300 , lamed = 12 of 30 , mem = 13 of 40 ; totaal : 82 (2 X 41) OF 586 (2 X 293) . Structuur : 1 - 2 - 6 -3 - 3 - 4 . De som van de elementen is telkens 1 . Tenakh (336) . Pentateuch (0) . Eerdere Profeten (66) . Latere Profeten (116) . 12 Kleine Profeten (38) . Geschriften (116) .

Lc 2,25.7. dat. mann. + onz. enk. hô(i) van het betrekk. voornaamw. hos (die) . Taalgebruik in het NT : betrekkelijk voornaamwoord . Taalgebruik in Lc : betrekkelijk voornaamwoord . Lc (14) : (1) Lc 1,27 . (2) Lc 2,25 . (3) Lc 4,6 . (4) Lc 5,34 . (5) Lc 6,38 . (6) Lc 7,4 . (7) Lc 7,43 . (8) Lc 7,47 . (9) Lc 8,41 . (10) Lc 9,41 . (11) Lc 10,22 . (12) Lc 12,48 . (13) Lc 19,13 . (14) Lc 24,25 .

Lc 2,25.8. nom. + acc. onz. enk. : onoma (naam) . Taalgebruik in het NT : onoma (naam) . Taalgebruik in Lc : onoma (naam) . Stam : N ... M . Fr. nom . Ned. naam . Eng. name . Lc (15) : (1) Lc 1,5 (kai to onoma autès Elisabet = en haar naam was Elisabet) . (2) Lc 1,13 (kai kaleseis to onoma autou Iôannèn = en je zult zijn naam Johannes noemen) . (3) Lc 1,26 (hèi onoma Nazareth = aan wie de naam Nazareth) . (4) Lc 1,27 (hôi onoma Iôsèf = aan wie de naam Jozef) . (5) Lc 1,31 (kai kaleseis to onoma autou Ièsoun = en je zult zijn naam Jezus noemen) . (6) Lc 1,49 . (7) Lc 1,63 (Iôannès estin onoma autou = Johannes is zijn naam) . (8) Lc 2,21 (kai eklèthè to onoma autou Ièsous (en zijn naam werd Jezus genoemd) . (9) Lc 2,25 (hôi onoma Sumeôn = aan wie de naam Simeon) . (10) Lc 6,22 . (11)